Skrutkový element

Číslo patentu: E 19581

Dátum: 24.05.2013

Autor: Langewiesche Frank

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(0001) Predkladaný vynález sa týka skrutkového elementu podľa predvýznakovej časti nároku l.(0002) Skrutkový element tohto druhu je známy zo spisu EP l 411 252 A 2. Tento skrutkový element slúži najmä na skrutkovaníe do najrôznejších materiálov, ako je drevo a plast, a síce bez predchádzajúceho predvŕtania jadrového vrtu. Skrutkový element je zaskrutkovaný priamo do príslušného materiálu, pričom je dosiahnutý vytlačovací efekt tým, že do materiálu najskôr preniká hrot závitu. Závit, prebiehajúci až k V smere zaskrutkovania prednému koncu, pôsobí ako záberový hrot, aby bol dosiahnutý dobrý záber a prenikanie skrutkového elementu s malou axiálnou tlačnou silou, teda hlavne samotným otáčaním. Pri známom skrutkovom elemente sa má oblasť s polygonálnym prierezom jadra rozprestierať na koncovej strane až kprednému koncu hrotu závitu. Navyše má mať polygonálny prierez jadra konvexne vyklenuté bočné plochy i hrany, ktoré môžu byť tiež zaoblené. Hrany polygónu ležia na obalovej knižnici, ktorej priemer môže byť menší/rovnaký, najmä však tiež rovnaký ako priemer valcovitého jadra závitového drieku. So známym spojovacím elementom má byť pritom dosiałmuté to, že pri skrutkovaní je z väčšej časti zabránené tvoreniu tríesok, pretože samorezný účinok spojovacieho elementu spočíva vtom, že hrot závítu je na základe svojho polygonálneho prierezu jadra zatlačovaný do materiálu, pričom radiálny vytlačovací účinok je dosiahnutýpomocou momentu, ktorý pri otáčaní vzrastá a klesá.(0003) Pri tomto známom skrutkovom elernente sa však najmä pri skrutkovaní do tvrdého dreva vyskytujú na základe vytlačovacieho efektu V príereze polygonálneho hrotu skrutky trieskové javy. Navyše je pri počiatočnom skrutkovaní potrebná relatívne vysoká axiálna sila, aby hrotskrutky so závitom zaberal.(0004) Úlohou predkladaného vynálezu je ďalej vylepšiť skrutkový element daného druhu so zreteľom na jeho vlastnosti, najmä sa maximálne vyhnúť trieskovým javom a znížiť ďalejaxiálne sily na zaskrutkovanie.(0005) Podľa vynálezu je to dosiahnuté prostredníctvom znakov význakovej časti nároku 1. Pomocou kombinovaného spojenia Zužujúceho sa úseku hrotu, predného V pohľade V smere skrutkovania, s na nej nadväzujúoou radiálne orientovanou čelnou hranovou plochou, ktorá pôsobí ako rezná, respektíve frézovacia hrana, a s na predný úsek nadväzujúcim polygonálnym úsekom hrotu a priebežným priebehom závitu skrutky od predného, prvého, k nadväzujúcemu druhému úseku hrotu skrutky, je na jednej strane umožnené ľahké prenikanie skrutky a na druhej strane zaberá priebežne prebiehajúci závit pri prenikaní prednej kužeľovej oblasti okamžite, a neprerušované axiálne pôsobenie síly prostredníctvom závitu podporuje rezný efekt radiálne orientovanej čelnej hranovej plochy polygonálneho úseku a umožňuje tak ľahké ďalšie prenikaníe skrutkového elementu podľa vynálezu do príslušného materiálu. Vďaka utváraniu predného, kužeľovito prebiehajúceho úseku smaximálnym priemerom, ktorý je menší než priemer obalovej kružníce nadväzujúceho polygonálneho úseku, je umožnené ľahké preníkanie do príslušného materiálu. Tiež tým je podstatne redukovaný trieskový efekt. Podľa vynálezu je