Protipovodňová ochrana

Číslo patentu: E 6093

Dátum: 22.05.2006

Autor: Harbeck Rudolf

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka protipovodňovej ochrany s väčším počtom0002 Vrecia plnené napríklad pieskom sa už dlhodobo používajú na protipovodňovú ochranu, pričom pravidelne existuje problém vrece dostatočne rýchlo naplniť a potom ich z miesta naplnenia dopravit na požadované miesto použitia. Veľkost vriec je zvyčajne dimenzovaná tak, aby mohli byt v ich naplnenom stave ešte nesené jednou osobou, čo nevýhodne vedie k tomu, že protipovodňová ochrana musí byt zostavená z relatívne mnohých jednotlivých0003 Zo spisu EP-A-O 735 198 je známa protipovodňová ochrana podľapredvýznakovej časti patentového nároku 1.0004 Vynález si kladie za úlohu ďalej rozvinúť vyššie uvedenú protipovodňovú ochranu tak, aby sa mohla lacno, rýchlo a jednoducho postavitpriamo na príslušnom mieste použitia. 0005 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešené predmetom nároku 1.0006 Tým, že vrecia, vzájomne spolu spojené podľa vynálezu, obsahujú na svojich spojovacích stranách výstužné štruktúry, môže byt jednotka pozostávajúca z viacerých vriec v ich nevyplnenom stave bez problémov postavená na príslušnom mieste použitia, pričom výstužné štruktúry zaisťujú, že tvar nevyplnených vriec sa podstatne neodlišuje od tvaru naplnených vriec. Po postavení jednotky pozostávajúcej z niekoľkých vriec môžu byt tieto vrecia jednoducho a rýchlo naplnené zhora vhodným médiom, napríklad zmesou piesku a štrku. Pritom je výhodné, že vrecia podľa vynálezu môžu byt opatrené relativne veľkým horným otvorom, takže plniaci proces sa dá vykonať0007 Po dokončení plniaceho procesu sa nachádza jednotka,pozostávajúca z viacerých vriec, už na jej určenom mieste použitia, pretože tam už môže byt dopravená pred naplnením v nenaplnenom stave. Je tak v tomto ohľade úplne odstránená doprava už naplnených vriec, ktorá je náročná naenergiu a čas, čo taktiež prináša značnú časovú výhodu.0008 Keďže je podľa vynálezu spolu spojených viac vriec, združených do jednotky, dá sa postavenie nenaplnených vriec tiež mimoriadne rýchlo realizovať, pretože na tento účel musia byť uchopené len obe vonkajšie vrecia jednotky a ťahané do vzájomne opačných smerov. Potom sú vrecia jednoducho držané bud výstužnými štruktúrami podľa vynálezu alebo osobami v tejto roztiahnutej polohe, načo môže byt uskutočnené plnenie. Ak sú vrecia samotné držané výstužnými štruktúrami podľa vynálezu v roztiahnutej polohe, zaisťujú tieto štruktúry, že sa vrecia nemôžu zrútit alebo skĺznut. Pritom je výhodné, že sa pri plnení nemusia v blízkosti vriec zdržiavať žiadne osoby, takže tunedochádza k žiadnemu ohrozeniu osôb plniacim procesom.0009 Pri pochode plnenia je ďalej výhodné, že pokial ide o jednotku pozostávajúcu z viacerých vriec, môže toto plnenie byt uskutočnené prakticky neprerušovane, so stále tečúcim prúdom plniaceho médiá, pretože zodpovedajúci plniaci nátrubok musí byt jednoducho posúvaný cez na seba nadvàzujúce otvory vzájomne spojených vriec, takže tieto jednotlivé vrecia sú počas tohto pohybu plnené mimoriadne rýchlo za sebou. Pritom nie je potrebný,ako je uvedené, prúd plniaceho materiálu pri zmene z jedného vreca na druhýprerušovať. 0010 Podľa vynálezu existujú rôzne možnosti ako vrecia vzájomne spájať.0011 K sebe priliehajúce spojovacie strany susedných vriec môžu byt pri výhodnom uskutočnení vynálezu spojené pomocou silového spojenia medzi oboma výstužnými štruktúrami príslušných spojovacích strán, najmä pomocou skrutiek, klincov, svoriek, pások a/alebo skrutkových svoriek. Toto silové spojenie je s výhodou vytvorené v oblastiach výstužných štruktúr, blízkychotvoru, a prídavné v oblastiach výstužných štruktúr blízkych dnu. Týmtospôsobom vzniká obzvlášť dobrý tesniaci účinok medzi susednými vrecami po0012 Práve tak je však tiež možne vzájomne spojit k sebe priliehajúce spojovacie strany susedných vriec tým, že je vzájomne spojený materiál susediacich vriec, najmä zošitím alebo na suchý zips. Výstužné štruktúry môžu v takom pripade napríklad pozostávat