Manipulačné kovanie pre sedadlo vozidla, ako aj sedadlo vozidla

Číslo patentu: E 20101

Dátum: 05.01.2013

Autor: Peters Christoph

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Vynález sa týka manipulačného kovania pre sedadlo vozidla s význakmi, obsiahnutýmiv predvýznakovej časti nároku 1, ako aj sedadla vozidla. Stav technikyNa úplné odstránenie vôle u známych manipulačných kovaní tohto druhu je treba okrem vôle vo vedení závory vymedziť aj vôľu vuložení manipulačného kovania v mieste uloženia,najmä medzi ozubeným vencom druhej časti manipulačného kovania a vodiacimi segmentmiprvej časti manipulačného kovania .Spís EP 1 928 691 B 1 zverejňuje možnosť redukcie vôle uzápadkového manipulačného kovania so štyrmi závorami. Pre zvýšenie pevnosti a na redukciu vôle sú usporiadané štyri proti sebe sa vykyvujúce závory. Tento princíp redukcie vôle pôsobí dostatočne pri západkovom manipulačnom kovaní s tromi alebo štyrmi závorami, u ktorého môžu závory V dôsledku svojho usporiadania vymedziť úložnú vôľu manipulačného kovania pozdĺž obvodu tohto manipulačného kovania tým, že závory vytvárajú v rôznych smeroch statický určené alebo predurčené sily na ozubenom venci. U západkového manipulačného kovania s iba jednou alebo dvoma závorami to však nie je z dôvodu statickej neurčitosti celkom možné, čo sa nepriaznivo prejavuje na účinnosti tohto už známeho druhu redukcie vôle.Zo spisu DE 10 2007 059 510 C 5 je známy blokovaci prvok blokovacieho zariadenia, ktorý pozostáva zjednotlivých, vzájomne spojených lamiel. Je tým možné previesť na spôsob stavebnicového systému prispôsobenie hrúbky konštrukčného dielu výrobne špecifickým požiadavkám na zaťaženie. Lamelové konštrukčné usporiadanie však nemá žiadny vplyv naredukciu vôle blokovacieho zariadenia.Spís DE 202 20 200 Ul zverejňuje obojstranne účinný pohon na otáčanie hnacieho kolesa,spojeného s nastavovacim zariadením, a so západkou, ktorá pre prenos krútiaceho momentu spolupracuje s hnacím kolesom. Západka má na tento účel diametrálne vzájomne proti sebe uložené oblasti ozubenia, ktoré spolupracujú s vnútomým ozubením hnacieho kolesa. Západka zaberá buď s jednou z obidvoch oblasti ozubenia do vnútorného ozubenia hnacieho kolesa a jedna alebo obidve oblasti ozubenia sú mimo záberu. Redukcia vôle záberom obidvochoblastí ozubenia do vnútomého ozubenia nieje možná.Manipulačné kovanie tohto druhu je známe z dokumentu DE 19928148 A.Základom vynálezu je úloha zlepšiť kovanie druhu, uvedeného v úvode, najmä poskytnúť k dispozícii možnosť efektívnej redukcie vôle u manipulačných kovaní s jednou alebo dvomazávorami, ako aj príslušné sedadlo vozidla.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená manípulačným kovaním s význakmi nároku 1 aV dôsledku toho, že závora pozostáva z prvej časti závory a z druhej časti závory, a každá zčastí závory je vybavená ozubením pre súčinnosť s ozubeným vencom na druhej častiozubenia, je k dispozícii optimálne vymedzenie vôle.Výhodné uskutočnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov.Prvá časť závory a druhá časť závory sú vzájomne proti sebe vo vedení naklopene a upnuté excentrom, ktorý zaťažuje vždy jednu závorovú vačku obidvoch častí závory. Za tým účelom zaťažuje excenter vo výhodnej forme uskutočnenia pomocou vačiek excentra obidve časti závory vrôznych smeroch vždy určitou silou, takže obidve časti závory sú zaťažené vo vzájomne protichodnom smere otáčania vždy okolo jedného styčného bodu medzi prvou časťou závory a ozubeným vencom a okolo jedného styčného bodu medzi druhou časťouIdeálne je ozubenie častí závory modifikované tak, že každé jednotlivé ozubenie obsahuje proti ozubeniu ozubeného venca druhej časti závory definovaný nosný bod. Je tým docielené oproti jednodielnej závore lepšie prekrytie zubov, čím stúpne pevnosť. Ďalej sa potom naklopením častí závory dosiahne redukcia vôle vo vodiacej dráhe. V dôsledku protismemého naklopenia častí závory sa tým redukujú na to potrebné ovládacie dráhy. Tým je umožnenévyrovnať kompletné, tam sa vyskytujúce tolerancie vo vedení. Zvlášť vhodné sú tie formyvyhotovenia, u ktorých polomer základnej kružnice ozubenia častí závory je proti polomeruzákladnej kružnice ozubeného venca druhej časti manipulačného kovania menší.Aspoň jedna závora je rozdelená pozdĺž deliacej línie na dve časti závory. Deliaca línia sa výhodne odchyľuje v čiastkových oblastiach od radiálneho smeru, takže obidve časti závory sú v radiálnom smere do značnej miery vzájomne tvarovo prepojené. Relatívnemu pohybu obidvoch častí závory v odvodovom smere je zamedzené vodiacimi segmentmi prvej častizávory rádovo vo veľkosti, presahujúcej vôľu vo vedení.Na Odblokovanie manipulačného kovaniaje k dispozícii ovládací kotúč, ktorý je otočne pevne spojený s excentrom a spolupracuje s výčnelkom na aspoň jednej závore, a to za tým účelom,aby sa pri odblokovaní uviedol ozubený veniec a aspoň jedna závora mimo záber. V dôsledku skôr opísaného tvarového prepojenia medzi obidvoma časťami závory je postačujúce, ked je aspoň jedna z obidvoch častí závory vybavená výčnelkom. Druhá časť závory je potomunášaná spolu s ňou pomocou tvarového prepojenia.Na zamedzenie klopným momentom je výhodné, ak leží s ovládacím kotúčom spolupracujúci výčnelok vobvodovom smere uprostred závory. Deliaca línia závory je vtomto prípadevýhodne vedená okolo výčnelku.Zvýšená pevnosť sa môže zvlášť dobre využiť vtedy, keď prvá časť manipulačného kovania aj druhá časť manípulačného kovania sú dohromady držané pomocou obvodového svorného krúžku. Na tento obvodový svomý krúžok sú v dôsledku koncepcie vymedzenia vôle podľavynálezu kladené iba malé požiadavky na tolerancie.Opísaná redukcia vôle je použiteľné pre manipulačné kovanie s ľubovoľným počtom rozdelených závor, ktorý je väčší ako jedna alebo rovný jednej. Zvlášť výhodne pôsobí redukcia vôle v manipulačných kovaniach spresne dvoma závorami, zktorých každápozostáva z prvej časti závory a z druhej časti závory.Na optimalizáciu nákladov môže byť zmysluplné, ak nie sú rozdelené všetky závory. Napríklad by mohla byť u manipulačného kovania spočtom n závor jedna z n závornerozdelená a n-l závora by mohla byť vyhotovená rozdelene.Ďalej bude vynález bližšie objasnený na základe výhodného príkladu uskutočnenia, znázomeného na obrázkoch. Na nich predstavujúobr. 1 schematické znázomeníe sedadla vozidla podľa prikladu uskutočnenia, obr. 2 rez sedadlom vozidla v rovine medzi ovládacím kotúčom a kulisou, obr. 3 rozložené znázornenie, zodpovedajúce obr. 2, obr. 4 rez, zodpovedajúci obr. 2, avšak bez ovládacieho kotúča a sniekoľkými šípkami,znázorňujúcimi smery pohybu častí závory pri zablokovaní, ako aj so všetkými možnými styčnými bodmi, obr. 5 rez, zodpovedajúci obr. 4, so znázomením činných síl a styčných bodov pri zablokovani, aobr. 6 rez, zodpovedajúci obr. 4, so znázomením činných síl a styčných bodov pri veľkomNa obr. 1 znázomené sedadlo vozidla 1 motorového vozidla má sedaciu časť 3 a operadlo 4 chrbta, ktoré je možné zablokovať pomocou dvoch manipulačných kovani 5, usporiadaných bočne na sedacej časti 3, a to výkyvne a vrôznych nastaveniach sklonu proti nej okolo horizontálne a kolmo na smer jazdy prebiehajúcej osi A. Os A, ktorá prebieha medzi obidvoma manipulačnými kovaniami 5, definuje ďalej použité smerové údaje cylindrickéhoNa obrázkoch 2 a 3 znázomené manipulačné kovanie 5 je založené na rovnakom základnom princípe, ako je napríklad západkové manipulačné kovanie, známe zo spisu DE 102 53 054 A 1. Manipulačné kovanie 5 je vybavené prvou časťou 7 manipulačného kovania a relatívne proti nej okolo osi A otočnou druhou časťou 8 manipulačného kovania, ktoré medzi sebou defmujú konštrukčný priestor 9, ktorý obsahuje podstatné konštrukčné diely manipulačného kovania. Obidve časti 7 a 8 manipulačného kovania opisujú vždy približne kruhový kotúčový tvar. S ohľadom na konštrukciu tvoria obidve časti 7 a 8 manipulačného kovania spoločne s obvodovým svorným krúžkom, na obrázkoch neznázomeným, ako je tento známy napríklad zo spisu EP l 928 691 B 1, jednotku v podobe kotúča. Obvodový svorný krúžok presahuje cez druhú časť 8 manipulačného kovania a je spojený s prvou časťou 7 manipulačného kovania, v dôsledku čoho sú obidve časti 7 a 8 manipulačného kovania držané axiálne spolu.

MPK / Značky

MPK: B60N 2/235

Značky: vozidla, kovanie, manipulačné, sedadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e20101-manipulacne-kovanie-pre-sedadlo-vozidla-ako-aj-sedadlo-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Manipulačné kovanie pre sedadlo vozidla, ako aj sedadlo vozidla</a>

Podobne patenty