Spôsob prípravy chloridov ftalokyanínových derivátov obsahujúcich najmenej jednu kvartérnu amónovú skupinu

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka oblasti organickej syntezy a konkrétne spôsobu prípravy chloridov ftalokyanlnových derivátov obsahujúcich najmenej jednu kvarlému amóniovú skupinu, ktoré majú všeobecný vzorec (l) uvedený0002 Je známe, že molekuly, ktoré obsahujú ftalokyanínový chromotluorofórový makrocyklus, tvoria reaktívne kyslíkové častice, konkrétne radikály alebo singletný kyslík, interakciou s viditeľným svetlom.0003 Pre tieto vlastnosti sa ftalokyaní nové zlúčeniny už dlhší čas používajú vo fotodynamickej terapii (v tomto dokumente dalej označované skratkou PDT) na terapeutické použitie, ako aj na diagnostické účely.0004 Príklady takýchto zlúčenín sú opísané v práci Ben-Hur E. a spol. v Int J Radiat. Bioí., Vol. 47. str. 145 147, 1985. Ďalšími fotosenzibilizujúcimi činidlami Ližitočnými v PDT sú ltalokyanínové komplexy zinku a ich konjugáty opísané v US patente č. 5965598 od prihlasovateľov tohto vynálezu. Tieto zlúčeniny sa ukázali ako účinné fotosenzibilizujúce činidlá v PDT liečenia tumorov a mikrobiálnych infekcií, pretože sa po podávaní akumulujú vtumorových bunkách alebo v mikroorganizmoch a po ožiarení viditelným svetlom generujú reaktívne kyslíkově zlúčeniny v množstvách dostatočných na poškodenie buniek. v ktorých sú lokalizované.0005 Pokial siahajú vedomosti prihlasovatelov tohto vynálezu, spôsoby prípravy substítuovaných ftaíokyanínov kovov opísané V literatúre doteraz. ako napríklad spôsob opísaný v US 5965598 alebo Európskom Patente č. 164135, oba od prihlasovatelov tohto vynálezu, nie sú vhodné na prípravu katiónových ftalokyanínových chloridov ako sú uvedené zlúčeniny vzorca (I).0006 Napríklad v EP č. 164135 bol opísaný spôsob prípravy katiónových ftalokyanlnov kovov pomocou reakcie zodpovedajúcich neutrálnych zlúčenín s alkylačným činidíom. Tento typ spôsobu sa však ukázal vhodným len na pripravu katiónových ltalokyanínových jodidov, zatiaľ čo táto cesta syntézy, ak je produktom záujmu chlorid, nie je vhodná na ich prípravu s prijateľným výťažkom a čistotou.0007 Vzhladom na to, že chloridy katiónových ftalokyanlnových derivátov sa javia ako zvlášť vhodné ako fotosenzibilizujúce činidlá v dosledku ich obmedzenej toxicity, a tiež majú vysokú rozpustnosť vo vode a v exciplentoch používaných na prípravky, bolo veľmi potrebné mať účinný spôsob prípravy týchto derivátov s0008 Prihlasovatelia tohto vynálezu teraz našli nový spôsob prípravy chloridov ftalokyanínových derivátov,ktoré zahrnujú najmenej jednu kvartérnu amóniovú skupinu a ktoré majú všeobecný vzorec (l) uvedený dalej, ktorý umožňuje účinné získanie konečných produktov s vysokou čistotou. 