Polyméry v tuhom skupenstve

Číslo patentu: E 2879

Dátum: 19.03.2003

Autori: Mäder Urs, Schober Irene, Sulser Ueli, Velten Ulf

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka výroby polymérov V tuhom skupenstve,ktoré sa V prípade potreby dajú bezo zvyšku rozpustiť vo vode a/alebo dispergovať vo vode, a spôsobu ich prípravy aPolyalkylénglykolkarboxyláty sa už niekoľko rokov používajú ako dispergátory do vodných disperzií. Umožňujú značne znížiť obsah vody v týchto disperziách. Tieto polyméry sa vyrábajú vo vodnom roztoku alebo vznikajú ako vodné roztoky polymérov. Nevýhodou týchto roztokov sú vysoké dopravné náklady, pretože sa musí zároveň prepravovať vysoký podiel rozpúšťadiel. Okrem toho môže najmä vo vodných roztokoch dochádzať k napadnutiu baktériami. Vodné roztoky sú citlivé na mráz, to znamená, že jednak môžu zamrznúť a jednak môže za chladných podmienok skladovania dochádzať k vykryštalizovaniu tuhej látky. To vyžaduje špeciálne podmienky skladovania. Vodné roztoky polyalkylénüglykolkarboxylátov obsahujúcich esterové skupiny, ktoré vznikli napríklad kopolymerizáciou akrylesterov, majú iba obmedzenú skladovateľnosť, pretože tieto estery majú sklon k hydrolýze, najmä pri vyššíchPrášky, poprípade tuhé látky, majú V porovnaní s vodnými roztokmi tú technickú výhodu, že pri transporte vznikajú podstatne nižšie náklady, stálosť pri skladovaní je v dôsledkunižšieho biologického napadnutia alebo nižšieho štiepeniamožných esterových väzieb v modifikovaných polykarboxylátochzreteľne vyššia a namŕzavosť sa zreteľne znižuje.W 0 0017263 opisuje výrobu vo vode rozpustných práškových polymérov na báze polyoxyalkylénglykolkarboxylátov sušenímvodných roztokov polymérov za prídavku stabilizátorov.EP 1052232 opisuje výrobu práškovitého dispergátora, pri ktorej sa ku kvapaline, ktorá obsahuje polykarboxylátovýpolymér, pridáva redukčné činidlo a kvapalina obsahujúca totoredukčné činidlo sa následne suší a melie na prášok.W 0 0047533 opisuje výrobu práškovitých polymérových zmesí za zapracovania minerálneho nosného materiálu doW 0 9700898 opisuje výrobu vodného roztoku odpeňovacích plastifikátorov, ktoré majú skelet polyméru z polymerizovaných etylénovo nenasýtených karboxylových kyselín a na ňom naviazané dva druhy odpeňovacích polyoxyalkylénových bočnýchreťazcov (a) a (b). Neopisujú sa tu žiadne tuhé polyméry.W 0 9902466 opisuje redukčné činidlo na báze cementu a vody, ktoré sa vyrába dvojstupňovým spôsobom. V prvom stupni(a) sa najskôr uskutočňuje polymerizácia monomérov s aspoň jednou etylénovo nenasýtenou skupinou a s ňou konjugovanou karboxylovou skupinou v prítomnosti polyéteru na polymér karboxylovej kyseliny. V druhom stupni (b) sa následneTuhé polyméry, ktoré sa vyrábajú vysušením z roztokov,vyžadujú prídavný stupeň spôsobu, spotrebovávajú veľkézmiešané s minerálnym nosným materiálom, nie sú vhodné na výrobu stálych vodných roztokov polymérov po opätovnomPreto je úlohou tohto vynálezu prekonať nevýhody stavu techniky a vyrobiť polymér, ktorý vzniká V tuhom skupenstve a V pripade potreby sa dá bezo zvyšku znovu rozpustiť vo vode a/alebo dispergovať vo vode bez toho, aby bol potrebný stupeň sušenia rozprašovaním alebo prísady nerozpustné vo vode. Neočakávane sa zistilo, že nevýhody stavu techniky sa môžu odstrániť prostrednictvom polymérov podľa vynálezu V tuhomstave podľa nároku l.Predložený vynález opisuje polyméry V tuhom skupenstve,ktoré sú pripraviteľné reakciou aspoň jedného polyméru A,ktorý sa pripravuje z aspoň jednej nenasýtenej mono- alebo dikarboxylovej kyseliny alebo z jej jedného analógu (a) a poprípade aspoň jedného etylénovo nenasýteného monoméru (b),s aspoň jedným polymérom B, ktorý je jednostranne ukončený koncovými skupinami nereaktívnymi za obvyklých reakčných podmienok a na druhom konci má funkčnú hydroxyskupinu aleboaminoskupinu, a poprípade s aspoň jedným amínom C.Predložený vynález sa týka polymérov V tuhom skupenstve,ktoré sú pripraviteľné reakciou aspoň jedného polyméru A,ktorý je pripravený z aspoň jedného monoméru a, ktorý je zvolený z nenasýtených mono~ alebo dikarboxylových kyselín alebo z analógov nenasýtených mono- alebo dikarboxylových kyselín, a poprípade aspoň jedného etylénovo nenasýteného monoméru b s aspoň jedným polymérom B, ktorý je jednostranne ukončený koncovými skupinami nereaktívnymi za obvyklýchreakčných podmienok a na druhom konci má funkčnúPod výrazom tuhé polyméry alebo polymery V tuhom skupenstve sa V zmysle tohto vynálezu rozumejú polyméry,ktoré sú pri teplote miestnosti V tuhom skupenstve a sú napríklad vo forme práškov, šupiniek, peliet alebo doštičiek av tejto forme sa dajú bez problémov prepravovať a uskladňovať.Pod výrazom ukončený koncovými skupinami nereaktívnymi za obvyklých reakčných podmienok sa V zmysle tohto vynálezu rozumie, že namiesto reaktivnych funkčných skupín na esterifikáciu alebo amidáciu sú prítomné také skupiny, ktoré už nie sú schopné reakcie. Obvyklými reakčnými podmienkami sú také, ktoré odborník pozná na esterifikáciu a amidáciu. Prijednostranne ukončených zlúčeninách iba jedna strana už niePolymér A sa môže získať polymerizáciou aspoň jednéhomonoméru a a poprípade aspoň jedného monoméru b.Monomér a je zvolený zo súboru zahŕňajúceho nenasýtenémonokarboxylové kyseliny, nenasýtené dikarboxylové kyseliny, ich analógy a ich zmesi. Nenasýtené mono- alebo dikarboxylové kyseliny zahŕňajú prednostne kyselinu maleínovú, kyselinu itakónovú, alebo kyselinu krotónovú, najmä kyselinu akrylovú alebo kyselinu metakrylovú. Pod analógom mono- alebodikarboxylovej kyseliny sa V zmysle predloženého vynálezuMonomér b je zvolený zo súboru etylénovo nenasýtenýchmonomérov. Také etylénovo nenasýtené monoméry zahŕňajú najmä

MPK / Značky

MPK: C04B 24/00, C08G 81/00

Značky: skupenstve, polyméry, tuhom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e2879-polymery-v-tuhom-skupenstve.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyméry v tuhom skupenstve</a>

Podobne patenty