Separácia pevných častíc z kvapaliny, v ktorej sú dispergované

Číslo patentu: E 3108

Dátum: 15.12.2005

Autor: William Graham

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka separácie pevných častíc z kvapaliny, v ktorej sú dispergované.Doteraj ší stav technig0002 Na odstránenie pevných častíc s veľkosťou niekoľkých mikrometrov z vody (alebo z akejkoľvek inej kvapaliny) sa obvykle používajú semipermeabilné materiály. Tieto materiály sú voči molekulám vody porézne, ale póry sú dostatočne malé, aby zabránili priechodu pevných častíc. V závislosti od veľkostí pórov prebieha na týchto materiáloch mikrofiltrácia alebo0003 Filter na báze týchto materiálov bežne zahŕňa podlhovastú trubicu ako stredové jadro vybavenú po celej dĺžke radmi otvorov. Na túto trubicu sú v spojení s týmito radmi otvorov pripojené svojimi otvorenými okrajmi podlhovasté listy, ktoré majú jednu otvorenú stranu, ale inak sú vo forme uzavretých vreciek. Vo vnútri týchto vreciek a medzi nimi sú dištančné vložky v tvare slučiek. Uzavreté vrecká sú tesne navinuté na stredovú trubicu a takto zvinutá jednotkaje zasunutá do vonkajšieho puzdra.0004 Keď je Voda obsahujúca unášane pevné častice privedená do tohto puzdra, prechádza retenčnými kanálmi umiestnenými medzi listami, pričom dištančné vložky medzi vreckami sú umiestnene na retenčných kanáloch. Voda prechádza na rozdiel od pevných častíc cez semiperrneabilný materiál do vreciek a odtiaľ do trubice cez otvorene okraje vreciek a rady0005 Po určitej dobe používania sa filter upchá alebo rýchlosť prietoku poklesne do takej miery, že je nutné filter vyčistiť. To sa dosiahne tak, že sa otvorí ventil, ktorý ovláda odvod odpadu z puzdra, do puzdra sa zavedie výplachová voda pod tlakom a cez odvod odpadu sa zpuzdra Vypláchne voda a pevné častice.0006 EP-A-1022052, W 0 03/031342 a JP 09 313899 A (Patent Abstracts of Japan, 1998, č. 04, 31.3.1998) opisujú spôsoby Výplachu filtračných jednotiek opísaného typu.0007 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť zlepšený spôsob prevádzky ñltračnej jednotky a0008 Podľa jedného aspektu tohto vynálezu sa poskytuje spôsob prevádzky zvislo umiestnenej ñltračnej jednotky, ktorá zahŕňa membránu obsahujúcu priepustnú trubicu a listy priepustné pre vodu, cez ktoré voda prechádza k uvedenej priepustnej trubici, pričom spôsob zahŕňa privádzanie neupravenej vody cez spodný koniec jednotky, odvádzaníe vody, ktorá prešla cez membránu, spodným koncom jednotky a udržiavanie tlaku vyššieho nežatmosférického v hornom konci jednotky pomocou trvalého pripojenia k zdroju tlakovéhoplynu. 0009 Z ekonomických dôvodov je týmto plynom vzduch, avšak je možné použiť aj iné plyny.0010 Na vyčistenie membrány zaraďuje tento spôsob prevádzky ukončenie prívodu neupravenej vody, otvorenie potrubia pre odtok odpadu spojeného so spodným koncom jednotky a zaistenie prívodu výplachovej vody do horného konca uvedenej jednotky pri zachovaní prívodu plynu do homého konca jednotky, takže voda, plyn a pevné častice prúdía zuvedenej jednotky cez uvedene potrubie pre odpad.0011 Počas Výplachu ñltračnej jednotky sa tlak môže udržiavať na konštantnej hodnote alebo0012 Tento vynález tiež poskytuje inštaláciu zahrnujúcu zvislo umiestnenú ñltračnú jednotku,ktorá zahŕňa membránu obsahujúcu vertikálnu priepustnú trubicu a listy priepustné pre vodu,cez ktoré voda prechádza k uvedenej priepustnej trubici, vstup na spodnom konci jednotky pre neupravenú vodu, výstup na spodnom konci pre permeát, ventily na uzavretie prívodu neupravenej vody, vstup na hornom konci jednotky, prívod plynu pod tlakom, ktorý je pri prevádzke jednotky trvalo pripojený k homému koncu jednotky na oddelenie vody od strhnutých pevných častíc, potrubie na prítok výplachovej vody pripojené ku vstupu na homom konci jednotky, ventily na uzavretie uvedeného potrubia na prívod výplachovej vody za normálnych podmienok, pričom tieto ventily je možné otvoriť, aby sa potrubie na prívod výplachovej vody pripojilo ku zdroju výplachovej vody pod tlakom pred začatím Výplachu, a na spodnom konci jednotky výstup na odtok odpadovej vody, cez ktorý jednotku opúšťa odpadová0013 Filtračná jednotka v tejto inštalácii môže pozostávat z membrány, ktorá zahŕňapriepustnú trubicu a listy priepustné pre vodu, cez ktoré voda prechádza k priepustnej trubici, pričom membrána má na každom konci koncovú čiapočku a plášť vytvorený in situ navinutimvlákien potiahnutých živicou okolo