Vyrovnávacie zariadenie a spôsob privádzania produktov do automatického baliaceho stroja

Číslo patentu: E 2595

Dátum: 08.10.2003

Autori: Ballestrazzi Aris, Tassi Lamberto

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

do automatického baliaceho stroja0001 Vynález sa týka vyrovnávacieho zariadenia a spôsobu privádzania produktov do automatického baliaceho0002 V oblasti publikačných produktov je V súčasnej dobe do baliacich strojov privádzaný rad publikačných produktov, ako sú obálky, noviny, časopisy, knihy, a to alebo s alebo bez priložených predmetov, pričom sú tieto produkty umiesťované do polohy tak, aby mohli byť úhľadne zabalenédo plastovej fólie alebo do papiera.0003 Za účelom uskutočňovania tejto operácie musia byť produkty, ako sú noviny, obsahujúce príslušné vložky alebo priložené predmety, privádzané V správne vyrovnanom stave a naštôsované na seba pomocou vhodných ukladačov aleboTáto požiadavka je nevyhnutná na uľahčenie nasledujúcehobalenia a na dosiahnutie správnych výsledkov pri balení, Ž EP l 410 992 Blpričom produkty V obale sú úhľadne uložené tak, aby zaujímaličo najmenší možný priestor.0004 Je nutné brať do úvahy, že všetky baliace kroky sú uskutočňované automaticky. Rôzne zhora uvedené produkty, ložené v štôse medzi vhodnými tabuľovými ukladačmi alebo podobnými ústrojenstvami, sú odosielané dopredu smerom k dopravníku, ktorý ich prepravuje do nasledujúcej oblastina balenie do plastovej fólie alebo papiera.0005 Dopravníkový systém obvykle pozostáva z unášacieho dopravníka, na ktorom sú usporiadané unášaće V určitej vzdialenosti jeden za druhýnt s rozostupom, ktorý môže byť vopred nastavený. Unášače sa pohybujú dopredu, až sú V styku s produktom alebo Štôsom produktov, ktoré sú postupneprivádzané, až je ukončený obsah konečného balíka.0006 V patentovom spise DE-B-1 198 288 je opísané zariadenie s dopravníkovým pásom pre štôsy, pozostávajúce z plochých prvkov z papiera a prichádzajúce od privádzacieho pásu, pričom dopravníkový pás sa otáča pomalšie, než privádzaci pás, pričom je prítomná reťaz, opatrená množinouunášačov pre štôsované prvky.0007 Tabulové ukladače alebo podobné ústrojenstva,ktoré sú zvlášť zvolené pre krok privádzania, nie sú schopné umiesťovať produkty do dokonalo vyrovnaných štôsov, a to čiastočne v dôsledku pohybu dopravníka a čiastočne v dôsledku skutočnosti, že plochy a materiály vlastných produktov častokĺžu pri vzájomnom styku, čo spôsobuje ich nevyrovnanie.0008 Tento problém je závažnejší vtedy, pokiaľ je fólia priehľadná, alebo pokiaľ produkty v štôse majú rôzne veľkosti. Okrem toho nevyrovnané štôsy tiež vyžadujú väčšie množstvo obalových materiálov za účelom zabalenia všetkých0009 Všeobecnou úlohou tohto vynálezu je preto vyvinúť a realizovať vyrovnávacie zariadenie a spôsob na privádzanie produktov do automatického baliaceho stroja, ktoré vyriešei zhora uvedené technické problémy.0010 Ďalou úlohou tohto vynálezu je realizovať zariadenie a spôsob zhora uvedeného typu, ktoré budú schopné fungovať s akoukoľvek hrúbkou alebo veľkosťou produktu, beztoho, že by dochádzalo k problémom.0011 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je realizovať zariadenie a spôsob zhora uvedeného typu, ktoré budú udržiavať správnu štôsovaciu polohu nezávisle od typumateriálu alebo povrchu produktu.0012 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je realizovať zariadenie a spôsob zhora uvedeného typu, ktoré budú využívať minimálne množstvo fólie alebo papiera, pričom budú současně0013 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je realizovať zariadenie, ktoré bude môcť byť ľahko združené s akýmkoľvektypom baliaceho stroja, ktorý je už využívaný.0014 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúťzariadenie a spôsob zhora uvedeného typu, ktoré zaistíuskutočňovanie správnych baliacich operácií a súčasne zaistíich uskutočňovanie automaticky a pokiaľ možno co0015 Tieto a ďalšie úlohy tohto vynálezu bolisplnené prostredníctvonl vyvinutia vyrovnávacieho zariadeniaa spôsobu na privádzanie produktu do automatického baliacehostroja, ako je uvedené V priloženom patentovom nároku 1.0016 Ďalšie významné charakteristické znaky predmetného vynálezu sú opísané v závislých patentovýchPrehľad obrázkov na Íkresoch0017 Funkčné a konštrukčné charakteristické znaky a výhody zariadenia a spôsobu podľa tohto vynálezu budú vysvetlené pre väčšiu jasnosť V opise uskutočnenia, uvedených ako prikladné, avšak nijako neobmedzujúce, a to s odkazomna priložené obrázky výkresov, kde obr. 1 znázorňuje schématický bočný pohľad na vyrovnávacie zariadenie na produkty, privádzané do automatického baliaceho stroja, obsahujúce úsek

MPK / Značky

MPK: B65H 31/30, B65B 27/08

Značky: produktov, baliaceho, automatického, zariadenie, vyrovnávacie, spôsob, stroja, privádzania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e2595-vyrovnavacie-zariadenie-a-sposob-privadzania-produktov-do-automatickeho-baliaceho-stroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyrovnávacie zariadenie a spôsob privádzania produktov do automatického baliaceho stroja</a>

Podobne patenty