Diel uzáveru

Číslo patentu: E 18521

Dátum: 29.04.2010

Autor: Poulakis Konstantinos

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Vynález sa týka dielu uzáveru, predovšetkým na vytvorenie hermafrodických uzáverov, podľa znakov v predvýznakovej časti nároku l.Ako súčasť adhéznych uzáverov, aké sú ďalej známe pod komerčným označením suchý zips, vykazujú takéto diely uzáveru zodpovedajúci veľký počet uzatváracích telies, pričom uzatváracie telesá sú umiestnené V koncovej oblasti ich stopiek na základovom telese vytvárajúcom nosnú štruktúru, pri ktorom môže ísť o platničkovú štruktúru, výhodnejšie z dobre vstrekovateľného plastového materiálu. Tu sú uzatváracie telesá rozdelené v usporiadani takým spôsobom, aby hlavičky určené na zaklesnutie vyčnievaj úce nad základové teleso boli usporiadané v takýchto vzájomných odstupoch, aby sa vytvorilo zaklesnutie hlavičiek určených na zaklesnutie jedného suchého uzáveru s ďalším dielom uzáveru. Ak sú hlavičky určené na zaklesnutie obidvoch vzájomne spolupôsobiacich dielov uzáveru vytvarované rovnako, hovorí sa ohermafrodickýchPri diele uzáveru tohto typu známom z DE O 2005 048 215 A 1 vytvárajú zakaždým dve uzatváracie telesájeden pár tvaru skoby alebo písmena U, pri ktorom sú zakaždým dve stopky na svojej spodnej strane vzájomne dojedného kusu spojené prostredníctvom priečne sa rozprestierajúceho medziprvku. Nanesenie základového telesa sa uskutočňuje tým, že stopky každého páru sú prestrčené zo zadnej strany základového telesa v otvoroch V základovom telese, pričom priečne sa rozprestierajúci medziprvok môže byť na zadnej strane základového telesa zapustený V priehlbinerozprestieraj úcej sa medzi otvormi.Na diele uzáveru známom z US 5,799,378 sú vdvoch setoch usporiadané zakaždým vzájomne paralelne sa rozprestierajúce steny V mriežkovej štruktúre, pričom sety stien sa križujú vpravom uhle. V mieste kríženia stien sú usporiadané hlavičky uzatváracich telies určené na zaklesnutie. Hríbové hlavičky určené na zaklesnutie môžu byt so stenami stvárnené zjedného kusu, výhodnejšie z plastového materiálu. Vzdialenosti pripadne úseky medzi stenami sú zvolené tak, aby pri priložení druhého dielu uzáveru zaberali jeho hlavičky určené na zaklesnutie do príslušných voľných priestorov mriežkovej štruktúry afixáciou hlavičiek určené na zaklesnutiezospodu prostrednictvom prvého dielu uzáveru sa tieto V ňom zaklesli.Z DE 60 2004 007 373 T 2 sú známe tkané uzatváracie produkty so zlepšenými nehorľavými vlastnosťami. Tkaný uzatvárací produkt obsahuje jednu slučkovú zložku ajednu háčikovú zložku, ktorá je konštruovaná na záber do slučkovej zložky prípadne so slučkovou zložkou. Zložky zakaždým obsahujú väčší počet slučiek prípadne háčikov, ktoré sú votkané do tkaného základu. Tkaný základ obsahuje votkané, ohňovzdorné vlákna z polyméru, ktorý sa roztopíDE 693 19 608 T 2 publikuje ñxačný prvok zapadajúci do seba, ktorýje výhodné použiť na upevnenie okna vokennom ráme motorového vozidla. Fixačný prvok vykazuje základovú časť a viaceré paralelné záberové pásiky vyčnievajúce zo základovej časti a rozprestierajúce sa pozdĺžne k nej. Záberové pásiky zakaždým vykazujú vertikálnu časť hraničiacu so základovou časťou,hlavovú časť hraničiacu s vertikálnou časťou a dve koncové plochy. Záberové pásiky sú stvárnené na vytvorenie záberu s vyššie uvedenou hlavovou časťou protiľahlého ñxačného prvku, pričom hlavová časť záberových pásikov vykazuje viaceré priečne zárezy a vertikálne časti sú bez zárezov.Priečne zábery uľahčujú klzný záber ñxačného prvku s protiľahlým ñxačným prvkom.Z US 4 001 366 vyplýva diel uzáveru pre samozáchytný uzáver, ktorého prvky určené na zaklesnutie sú koncipované na záber s protikusom vykazujúcim vlákna. Prvky určené nazaklesnutie sú vyrobené z profilov odfrézovaním úsekov profilu.WO 94/09279 publikuje diel uzáveru taktiež stvámený ako profil, pri ktorom sa z nosnej platne kolmo as odsadením rozprestierajú nosné steny, ktoré na hornej strane vykazujú hríbovéhorne diely. Horné diely vykazujú Zárez.V EP O 931 472 A 2 sú opísané jednotlivé uzáverové prvky, ktoré vyčnievajú znosnej platne. