Agrochemické prípravky

Číslo patentu: E 4881

Dátum: 21.06.2004

Autori: Rosenfeldt Frank, Röchling Andreas

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka nových agrochemických prípravkov na báze emulgátorov derivátov etyléndiamínalkoxylátu, spôsobu výroby týchto prípravkov a ich použitia na aplikáciu obsiahnutých účinných látok.0002 Sú už známe rôzne prípravky prostriedkov na ochranu rastlín, u ktorých je v emulgovate|nom koncentráte ( EC prípravok ) obsiahnutá vo vode nerozpustná účinná látka spoločne s rozpúšťadlom rozpustným vo vode. Ako rozpúštadlo pre účinnú látku bol používaný napr. N-metyl-pyrolidón (NMP) alebo dimetylsulfoxid ( DMSO ).0003 WO 02091828 opisuje emulgovateľné koncentráty strobilurínových fungicídov, ktoré pri zriedení nevykazujú žiadnu kryštalizáciu.0004 EP 0933025 opisuje emulgovateľné koncentráty pesticídov (napr. Trifloxystrobínu), ktoré ako rozpúšťadlá obsahujú estery rastlinných olejov, vo vode rozpustne ko-rozpúšťadlo a systém povrchovo aktívnych zlúčenín, zložený zaspoň jednej aniónovej a aspoň jednej neiónovej povrchovo aktívnej zlúčeniny.0005 Pri použití sa koncentrát zriedi vodou.0006 Nevýhodou u známych prípravkov je to, že pri použití difunduje ako vo vode rozpustné rozpúšťadlo do vody, taktiež voda difunduje do emulgovaných olejových kvapôčiek, pozostávajúcich zrozpúšťadla a účinnej látky. Tým sa suspenzia, popr. emulzia destabilizuje a účinná látka vykryštalizuje zvodných emulzií alebo suspenzií pripravených na použitie0007 Úlohou predloženého vynálezu je teda nájdenie prípravku , ktorý by umožnil zriedenie vodných emulzií alebo suspenzií pripravených na použitie vodou, bez toho, aby účinná látka vykryštalizovala.0008 Tieraz boli vynájdené nové agrochemické prípravky, ktore obsahujúa) aspoň Fluoxastrobín ako agrochemickú účinnú látku, č.0 lG/Bóĺžř, B ilörinanncxa .Torres JJOQĚJHb) prípadne látku podporujúcu penetráciu,c) prípadne emulgátor, d) prípadne prísady, vyznačujúce sa tým, že prípravok obsahuje aspoň jeden y-butyrolaktón a aspoň jeden derivát etylendiamínalkoxylátu, ktorý pôsobí ako stabilizátor emulzie a/alebo ako inhibítor kryštalizácie.0009 Ďalej bolo zistené, že sa agrochemické prípravky podľa vynálezudajú vyrobit tak, že sa zmiešajú aspoň Fluoxastrobin ako agrochemická účinnáprípadne sdaľšímí agrochemickými účinnými látkami, prípadne s látkou podporujúcou penetráciu, prípadne s emulgátorom, prípadne s prísadami, s ybutyrolaktónomako i sderivátom etyléndiamínalkoxylátu, ktorý pôsobí ako stabilizátoremulzie a/alebo ako inhibítor kryštalizácie.0010 Vkonečnom dôsledku bolo zistené, že agrochemické prípravky podľa vynálezu sú veľmi vhodne pre aplikáciu obsiahnutých účinných látok na rastliny a/alebo ich životný priestor.0011 Ako zvlášť prekvapive možno označiť to, že prípravky podľa vynálezu a na rozdiel od známych prípravkov nevykryštalizujú. Prítomnosť y butyrolaktónu ako rozpúštadla a derivátov etyléndiamínalkoxylátu, ako je napr.Synperonic T/304 ®, ako stabilizátora emulzie a inhibítora kryštalizácie, potlačuje kryštalizáciu účinných látok v rr~.svžr 37 ~a 3 i/ncom FOZŤŤVH.íjwg i Zj Pąxçzriti., x-ss 5 ĺ tĺ/.ílíilifíĺš ú.ćfi.látky s veľmi nepatrnou FOZDUJĺTILäSKJJJU vo vode tu zriadení znížený sklon ku kryštalizácii, vyznačujú sa prípravky podľa vynálezu množstvom ďalších výhod. Tak nastáva pri zmiešaní prípravkov podľa vynálezu svodou iba nepatrná tvorba peny. Ďalej zlepšujú prípravky biologickú účinnost obsiahnutých aktívnych komponentov. Ktomu sa dosiahne u prípravkov podľa vynálezu zvýšená stabilita pri skladovaní, ktorá sa inak nemôže dosiahnút na základe inkompatibility účinných látok .0013 Zvlašt výhodné sú agrochemické prípravky, ktoré obsahujú ako derivát etyléndiamínalkoxylát Synperonic T/304. Prípravky podľa vynálezuobsahujú cľalej agrochemíckú účinnú látku zlúčeninu vzorca0014 Ďalej obsahujú prípravky podľa vynálezu prípadne látky podporujúce penetrácíu. Ako látky podporujúce penetráciu prichádzajú vdanej súvislosti do úvahy všetky také substancie, ktoré sa používajú zvyčajne nato, aby sa zlepšilo preniknutie agrochemických účinných látok do rastlín.0015 Výhodné sú alkanol - alkoxyláty vzorcazvyšok alebo zmesi z etylénoxitląwrých a propylénoxidových zvyškov a m znamená čísla 2 až 30. 0016 Zvlášť výhodná skupina látok podporujúcich penetráciu sú alkanol alkoxyláty vzorcaR má vyššie uvedený význam,EO znamená -CHTCHZ-O- a n znamená čísla 2 až 20.0017 Ďalšia obzvlášť výhodná skupina látok podporujúcich penetráciu súR má vyššie uvedený význam,EO znamená CH 2 ~CH 2 O-, PO znamenáq znamená čísla 1 až 10, 0018 Ďalšia zvlášť výhodná skupina látok podporujúcich penetráciu sú

MPK / Značky

MPK: A01N 43/48, A01N 37/44, A01N 43/64, A01N 25/02, A01N 25/04

Značky: agrochemické, přípravky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e4881-agrochemicke-pripravky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Agrochemické prípravky</a>

Podobne patenty