Dvojitý kryt akumulátorovej batérie

Číslo patentu: E 20934

Dátum: 25.11.2011

Autori: Maraschi Marco, Fossati Giuseppe

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka krytu akumulátorovej batérie, ktorý zahŕňa- V podstate rovinný uzatvárací prvok, vhodný na zakrytie puzdra batérie, v ktorom je niekoľko plniacich otvorov, ktoré sú určené na zabezpečenie prístupu do vnútorného priestoru puzdra batérie,- Sekundárny uzatvárací prvok namontovaný na hlavnom prvku na uzatváranie otvorov v hlavnom prvku krytu a~ aspoň jeden kanál, vytvorený V aspoň jednom z uvedených hlavných a sekundárnych prvkov, ktorý je prietokovo prepojený s uvedenými otvormi a je vytvorený na odvádzanie plynovvznikajúcich vo vnútornom priestore puzdra uvedenej batérie, pričom. uvedené hlavné a sekundárne prvky spolu tvoria konštrukciu puzdra, ktorá definuje komoru v prietokovom spojení s otvormi. Vnútri tejto komory sú hlavné a sekundárne prvky navzájom prepojené pomocou veľkého počtu usmerňovačov, ktoré vyčnievajú v podstate kolmo vzhľadom na rovinu predĺženia hlavného prvku a sú usporiadané takým. spôsobom, že definujúlabyrint, ktorý spája uvedené otvory V hlavnom prvku s uvedenýmkanálom na odvod plynupričom väčší počet usmerňovačov zahŕňa väcší počet priečnych priečok medzi každým otvorom a susedným otvorom, ktoré Vyčnievajú tak, že rozdeľujú komoru na väčší počet čiastkových komôr, pričom každá čiastková komora obsahuje príslušný otvor z veľkého počtu otvorov apričom čiastkové komory sú jednotlivo V prietokovom spojení so zberným kanálom, ktorý je prepojený s kanálom na odvod plynu.0002 Kryt tohto typu je opísaný napríklad v patente DE 102 57 918.0003 Ako je známe, výrobcovia motorových vozidiel už dávno prešli na používanie bezúdržbových batérií, ktorých Charakteristickým znakom je, že nevyžadujú dolievanie destilovanej vody počas celej životnosti batérie.0004 Zníženie spotreby vody sa dosiahne použitím zliatin pre rošty PbCa a použitím materiálov s väčšou čistotou, ktoré znižujú tvorbu plynov počas nabíjania batérie.0005 Konštrukcia krytov sa tiež zdokonalila, aby sa umožnilo dobré oddelenie elektrolytu a plynov skôr ako elektrolyt dosiahne do výstupného otvoru.0006 Okrem toho, 2 dôvodu bezpečnosti osôb vykonávajúcich montáž a údržbu vozidiel a konečných užívateľov vozidiel(vodičov a spolucestujúcich) sa vyžaduje, aby batérie boli dokonale utesnené proti úniku roztoku kyseliny sírovej, ktorá má vysoko korozívny účinok.0007 Kontrola tohto utesnenia batérií sa vykonáva pomocou špecifických laboratórnych testov (manipulácia, prevrátenie,vystavenie vysokému tlaku, sklopenie, vibrácie, tepelné cykly),ktoré simulujú náročné podmienky, v ktorých sa batérie typu SLI0008 Patent US 5 843 593 opisuje kryt pre akumulátorovú batériu podľa úvodnej časti nároku 1.0009 Cieľonl predloženého vynálezu je poskytnúť kryt s novým horizontálnym usporiadaním labyrintu, ktorý spĺňa vyššie uvedené požiadavky.0010 Podľa vynálezu sa tento cieľ dosiahne krytom podľa patentového nároku 1.0011 V kryte podľa vynálezu, separácia elektrolytu a plynov,ktoré sa tvoria v batérii pri jej nabíjaní, sa dosiahne pomocou labyrintu s horizontálnym profilom, ktorý umožňuje, aby pri normálnej činnosti plyny prenikali do výstupného otvoru, pričom do tohto otvoru nevniká elektrolyt V prípade, keď je batériaumiestnená na jednej z jeho strán, alebo obrátená hore dnom.