Spôsob výroby 2,3-cis-substituovaných 2-arylpropenalov

Číslo patentu: E 3860

Dátum: 14.12.2004

Autori: Noack Reiner, Rüb Lothar, Palm Clemens

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetný vynález sa týka spôsobu výroby 2,3-cis-substituovaných 2-arylpropenalov kondenzáciou 2-arylacetaldehydu l s neenolízovatelnou aldehydovou zlúčeninou ll v prítomnosti bázy.2,3-cis-substituované 2-arylpropenaly, najmä difenylpropenaly substituované v 3 polohe s ďalšou arylovou skupinou, slúžia na výrobu hydroxymetyloxíranov, ktoré sú potrebné pri syntéze fungicídnych účinných látok.Na výrobu takýchto substituovaných propenalov sú známe rôzne spôsoby, pri ktorých je spravidla potrebné použitie špeciálnych katalytických systémov.Je známe, že 2,3-substituované propenaly je možné vyrobiť pomocou skríženej aldolovej kondenzácie. Takéto reakcie sa spravidla realizujú v organickom rozpúšťadle alebo prípadne - za použitia vhodných eduktov - v látke. V závislosti od štruktúry a reaktivity použitých aldehydov sa ale okrem požadovaných produktov s cis-konfiguráciou často získa značný podiel vedľajších produktov (pozrite napríklad Houben-Weyl. Methoden der organischen Chemie, Band VllI 1, Georg-ThiemeVerlag, Stuttgart, 1954, 76 ff Alder et al., Ann. Chem. 586, 1954, 110).Ďalšia komplikácia spočíva v často nízkych celkových výťažkoch reakcie. Tieto sú pravdepodobne dôsledkom vysokej citlivosti reakčných produktov na kyseliny a bázy. Tak opisuje DE 38 25 586 výrobu substituovaných 2,3-bis(fenyl)propenalov ako je E 2-(4-fluórfenyl)-3-(2-trifluórmetylfenyl)-propenal pomocou skríženej aldolovej kondenzácíe s výťažkom len 65 . Uvedené komplikácie analogicky platia aj u DE 37 22 886, ktorá opisuje reakciu v jadre substituovaných fenylacetaldehydov s ďalšou aldehydovou zlúčeninou. Otázka stereoselektivity tam nie je spomenutá. Reakcia pritom prebieha v organickom rozpúšťadle.V prípade Z-fenylalkanalov bola bližšie analyzovaná povaha vznikajúcich vedľajších produktov. Pritom bol zistený sklon ku samokondenzácii za tvorby dimérnych a trimérnych oligomérov prípadne zmiešaných trimérov. Podobne boli od Treibs et al.,Chem. Ber. 85, 1952, 1116, identifikované trifenylpyránové deriváty a ich následnéprodukty. ako aj od Ericksen et al., J. Am. Chem. Soc. 80, 1958, 5466, aldoxány a ich následné produkty ako špeciálne triméry.Tvorba vedľajších produktov, ako je opísané, vedie k minimalizácii výťažku požadovaných 2,3-cís-substituovaných 2-arylpropenalov. Prítomnosť nežiaducich vedľajších produktov spravidla vedie ku komplikáciám pri spracovaní hodnotnýchproduktov. Z tohto dôvodu existuje potreba hospodámeho spôsobu výroby 2,3-cis substituovaných 2-arylpropenalov.