Spôsob a zariadenie na kontinuálne povlečenie najmenej jedného substrátu s najmenej jedným filmom

Číslo patentu: E 2586

Dátum: 25.09.2003

Autori: Volon Erwin, Garrigues Laurence, Jacob Luc, Gailly Eric, Etienne Pascal

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka technologického postupu a zariadenia na kontinuálnu povrchovú úpravu pre širokú škálu hrúbok nanášaných aspoň na jeden substrát, V 0 forme filmu z organického alebo anorganického prípravku V rozpustenom alebo disperznom stave, ktorého Viskozitaje medzi 0,001 a 100 Pa.s.Tento typ postupu je používaný predovšetkým na aplikovanie náterových látok V stave rozpustenom alebo disperznom V organickom rozpúšťadle na posúvajúci sa substrát, napríklad na kovové pásky. Na takýto účel poznáme techniku nanášania valcom, ktorá spočíva V gravitačnom nanesení náterovej látky do priestoru medzi dávkovacím valcom a preberajúcim valcom. Najskôr sa vytvorí tenká vrstva náterovej látky kontrolovanej hrúbky na aplikačnom valci V kontakte z jednej strany s preberajúcim valcom a z druhej strany s posúvajúcou sa páskou, potom sa prenesie na tuto pásku celá alebo časť povrchovej vrstvy.Aby bolo možné mať tesný kontakt s aplikačným valcom na posúvajúcej sa páske a tiež zabezpečiť homogénne nanesenie náterovej látky po celej šírke pásky, aplikačný valec je Valec, ktorého povrch je defonnovateľný. Valce s deformovateľným povrchom sú vo všeobecnosti vyhotovené z kovového jadra pokrytého vrstvou elastoméru.Z tohto dôvodu kontakt aplikačného valca s deformovateľným povrchom apásky podrobenej prevádzkovému tlaku vytvára degradáciu povrchovej vrstvy tohto valca, predovšetkým priamo pri okrajoch pásky. V konečnom dôsledku trenie kovovej pásky o povrchovú vrstvu aplikačného valca vytvára V pozdĺžnom smere na okraji valca vruby rovnakej šírky ako je šírka pásky. Aby bolo umožnené rovnaké nanášanie a to po celej šírke pásky, operátor je nútený programovať prechod pások cez kužele zmenšujúcej sa šírky ato prechádzaním najprv širších pások pred užšími ked úbytok povrchovej vrstvy aplikačného valca je príliš zreteľný alebo keď sa dosiahne koniec kužeľa a znovu sa začínajú posúvať pásky Veľkých šírok, je potrebne vymeniť aplikačný valec aby bol regenerovaný alebo znovu naplnený.Okrem iného úbytok povrchovej vrstvy z aplikačného valca je sprevádzaný uvoľnením čiastočíek z tejto povrchovej vrstvy, ktoré vytvárajú riziko chýb nanášania znečisťujúc film povrchovej vrstvy.Ak sa používa zariadenie s režimom priameho posunu, to znamená ked aplikačný valecrotuje V rovnakom smere ako je smer posúvania pásky, trenia medzi aplikačnýmvalcom a páskou sú menej dôležité, Potom je možné nanášať filmy aj z Veľmi tekutýchprípravkov, ktorých viskozita je nižšia než 0,0 l Pa.s. alebo tiež filmy veľmi malej hrúbky, bez pozorovania významného úbytku na povrchu aplikačného valca. Každopádne však tento spôsob priameho posunu vyvoláva povrchové chyby na vrstve nanesenej na pásku, ktoré sa označujú ako šnurovanie alebo linkovanie, chyby ktoré sú častejšie pozorované ak sa aplikácia vykonáva pri veľkej rýchlostí alebo je malej hrúbky.Je isté, že ak je používané zariadenie s inverzným režimom posunu, povrchové vrstvy vytvoria pekný vzhľad povrchu. Pritom ak aplikačný valec rotuje v inverznom smere než je smer posúvanía pásky, trenía medzi aplikačným valcom apáskou sú dôležitejšími ako pri režime priameho posunu. Potom dochádza kvýznamnému úbytku viskóznym a/alebo aplikovaný film je menšej hrúbky. Aby bolo možné čeliť veľkým silám trenía, potvrdzuje sa, že je nevyhnutným zvýšiť výkon motora aplikačného valca. A predsa, napriek zvýšeniu výkonu motora, aplikovanie povrchových vrstiev veľmi malých hrúbok alebo prípravkov veľmi málo viskóznych nie je vždy možné.Dokument FR 2 767 074 opisuje postup kontinuálnej povrchovej úpravy kovovej pásky tekutým filmom nanášaním polyméru, pri ktorom sa vytvorí vrstva polyméru na preberajúcom valci s tvrdým povrchom a uskutoční sa presun vrstvy na aplikačný valecDokument W 0 00/35593 rovnako opisuje proces kontinuálnej povrchovej úpravy kovovej pásky tekutým filmom nanášaním polyméru, pri ktorom sa vytvorí vrstva polyméru nie na preberajúcom valci, ale priamo na aplikačnom valci.Predložený vynález ma za cieľ odstrániť nedostatky uvedených technologických procesov zavedením takého postupu kontinuálnej povrchovej úpravy pások, ktorý umožní nanášať filmy z prípravkov o širokej škále viskozity. Cieľom vynálezu je tiež zaviesť proces, ktorý vyžaduje len málo regulácie na to, aby bolo možné získať film kontrolovanej hrúbky pri širokej