Kryt stĺpika na motorové vozidlá

Číslo patentu: E 20792

Dátum: 04.09.2012

Autori: Blanche Luc-henry, Schmidt Sebastian, Riegler Ulrich

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka krytu stĺpika na motorové vozidlá a jeho použitie. 0002 V súvislosti s prísnejšími predpismi pre emisie oxidu uhličitého z motorových vozidiel existujú velké snahy znižovať hmotnosť vozidla a tým aj jeho spotrebu pohonných hmôt. Stále ďalší vývoj v oblasti plastov umožňuje náhradu veľkých častí kovovej karosérie zodpovedajúcimi ľahšími prvkami z polymérnych materiálov. Obzvlášť časti alebo taktiež celá oblasť okien môžu byť nahradené prvkami z polymérnych hmôt. Tie vykazujú v mnohých prípadoch taktiež pri zreteľne nižšej hmotnosti porovnateľnú tvrdosť, stabilitu a zaťažiteľnosť ako u okna karosérie z ocele. Navyše je z dôvodu zníženia hmotnosti ťažisko vozidla posunuté ďalej smerom dolu, čo má pozitívny vplyv na správanie sa vozidla za jazdy. Okrem toho môžu byť polymérne materiály v porovnaní s kovmi vyrábané, spracovávané a tvarované pri nižších teplotách. To znižuje spotrebu energie a náklady pri výrobe materiálov.0003 Tvarové dielce z polymérnych materiálov môžu byť pritom vyrábané v takmer každom požadovanom tvare a geometrii. Špeciálne vysokovýkonné plasty ako aramidy, napríklad kevlar, vykazujú velmi vysokú pevnosť a stabilitu. 0004 Mnohé materiály z plastov musia vyhovieť rôznym požiadavkám a funkciám. Dôležité parametre sú pritom stabilita, správanie sa pri Iome, pevnosť proti poškriabaniu, rázová húževnatosť alebo vrubová húževnatosť. Vedla technických hľadísk ako hmotnosti a pevnosti jednotlivých častí hrajú taktiež úlohu tvar, geometria a vzhľad stále dôležitejšiu úlohu. Predovšetkým v automobilovom priemysle majú okrem mechanických vlastností velký význam dizajn a estetika.0005 Aby sa spojili rôzne znaky v polymérnych materiáloch, sú tieto materiály zostavené zo základných materiálov rôznych vlastností. Zavedené spôsoby výroby týchto materiálov obsahujú vstrekovacie postupy s dvoma alebo viacerými zložkami. Je tak možné vzájomne spájať znaky ako napríklad odolnosť proti počasiu, lesk povrchu alebo stabilitu v krútení. Okrem toho môžu byť redukované podiely velmi drahých materiálov.0006 DE 196 33 959 A 1 opisuje tvarové teleso z nosiča a vonkajšiehoozdobného filmu. Vonkajší film má ozdobnú a ochrannú vrstvu, pričom ochranná vrstva pozostáva z fotopolymerizovatelnej živicovej kompozície. 0007 WO 2006/094484 A 1 opisuje spôsob výroby plošného plastového karosériového dielu, obsahujúceho dve zložky. Vo výhodnom uskutočnení je prvá zložka z transparentného polykarbonátu a druhá zložka z nepriehľadného polykarbonátu.0008 DE 197 22 551 A 1 opisuje spôsob výroby plastových častí v dvojzložkovom spôsobe vstrekovania.0009 EP 1 695 808 A 1 opisuje ozdobnú časť na motorové vozidlo, napríklad ozdobnú lištu. Ozdobná časť pre vozidlo obsahuje nosičovú časť z termoplastického plastu a kryciu časť. Ozdobná časť je s výhodou vyrobená viaczložkovým vstrekovacím procesom.0010 EP 2 272 718 A 1 opisuje kryt stĺpika podľa predvýznakovej časti nároku 1.0011 Aby sa ďalej redukovala hmotnosť krytu stĺpika, môžu byť odstávajúce časti ako napríklad stena na vedenie okna stenčené. Aby sa súčasne zvýšila stabilita a znížilo sa nebezpečenstvo zlomenia odstávajúcich stenčených častí, sú z vonku v stenčenej oblasti vstrekovaním natvarované stužujúce rebrá. Tieto stužujúce rebrá však môžu zlomovú stabilitu odstávajúcej stenčenej časti zvýšiť len nepatrne. Okrem toho môžu vstrekovaním zvonka natvarované výstužné rebrá v dôsledku vyšších nárokov na miesto sťažiť vstavanie krytu stĺpika.0012 Vynález si kladie za úlohu vytvoriť diel, ktorý má v oblasti odstávajúcej a vystuženej časti zvýšenú pevnosť a zlomovú stabilitu.0013 Úloha vynálezu je vyriešená krytom stĺpika na vozidlá podľa nároku 1. Výhodné uskutočnenia sú uvedené v závislých nárokoch.0014 Použitie krytu stĺpika na vozidlá, podľa vynálezu, vyplýva z ďalšieho nezávislého nároku. Výhodné uskutočnenia sú uvedené v závislých nárokoch. 