membrány a číapočiek.0014 Je výhodné, keď sú vlákna vo forme sklenených vlákien, avšak je možné použiť aj iné vlákna, ako uhlíkové alebo kevlarové.0015 Na lepšie pochopenie tohto vynálezu a na demonštráciu, ako ho je možné realizovať,budú teraz ako príklad nasledovať odkazy na pripojené obrázky, na ktorýchObrázok 1 je prierez cez ñltračnú jednotkou podľa tohto vynálezuObrázok 2 je pohľad na rozložené jednotlivé časti ñltračnej jednotky z obrázka lObrázok 3 a 4 sú názomé zobrazenia ñltračnej jednotky z oboch opačných stránObrázok 5 a 6 sú bočné nárysy opačných strán ñltračnej jednotkyObrázok 7 je pôdorys ñltračnej jednotkyObrázok 8 a 9 sú pohľady zozadu na filtračnú jednotku, aObrázok 10 je obehová schéma ñltračnej jednotky.0016 Filtračná jednotka 10 na obrázkoch 1 a 2 zahŕňa podlhovastú, zvislú a pcrforovanú trubicu 12 ako jadro, okolo ktorého sú navinuté podlhovasté listy 14 (obrázok 2). Každý list 14 je vo forme uzavretého vrecka a je vyrobený z polopriepustného materiálu, ktorý prepúšťa vodu, avšak neprepúšťa pevné častice. Vnútomý okraj každého vrecka je otvorený a tento okraj je pripojený k trubici 12. Vrecká sú spojené s vnútrom trubice 12 množstvom otvorov v trubici 12. Konštrukcia trubice 12 a listov 14 je obvyklá. V súlade s bežnou tenninológiou v odbore sa štruktúra obsahujúca trubicu (označenú 12) a listy priepustné pre vodu (označené 14) uvádzapod názvom membrána. Membrána je označená 16.0017 Filtračná jednotka znázomená na obrázku l má ďalej na svojom spodnom konci koncovú čiapočku 18. Koncová čiapočka 18 je vybavená stredovou priehlbinou 20, do ktorej zapadá rúrka 22. Rúrka 22 preniká do trubice 12 a spája koncovú čiapočku 18 s trubicou 12. Výstupný vývrt 24 pre výpust v koncovej čiapočke 18 je spojený s vnútrom rúrky 22 a z toho dôvodu s vnútrom trubice 12 a umožňuje, aby odfiltrovaná voda, ktorá prenikla do trubice 12,odtekala z ñltračnej jednotky 10. Rúrka 22 príechodne spája koncovú čiapočku 18 s0018 Koncová čiapočka 18 má ďalej dva vývrty 26 a 28. Vývrt 26 je vstupný otvor pre privádzanú neupravenú vodu a vývrt 28 je Výstupný otvor pre výplachovú vodu. Ako bude opisané ďalej, cez vývrt 28 sú v operácii čistenia pevné častice vymývané z puzdra. Podľapotreby môže byť viac než jeden vývrt 26 a viac než jeden vývrt 28.0019 Na homom konci filtračnej jednotky 10 je ďalšia koncová čiapočka 30. Koncová čiapočka 30 má osový vývrt 32, cez ktorý je vháňaný vzduch pod tlakom (nie je znázornený na obrázkoch 1 a 2). Medzi membránou 16 a koncovou čiapočkou 30 je prázdny priestor 34.Horný koniec trubice 12 tvoriaceho jadro je uzavretý zátkou 36.0020 Pri výrobe ñltračnej jednotky 10 má membrána 16 obe koncové čiapočky 18 a 30 pripevnené a táto zložená štruktúra je nasadená na otáčavom jadre (nie je na obrázku). Toto jadro obsahuje dva súosové a osovo umiestnené hriadele otáčavo prestupujúce cez vývrty 24 a32 a umožňujúce pripevniť koncové čiapočky 18 a 20 a membránu 16.0021 Koncová čiapočka 30 zahŕňa manžetu 38, v ktorej je uchytený koniec membrány 16, a tým zaisťuje nutné dočasné spojenie medzi čiapočkou 30 a membránou 16. Jadro sa otáča a navíjaním sklenených vláken potiahnutých živicou alebo prameňov iných vlákien okolo membrány 16 a koncových čiapočiek 18 a 30 vzniká puzdro 40. Puzdro 40 spája membránu 16 a koncové čiapočky 18 a 30, a tým vytvára integrovanú jednotku, ktorá nenecháva žiadnypriestor medzi povrchom membrány 16 a vnútorným povrchom puzdra 40.rámovú konštrukciu 42, na ktorej sú upevnené všetky zvyšné súčasti inštalácie.0023 Na rámovej konštrukciu 42 sú osadené štyri filtračné jednotky 10.1, 10.2, 10.3 a 10.4 typu opísaného vyššie. Rúrky 44 sú spojené so vstupnými vývrtmi 32 štyroch filtračných jednotiek. Každá rúrka 44 vedie k ventilu 46 (obrázok 10), ktorý riadi prítok vzduchu zo zdroja 48 vzduchu.0024 Voda určená na úpravu prichádza cez vstup 50 a preteká ventilom 52 k potrubiu 54,ktoré je pripojené k sacej strane čerpadla 56. Tlaková strana čerpadla je pripojená k rozdeľovaciemu potrubiu 58. Pre výplachovú vodu tu existuje tiež druhý vstup 60 a medzi

MPK / Značky

MPK: B01D 63/10, B01D 65/00

Značky: ktorej, separácia, kvapaliny, dispergované, pevných, částic

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e3108-separacia-pevnych-castic-z-kvapaliny-v-ktorej-su-dispergovane.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Separácia pevných častíc z kvapaliny, v ktorej sú dispergované</a>

Podobne patenty