Výhodné, pokiaľ je predný, zužujúci sa úsek vytvorený ako ostrý kužel a má vrcholový uhol kužeľa od 10 ° do 40 °, najmä 20 °. Pri tom je účelné, ak je čiastková dĺžka kužeľovitého predného úseku hrotu vrozsahu od 0,8 až 2,0 násobku stúpania závitu skrutky skrutkového elementu podľa vynálezu. Uskutočnenie podľa vynálezu kužeľovitého úseku hrotu závitu podporuje ľahké prenikanie skrutkového elementu podľa vynálezu do príslušného materiálu na základe malého uhla kužeľa a zmenšeného priemeru v porovnaní s priemerom drieku skrutky. Polygonálny úsek hrotu, nadväzujúci na kužeľovitý úsek má prednostné priemer obalovej kružníce, ktorý je väčší/rovnaký ako maximálny priemer jadra V priemere kruhového závitového drieku. Tým je dosiahnuté to, že vďaka hranám jadra, vytvoreným na polygonálnom úseku hrotu a prebiehajúcim prednostné rovnobežne so stredovou pozdlžnou osou, sa otvor pre skrutku, vytvorený pomocou v smere zaskrutkovania prednej, ako rezná hrana pôsobiacej čelnej hranovej plochy, nemôžu na základe spätného pruženia príslušného materiálu, do ktorého je zaskrutkovávaný skrutkový element podľa vynálezu, znovu zúžiť. Potom je eventuálne späť pružiaci materiál radiálne vytlačovaný, respektíve odstraňovaný prostredníctvom vytvorených hrán jadra, takže driek skrutky, nadväzujúci na polygonálny úsek hrotu, môžu bez veľkého odporu vnikať do vyvŕtaného otvoru, vytvoreného hrotom skrutky.(0006) Ďalšie výhodné uskutočnenia sú obsiahnuté V závislých nárokoch abudú bližšie vysvetlené na základe príkladov uskutočnenia, znázornených na nasledujúcich obrázkoch, naobr. 1 perspektívny pohľad na skrutkový element podľa vynálezu,obr. 2 perspektívny pohľad na skrutkový element podľa obr. l, avšak bez závitu skrutky,obr. 3 pozdĺžny rez obr. 2, avšak bez hlavy skrutky,obr. 3 a až 3 c pohľady V reze podľa línie rezu A-A, B-B a C-C na obr. 3, obr. 4, obr. 5 a obr. 6 rezy altematívnymi formami uskutočnenia polygonálnych úsekov hrotu skrutkového elementu podľa vynálezu,obr. 7 pohľad z boku na skrutkový element podľa vynálezu podľa obr. l, obr. 7 a až obr. 7 c rezy skrutkovým elementom podľa vynálezu podľa obr. 7 pozdĺž líniírezu A-A, B-B a C-C, obr. 8 pohľad z boku na skrutkový element podľa obr. 7, avšak v polohe pootočenej oproti polohe na obr. 7 o 45 °, obr. 8 a až obr. 8 c zobrazenie v reze pozdĺž rezov A-A, B-B a C-C na obr. 8, obr. 9 perspektívny pohľad na ďalšiu fonnu uskutočnenia skrutkovéhoelementu podľa vynálezu,obr. 10 perspektívny pohľad na skrutkový element podľa vynálezu podľa obr. 9,avšak bez závitu skrutky.(0007) Na rôznych obrázkoch výkresu sú rovnake diely opatrené stále rovnakými vzťahovými(0008) Skrutkový element 1 podľa vynálezu zahmuje, ako je znázornené na obrázkoch,závitový driek 2 a hrot 4 skrutky, vytvorený na jednom jeho konci, rovnako ako hlavu 5 skrutky, ležiacu na konci proti hrotu 4 skrutky, ktorá má pôsobisko 7 sily pre otáčavý nástroj. Hlava 5 skrutky môžu byť vytvorená napríklad ako zapustená hlava, zaoblená hlava alebo plochá hlava. Hlava 5 skrutky môže byť tvarovaná tiež ako valcovité predĺženie závitového drieku 2. Pôsobisko sily 7 môže byť vytvorené ako drážka, krížová drážka alebo ako vnútorné pôsobisko sily, napríklad vo forme vnútorného šesťhranu alebo vnútornej hviezdice, alebo tiežnapríklad ako vonkajší šesťhran na hlave 5 skrutky.