Jednotka na odvádzanie odpadovej vody

Číslo patentu: E 4433

Dátum: 18.01.2003

Autori: Lock Graham Robin, Self James Edward

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Jednotka na odvádzanie odpadovej vody0001 Vynález sa týka jednotky na odvádzanie odpadovej vody pre vaničku V sprche. Doterajší stav techniky0002 Jednotka na odvádzanie odpadovej vodypre sprchovú vaničku je známa, pričom všeobecne obsahujedierovanú hornú mriežkovú časť a spodnú časť. Spodná časťje pripevnená k spodnej strane sprchovej vaničky prostredníctvom hornej mriežkovej časti, ktorá je umiestená na hornej strane sprchovej vaničky a potom spojená so spodnou časťou. Odpadová voda zo sprchovejvaničky je odvádzaná cez otvory V hornej mriežkovej častido spodnej časti. Spodná časť je opatrená výstupomodpadovej vody, ktorý je pripojený k odpadovej rúrke.0003 Problém pri tomto jednotky nastávavtedy, pokiaľ je nutné zaistiť pristup do vnútrajškuspodnej časti, napríklad pre účely čistenia alebo údržby.Prístup môze byť dosiahnutý iba odobratím hornejmriežkovej časti, pričom za týmto účelonn musí byť hornámriežková časť najprv uvoľnená od spodnej časti.Avšak po jej uvoľnení sa môže spodná časť voľne pohybovať vzhľadonl k sprchovej vaničke. Je preto veľmi ťažké, pokiaľ nie priamo nemožné, opätovne pripevniť spodnú časť, najma vtedy, keď už bola sprchová vanička0004 Z patentového spisu DE 197 41 827 je známa jednotka na odvádzanie odpadovej vody s filtračným prvkom,ktorý môže byť vybratý pri zachovaní spojenia medzi základným a upínacím prvkom. Avšak pri vysokých prietokových rýchlostiach tu nie je nič na zabránenie tomu, aby došlo na vznášania sa filtračného prvku a krytu, a tým na ich vypudenie.0005 Obdobne znaky sú obsiahnutév patentovom spise W 0 99/51824 A, kde je opísaná jednotka na odvádzanie0006 Úlohou tohto vynálezu je odstrániť zhora0007 V súlade S predmetom tohto vynálezu bola vyvinutá jednotka na odvádzanie odpadovej vody pre sprchovú vaničku, majúcu odpadový otvor, pričom jednotka obsahuje základný prvok, ktorý je umiestiteľný na spodnej strane sprchovej vaničky na zakrytie odpadového otvoru, a upínací prvok, ktorý je umiestiteľný na hornú stranusprchovej vaničky a ktorý je spojiteľný so základnýmprvkom na upnutie základného prvku k spodnej strane sprchovej vaničky, pričom upinaci prvok je opatrený otvorom, ktorým môže odpadová voda zo sprchovej vaničky prechádzať do základného prvku, filtraćnýnl prvkom, ktorý je umiestiteľný cez otvor a ktorý môže byť vyberateľný na umožnenie pristupu do vnútrajšku jednotky pri zachovaní spojenia medzi základným a upínacím prvkom, a odoberateľný kryt, ktorý pokiaľ je na svojom mieste zabraňuje vybratiu odoberateľneho filtračného prvku a ktorý pri využívaní obmedzuje rýchlosť prúdenia kvapaliny do základného prvku,pričom kryt je uvolniteľne pripevnený k upínaciemu prvku. Upinaci prvok obsahuje množinu zvislých nosných členov pre kryt, pričom kryt je uvolniteľne pripevnený J( dvoma alebo viac nosným členom prostrednictvom príslušnýchtohto vynálezu sú uvedené v nárokoch 2 až 9.Prehľad obrázkov na vkresoch Xprikladného uskutočnenia s odkazom na priložené výkresy, kdeobr. 1 znázorňuje perspektivny pohľad na prve uskutočnenie jednotky na odvádzanie odpadovej vody podľa tohtoobr. 2 znázorňuje bočný pohľad V reze na jednotku naodvádzanie odpadovej vody podľa obr. 1, obr. 3 znázorňuje pôdorysný pohľad na jednotku naodvádzanie odpadovej vody podľa obr. 1, obr. 4 znázorňuje perspektívny pohľad na druhé uskutočnenie jednotky na odvádzanie odpadovej vody podľaobr. 5 Znázorňuje bočný pohľad V reze na jednotku naodvádzanie odpadovej vody podľa obr. 4.0010 Na obr. 1 až obr. 3 je znázornená jednotka 19 na odvádzanie odpadovej vody, ktorá obsahuje základný prvok lg, upínací prvok lg a kryt l§, ktoré sú všetky0011 Základný prvok lg je vytvorený vo forme valcového alebo V podstate valcoveho dutého základného telesa lg majúceho vstup gg odpadovej vody na jednom konci a výstup gg odpadovej vody na vnútornej spodnej ploche gg alebo V jej blízkosti. Výstup gg odpadovej vody je pripojiteľný k štandardnej rúrke na odvádzanie vody(neznázornené), ktorá má obvykle priemer 15 mm a ako taká obsahuje závitovú výstupnú časť gâ, na ktorú môže byťpripojená vhodná potrubná prípojka.

MPK / Značky

MPK: E03C 1/22, E03C 1/26

Značky: odpadovej, jednotka, odvádzanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e4433-jednotka-na-odvadzanie-odpadovej-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednotka na odvádzanie odpadovej vody</a>

Podobne patenty