škále hrúbok, ktorý vytvára pekný vzhľad povrchu a to aj keď sa páska posúva veľkou rýchlosťou.Za týmto účelom je prvým cieľom vynálezu technologický proces kontinuálnej povrchovej úpravy na aspoň jednom substráte filmom z organického alebo anorganického prípravku v stave rozpustnom alebo disperznom, viskozita uvedeného prípravku je medzi0,001 a 100 Pa.s. pri teplote okolia, podľa ktorého postup obsahuje nasledujúce etapy- kontinuálne posúvanie substrátu, rotovanie preberajúceho valca s defomiovateľným povrchom, vytvorenie primámej vrstvy kontrolovanej rovnakej šírky ahrúbky napreberajúcom valci, prenos celej uvedenej vrstvy alebo jej časti na aplikačný valecs nedeformovateľným povrchom tak, aby sa vytvorila prechodná vrstva, pričom uvedený aplikačný valec je umiestnený medzi preberajúcím valcom a substrátom a rotuje v ínverznom smere voči smeru pohybu substrátu, auskutočnenie prenosu celej hrúbky prechodnej vrstvy z aplikačného valca na substrát pritlačením aplikačného valca na substrát, aby sa získal homogénny filmProces podľa vynálezu môže byt tiež charakterizovaný nasledovneviskozita prípravku je medzi 0,001 a 0,01 Pas. aby sa uskutočnil prenos celej primámej vrstvy na aplikačný valec, preberajúci valec rotuje v ínverznom smere voči smeru rotácie aplikačného valca, aby sa uskutočnil prenos jednej časti primámej vrstvy na aplikačný valec,preberajúci valec rotuje V rowrakom smere ako je smer rotácie aplikačného valca,prispôsobuje sa sila pritláčanja medzi preberajúcím valcom a aplikačným valcom na konštantnú hodnotu medzi 100 a 1000 kg.m.s-2, a vyberie sa V závislosti od konečnej hrúbky filmu a viskozity prípravku, prispôsobí sa tangenciálna rýchlosť aplikačného valca na hodnotu 1 až 2 násobku rýchlosti substrátu, aplikačný valec a preberajúci valec rotujú s rovnakou tangenciálnou rýchlosťou,substrát je posúvaný na prinajmenej jednom nosiči, substrát je posúvaný ťahom vzostupne alebo horizontálne, aby bolo možné vytvoriť primámu vrstvu z uvedeného prípravku na preberajúcom valci, dolná časť preberajúceho valca je ponorená do kúpeľa z prípravku v tekutom stave a rotovanie preberajúceho valca umožňuje vytvoriť na ňom primámu vrstvu z prípravku, aby bolo možné vytvoriť primámu vrstvu z uvedeného prípravku na preberajúcom valci, dávkujúci valec s nedefonnovateľným povrchom vstúpi do kontaktuspreberajúcim valcom, uvedený dávkujúci valec bude rotovať vinverznomsmere voči preberajúcemu valcu a vnesie sa pri kontrolovanom prietoku prípravok v tekutom stave do priestoru medzi preberajúcim a dávkujúcím valcom,- substrátom sú kovová páska alebo fólia,- substrát bude pokrytý na jednej alebo druhej alebo na obidvoch stranách súbežne alebo postupne,- po ukončení prenosu filmu na substrát je uvedený film vysušený a/aleboDruhým cieľom vynálezu je zariadenie pre technologický proces kontinuálnej povrchovej úpravy na aspoň jednom substráte filmom z organického alebo anorganického prípravku v stave rozpustnom alebo disperznom, viskozita uvedeného prípravku je medzi 0,001 a 100 Pa.s. pri teplote okolia, obsahujúce- prostriedky na kontinuálny posun substrátuo aplikačný valec je valec s nedeformovateľným povrchom rotujúci V inverznom smere voči smeru posúvania uvedeného substrátu, ao uvedený preberajúci valec je valec s deformovateľným povrchom rotujúci alebo v inverznom smere voči smeru rotácie uvedeného aplikačného valca,alebo v smere rotácie uvedeného aplikačného valca.Zariadenie podľa vynálezu možno taktiež charakterizovať nasledovne- dávkujúci valec s nedeformovateľným povrchom je v kontakte s preberajúcim valcom, rotuje v smere inverznom voči smeru rotácie uvedeného preberajúceho valca a zariadenie na vnesenie uvedeného prípravku pri kontrolovanom prietoku a teplote, ktoré je umiestnene nad priestorom medzi preberajúcim valcom a dávkujúcím valcom,- dolná časť preberajúceho valca je ponorená do kúpeľa s uvedeným prípravkom,uvedený kúpeľ je napĺňaný týmto prípravkom kontinuálnym spôsobom,- preberajúci valec je v kontakte s dávkujúcím valcom, ktorý rotuje v smere inverznom voči smeru rotácie preberajúceho valca,- obsahuje prinajmenej jeden nosič pre substrát.

MPK / Značky

MPK: B05D 1/28

Značky: jedným, jedného, filmom, povlečenie, substrátů, zariadenie, kontinuálně, najmenej, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e2586-sposob-a-zariadenie-na-kontinualne-povlecenie-najmenej-jedneho-substratu-s-najmenej-jednym-filmom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na kontinuálne povlečenie najmenej jedného substrátu s najmenej jedným filmom</a>

Podobne patenty