0015 Kryt stĺpika na vozidlá obsahuje aspoň jeden polymérový nosičový diel s integrovanou odstávajúcou časťou (stenu na vedenie okna), ako aj zúženie medzi polymérovou nosičovou časťou a stenou na vedenie okna. Stena na vedenie okna, ktorá je s výhodou natvarované vstrekovaním, vystupuje zvlastnej nosičovej časti a presné dimenzovanie steny na vedenie okna závisí na geometrii zodpovedajúceho dielu na vozidle. Stena na vedenie okna má s výhodou tvar približne písmena L a má s výhodou v odstávajúcej oblasti uhol 45 ° až 135 ° k základnej ploche polymérnej časti. Stena na vedenie okna má s výhodou v oboch čiastkových stenách dĺžku 10 mm až 20 mm. Výraz zužujúci sa znamená v zmysle vynálezu lineárny alebo postupný úbytok hrúbky pri základnej ploche polymérneho nosičového dielca alebo nadväzne na ňu. Tento úbytok hrúbky integrovanej odstávajúcej časti zmenšuje viditeľné priehlbiny na pohladovej strane dielca a umožňuje zníženie hmotnosti krytu stĺpika a úsporu polymérneho východiskového materiálu.0016 Stena na vedenie okna je s výhodou zhotovená z rovnakého materiálu ako polymérna nosičová časť a je vyrobená zodpovedajúcimi vybraniami v tvarovacích nástrojoch vo vstrekovacích postupoch. Vo vnútri zúženia je upevnené aspoň jedno výstužné rebro. Výraz vo vnútri zahŕňa v zmysle vynálezu taktiež vytvorenie stužujúceho rebra v rozsahu presahujúcom zúženie. výstužné rebro zvyšuje bez prídavných požiadaviek na miesto zvonka integrovanej odstávajúcej časti stabilitu, odolnosť proti zlomu a rázovú pevnosť krytu stĺpika.0017 Polymérna nosičová časť obsahuje s výhodou montážny prvok umiestený na strane opačnej voči stene na vedenie okna. Montážny prvok je s výhodou vytvorený v tvare písmena F. Presný tvar montážneho prvku sa riadi pritom podla zodpovedajúceho protikusu karosérie. Montážny prvok s výhodou slúži na ukotvenie ku karosérii.0018 Polymérna nosičová časť zaisťuje stabilitu krytu stĺpika a obsahuje polymérne materiály, s výhodou termoplastické polyméry, s čo možno vysokou pevnosťou, rázovou húževnatosťou, vrubovou húževnatosťou a menším sklonom k lámaniu. S polymérnym nosičovým dielom je spojená polymérna krycia časť cez kontaktnú plochu. Výraz kontaktná plocha opisuje hraničnú plochu medzi polymérnou nosičovou časťou a polymérnou krycou časťou. Polymérna krycia časť môže preberať ako dekoračné funkcie tak aj funkcie v oblasti odolnosti nástroja. Príkladom na to sú povrchy alebo povlaky, ktoré zvyšujú odolnosť krytu stĺpika proti počasiu, odolnosť proti UV žiareniu alebochemickú odolnosť krytu stĺpika. Polymérna nosičová časť a polymérna krycia časť tvorí spoločnú zaoblenú koncovú časť. Výraz koncová časť sa vzťahuje v zmysle vynálezu s výhodou na oblasť, v ktorej celková hrúbka z polymérnej nosičovej časti a polymérnej krytovej časti postupne alebo lineárne klesá. 0019 Podla geometríe krytu stĺpika môžu existovať ďalšie spoločné koncové časti, s výhodou zaoblené. Táto geometria hrany môže obiehať na všetkých spoločných hranách polymérnej nosičovej časti a polymérnej krycej časti v kryte stĺpika alebo len na jednotlivých hranách dielu. Celý kryt stĺpika je s výhodou vyrobený v dvoj alebo viaczložkovom vstrekovaní (Spritzgiessen) alebo viaczložkovom vstrekovaní s razením (Spritzprägen). V alternatívnom spôsobe môže byť vyrábaná polymérna nosičová časť so zúžením a stenou vedúcou okno v jednom vstrekovacom postupe. Polymérna nosičová časť môže byť následne spojená s polymérnou krycou časťou taktiež vyrobenou vstrekovaním.0020 Zúženie sa zužuje s výhodou zo 4 mm až 1 mm na 2 mm až 0,2 mm. Tieto rozmery umožňujú vysokú stabilitu vo vnútri miesta napojenia pri súčasne minimálnej hmotnosti a vysokej optickej kvalite. Napojenie sa zužuje s výhodou po dĺžke 3 mm až 20 mm, s výhodou po dĺžke 5 mm až 10 mm na vyššie uvedenú oblasť. Zúženie umožňuje úsporu materiálu a hmotnosti hotového dielu a zlepšuje retlexnú optiku na pohľadovej strane dielu.0021 Obzvlášť výhodne je umiestnených v zúžení niekoľko výstužných rebier. S výhodou je v zúžení umiestnených 5 až 30 stužujúcich rebier. Umiestenie viacerých stužujúcich rebier umožňuje cielené vystuženie možných oblastí v rámci zúžení, náchylných k zlomu.0022 Výstužné rebrá sú s výhodou vytvorené ako siahajúce ďalej za zúženie. Výstužné rebrá môžu podporovať integrovanú odstávajúcu časť za zúžením.0023 Integrovaný odstávajúci diel zahŕňa s výhodou stenu na vedenie okna motorového vozidla.0024 Polymérna nosičová časť obsahuje s výhodou polyetylén (PE),polykarbonáty (PC), polypropylén (PP), polystyrén, polybutadién, polynitrily,polyestery, polyuretány, polymetylmetakryláty, polyakryláty, polyestery, EP 2 758277 35 ZZ/H

MPK / Značky

MPK: B29C 45/00, B60R 13/02, B60J 5/04, B60R 13/04

Značky: motorové, stĺpika, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e20792-kryt-stlpika-na-motorove-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kryt stĺpika na motorové vozidlá</a>

Podobne patenty