Zariadenie pre elektrické spojenie, pre vláknotvornú tryskovú časť zariadenia vydávajúceho vlákna, obzvlášť sklené nekonečné vlákna

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE PRE ELEKTRICKÉ SPOJENIE, PRE VLÁKNOTVORNÚ TRYSKOVÚ ČASŤ ZARIADENIA WDÁVAJÚCEHO VLÁKNA, OBZVLÁŠŤ SKLENÉ NEKONEČNÉ VLÁKNAobzvlášť sklené tilamenty (nekonečné vlákna), a konkrétnejšie zariadenia prevynález sa týka zariadenia na vytváranie vlákien, vydávajúcehoelektrické spojenie, cez ktoré je napájaný prúdom jeden z prvkov zariadenia na vytvárane vlákien za účelom jeho ohrevu.0002 odoberanie skloviny (flow block), ktorý prijima roztavenú sklovinu vychádzajúcuKlasicky obsahuje zariadenie na vytváranie vlákien blok prez kanála pripojeného k peci, v ktorej sa dosahuje tavenie skla, medziľahlý blok(bushing block) a vláknotvornú Irysková časť (bushing). Vláknotvorná trysková časť je opatrena dnom z dosky opalrenej veľkým počtom otvorov, z ktorých vyteká roztavená sklovina, ktorá sa odťahuje v množstve filamentov33 m, sú zhromažďované do najmenej jedného vláknového zoskupeniaTieto nekonečné vlákna, ktorých priemer sa môže pohybovať od 5 do(nappe), ktoré sa zbieha k združovaciemu ústrojenstvu pre vytváranie najmenej jedného prameňa a môže byt napríklad navíjané do návinu. Podľa svojho účelu môže byt prameň tiež strihaný (strihané alebo sekané pramene) alebo vrhanýna pás (rohože z kontinuálnych prameňov alebo niti).Získané výrobky sa používajú hlavne v rôznych vystužovacích0005 Vláknotvomá trysková čast je vyrobená zo zliatiny platiny a ródia, čo sú materiály, ktoré sú elektricky vodivé a odolné v čase voči veľmi vysokým teplotám. Táto vláknotvorná trysková časť sa vyhrieva Joulovým teplom pre udržovanie skloviny, ktorú obsahuje, na určitej teplote, približne 1100 až 1400 °C, aby zostávala v roztavenom stave, aby mohla byt vytahovaná z otvorov dna vláknotvornej tryskovej časti. Ohrev vláknotvornej tryskovej časti je uskutočňovaný z elektrického transformátoru, a to pripojením dvoch svoriek,ležiacich každá na opačnom konci vláknotvornej tryskovej časti, k elektrickýmprípojným prvkom vonkajším vzhľadom k vláknotvornej tryskovej časti.0006 Svorky vláknotvornej tryskovej časti sú osadené privarením alebo pripájaním k bočným stenám vláknotvornej tryskovej časti. Vyčnievajú, aby boli pripojené K vonkajším prípojným prvkom.0007 Tieto vonkajšie prípojné prvky sú každý vo forme čeľusťového člena z elektricky vodlvého materiálu, s výhodou z medi, ktorý svojimi dvoma ramenami zovrie svorku vláknotvornej tryskovej časti, pričom čeIustový člen je pripojený k pevnému prípojnému členu pre prívod prúdu, ktorý sám je pripojený k elektrickému transformátoru.0008 Čelustový člen je teda časť, ktorá je zavesená na prípojnej svorke vláknotvornej tryskovej časti a upevnená mechanicky zovretim pomocouskrutky prechádzajúcej ramenami čeľusťového člena.0009 Pokial ide o spojenie medzi pevnou prípojnou svorkou a čelustovým členom, je zaistené jednoduchým kontaktom jednej časti čeľusťového člena proti prípojnej svorke, ktorá je držaná v požadovanej výške akýmkoľvek vhodným systémom zavesenia na pevnom prvku okolí vláknotvomej tryskovej časti, s výhodou na stene kabiny zariadenia na vytváranie vlákien. Dokument W 0 99/22430 opisuje systém elektrického napájania, obsahujúceho najmenej jednu elektrickú prípojnú svorku, pripojný člen pre prúdové pripojenie, ako ajnajmenej jedno elektrické spojovacie zariadenie, spájajúce elektrickú prípojnú svorku s prípojným členom pre prívod prúdu, pričom zariadenie obsahuje spojovací čeIustový člen, pripojený k elektrickej prípojnej svorke.0010 Zdokonalenia, aké boli navrhnuté v priebehu viacerých rokov, ako plošné zväčšenie dna vláknotvornej tryskovej časti, aby bolo k dispozícii viac otvorov pre vydávanie vlákien, systémy chladenia v úrovni dna vláknotvornej tryskovej časti, mechanické vystuženie vláknotvornej tryskovej časti, vyvolali jednak potrebu mat možnost postupne inštalovať v rovnakej