Úlohou predloženého vynálezu bolo navrhnutie spôsobu výroby 2,3-cissubstituovaných 2-arylpropena|ov, ktorý eliminuje nevýhody stavu techniky. Spôsob má poskytovať najmä požadované 2,3-cis-substituované 2-arylpropenaly s vysokým výťažkom a súčasne s vysokou stereoseiektivitou. Ďalej má byť v širokej miere zamedzené vzniku vedľajších produktov ako aj má byť zaručená technickyTáto úloha bola prekvapujúco vyriešená tak, že sa nechá zreagovať 2 arylacetaldehyd l s neenolizovateľnou aldehydovou zlúčeninou ll v prítomnosti báze v zmesi rozpúšťadiel, ktorá obsahuje najmenej jedno organické rozpúšťadlomiešateľné s vodou a vodu vo vopred detinovanom objemovom pomere.Týmto sa predložený vynález týka spôsobu výroby 2,3-cís-substituovaných 2 arylpropenalov prostredníctvom kondenzácie Z-arylacetaldehydu l s neenolizovateľnou aldehydovou zlúčeninou ll v prítomnosti báze, ktorý sa vyznačuje tým, že sa reakcia uskutoční v zmesi rozpúšťadiel, ktorá obsahuje najmenej jedno organické rozpúšťadlo miešateľné s vodou a vodu v objemovom pomere Vmzpúšfadjo Vvoda v rozmedzí od 101 do 0,51 a výhodnejšie od 51 do 0,51, pričom 2 arylacetaldehyd l a neenolizovatelná aldehydová zlúčenina ll sa použijú v mólovomPojem 2,3-cís-substituované 2-arylpropenaly tu a v nasledujúcom texte označuje cis-konfiguráciu 2-arylpropenalov podľa vynálezu s ohladom na arylovú skupinu v 2 pozícii a ďalší substituent v 3-pozícii, ktorým nie je vodík. Synonymným spôsobom sa tu aj v nasledujúcom texte má chápať výraz cis-konfigurácia. S ohladom na polohuArylová skupina 2-arylacetaldehydov l použitých podľa vynálezu obsahuje zvyčajne aromatický, prípadne substituovaný uhlovodíkový zvyšok ako je fenyl, naftyl aleboantryl, najmä fenyl. Arylová skupina 2-arylacetaldehydov l použitých podľa vynálezu môže ďalejobsahovať jeden alebo viaceré, napriklad 1, 2, 3, 4 alebo 5, substituenty R, ktorémôžu byť vzájomne nezávisle zvolené zo skupiny obsahujúcej- C 1-Cm-aIkyI, ktorý môže pripadne obsahovať jeden alebo viaceré substituenty iné ako alkyl, ktoré môžu byť zvolené zo skupiny obsahujúcej fluór, chlór, bróm,jód, C 1-Cm-aIkoxy alebo Cg-Clo-cykloalkyl- C 1-C 1 o-alkoxy, ktorý môže prípadne obsahovať jeden alebo viaceré substituenty iné ako alkyl, ktoré môžu byť zvolené zo skupiny obsahujúcej fluór, chlór, bróm,jód, C 1-C 1 o-aIkoxy alebo Cg-Cw-cykloalkyl- Cg-Cw-cykloalkyl, ktorý môže prípadne obsahovať jeden alebo viaceré substituenty iné ako alkyl, ktoré môžu byť zvolené zo skupiny obsahujúcej fluór,chlór, bróm, jód alebo C 1-C 1 g-aIkoxy- fenoxy, ktorý môže byť prípadne substituovaný 1, 2. 3, 4 alebo 5 skupinami zvolenými zo skupiny obsahujúcej C 1-C 4-alkyI, C 1-C 4-alkoxy, fluór, chlór, bróm alebo jód- halogén. zvolený zo skupiny obsahujúcej fluór, chlór, bróm alebo jódTu a v nasledujúcom texte alkyľ znamená Iineárny alebo rozvetvený alifatický uhlovodíkový zvyšok so spravidla 1 až 10, výhodnejšie 1 až 6 a najvýhodnejšie 1 až 4 uhlíkovými atómami, ako je napríklad metyl, etyl, n-propyl, l-metyletyl, n-butyl, 1 metylpropyl, 2-metylpropyl alebo 1,1-dimetyletyl, n-pentyl, 1-metylbutyl, Z-metylbutyl,3-metylbutyl, 2,2-dimetylpropyl, l-etylpropyl, n-hexyl, 1,1-dimetylpropyl, 1,2 dimetylpropyl, 1-metylpentyl, Z-metylpentyl, 3-metylpentyl, 4-metylpentyl, 1,1 dímetylbutyl, 1,2-dimetylbutyI, 1,3-dimetylbutyl, 2,2-dimetylbutyl, 2,3-dimetylbutyl, 3,3 dimetylbutyl, ll-etylbutyl, 2-etylbutyl, 1,1,2-trimetylpropyl, 1-etyl-1-metylpropyl, 1-etyl 3-metylpropyl, n-heptyl, n-oktyl, n-nonyl, n-decyl, 1-metylhexyl, l-etylhexyl, 2 etylhexyl, l-metylheptyl, 1-metyloktyl, 1-metylnonyl. Uvedené alkylové zvyšky môžu byť eventuálne substituované jedným alebo viacerými, napriklad 1, 2. 