z tyčí, ktoré sú zasunuté do0013 Napokon je dalej možné k sebe priliehajúce spojovacie strany susedných vriec vzájomne spolu spájať tým, že vrecový materiál jedného vreca je spojený s výstužnými štruktúrami druhého vreca prostredníctvom svoriek, klincov, skrutiek atď.0014 U oboch naposledy menovaných variantov je postaćujúce, ak výstužnou štruktúrou je opatrená len jedna z dvoch vzájomne spojovaných0015 Výhodné zásadne je, ak spolu susediace vrecia sú v oblasti celej dĺžky horného okraja ich spojovacich strán vzájomne spojené, pretože je takmožné predísť tomu, aby sa plniaci materiál dostával medzi dve spojené vrecia.0016 S výhodou je najmenej jedno vrece, najmä každé vrece na dvoch vzájomne opačných alebo susedných stranách, opatrené vždy jednou výstužnou štruktúrou. Týmto spôsobom sa dá s vrecami, ktoré obsahujú na dvoch vzájomne opačných stranách po jednej výstužnej štruktúre, vzájomne spojit viac vriec v rámci jednej jednotky vo forme pretiahnutej rady, čo je spravidla pri stavbe protipovodňovej ochrany žiaduce. Ked sa použije vrece,ktoré je na dvoch susedných stranách opatrené po jednej výstužnej štruktúre,môže byt postavená podlhovastá rada so zalomením v mieste uvedeného vreca, ktoré môže napríklad činit 90 °. To je bližšie vysvetlené v rámci opisu obrázkov.0017 Výstužné štruktúry môžu byt usporiadané v podstate v jednej rovine,takže v podstate plne napínajú spojovacie strany vriec. To má za následok, že spojovacie strany sú usporiadané v rovine, takže vzájomne privrátenéspojovacie strany dvoch spolu susediacich vriec môžu do vzájomného stykuvojst v podstate plnoplošne, čo nakoniec vedie k tomu, že medzi spolu susediacimi vrecami je dosiahnutý dobrý tesniaci účinok. Zvlášť dobrý tesniaci účinok medzi dvoma spolu susediacimi vrecami vzniká vtedy, keď sú výstužnéštruktúry uložené na vnútorných stranách vriec.0018 výstužné štruktúry môžu mať v zásade ľubovoľný tvar, pričom s výhodou majú tvar písmena U, ktorého základňa prebieha pozdĺž horného okraja spojovacej strany. Pritom sú obe rovnobežne ramená pri naplnenom vreci obrátené v podstate smerom dolu. Ďalej môžu mat výstužné štruktúry tvar obdlžnikového rámu, najmä štvorcového rámu, alebo majú výstužné štruktúry tvar kríža alebo písmena T. Pri použití výstužnej štruktúry v tvare písmena U alebo obdĺžnikovej výstužnej štruktúry zodpovedá plocha ohraničená výstužnou štruktúrou v podstate rozsahu príslušnej spojovacej strany, takže výstužná štruktúra skutočne môže napínat aj celú spojovaciu stranu. Pri použití krížového tvaru majú oba vzájomne voči sebe kolmo prebiehajúce prvky výstužnej štruktúry dĺžku, ktorá zodpovedá uhlopriečke príslušnej spojovacejstrany, aby aj v tomto prípade mohla zaručiť úplné napnutie spojovacej strany.0019 Výstužné štruktúry môžu byt vytvorené z ľubovoľných materiálov,najmä z dreva, plastu, papieru, kartónu, gumy, kaučuku alebo kovu. Pri použití plastu sa ponúka zvlášť výhodné použitie lacného recyklovaného plastu,pretože nemusia byt z optického hľadiska na použité výstužné štruktúry kladené žiadne nároky. Tiež použitie lisovaného papiera alebo kartónu je možné, pretože výstužná štruktúra musí plniť svoju stabilizačnú funkciu ibapočas plnenia vriec a môže sa potom bez všetkého rozpustiť pri styku s vodou.0020 Silové spojenie medzi výstužnými štruktúrami dvoch k sebe priliehajúcich spojovacích strán môže byt uskutočnené pomocou skrutiek,klincov a/alebo svoriek. Pri použití skrutiek alebo klincov sú tieto skrutky alebo klince zavedené napríklad z vnútornej strany do výstužnej štruktúry, až preniknú tkaninovým materiálom oboch k sebe priliehajúcich spojovacích strán oboch susedných vriec, načo sú konečne zavedené do výstužnej štruktúry druhého vreca, takže nakoniec vznikne požadované spojenie oboch výstužných štruktúrs medzi nimi ležiacimi tkaninovými materiálmi oboch vriec.

MPK / Značky

MPK: E02B 3/10

Značky: protipovodňová, ochrana

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e6093-protipovodnova-ochrana.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Protipovodňová ochrana</a>

Podobne patenty