0009 Preto tento vynález poskytuje spôsob prípravy chloridov ftalokyanínových derivátov vzorca (l)R je vybraté z H, skupin, ktoré obsahujú najmenej jeden kvartémy amóniový substituent, a skupin vhodných na konjugáciu na špeciñcke nosiče, R 1, rovnaký alebo rôzny ako R, je vybratý z H a skupin, ktoré obsahujú najmenej jeden kvartémy amóniový substituent, R 2 a R 3, rovnaké alebo rozne, sú Vybraté z H, skupin vybratých z alkoxyskupln alebo tíoalkoxyskupín, ktoré majú od 1 do 10 uhlikových atómov, a zo skupin, ktoré obsahujú najmenej jeden kvartérny amóniový substituent poda) najmenej jeden spomedzi R, R 1, R 2 a R 3 je skupina, ktorá obsahuje najmenej jeden kvarterny amóniový substituent, a ked R, R 1, R 2 a R 3 sú skupiny, ktoré obsahujú najmenej jeden kvartérny amóniový substituent, alebo R a R 3 sú skupiny, ktoré obsahujú najmenej jeden kvartémy amóniový substituent a R 1 a R 3 sú H, uvedené skupiny, ktoré obsahujú najmenej jeden kvartémy amóniovýsubstituent, sú rovnake b) ked R a R 1 sú oba odlišné od H, sú v polohách 1,4 alebo 2,3, zatial čo ked len jeden z R a R 1 jeodlišný od H, je v polohe 1 alebo 2 c) ked R a lä sú oba odlišné od H, sú v polohách 8, 11, 15, 18, 22, 25 alebo 9, 10, 16, 17, 23, 24zatiaľčo ked len jeden z R 2 a R 3 je odlišný od H, je v polohách 8(11), 15(18), 22(25) alebo v polohách 9(10), 16(17), 23(24)uvedený spôsob zahmuje nasledovné krokyi) reakcia ftalokyanínov vzorca (II) s vhodným alkylačným činidlom za získania zodpovedajúcej soli ftalokyanlnov vzorca (l)v ktorých R, R 1. R 2 a R sú delinované vyššie, kým R, RH, R 3, R 3 sú skupiny, ktoré obsahujú najmenej jeden aminosubstituent zodpovedajúci prlslušne k R, R 1, R 3 a M keď R. R 1. R 2 a R 3 sú skupiny, ktoré obsahujú najmenej jeden kvartémy amóniový substituent, pričom sú rovnaké ako R, R 1,R 2, R 3 vo všetkých iných prípadoch pod podmienkou, že najmenej jeden z R, R 1, R 3 a R 3 je skupina,ktorá obsahuje najmenej jeden aminosubstituent a polohy obsadené s R, RH, R 2, R 2. sú rovnaké, ako je špecifikované vyššie pre R, R 1, R 2 a R 3ii) opraoovanie amóniovej soli flalokyanínu vzorca (l) pochádzajúcej z kroku í) vhodným vymieñačom iónov, čím sa zlska zodpovedajúci ftalokyanln vzorca (l) v chloridovej fonn e.0010 Ďalším predmetom vynálezu sú skôr uvedené medziprodukty vzor (ll), v ktorých R R 2 H a R 1 R 3 4-N,N~dlmetylamínofenoxyskupina alebo R R 2 R 1 R 3 4 ~N,N-dimetylaminofenoxyskupina a jodidy uvedených ftalokyaninových derivátov vzorca (I), v ktorých R R 2 H a R 1 R 3 4-Mll,N-trimetylamóniumfenoxyskupina, alebo R R 2 R 1 R 3 4-N,N,N-trimetylamóniumfenoxyskupina ako medziprodukty spôsobu.0011 Charakteristiky a výhody vynálezu sú ilustrované podrobne v nasledujúcom opise.0012 Jodidy ftalokyaninových derivátov vzorca (I), v ktorom R R 2 H a R 1 R 3 4-N,N,N~ tnmetylamoniumfenoxyskupína alebo R R 3 R 1 R 3 4-N,N,N-tnmetylamóniumfenoxyskupina a zodpovedajúce zlúčeniny vzorca (II), v ktorom R R 2 H a R 1 R 3 4-N,N-dimetylaminofenoxyskupina,-3 alebo R R 2 R 1 Re 4-N,N-dimetylaminofenoxyskupina, ktoré sa tvoria ako medziprodukty spôsobu podľa tohto vynálezu, sú novými produktmi doteraz nikdy neoplsanými.001 31 Spôsob podľa tohto vynálezu poskytli prihlasovatelia na pripravu vyššie uvedených chloridov italokyanlnových derivátov vzorca (I), konkrétne derivátov vzorw (l) a zodpovedajúcich medziproduktov vzorcaR R R 2 R 2 H, R 1 ä skupina, ktorá obsahuje najmenej jednu kvartému amóniovú skupinu a R 1 Rą skupina, ktorá obsahuje najmenej jednu aminoskupinu zodpovedajúcu