Zadné sklo s elektrickou ochrannou skrinkou

Číslo patentu: E 19809

Dátum: 04.04.2012

Autori: Dickers Heinz-erich, Timmermann Alwin

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zadného skla s ochrannou skrinkou, spôsobu jeho výroby a jeho použitia.0002 Zadné sklá sú v moderných motorových vozidlách vybavené radom technických funkcií. Príkladmi na to sú vykurovanie zadných skiel, integrované antény alebo stieračové zariadenia. Ku klasickým vykurovacím odporom tak pristupujú vo vzrastajúcej miere tiež antény a ovládacie elektrické zariadenia. U všetkých možností použitia hrá navyše k spinacím a riadiacim procesorom stále dôležitejšiu úlohu vlastná kabeláž. Táto kabeláž vyžaduje velké množstvo zasúvacích spojov alebo elektronických komponentov, ako anténový zosilňovač, ktoré musia byť miestne úsporné, tesné proti vlhkosti a stabilne upevnené.0003 V dôsledku stále zložitejšieho vytvárania siete elektrických komponentov ďalej súčasne vzrastá v rade prípadov tiež náchylnosť k poruchám. Zatial čo vlastné káble môžu byť relatívne jednoducho odtienené voči vplyvom okolitého prostredia, je toto v oblasti zasúvacích spojov oveľa ťažšie. U mnohých vozidiel je okrem toho vlastná riadiaca elektronika umiestnená v takzvanom mokrom priestore karosérie. Predovšetkým pri prechode zo suchej vnútornej oblasti (suchého priestoru) vozidla do vlhkého priestoru musí byť elektrické vybavenie vytvorené tesné proti vlhkosti. Vlhkosť môže v oblasti spojov káblov lahko viesť k poruchám ako skratom alebo dokonca k úplnému výpadku systému. Aby sa tomu zabránilo, sú spoje káblov často vybavené obklopením penou, napríklad polyuretánom. Pri zapeňovaných zasklievacích dieloch sa ponúka buď chránené komponenty priamo vsadiť do penového materiálu, alebo v procese ukladania peny bez prídavného pracovného kroku vytvárať steny ochranného puzdra. Ochranné puzdro je v tomto prípade doplnené vekom a umožňuje tak tesný priestor, prístupný pre neskoršiu montáž komponentov elektroniky alebo na účely údržby.0004 Nevýhoda výroby ochranného puzdra z penového materiálu je, že vzhladom na požiadavky zapeňovania zasklievacieho dielu alebo tabule musí byť použitý materiál nastavený ako relatívne mäkký a sú tak potrebné relatívneveľké hrúbky stien štruktúr ochranného puzdra vytvárané v rovnakom procese ako zapeňovanie. Veľká hrúbka steny však znamená, že tesniaca plocha k veku je relativne široká. Keďže sily na veko sa nesmú stať ľubovoľne vysoké, má to za následok nízky plošný prítlak medzi stenou a vekom ochranného puzdra. Tým je sťažené spoľahlivé utesnenie.0005 Ďalšia problematika vyplýva z tvorby bublín v materiáli zapenenia. Z hľadiska procesu sa nedá predísť tomu, aby sa na tesniacich plochách v penovom materiáli tvorili v povrchovej oblasti bubliny. Tieto bubliny sa musia v prácnom následnom opracovaní otvárať a vyplňovať novým penovým materiálom. Zvlášť problematická je tvorba bublín v oblasti priechodov káblov hrubostennými stranami ochranného puzdra. Zložité tesniace plochy priechodov káblov sú pre následné opracovania ťažko prístupné.0006 Zapeňovací materiál ďalej neumožňuje vytvarovať stabilné prídržné prostriedky pre elektronické komponenty vo vnútri ochranného puzdra. Deñnované ñxovanie komponentov v ochrannom puzdre je možné len pomocou prídavných upevňovacích komponentov. Tie musia byť osadzované v samostatných a prídavných pracovných krokoch v oblasti ochranného puzdra. 0007 DE 10 2009 013 794 A 1 opisuje elektrickú rozdeľovaciu skrinku v motorovom vozidle. Rozdeľovacia skrinka je schopná tiež v prípade dopravnej nehody udržovať napájanie jednotlivých spotrebičov.0008 GB 2 167 120 A opisuje diaľkovo ovládané zariadenie na otváranie a zatváranie zadného skla motorového vozidla.0009 EP 0 652 142 A 1 opisuje usporiadanie zadného skla motorového vozidla.0010 Úloha vynálezu spočíva v poskytnutí zariadenia, ktoré stabilne a vodotesne utesňuje elektrické zariadenie alebo zasúvací spoj káblov v oblasti zadného skla vozidla.0011 Úloha vynálezu je vyriešené podľa vynálezu zadným sklom s ochrannou skrinkou podľa nezávislého nároku 1. Výhodné uskutočnenia vyplývajú zo závislých nárokov.0012 Spôsob výroby zadného skla s ochrannou skrinkou a jeho použitie vyplývajú z ďalších nezávislých nárokov.0013 Zadné sklo vozidla s ochrannou skrinkou na elektronické súčiastky obsahuje nadväzujúci diel na nadviazanie karosérie (ďalej v celom texte v krátkosti nadväzovací diel karosérie) upevnený na tabuli zasklievacieho