Stropný robotický systém a spôsob jeho činnosti

Číslo patentu: E 18773

Dátum: 12.03.2012

Autori: Honkanen Jarno, Miikkulainen Kari

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

STROPNÝ ROBOTICKÝ SYSTÉM A SPÓSOB JEHO ČINNOSTI0001 Tento vynález sa týka stropného robotiekěho systému slúžiaceho na vyberanie,premiestňovaníe a vykladanie objektov v skladovacej oblasti. Tieto objekty sa môžuv skladovacej oblasti ukladať do stohov, inými slovami teda ide o stohovateľné objekty.0002 Doposiaľ známe stropné robotické systémy umožňujú vyberanie, premiestňovanie a vykladanie objektov, ako sú škatule, automobilové pneumatiky a iné stohovateľné objekty,V skladovacej oblasti. V tomto texte sa ako príklad uvádzajú najmä stohovateľné škatule v skladovacej oblasti. Tieto škatule môžu byť V skladovacej oblasti umiestnené jednotlivo alebo v stohoch. Škatule obsahujú produkty ako potraviny, nápoje a písomnosti, t. j. tovary všetkého druhu, ktoré je potrebné skladovať a možno s nimi manipulovať po jednotlivých škatuliach. Tieto škatule môžu byť v rámci skladovacej oblasti rozložené podľa produktu. Napríklad nápoje s pomarančovou šťavou sa nachádzajú v inej oblasti (a v iných stohoch) než nápoje s jablkovou0003 Takáto stropná robotická jednotka obsahuje portálovú jednotku, ktorá sa môže pohybovať nad skladovacou oblasťou. Bežné usporiadanie je také, že portálová jednotka sa pohybuje po nosníkoch umiestnených na okrajoch skladovacej oblasti. Tieto nosniky sú zase podopreté stĺpmi. K portálovej jednotke je upevnený Chytač, ktorý sa pohybuje spolu s touto portálovou jednotkou. Daný systém tiež obsahuje robotický riadiaci systém na ovládanie pohybu danej portálovej jednotky a chytača. Portálová jednotka a chytač sa môžu pohybovať tak, aby sa Chytač dostal nad škatuľu alebo stoh škatúľ, ktorý sa má vybrať. Chytač má Zvieracie prvky, ktoré je možné spustiťdo polohy jednotlivej škatule alebo škatule v rámci stohu škatúľ, ktorá sa má uchopiť.0004 Keď Zvieracie prvky uchopia škatuľu, danú škatuľu/stoh škatúl možno zdvihnúť a premiestniť na iné miesto, napríklad na dopravník slúžiaci na vynesenie škatule/stohu zo skladu,alebo na inú pozíciu v skladovacej oblasti. Keď je Chytač nad požadovanýrn novým miestom,spustí danú škatuľu/stoh nadol a uvoľní ho. Stropný robotický systém sa teda pohybuje nad skladovacou oblasťou a dokáže zdvíhať škatule zo skladovacej oblasti a spúšťať ich nadol do0005 Sklad tiež môže obsahovať najmenej jeden dopravnik na prepravu škatúľ (jednotlivo alebo v stohu) do skladovacej oblasti a najmenej jeden dopravník na prepravu škatúľ zo skladovacej oblasti. Tento stropný robot premiestňuje prichádzajúce škatule na požadované miesta v skladovacej oblasti a odchádzajúce škatule na dopravnik. Pri usporadúvaní skladumožno škatule premiestniť na nové miesta v skladovacej oblasti.0006 Patentová publikácia FI 105668 (pozri tiež EP 0 767 113 A 2) opisuje stropný robotický systém podobný systému opisanému vyššie. Tento systém dokáže rýchlo vybrať a premiestniť stoh škatúľ na požadované miesto. Podobne sa premiestňuje aj jednotlivá škatuľa, pokiaľ sa nachádza na vrchu stohu alebo pokiaľ bola na skladovú pozíciu v rámci skladovacej oblasti položené samotná. Ak je však potrebné vybrať jednu škatuľu zo stredu