Jednorazová plienka

Číslo patentu: E 3932

Dátum: 28.08.2002

Autor: Yoshioka Toshiyasu

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) Európsky patentový úrad (11) EP 1 287 799 B 1(22) Dátum podania prihlášky 2 28.08.2002(51) Medzinárodné patentové triedenie A 61 F 13/42 2 °-° A 61 F 13/492-°(84) Vyznačené zmluvné štáty AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR(43) Dátum zverejnenia prihlášky 05.03.2003 Bulletin 2003/100001 Vynález sa týka jednorazovej plienky vybavenej indikátorom, pomocou ktoréhoje možne vizuálne indikovať z vonkajšej strany, či sa vyskytlo močenie alebo nie.0002 Japonská Patentová Publikácia č. 1997-299401 A zverejňuje jednorazovú plienkuzahníujúcu vrchnú vrstvu prepúšťajúcu kvapalinu, zadnú vrstvu neprepúšťajúcukvapalinu a jadro absorbujúce kvapalinu medzi vrchnou a zadnou vrstvou, pozdĺžprednej oblasti pásu aoblasť rozkroku rozkladajúcu sa medzi týmito oblasťami pásu, vybavenú indikátorom, ktorý je tu viditeľný a indikuje výskyt močenia zo strany zadnejvrstvy, keď je predná oblasť pásu navlhčená močom.0003 Indikátor zahŕňa vrstvu s farbou, ktorá je rozložené medzi zadnou vrstvou ajadrom a stáva sa viditeľnou, ked je vrstva s farbou zrnáčaná močom, a vrstvu prekrývajúcu vrstvu s farbou, ktorá sa rozkladá medzi zadnou vrstvou a vrstvou s farbou a je v tesnom kontakte s vrstvou s farbou. Vrstva prekxývajúcu vrstvu s farbou obsahuje povrchovo aktívne činidlo. Zadná vrstva je vyrobená z plastického filmu, priedušného ale zameraného na neprepúšťanie kvapaliny, ktorý obsahuje jemné čiastočky oxidu titánu,uhličitanu vápenatého alebo síranu bámatého. Účinnosť tejto plienky spočíva vtom, že ak je plienka zvlhčená močom, povrchovo aktívne činidlo obsiahnuté vo vrstve kryjúcejvrstvu s farbou sa rozpustí v moči a vnútorný povrch zbelenej zadnej vrstvy je zmáčaný močom avýsledkom je, že vrstva sfarbou môže byť vizuálne rozpoznaná na zadnej vrstve.0004 Všeobecne je pre plienku zbytočné, aby mohla akákoľvek tretia osoba, iná než matka nositeľa alebo ošetrujúci personál, zistiť, či sa močenie vyskytlo alebo nie. V pripade plienky zahmutej vo vyššie spomenutej publikácii, vrstva s farbou sa stáva jasne viditeľnou po močeni, takže močenie je poľahky vnímané treťou osobou. S touto plienkou je na pomočenie poukázané treťou osobou a niekedy môže byť urazená hrdosť0005 Jednorazové plienky obsahujúce indikátor vlhkosti sú tiež obsiahnuté v W 0 141 691, EP 0 813 850 a W 0 9 410 958.0006 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť jednorazovú plienku, ktorá umožňuje vnímať z vonkajšej strany plienky, či sa vyskytlo močenie alebo nie, bez urazenia hrdosti jej nositeľa.0007 Podľa tohto vynálezu je poskytnutá jednorazová plienka obsahujúca vrchnú vrstvu prepúšťajúcu kvapalinu, ktorá je otočená smerom ktelu nositeľa, zadnú vrstvuneprepúšťajúcu kvapalinu, ktorá je otočená smerom od tela nositeľa, ajadro absorbujúcekvapalinu, ktoré je uložené medzi týmito - vrchnou a zadnou - vrstvami, charakterizujúce prednú oblasť pásu, zadnú oblasť pásu, a oblasť rozkroku, ktorá sa rozkladá medzi týmito oblasťami pásu, pričom minimálne predná oblasť pásu mimo prednej azadnej oblasti pásu a rozkroku je vybavená indikátorom, pomocou ktorého je možné vnímať z vonkajšej strany zadnej vrstvy, či sa vyskytlo močenie alebo nie.0008 Jednorazová plienka sa ďalej skladá z indikátora, ktorý je zostavený zo strednej vrstvy prepúšťajúcej kvapalinu, hydroñlne modiñkovaný pomocou povrchovej vrstvy hydrofóbnej pórovitej netkanej textílie s povrchovo aktívnym činidlom a s vodou rozpustným farbiacim prostriedkom zobrazujúcim daný tvar inou farbou než sú tie na zadnej vrstve ana strednej vrstve, takže je obrázok viditeľný zo zadnej strany zadnej vrstvy, pričom stredná vrstva je vložená medzi zadnou vrstvou a jadrom afarbiaci prostriedok je aplikovaný aspoň na jednom zpovrchov zadnej vrstvy aprostrednej vrstvy, ktoré sú vzájomne protiľahlé, a moč uvoľnený na plienku rozpúšťa povrchovo aktívne činidlo a farbiaci prostriedok, potom povrchovo aktívne činidlo a farbiaci prostriedok rozpustené v moči prenikajú prostrednou vrstvou a sú absorbované jadrom,ana to sa obrázok v podstate stratí aobnovia sa počiatočné hydrofóbne vlastnosti prostrednej vrstvy, aby sa tak zabránilo farbiacemu prostriedku už raz absorbovanému jadrom, aby pretekal späť proti zadnej vrstve.0009 V jednom uskutočnení tohto vynálezu sa obrázok stratí medzi 30-timi sekundami- 2-mi minútami po výskyte močenia.0010 V inom uskutočnení tohto vynálezu má prostredná vrstva plošnú hmotnosť 10-30 g/mz a hrúbku 0,1-3,0 mm.0011 V ešte ďalšom uskutočnení tohto vynálezu, je prostredná vrstva v tesnom kontakte s jadrom.0012 A V ešte ďalšom uskutočnení tohto vynálezu, prípadné proti sebe stojace povrchyzadnej vrstvy a strednej vrstvy, ktoré sú vzájomne protiľahlé, sú v tesnom vzájomnomObr. l je čiastočný pohľad v reze zobrazujúci jednorazovú plienku Obr. 2 je pohľad v reze pozdĺž línie II ~ II V Obr. l Obr. 3 je diagram ilustrujúci spôsob, ktorým močenie zapríčiňuje odchýlkyObr. 4 je pohľad v reze podobný Obr. 2, znázorňujúci iné uskutočnenie tohto vynálezu a Obr. 5 je diagram ilustrujúci spôsob, ktorým močenie zapríčiňuje odchýlky0013 Detaily nohavičkového typu jednorazovej plienky podľa tohto vynálezu budú oveľa zrozumiteľnejšie z popisu daného nižšie s odvolaním na sprievodné nákresy.0014 Obr. 1 je čiastočný perspektívny pohľad v reze zobrazujúci typické vyhotovenie jednorazovej plienky 1 podľa tohto vynálezu a Obr. 2 je pohľad v reze pozdĺž línie II - lI v Obr. l. V Obr. 1, je smer obklopenia pásu indikovaný osou X, pozdĺžny smer je indikovaný osou Y a smer obklopenia stehien je indikovaný osou Z. Vnútomé povrchy Za, 3 a, 15 a vrchných a zadných vrstiev 2, 3 a prostredná vrstva 15, majú byť chápané ako tie, ktorými sa myslia povrchy týchto vrstiev licujúce jadro 4 a vonkajšie povrchy 2 b, 3 h, 15 b týchto vrstiev 2, 3, 15, majú byť chápané ako povrchy týchto vrstiev smerujúce von z jadra 4.0015 Plienka l obsahuje vrchnú vrstvu 2 prepúšťajúcu kvapalinu, obrátenú ktelu nositeľa, zadnú vrstvu 3 prepúšťajúcu kvapalinu smerujúcu von od tela nositeľa a jadro 4 absorbujúce kvapalinu, umiestnené medzi týmito vrstvami 2, 3. Plienka 1 sa skladá z prednej a zadnej oblasti pása 5, 7 ktoré sú vzájomne protiľahle aoblasti rozkroku 6 rozprestierajúcej sa medzi týmito prednými a zadnými oblasťamí pásu 5, 7. Plienka 1 má periféme časti 8 otvorov oblasti pásu, presahujúce do prednej azadnej oblasti 5, 7 v smere obklopujúcom pás, bočné časti pásu 9 presahujúce V pozdĺžnom smere a periféme časti 10 otvorov na nohy v oblasti rozkroku 6 v smere obklopujúcom stehná. 0016 V plienke 1, naprieč rohovým častiarn 9 opačnej strany sú pokryté vrstvou aspojené mnohopočetnými teplom lepenými líniami 11 umiestnenými prerušovane vpozdlžnom smere. Pri tomto spôsobe, je plienka 1 fonnovaná sotvorom pásu 12 a párom otvorov pre nohy 13, ktoré ležia pod otvorom na pás 12. Plienka 1 je vybavená vprednej oblasti pásu 5 av oblasti rozkroku 6 indikátorom 14, pomocou ktorého je možne vnímať z vonkajšej strany zadnej vrstvy 3, či sa vyskytlo močenie alebo nie. 0017 Periféme časti 8 otvoru pásu, vybavené mnohopočetnými elastickými ohybmi 17,ktoré obklopujú pás, ktoré presahujú do smeru obklopujúceho pás a sú tu spojené do napnutého stavu. Periférne časti 10 otvorov na nohy, sú vybavené mnohopočetnýmielastickými ohybmi obklopujúcimi stehná 18, ktoré presahujú do smeru obklopujúceho

MPK / Značky

MPK: A61F 13/42, A61F 13/15

Značky: jednorázová, plienka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e3932-jednorazova-plienka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednorazová plienka</a>

Podobne patenty