dielu. Nadväzovací diel karosérie funguje ako nadviazanie alebo spojovací diel medzi zadným sklom a karosériou vozidla. Nadväzovací diel karosérie obsahuje s výhodou kovy a/alebo polyméry, zvlášť výhodne hliník, železo, titán, chróm,vanád, wolfrám, nikeI alebo polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyuretány,polymetakryláty, polyakryláty, polyestery, polyamidy, polyetyléntereftalát a/alebo ich zmesi alebo kopolyméry. Na nadväzovacom dieli karosérie je upevnená ochranná skrinka. Ochranná skrinka obsahuje základné teleso ochrannej skrinky a veko ochrannej skrinky. Ochranná skrinka obsahuje s výhodou plasty, s výhodou polyméry, zvlášť výhodne polyetylén, polykarbonáty,polypropylén, polystyrén, polyuretány, polymetakryláty, polyestery, polyamidy,polyetyléntereftalát. Zapenenie obaľuje spojovaciu dosku nadväzovacieho dielu karosérie ako aj s výhodou styčnú plochu zasklievacieho dielu s nadväzovacím dielom karosérie. Zapenenie utesňuje okraj základného telesa ochrannej skrinky na nadväzovacom dieli karosérie a ñxuje základné teleso ochrannej skrinky na nadväzovacom dieli karosérie.0014 Zapenenie s výhodou utesňuje základné teleso ochrannej skrinky cez prírubu na nadväzovacom dieli karosérie a upevňuje tak základné teleso ochrannej skrinky na nadväzovacom dieli karosérie. Príruba je časť základného telesa ochrannej skrinky a vystupuje s výhodou najmenej 3 mm do strany zo základného telesa ochrannej skrinky a/alebo najmenej 1 mm zvisle z nadväzovacieho dielu karosérie. Príruba leží na strane základnej skrinky privrátenej k nadväzovaciemu dielu karosérie.0015 Základné teleso ochrannej skrinky obsahuje s výhodou obojstrannú Iepiacu alebo penovú pásku, tesne upevnenú alebo vopred ñxovanú na nadväzovacom dieli karosérie, 0016 Ochranná skrinka obsahuje s výhodou modul elektroniky. Modul elektroniky obsahuje zvlášť výhodne ovládacie zariadenie antény, ovládacie zariadenie vykurovania, ovládacie zariadenie zatvárania a/alebo ovládacie zariadenie stierača.0017 Ochranná skrinka obsahuje s výhodou aspoň jedno prídržné ústrojenstvo pre jednu alebo viac zástrčiek alebo spojovacích zástrčiek a spojovacie kusy.0018 Ochranná skrinka obsahuje s výhodou prídržné ústrojenstvo a vybavenie pre modul elektroniky. Prídržné ústrojenstva obsahujú s výhodou západky, skrutkové uzávery alebo štipce a vybavenia obsahujú s výhodou oporné rebrá na reprodukovateľné polohovanie ochrannej skrinky.0019 Ochranná skrinka obsahuje s výhodou káblový priechod, zvlášť výhodne vodotesný káblový priechod.0020 Ochranná skrinka obsahuje s výhodou vysúšací prostriedok, zvlášť výhodne silikagél, CaCIg, NagSO 4, aktívne uhlie, silikáty, bentonity, zeolity a/alebo ich zmesi. Vysúšacie prostriedky môžu byť zabudované do povrchu ochrannej skrinky a/alebo môžu byť uložené v otvorených kontajneroch v ochrannej skrinke. Vysúšacie prostriedky sú s výhodou uložené tak, že je vo vnútri ochrannej skrinky možná výmena vzduchu a vlhkosti so vzduchom vo vnútri ochrannej skrinky, ale materiály nemôžu poletovať a sú ñxované. Toto je možné s výhodou dosiahnuť uzavretím vysúšacích prostriedkov v polymérovej fólii prepúšťajúcej vzduch a vlhkosť alebo v sieti s jemnými okami.0021 Základné teleso ochrannej skrinky a/alebo veko ochrannej skrinky obsahuje s výhodou štipce alebo skrutkové uzávery.0022 Zapeňovací materiál obsahuje s výhodou polyuretán, izokyanáty,polyalkoholy, polystyrén, polypropylén, polyetylén, polyetyléntereftalát a/alebo ich zmesi alebo ich kopolyméry.0023 Medzi základným telesom ochrannej skrinky a nadväzovacím dielom karosérie je s výhodou uložené tlmiace teleso, zvlášť výhodne penová hmota,látka alebo rúno. Tlmiace teleso zmenšuje pri jazde vozidla vibrácie, šumy a nárazy pôsobiace na ochrannú skrinku.0024 Príruba na ochrannej skrinke obsahuje s výhodou polohovacie pomôcky, zvlášť výhodne diery, pozdĺžne diery alebo vačky.0025 Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby zadného skla. V prvom kroku sa upevňuje základné teleso ochrannej skrinky s prírubou na nadväzovacom dieli karosérie. Upevnenie sa môže uskutočňovať napríklad pomocou zlepenia

MPK / Značky

MPK: B60R 16/023, B60J 10/02, B60J 1/18, H05K 5/02, B60S 1/58, H05B 3/84, H05K 5/00, B60S 1/04

Značky: zadné, ochrannou, elektrickou, skrinkou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e19809-zadne-sklo-s-elektrickou-ochrannou-skrinkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zadné sklo s elektrickou ochrannou skrinkou</a>

Podobne patenty