polohe vytvárania vlákien vláknotvorné tryskové časti, ktoré majú rôzne dĺžky a výšky, a jednak značné zväčšenie hmotnosti celej zostavy vláknotvornej tryskovej časti a ich obvodových vybavení. Okrem toho sťažilo osadenie týchto priestorovo náročných vláknotvorných tryskových častí a týchto ťažkých vybavení vzájomné presné nastavovanie a prispôsobenie rôznych ústrojenstiev. Zväčšenie plochy dna vláknotvornej tryskovej časti a zväčšenie prietokového množstva vláknotvornej tryskovej časti si okrem toho vyžiadalo zvýšenie elektrického výkonu, dodávaného vláknotvornej tryskovej časti pre jej ohrev. Bolo tak potrebné zväčšiť elektricky vodivý prierez čelustového člena, čo ešte viac zväčšilo hmotu zavesenú pod vláknotvornou tryskovou časťou. Zväčšenie velkosti týchto vláknotvorných tryskových časti rovnako vyvolalo väčšiu dilatáciu dna vláknotvornej tryskovej časti, ktorá sa prejavuje vyvíjaním mechanických namáhani v svorkách, v dne a v samotnom telese vláknotvornej0011 Cieľom vynálezu je tak vytvorit zariadenie pre elektrické pripojenie,ktoré by umožnilo sa jednak prispôsobiť rôznym rozmerom vláknotvomých tryskových častí, a jednak znížiť hmotnost a zmenšiť náklady na vybavenie nesené vláknotvornou tryskovou časťou, pri súčasnom dodávaní elektrickej energie potrebnej pre ohrev vláknotvornej tryskovej časti.0012 Vynález sa teda týka zariadenia na vytváranie vlákien, určené navydávanie obzvlášť sklených nekonečných vlákien (filamentov), obsahujúcevláknotvornú tryskovú časť, z ktorej sú tahané nekonečné vlákna a ktorá je vyhrievaná najmenej jedným systémom elektrického napájania, obsahujúcim najmenej jednu elektrickú prípojnú svorku, prípojný člen pre prívod prúdu, ako aj najmenej jedno elektrické spojovacie zariadenie, spájajúce elektrickú prípojnú svorku s prípojným členom pre prívod prúdu, kde zariadenie obsahuje spojovací čeľusťový člen, pripojený k elektrickej prípojnej svorke, pričom zariadenie podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že elektrické spojovacie zariadenie rovnako obsahuje elektrický spojovací prvok bez ochranného plášťa a tvorený ohybným telesom, ktoré je spôsobilé sa deformovat, koncom pripojeným k čeľusťovému členu, a opačným voľným koncom, ktorý je pripojený k prípojnému členu pre prívod prúdu, pričom prípojná svorka obsahuje spojovaciu časť, spolupracujúcu so spojovacím prvkom, a prípojný člen pre prívod prúdu obsahuje dotykovú plochu, ku ktorej je pripojený voľný koniec spojovacieho prvku.0013 Podľa iného znaku je ohybné teleso spojovacieho prvku tvorené zostavou na sebe uložených plechových pásov. Alternatívne je ohybné telesospojovacieho prvku tvorené lankom.0014 S výhodou je spojovací prvok vytvorený z medi alebo hliníka. Prednostne je spojovací prvok krytý antioxidačným povlakom.0015 Podľa iného znaku je koniec spojovacieho prvku, pripojený k čeľusťovému členu, upevnený k čeľusťovému členu mechanickými prídržnýmiprostriedkami, ako zvarením alebo spájanim, alebo skrutkovaním.0016 Podľa iného znaku je koniec spojovacieho prvku, opačný vzhľadomku koncu prípojenému k čeľusťovému členu, tvorený tuhou prípojnou plôškou.0017 Podľa znaku vynálezu je upevnenie spojovacieho zariadenia k prípojnej svorke vytvorené zoskrutkovaním časti so spojovacím čeľusťovým členom, a upevnenie spojovacieho zariadenia k prípojnému členu pre prívodprúdu je vytvorené vzájomne spolupracujúcimi upevñovacimi prostriedkami.

MPK / Značky

MPK: H01R 11/11

Značky: vlákna, tryskovú, vydávajúceho, obzvlášť, zariadenia, spojenie, zariadenie, vláknotvornú, elektrické, část, sklené, nekonečné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e4373-zariadenie-pre-elektricke-spojenie-pre-vlaknotvornu-tryskovu-cast-zariadenia-vydavajuceho-vlakna-obzvlast-sklene-nekonecne-vlakna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre elektrické spojenie, pre vláknotvornú tryskovú časť zariadenia vydávajúceho vlákna, obzvlášť sklené nekonečné vlákna</a>

Podobne patenty