Špeciálne usporiadanie zberného kanála umožňuje predovšetkým vyhovieť, a to s dostatočnou rezervou, testu prevrátenia batérie, pri ktorom je úplne nabitá batéria, ktorá má teplotu 40 °C položená na bočnej strane a obrátená hore dnom a aspoň počas 2 minút nesmie vykazovať netesnosti.0012 Ďalšie znaky a výhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu, V ktorom sú uvádzané odkazy napriložené výkresy, poskytnuté len ako neobmedzujúci príklad, kde- Obrázky 1 a 2 sú pôdorysné pohľady na kryt akumulátorovej batérie podľa vynálezu zhora a zdola- Obrázky 3 a 4 sú pohľady spredu a zboku na kryt z obr. 1 a- Obrázky 5 a 6 sú pohľady v reze na kryt podľa obrázku l pozdĺž0013 V priložených výkresoch je, s cieľom zjednodušenia,znázornený kryt pre bežné batérie typu SLI, ktoré sú zvyčajne vytvorené zo šiestich článkov V jednom rade je však zrejmé, že predložený vynález je rovnako tak použiteľný pre batérie vytvorené z ľubovolného počtu článkov V jednom rade, a tiež pre batérie určené pre iné použitie, než batérie typu SLI.0014 Na výkresoch je kryt pre akumulátorovú batériu ako celok označený písmenom C.0015 Vo vyhotovení znázornenom ako príklad, kryt alebo krycia zostava C obsahuje hlavný kryt 1, ktorý je všeobecne obdĺžnikový, ktorý má po svojom obvode rám alebo obrubu 2 určenú na tesné pripojenie na horný okraj priestoru pre batériu (nie je znázornené).0016 Ako je možné vidieť najmä na obrázkoch 4 a 6 v znázornenom vyhotovení, kryt l má vyvýšenú časť 3, na ktorú je nasadený Sekundárny kryt 4, pričom obidva kryty majú v podstate obdĺžnikový tvar V pôdorysnom pohľade. Z dolnej časti krytuvyčnievajú dva rúrkovité prvky, ktoré sú umiestnené V blízkostivyvýšenej časti krytu a ktoré definujú priechody alebo Hdesta pre umiestnenie príslušných pólov batérie.0017 Sekundárny kryt 4 spolu s vyvýšenou časťou 3 hlavného krytu 1 tvorí konštrukciu puzdra, V ktorej sekundárny kryt 4 V podstate tvorí hornú polovicu puzdra a Vyvýšená časť 3 spodnú polovicu puzdra, pričom obidve polovice puzdra sú navzájom spojené napríklad zváraním za tepla a definujú vnútornú komoru 6 na zhromažďovanie plynov (ktorej spodná časť je znázornená na obr. l s odstránenou polovicou sekundárneho krytu 4). Komora 6 má V pôdorysnom pohľade približne obdĺžnikový tvar a jej stredná časť má zníženú šírku.0018 Hlavný kryt 1 a sekundárny kryt 4 sa s Výhodou vyrábajú lisovaním z plastových materiálov.0019 Vyvýšená časť spodnej polovice puzdra 3 hlavného krytu 1 je obklopená obvodovou stenou 31, ktorá kolmo vyčnieva z telesa krytu 1. V časti definovanej stenou 3 l, vyvýšená časť 3 má spodnú stenu 32, usporiadanú V podstate na zvýšenej úrovni vzhľadom na zvyšnú časť krytu l. Na spodnej stene 32 je k dispozícii väčší počet osovo vyrovnaných otvorov 33, ktoré sú usporiadané tak, aby ich poloha zodpovedala polohe článkovbatérie (nie je znázornená), ktoré majú byť zakryté krytom 1.34. V znázornenom vyhotovení, obvodová stena 34 prebieha V podstate zvisle od mierne zošikmenej stenovej časti 33 a otvoru 33 a je priamo oproti otvoru 33.0021 V obvodovej stene 34 je poskytnutý zárez alebo priechod34 a, ktorý zabezpečuje prietokové spojenie otvoru 33 s hlavnou

MPK / Značky

MPK: H01M 2/12, H01M 2/04

Značky: baterie, akumulátorovej, dvojitý

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e20934-dvojity-kryt-akumulatorovej-baterie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvojitý kryt akumulátorovej batérie</a>

Podobne patenty