stohu, proces vyberania a premiestňovania je relatívne pomalý a zdlhavý. Chytač sa presunie nad stoh škatúľ obsahujúci škatuľu, ktorá sa má vybrať. Chytač sa spustí nadol a vezme stoh nachádzajúci sa nad požadovanou škatuľou. Tento stoh sa zdvihne, premiestni, spustí nadol a uvoľní na inom mieste(na vrchu iného stohu, na vrchu samostatnej škatule alebo na voľnom skladovacom mieste). Chytač sa znovu presunie nad škatuľu, ktorá sa má vybrať a spustí sa nadol, aby túto škatuľu vybral a zdvihol. Následne sa chytač presunie na nové miesto, kam sa má vybratá škatuľa premiestniť (napríklad nad dopravník) a spustí sa nadol, aby škatuľu uvoľnil. Aby sa nenarušilo usporiadanie skladovacej oblasti, vrchný stoh, ktorý bol predtým premiestnený, sa môže presunúť späť na vrch pôvodného stohu. Chytač sa teda musí relatívne často presúvať na iné miesta v rámci skladovacej oblasti a spúšťať a vyťahovať Zvieracie prvky na vybratie/uvoľnenie škatule/stohu. Inou alternatívou je, že chytač vezme stoh tak, že požadovaná škatuľa je na jeho spodku. Tento stoh sa uvoľní na dopravu von zo skladovacej oblasti. Mimo skladovacej oblasti sa požadovaná škatuľa napríklad ručne vyberie zospodu daného stohu. Zvyšný stoh sa vráti do skladovacej oblasti, kde sa premiestni bud na pôvodné alebo na nové skladovacie miesto. Rovnako aj tentoaltematívny spôsob je zdlhavý.0007 Cieľom tohto vynálezu je odstrániť/minimalizovať vyššie opisané problémy. Tento cieľ sa dosiahne spôsobom opísaným v nezávislých patentových nárokoch. Závislé patentové nárokyopisujú rôzne vyhotovenia daného vynálezu.0008 Účelom tohto vynálezu je vytvorenie systému, ktorý by znížil počet pohybov chytača v prípade, keď sa požaduje vybratie jednotlivého objektu zo stredu stohu objektov (napríklad škatúľ alebo pneumatík). Počet týchto pohybov sa znižuje tým, že na vybratie a premíestnenie jednotlivého objektu možno chytač priviesť nad požadovaný stoh objektov a nie je potrebné jeho následné premíestnenie na iné miesto v rámci skladovacej oblasti. Daný vynález zahŕňa samostatný prostriedok na premíestnenie jednotlivého vybratého objektu na okraj skladovacejoblasti. Chytač sa potom môže rýchlejšie presunúť k ďalšiemu vyberanému objektu.0009 Stropný robotícký systém podľa tohto vynálezu zahŕňa portálovú jednotku na premiestňovanie objektov 7 umiestnených v skladovacej oblastí 1. Táto poitálová jednotka sa pohybuje nad objektami umíestnenými v skladovacej oblasti. Daný systém tiež obsahuje chytač 5, ktorý je upevnený k portálovej jednotke a pohybuje sa pozdĺž portálovej jednotky. Chytač tiež umožňuje vyberanie a uvoľňovanie stohovaných objektov. Stropný robotický systém tiež obsahuje robotický riadiaci systém 4 na ovládanie pohybov portálovej jednotky a chytača, ako aj plošinu, ktorá sa môže umiestniť pod chytač a umožňuje uvoľnenie jednotlívého objektu z chytača na túto plošinu, keď je daný objekt zdvíhnutý v chytači. Ďalej tento systém obsahuje prostriedok 9 na prenášanie slúžiaci na presunutíe objektu z tejto plošiny na okraj skladovacej oblasti. Daný robotický riadiaci systém 4 tiež zahŕňa riadiaci prostriedok 22 na ovládanie0010 V nasledujúcej časti je vynález podrobnejšie opísaný pomocou odkazov na priložené výkresy, na ktorýchObrázok 1 znázorňuje príklad stropného