Pevné kompozície obsahujúce flurbiprofén, postupy ich príprav a ich použitie

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PEVNÉ KOMPOZÍCIE OBSAHUJÚCE FLURBIPROFÉN, POSTUPY ICH PRÍPRAV A ICH POUŽITIE0001 Tento vynález sa týka pevných kompozícii pre prípravu perorálnych dávkových foriem zahmujúcich flurbiprofén (F P), postupy ich výroby a ich použitia ako lieku.0002 Pevné kompozície, obsahujúce FP v spojení s farmaceutický prijateľnými excipíentami, sú zvlášť vhodné k príprave perorálnych dávkových foriem, ako sú napríklad pastilky, ktoré sú vhodné k použitiu pri liečbe zápalu ústnej dutiny a vyznačujú sa dobrou0003 Vynález môže byť aplikovaný na kyslé deriváty nesteroidných protizápalových liečiv (non steroidal anti-inflannnatory drug, NSAID), ako sú napríklad ibuprofen,naproxén, fenoprofén, ketoprofén, indoprofén, carpofén, miroprofén, tiaxoprofén,alminoprofén, kyselina tiaprofénová a flurbiprofén.0004 Hlavným mechanizmom pôsobenia nesteroidných protizápalových liečiv je inhibícia aktivity cyklooxygenázy (COX) s následnou redukciou syntézy prostaglandínu. 0005 COX konvertuje kyselinu arachidonovú na prostaglandín H 2 (PGHZ), ktorý je potom metabolizovaný na rôzne prostanoidy podľa typu buniek alebo tkaniva.0006 Sú identiñkované dve izoformy COX COX 1, konštitutívny a exprimovaný v rade tkanív, a COX 2, obecne indukovaný prozápalovým stimulom.0007 S odkazom na predkladaný vynález zahrnujú výhodní členovia skupiny aktívnych zložiek patriacich k derivátom kyseliny propionovej, flurbiprofén, naproxén, ketoprofén,ibuprofén a predovšetkým Ílurbiprofén.0008 Flurbiprofén, kyselina Z-(Z-fluóro-4-fenyl-fenybpropionová, ďalej len FP, je dobre známa svojim protizápalovým, antipyretickým aanalgetickým účinkom, pre liečbu bolesti, zápalu a horúčky, pochádzajúci napríklad z artritídy, osteoartritídy, Bechterevovejchoroby (ankylozujúca spondylitída), pooperačnej bolesti, bolesti po pôrode a poraneniakože. Molekula FP existuje v dvoch enantiomćmych formách a význam tennínu FP je tu chápaný ako zmes oboch enantiomérov v akomkoľvek pomere, vrátane racemickej formy,ako aj jednotlivé enantiomery individuálne.0009 FP môže existovať vo forme farmaceutický prijateľných solí alebo vo forme esterových derivátov, ktoré sú lepšie rozpustné vo vode ako kyslá forma.0011 Farmaceutické kompozície obsahujúce FP sú známe a komerčne dostupne v rôznych dávkových formách, ako napríklad tablety, pastilky, ústne vody, náplaste a roztoky V spreji. Predovšetkým formulácia do tabliet, ústnych vôd a roztokov v spreji sú vhodné k liečbe zápalov ústnej časti hltanu uvoľňovaním terapeutických množstiev FP do ústnej časti hltanu.0012 Aj keď sa NSAID používajú pri symptómoch spojených so zápalom dutiny ústnej, spôsobujú nepríjemne pocity pálenia, ktoré nie sú prijateľné pre liečených pacientov. Takže boli študované postupy výroby tabliet alebo pastiliek obsahujúcich nesteroidné protizápalové liečivo s cieľom prekonať problém prijateľnosti pre pacientov. Behom rokov bola študovaná rada pevných fonnulácii pomocou techník a prisad dostupných odbomikom z oboru s cieľom nájsť účinnú formuláciu, ktorá môže uvoľňovať aktívnu zložku a má vylepšenú prijateľnosť pre pacienta.0013 EP 0862424 opisuje postup výroby pevných dávkových foriem, napríklad pastiliek, tabliet obsahujúcich 2,5 až 20 mg FP. Postup zahŕňa pridanie pevného FP do množstva roztavených cukrov alebo alkoholických cukrov, napríklad sorbitolu, V zmesi s glukózou. Zmes je potom distribuovaná k výrobe pastiliek. Dávkové formy vyrábané týmto spôsobom poskytnú úľavu od symptómov zápalu V ústnej dutine, bez toho aby spôsobovali nežiadúce pocity pálenia. Tieto dávkové formy môžu obsahovať ďalšie zložky, ktoré sa pridávajú k roztavenej zmesi pred alebo po pridaní FP alebo sú zapracované do granúl. 0014 W 0 2006/092569 opisuje postup výroby pastiliek obsahujúcich FP, ktoré poskytujú formuláciu kvapalnej zmesi tvorenej jedným alebo viacerými rozpúšťadlami vybranými z vody, alkoholu, polyolov alebo polyéterov obsahujúcich FP, roztavenie zmesi cukrov zahrnujúcich glukózu a spojenie týchto dvoch zmesí. Postup podľa tohto vynálezu prekonáva problém EP 0862424, v ktorom pridanie niektorých pevných excipientov, ako sú ochucovadlá, k roztavenej hmote cukrov vedie k nestabilným pastilkám. Zložky akoochucovadlo, stabilizátor alebo sladidlo sa pridajú k hmote roztavených cukrov alebo kroztoku FP. Celková hmotnosť pastiliek vyrobených postupom opísaným V W 0 2006/O 92569 je vyššia ako 2 g.0015 EP 0983059 opisuje postup, ktorý zahŕňa tvorbu granúl obsahujúcich FP a ich následné zamiešanie do hmoty roztavených cukrov. Celková hmotnost pastiliek vyrobených postupom opisaným v tomto vymálezu je vyššia ako 2 g. Kompozícia získaná postupom z EP 0983059 obsahuje 99 hmotn. cukru.0016 WO 02/098387 Al opisuje farmaceutické kompozície obsahujúce nesteroidné protizápalové liečivo s nízkym bodom topenia, kde je tiež zahmutá FP, vo forme granúl a organickej kyseliny. Granule sa získajú zahriatím nesteroidného protizápalového liečiva na jeho bod topenia, roztavená zmes sa ochladí na teplotu pod jeho norrnálnym bodom topenia za získania granúl, ktoré sa potom zmiešajú s vybranými extragranulámymi excipientami,vrátane organickej kyseliny. V pracovných príkladoch je obsah FP 2,5 a 10 vztiahnuté na celkovú hmotnosť kompozície.0017 WO 98/42310 opisuje farmaceutickú kompozíciu vo forme tabliet FP, ktore zahmujú rozvolňovadlo, slisovateľný nosný materiál vybraný z cukrovej zložky, škrobovú zložku a zložku kovu alkalických zemín, vyznačujúcich sa tím, že slisovateľný nosný materiál ďalej zahŕňa mikrokryštalíckú celulózu. Postup opísaný v WO 98/42310 zahŕňa formuláciu granúl FP a stlačiteľného nosného materiálu za prítomnosti inertného rozpúšťadla.0018 EP 1992333 A 1 opisuje farrnaceutickú kompozíciu zahmujúcu FP V kombinácii s agonistom alfa-Z-adrenergného receptoru alebo agonistu receptoru gama-aminobutýrovej kyseliny, a množstvo FPje medzi 100 mg a 500 mg.0019 WO 2008/095186 A 1 opisuje postup získania enantioméru R(-) FP. Získaný produkt obsahuje male množstvo príbuzných nečistôt pochádzajúcich z procesu výroby a jednou z nich je enantiomér S() FP. Tento dokument taktiež opisuje farmaceutické kompozície vo forme tabliet alebo pastiliek obsahujúce množstvo 100 mg a 400 mg enantioméru R(-) FP za prítomnosti malých množstiev enantioméru S().0020 Preto je tu potrebné poskytnúť účinné kompozície v pevných formách zahmujúce F P, ktoré nie sú dráždivé pre sliznicu ústnej dutiny a zároveň majú príjemnú a prijateľnú chuť, vylepšenú chutnosť a prijateľnosť pre pacienta. Je tu ďalej potrebné poskytnúťjednoduchý, reprodukovateľný a merateľný postup výroby V priemyslových zariadeniach kzískaniu kompozícii stabílných v časoch pre liečbu zápalových ochorení ústnej dutiny Vrátane ústnej časti hltanu.0021 Predkladaný vynález sa týka pevnej fannaceutickej kompozície pre výrobu perorálnych dávkových foriem vo forme pastiliek, vyznačujúcich sa tím, že neobsahujú glukózu a obsahuje- flurbiprofén alebo jeho fannaceuticky prijateľnú soľ alebo ester, v množstve od 2,5 až 20,0 mg, a farmaceutický prijateľné excipienty, v nasledujúcich množstvách v percentách0022 Jeden aspekt uvedeného vynálezu sa vyznačuje tím, že zvolené excipienty a relatívne pomery zaisťujú dobú slisovaťeľnosť a získanie stabílných pastiliek.0023 Ďalším dôležitým aspektom vynálezu sú kompozície obsahujúce FP bez cukrov,ako je glukóza. Tato kompozíciaje teda zvlášť výhodná k podávaniu pacientom s diabetom. 0024 Ďalším aspektom uvedeného vynálezu je postup výroby pevných dávkových foriem, s výhodou pastiliek, ktorá zahŕňa jeden krok, ktorým sa predíde problémom s degradáciou aktívnej zložky a excipientov.0025 Ďalším aspektom vynálezu je, že celková hmotnosť pastiliek vyrobených opísaným postupom je menšia ako 2 g, s výhodou menšia ako 1,5 g.0026 Ďalším aspektom kompozície je, že kompozícia obsahujúca FP poskytuje pevné dávkové formy, s Výhodou pastilky, ktoré sú bezpečné, dobre znášané, účinné, s lokálnym pôsobením v ústnej časti hltanu a systémovým pôsobením u pacientov s problémami zápalu,horúčky a/ alebo bolesťou kĺbov.Opis vynálezu 0027 Predkladaný vynález opisuje pevné kompozície obsahujúce FP pre prípravupevných dávkových foriem pre perorálne podanie, ako sú pastilky, stabilné pri izbovejteplote a ktoré majú hlavne dobrú chuť prijateľnú na jazyku, bez toho aby pôsobili pocity

MPK / Značky

MPK: A61K 31/192, A61K 9/00, A61K 9/20

Značky: použitie, príprav, obsahujúce, flurbiprofen, kompozície, pevně, postupy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e19569-pevne-kompozicie-obsahujuce-flurbiprofen-postupy-ich-priprav-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pevné kompozície obsahujúce flurbiprofén, postupy ich príprav a ich použitie</a>

Podobne patenty