Izolovaný pohár

Číslo patentu: E 3658

Dátum: 11.11.2005

Autor: D'amato Gianfranco

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený Vyt 2 llC/. sa lýláu pohára jnodľa preambttle nároku l.Dote ajší stav tcchniltľakýto jvohzlrje xnzinr Ilálľłľĺkliltl x |)lí Hm 54 727 AI. Hlavným účelom týchto pohárov je ttsklzrtltítwvttt studene alebo horúce, nápoje. Vlnitý materiál vonkajšieho plášťa poskytuje tepelnú izoláciu pohára. Pomocou tepelnej izolácie. kvapalina vpohári môže udržať jej teplotu počas dlhej tloby. a kon/.utnent može ľahko tlržttt pohár, pretože vonkajšia strana pohára sa nestane ani weľtni horúca ani studena.Pohár 7 l)l~ĺ IUU S 4 727 .~l je ryrohetrx potnoeott lepidla na dvoch protíľahlých rohoch VýSlľÍŽkll tlnitćho materialu. Po prilepetn prvého rohu výstrižku na vnútomú stenu pohára,výstrižok sa skrútí okolo vnútornej Stein až tlrtthý roh JľCkľýVčl prvý roh a stane sa prilepený k tomuto pľVČlHll rohu. Sv| 1 otltuii. tento konvenčný pohár sa vyrába takým spôsobom, že plocha vrstvy suhstraltt pu/dra je trlwrąitena smerom von. čím umožní tlač na plášťIná nádoba je znama /7 17 s S 772 lll. l tito nádobzn však je trochu rozdielna od pohára v I)Lí I(J() 54 727 Al. jnretože nema vnútornú stenu. Namiesto toho, nádoba je tvorená len lesniztcint výstrižkotn vlnitćho inaterialtt do kužeľovitćho tvaru aposkytujúca dno nádoby. Nádoba je vyvlvorenćt tak. že lnita Isll je obrateněi smerom von. Avšak, v porovnaní s pohárotn 7. l)|~ĺ IUU 54 727 A l. nadoha podľa US 5 772 l l l je menej stabilná a ponúka nižší stupeň tepelnej íxolaieíe. x/,Iiľatlotn na znížený počet vrstiev.US o 205 (140 BI opisuje tepelne i/olovziný plast ktorý je prispôsobený na namontovanie na prthár. Plášt je yriwlwený zo s§ntetiekej |)Lll a može byt spojený kpoháru pomocou tqąclnc aklĺvovłlllćllt) lepidla. Plast 7 tlniteho kartonovćho materiálu na tepelnú izoláciu pohára je opisaný v US 5 794 840. Plast je trochu krátky. takže medzera ostáva medzi jej protiľahlýani koncami ak sa montttje na pohar.PľCLÍIHCĺOIH predloženého I 1 llc 7.ll je zlepšit xnátny püllál vzhľadom na jeho stabilitu, jej cslcliclçý whľttcl a ttľahčil sposob jeho vyroby.ľcnttx prethnet je riešený poharottt so Anetktni v patentovotn nároku l. Výhodné uskutočnenia ynzile/.u st ttvetlene x /Livislyteh narokoelt.Podľa PľCLllUŽCIIČlItW ynilltć/ll. drnh-.i trblast lepidla. t.j. oblast lepidla na prekrytom konci výzslrižku pre pltlštĺ je opatrenťl o x/tlialenosti od prelçrytéhtw okraja výstrižku. To jevjastnwttt kotnrasle k poharti pmlla I)Iv IUU S-l 727 AI. podľa ktorého táto druhá oblastlepidla je opatrentl jirexne na jirekrj tej ltrane vjístrižku aby jariamo prilepíla túto prekrytú hranu k spodnej hrane ystrižktt a tym ll/.Hľľciłl jiltištĺ Predložený vynález, na druhej strane,vysvetluje roxmiestnit druhu oblast lepidla v medxere od prekrytej hrany čo umožní priamo prílepit pre-krytu hranu ýstrižlçti k rnutornejj stene pohára. lnýtni slovami, namiesto ttlzivretizt plašta s lepim spojom. tha konce ystrižktt sú oddelene prilepené kvnútornej stene. lom jnonúlta niekolko xyhotl. Stabilita pohára je zvýšená upevnením každého konca vystrižktt oddelenie k nttttrrnej stene. V prípade že jeden lepivý spoj zoslabne, plášť zostane ešte pevne opevnený k vnutornej stene pohzirzt. Ďalej. šírka prekrytía sa môže znížiť význtnnne. pretože prekryřvzteit oblast nie je viac potrebná na vzájomné spojenie dvoch koncov vystrižktt. /niýenínt | 7 lLlllĺtl. napriltlzttl na hodnottt menej než l mm alebo len niektwľktt milimetrtixv. material jvlaišta je twtllahćenją čím sa tiež znížia výrobné náklady. Okrem toho. sa zlepší esteticltý v/.ltľatl püllĺłľtt, nakoľko odstránenie lepidla z prekrytia musí zztlwrzinil neelieenćmtt úniku lepidla /. prekrytizl do vnútra juohára. Okrem toho, je možné znížil šírku pre.krtia a tak sa v hnút tlotlaločnýim rst× 2 ut 1 lepidla na prekrytí, hrúbka pohára na jirekrvtí sa nože xnížit. jiosttljwne. uľahettje stoliovanie (ukladanie) pohárov bez xaseknutía. lak 7,e. vyvberaiiic juohzirtns sa zlepší. Io uľahčuje manipuláciu s pohármi a zníži náklady na Llshiàltillcllĺtł.Pre vzdialenosť druhej oblasti lepidla od prekrytej hrany, vynález ukazuje hodnoty 0,5 až 5 mm. ľúto v/,tlialenost ma tlost veľkí Yýllndtl zaistiť. aby žiadny lep neunikal cez prekrylú hranu do vnútrajška pohára.Vo Kýliodntnn LISklllUCllClll . i/.LiiłliClltlSĺ- druhej oblasti lepidla od prekrytej hrany je najmenej tak veľkú ako .šírka jirekrjtei oblasti. lo zabezpečí udržať prekrytie bez lepidla, čim sa (WiWIUCLl/.i hrítlwlttt sten) pľchľ) tia a line sa tlalšiemtl tmikttniu lepidla.V zzixislosti na prolile °.×tri 7.kti vlniteho materiáli. prekrytie môže mat konštantnú šírku. ale šírka nemusi byt llLllIlL|lIlL konštantnzi. (Jbzvlzišlĺ táto šírka prekľývacej oblasti ystrižktt može mal liotlitotu med/i (l a) -l mm. rjrlititliie med/i 0.5 a 2,5 mm. V závislosti od rozmeru jnoliara. toto prekrytie može byt tiež širšie.Vo zjhotlntvm uskutoeneni llLliL/lI. prekiteiI oblast je úplne bez lepidla medzi tlvoma pľClI~ 2 lClll koneamí xyxtrižkti. V takom uskutočnení. riziko úniku lepidla sa ďalej zníži.lo tiež. može byt nrxslene poskytnut tlalšitt. prvú oblast lepidla vo vzdialenosti od odpovedajueeho okraja xtri 7 Ittt. Iáetl ýber tejto zdialenosti prvej oblasti lepidla od prekry 1 eej hrany. je iltiťišhllllť. napriklad najnteiiej tak velka ako šírka prekrývacej oblasti.jarítomnosl lepidla med/i ttútornott stenou pohára a julťtštizt sa môže vyhnúť spodnej stranyprekrytia. loto pomůže ďalej znizit ysletlntr hrúbku steny pri prekryti, čo uľahčí stohovaniePmllą llSktllUČllClllil predloženeho xgvnzllezu. vlnita vrstva materiálu plášťa má vrcholy vln roxiníestiiene nclllíltllzlť na substraltovt wstxvt. tieto vrcholy vln sa rozširujú do priamok alebo do vln ptlolwn~ štrttkltlran alebo do kllztcl štruktúr. Objem medzi SUĎSÍFŽIÍOVOU vrstvou a yšlutitii ln na tajvíiešl vpl na tepelnú í/.olaeitr pohára. Ak sa požaduje, tento nubiem može tiež. byt ×jIe .s určitýn naterhilo. Hilpľlklłlĺl penou aby sa ďalej zlepšili tepelne izolačné vlastnosti.blajúe susedne vreloly vln vlniteht m-aterialt usporiadané pri konštantnej rxdirtlenostL vý-robne náklad) sa mozu dalej znížil pretože výstrižok pre plášť môže byť vyrezaý 7. akejkoľvek časti vlnitćho ntaterizllu bez obavy o presné umiestnenie výstrižku.Širka prekryvzwej twblzisti plaštł je výhodne vybraná aby bola menej než trikrát priemerom vzdialenosti nedxi .susednj-nti vreholtni vln vlnitćho materiálu, ešte výhodnejšie menej než Llvakral priemermi wtlialeimsti ned/i strsedný/nti vrcholmi vln. Také pomerne krátke prekrjlie pomaha äetrit materiítl. Cim sa znížia výrobné náklady, azabrání sa vonkaišierin. jurelçrytitt okrajov / oddelenia od pohzlra.Prva oblast lepidla aŕalelwo lruhá oblast lepidla s výhodou obsahuje najmenej jeden ju-.lsilç lepidla. aby sa ~lorila silna viixba medzi twdpovedąjúcim koncom výstrižk a vnútornou stenou JUll 2 lIil.Jítsik lepidla nože byt rapríltlaçl usporiadaný paralelne kodpovedajúcim okrajom výstrižku. To nože zabezpečil. že Cast okraja sa ietnôže oddeliť ďalej od vnútornej steny než. tlruhe ćastL ak vobec.(lkren toho alebo alternall ne jnasik lepidla. prva oblast lepidla a/alebo druhá oblasť lepidla môže obsaltoxval najmenej jednu bodku. škvrnu lepidla. Bez významne ovplyvnenej stability pohára. to može xnížit množsln použitého lepidla, čím ďalej klesajú výrobné tlaklady a pomaha to ehrrlnit Emil lepidla eey. prekrytie.Vo výhodnoi Ltskutoeneni. uelçolko taląŕeltto hodov Iepidlaje umiestnených na línii paralelnej k odpovedajtieetiu okraju jstrížltu. majúe juodobnć úČlnky vzhľadom na stabilitu pohára ako tvasikj lepidla. ale so /niženitn nnožstvon lepidla.Okrem toho prva a druha oblast lepidla. tajmenej jedna ďalšia oblast lepidla môže tiež byt ňoslšýllllllil nedzi prxou a druhou oblastot niekde na plášti. Pripojenim plášťak vnútornej stene r tretej alebo tlalšej polohe. stabilita pohara a montáž plášťa sa môžu ďalejVýhodne lllłllcľlłlľ pre plast sil plastické alebo kartónové (lepenkové) materiály. Avšak. niožir sa jvoužit aj dalšie hodne meuerízllyVýznamní výhoda sa ntozc dosiahnut vybavením vnútornej steny pohára s (XlSIOhtHLlClIHl (çle-ncsting) prostriedkami. lakćto odstohrtvacie prostriedky chránia proti Lwiaznutit pohzirox ked sa stohuie (skludal uiekoľlço rovnaký/ch pohárov jeden do druhého. l o Llovoľttje tunnoho ľahšie mklelit stohovanć jvoháre.Napríklad. ttLlSlttlklYiltJlL | 7 ltt.ltĺttll( mo/Ítl byt tvarované ako najmenej jeden výštupok ktorý ,Sĺllpl|l 7. nutornxąi steny do llllll 2 tvjŠl(2 l pohára. Keď sa stohuje, horný pohar tnĺm sa opriet .xjej spodnou castou dna na tltlSlt)l 10 ~ĺlCl výstupok nižšieho pohára,ktorý brani poharom ab) boli stohovartć veľmi tesne.laky/to odstohoxrací jstujwok ntože. pttSlllpHC. obsahovať obvodový výstupok a/alebo najmenej jeden delený tćiastlgoxąvt výstupok. llłlplll(lžl(l stupeň alebo jamku. Ak je ptiSkjtlllllĺý takýto ýstupok na vnutornej stene pohára. vonkajší vzhľad pohára nie je negatívne ovplywtietrxĺ.Niektore Lrslçuttvčnertizt predloženćltt» vynálezu budú teraz opísané detailnejšie vzhľadom k priloženým ýlte.×ot 1 i. (lb/.xlýtštĺ(Jbrzizolç I zuazorľitlje WCl.WClllI) pohľad výhodnćhtn uskutočnenia pohára podľa predloženého vynalcxtt.Obrázok 3 znzi/orňujje ×.×ttižol plzlšľa pnllŽllČllO pre püllłlľ na obrázku l.Ubrzizol 3 zna/.orfntjt- hori/ttntaltn te/. pr«.~lrýtcej oblasti pohára znázorneného na obrázku l.Ubrir/.ok 5 /.tt/.ortittjc čelný pohľad tretieho ttskttttwćitcnizt. aObrátxok Ó xnzl/.orňtrie WCIS| 1 LlllV|l pohlad štvrtého uskutočnenia pohára podľa predloženého tyIIŽllC 7.LI.(klpovctlijtice /nakx .sa týlxitjťi ro nakýeh 7.taltoýcl 1 značiek u všetkých výkresov. Obrázok l znazorrttrie ýhodnć usltultucwienie pohar l podľa DFCClIOŽČľIČhO vynálezu. Pohárobsahuje rnútortttt stenu ktora ma ZľC/Elllý kouický tvar. nižší koniec je uzatvorený dnomuoharzt 3. Protiľzthlv towaćnvt horm lgonice wohýtrzt je vvhotovcn so širokm letnom 4 l ~ . ~ a y 3 ktorý može byt ttaprlklatl t orený ako / inut horný koniec vnútornej Steny Z. Na onkztše strane. utlltlt l je xbarcnš s onktrširtt vlášťom 5. ktor sa ťahá nadCClULl Iýšlxxitt vnútornej stetr I. t.j. / dna Í pohára na horný lem á. Tento plášť 5 jevytvorený xvýstrižlçtt lniteltt materialu. najmä kartóntn obsahujúci vlnitú vrstvu 6a substratovťt vrstvu 7. pozri obra/ok 3. Ako je rnzixornené na obrázku l a 3, plášť 5 je

MPK / Značky

MPK: B65D 21/02, B65D 81/38

Značky: pohár, izolovaný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e3658-izolovany-pohar.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Izolovaný pohár</a>

Podobne patenty