robotíckého systému podľa tohto vynálezu,Obrázok 2 znázorňuje ďalší priklad systému podľa tohto vynálezu, Obrázok 3 znázorňuje priklad robotíckého riadiaceho usporiadania podľa tohto vynálezu,Obrázok 4 podrobnejšie znázorňuje charakteristické prvky systému podľa tohto vynálezu,Obrázok 5 tiež znázorňuje charakteristické prvky systému podľa tohto vynálezu, Obrázok 6 znázorňuje prostriedok na prenášanie z prikladu na Obrázku l, Obrázok 7 znázorňuje ďalší priklad systému podľa tohto vynálezu, aObrázok 8 znázorňuje príklad vývojového diagramu spôsobu činnosti podľa tohto vynálezu.0011 Obrázok 1 znázorňuje stropný robotický systém podľa tohto vynálezu. Ako je známe za doterajšieho stavu techniky, takýto systém na okrajoch skladovacej oblasti 1 obsahuje nosníky 2,po ktorých sa pohybuje portálová jednotka 3 systému. Nosníky 2 sú zvyčajne uložené na stlpoch l l. Obrázok 2 znázorňuje iný priklad systému podľa tohto vynálezu.0012 V skladovacej oblasti sa nachádzajú škatule 7, ktoré je možné stohovať alebo ukladať jednotlivo. Ďalej je možné, aby tento skladovací systém obsahoval dopravník alebo dopravnú-ry 6 na presun škatúľ do skladovacej oblasti 1. Taktiež je možné, aby tento skladovací systém obsahoval dopravník alebo dopravníky 8 na presun škatúľ zo skladovacej oblasti 1. Tietodopravníky sú umiestnené na podlahe skladovacej oblasti.0013 Portálová jednotka stropného robotického systému má chytač 5, ktorý sa môže pohybovať pozdĺž portálovej jednotky. Poitálová jednotka a Chytač sa môžu premiestniť nad požadovanú škatuľu/stoh V rámci skladovacej oblastí a uchopiť škatuľu/škatule. Chytač má napriklad niekoľko teleskopických tyčí na spustenie zvieracích prostriedkov na vybratíe škatule/stohu a ich zdvihnutie. Škatuľu/stoh zdvihnuté chytačom možno pomocou chytača a portálovej jednotky presunúť na iné miesto. Keď je Chytač nad týmto novým miestom, škatuľa/stoh sa spustia na0014 Daný stropný robotický systém tiež obsahuje robotický riadiaci systém 4, ktorého vhodné umiestnenie je na jednom z koncov portálovej jednotky 3. Robotický riadiaci systém je tiež možné umiestniť aj inde. Tento robotický riadiaci systém slúži na ovládanie pohybu portálovej0015 Stropný robotický systém tiež obsahuje plošinu 15, 74 (Obrázky 5 a 7), ktorú možno umiestniť do blizkosti chytača 5 a pod škatuľu/stoh škatúľ 7 zdvihnutý v chytači. Jednotlivú škatuľu možno spustiť na plošinu 15, 74 a uvoľniť ju z chytača 5 nad skladovacou oblasťou. Systém podľa tohto vynálezu tiež obsahuje prostriedok na prenášanie 9, 71, 73 slúžiaci na presunutíe škatule z plošiny 15, 74 na okraj skladovacej oblasti 1. Navyše robotický riadiaci systém 4 podľa tohto vynálezu obsahuje riadiaci prostriedok 22 na riadenie pohybov plošiny 15,74 a prostriedok na prenášanie 9, 71, 73.0016 Obrázok 3 znázorňuje hlavné charakteristické prvky robotického riadiaceho systému 4podľa tohto vynálezu. Ako už bolo uvedené vyššie, robotický riadiaci systém ovláda pohyby

MPK / Značky

MPK: B65G 1/04, B65G 63/00

Značky: spôsob, stropný, činnosti, robotický, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e18773-stropny-roboticky-system-a-sposob-jeho-cinnosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stropný robotický systém a spôsob jeho činnosti</a>

Podobne patenty