3 alebo 4,substituentmi inými ako alkyl, ktoré sú zvolené zo skupiny obsahujúcej halogény, ako je napríklad fluór, chlór, bróm alebo jód, C 1-C 1 o-alkoxy, ako C 1-C 1 o-alkoxy-C 1-C 1 galkyl, napríklad 2-metoxyetyl, alebo Ca-Cm-cykloalkyl, ako C 3-C 1 g-cykIoalkyI-C 1-C 1 oalkyl, napríklad cyklohexylmetyl.Tu a v nasledujúcom texte halogén znamená halogénový atóm zvolený zo skupinyTu a v nasledujúcom texte alkoxy znamená vyššie definovaný alkylový zvyšok viazaný cez kyslíkový atóm, ktorý spravidla obsahuje 1 až 10, výhodnejšie 1 až 6 a najvýhodnejšie 1 až 4 uhlíkové atómy, ako je napríklad metoxy. etoxy, propoxy, 1 metyletoxy, butoxy, l-metylpropoxy, 2-metylpropoxy alebo 1.1-dimetyletoxy. Uvedené alkoxylové zvyšky môžu byt eventuá|ne substituované jedným alebo viacerými, napríklad 1, 2, 3 alebo 4, substituentmi inými ako alkyl, ktoré sú zvolené zo skupiny obsahujúcej halogény, ako je napriklad fluór, chlór, bróm alebo jód, C 3 Clo-alkoxy, ako C 1-C 1 o-aIko×y-C 1-C 1 g-a|ko×y, napríklad 2-metoxyetoxy, alebo C 3-C 1 ocykloalkyl, ako C 3-C 1 o-cykloalkyl-C 1-Cw-alkoxy, napriklad cyklohexylmetoxy.Tu a v nasledujúcom texte cykloalkyl znamená cykloalifatický zvyšok so spravidla 3 až 10, výhodnejšie 3 až 6 a najvýhodnejšie 3 až 4 uhlikovými atómami, ako napriklad cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl, cykloheptyl, cyklooktyl, cyklononyl alebo cyklodecyl. Uvedené cykloalkylové zvyšky môžu byt eventuá|ne substituované jedným alebo viacerými, napríklad 1, 2, 3 alebo 4. substituentmi inými ako alkyl, ktoré sú zvolené zo skupiny obsahujúcej halogény ako je napríklad fluór, chlór, bróm alebo jód, alebo C 1-C 1 o-alkoxy, ako napríklad C 1-C 5-aIkoxy alebo C 1-C 4-alkoxy. Príkladmi substituovaných cykloalkylov sú najmä 4-metylcyklohexyl, 3,3,5,5 tetrametylcyklohexyl a podobné.Tu a v nasledujúcom texte C 1-C 1 o-acylamino znamená alkanoylový zvyšok, ktorý je viazaný cez aminoskupinu NR s R znamenajúcim vodik alebo Ovce-alkyl, a ktorého lineárny alebo rozvetvený alifatický uhlovodíkový zvyšok spravidla obsahuje 1 až 10, výhodnejšie 1 až 6 a najvýhodnejšie 1 až 4 uhlíkové atómy, ako je napríklad metanoylamino, etanoylamino, n-propanoylamino, izo-propanoylamino, nbutanoylamino, izo-butanoylamino a terc-butanoylamino.V jednom z výhodných uskutočnení ide u 2-arylacetaldehydov I o fenylacetaldehydy,ktorých fenylová skupina eventuá|ne môže obsahovať jeden alebo viaceré, napriklad 1, 2, 3, 4 alebo 5, vzájomne nezávislé substituenty. ktoré boli vyššie definované podTakéto zlúčeniny je možné opísať nasledujúcim vzorcom

MPK / Značky

MPK: C07C 45/00

Značky: spôsob, 2-arylpropenalov, výroby, 2,3-cis-substituovaných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e3860-sposob-vyroby-23-cis-substituovanych-2-arylpropenalov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby 2,3-cis-substituovaných 2-arylpropenalov</a>

Podobne patenty