uvedenej kvartémej amóniovej skupine aleboR R 1 R 2 lži skupina, ktorá obsahuje najmenej jednu kvartérnu amóniovú skupinu a R R 1 R 2 R 3 skupina, ktorá obsahuje najmenej jednu aminoskupinu zodpovedajúcu uvedenej kvartérnej amóniovej skupine aleboR skupina, ktorá obsahuje najmenej jednu kvartérnu amóniovú skupinu, R skupina, ktorá obsahuje najmenej jednu aminoskupinu zodpovedajúcu uvedenej kvartémej amóniovej skupine, R 1 R 1 H alebo R 1 RaR 1 R,aR 2 R 2 R 3 H aleboR R skupina Vhodná na konjugáciu na špecifické nosiče, R 1 R 1 H, R skupina, ktora obsahuje najmenej jednu kvartérnu amóniovú skupinu, R 2 skupina, ktorá obsahuje najmenej jednu aminoskupinu zodpovedajúcu uvedenej kvartérnej amóniovej skupine, R 3 R 2, H a R 3 R 22 H.0014 V prípade tetrasubstituovaných ftalokyanlnových derivátov sa spôsob podľa tohto Vynálezu môže uskutočniť bud na izomémych zmesiach alebo na samostatných izoméroch, ktoré sa zlskavajú napríklad z východiskovej izomémej zmesi použitím separačnýdw spôsobov opísaných v Medzinárodnej patentovej prihláška č. W 0 03/037902 od prihlasovateľov tohto vynálezu.0015 V rámci tohto vynálezu výraz skupiny, ktoré obsahujú najmenej jeden kvartémy amóniový substituent znamená napriklad (X)pR 4, kde X je Vybraté zo skupiny pozostávajúoej z O, -CHT, CO, S, SO, a -NR 5, kde R 5 je Vybraté z H a C 1-C 15 alkylu a R 4 jeYje vybratý zo skupiny pozostávajúca z C 1-10 alkylu a fenylu. ktoré môžu byt substituované, alebo tvorí so Z skupinou, na ktorú je viazané, nasýtený alebo nenasýtený heterocyklus, ktorý môže byt substituovaný, ktorý môže obsahovat do dvoch heteroatómov vybratých zo skupiny pozostávajúca z N, O a SZje Vybraté zo skupiny pozostávajúca z N. -CH 2 N a -CONHCH 2 CH 2 NR 5 a R 7, rovnaké alebo navzájom odlišné, sú Vybraté zo skupiny pozostávajúca z C 1-15 alkylu a fenylu alebo tvoria so Z skupinou, na ktorú sú viazané, nasýtený alebo nenasýtený heterocyklus, ktorý môže byt substituovaný,ktorý môže obsahovat do dvoch heteroatómov vybratých zo skupiny pozostávajúcej z N, O a SRa a R 9, rovnaké alebo navzájom odlišné, sú Vybraté zo skupiny pozostávajúcej z H a C 1-15 alkyluvje celé člslo V rozsahu medzi 1 a 3, pod podmienkou, že len jedna z hodnôt n, w, t a u je súčasne 0, kým výraz zodpovedajúca skupina, ktorá obsahuje najmenej jeden aminosubstituenť znamená napriklad zodpovedajúcu (X)pR 4 skupinu definovanú Vyššie, V ktorej dve z hodnôt n, w, ta u sú súčasne 0.0016 Zo skupín, ktoré obsahujú najmenej jeden kvartémy amóniový substituent, sú výhodné skupiny Vybraté0017 Zo skupín, ktoré obsahujú najmenej jeden amínosubstituent, sú výhodné skupiny Vybraté z nasledovných skupín

MPK / Značky

MPK: C07D 487/00

Značky: obsahujúcich, kvartérnu, najmenej, ftalokyanínových, přípravy, jednu, amónovú, chloridov, derivátov, spôsob, skupinu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e6651-sposob-pripravy-chloridov-ftalokyaninovych-derivatov-obsahujucich-najmenej-jednu-kvarternu-amonovu-skupinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy chloridov ftalokyanínových derivátov obsahujúcich najmenej jednu kvartérnu amónovú skupinu</a>

Podobne patenty