(0009) Na závitovom drieku 2 a na hrote 4 skrutky prebieha závit 12 skrutky. Závit je prednostne vytvorený z chodu 13 závitu, prebiehajúceho v tvare skrutkovice, ktorý je vytvorenýnapríklad V priereze trojuholníkový, viď obr. 7, 8. V rámci vynálezu leží napríklad, pokiaľ jezávit 12 vytvorený ako viacchodový závit, napríklad z dvoch skrutkovicových chodov závitu, usporiadaných s presadením pozdĺž obvodu.(0010) Závít 12 skrutky je výhodne vytvorený ako samorezný, respektíve samostatne vytvorený závit. Závít 12 môže mať konštantné stúpaníe závitu alebo tiež premenné stúpaníe závitu cez celú závitovú oblasť. Závít 12 má maximálny priemer dg závitu, menovitý priemer skrutkového elementu podľa vynálezu, ktorý je V znázornenom príklade uskutočnenia V oblasti závitového drieku konštantný, takže V tejto oblasti nie je upravená žiadna zmena priemeru závitu. Stúpanie závitu skrutky je prednostne 40 až 70 menovitého priemeru dg závitu skrutky, a síce(0011) Hrot 4 skrutky pozostáva podľa vynálezu z dvoch úsekov 4 a a 4 b hrotu, a síce z pohľadu V smere Z zaskrutkovania predného, prvého úseku 4 a hrotu, ktorý sa ku koncu skrutkového elernentu zužuje, a z na nej nadväzujúceho druhého úseku 4 b hrotu. Úsek 4 b hrotu má v pohľade V priečnom reze kolmo k pozdĺžnej stredovej osi X-X polygonálny prierez svojho jadra s obalovou kružnicou 14, prebiehajúcou jeho rohmi polygónu s priemerom dn, viď obr. 3 h. Prvý úsek 4 a hrotu je prednostne vytvorený ako ostrý kužel, ako je znázomené na obr. 1,pričom jeho vrcholový uhol a kužeľa môže činíť 10 ° až 40 °, najmä 20 °, viď obr. 3. Kužeľovitý prvý úsek 4 a hrotu má vo vzťahu k stredovej pozdlžnej osi X-X kolmo prebiehajúci kruhový prierez jadra. Závít 12 skrutky prebieha cez celý hrot 4 závitu, pričom jeho radiálna výška závitu až 1 m koncu kužeľovitého úseku 4 a klesá až na nulu. V oblasti druhého úseku 4 b hrotu,ktorý je vytvorený V priereze polygonálny, prebieha prednostne závit 12 s konštantnou výškou závitu, takže i V oblasti úseku 4 b hrotu má závit 12 priemer dg závitu, ako V oblasti závitového drieku 2. Obalová kružnica 14 polygonálneho úseku 4 b hrotu je väčšia, než priemer dk jadra skrutky voblasti úseku 4 a hrotu, viď obr. 3. Podľa vynálezu je na prechode medzi prvým úsekom 4 a hrotu k druhému úseku 4 b hrotu k dispozicii na druhom úseku 4 b hrotu najmenej jeden rohový bod 15 čelnej hranoVej plochy 9, zakončujúci polygonálny prierez, radiálne orientovaný Vzhľadom na pozdlžnu stredovú os X-X, a síce ležiaci V zmysle zVäčšoVania priemeru na obalovej kružnici druhého úseku 4 b hrotu. Táto radiálne 2 prebiehajúca čelná hranová plocha 9 tvorí určitý druh reznej, respektíve frézovacej hrany. V znázornenom príklade uskutočnenia má polygonálny prierez druhého úseku 4 b hrotu štyri rohové body 15, takže sa vytvárajú štyri čelné hranové plochy 9, vid obr. 2, a síce vo vzťahu k obvodu skrutkového elementu 1 podľa vynálezu. Ako je zrejmé najmä z obr. 1, prebieha závit 12 skrutky cez prvý adruhý úsek 4 a, 4 b hrotu bez prerušenia, takže závit 12 skrutky je vytvorený aj V oblasti čelnej

MPK / Značky

MPK: F16B 25/00

Značky: element, skrutkový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e19581-skrutkovy-element.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skrutkový element</a>

Podobne patenty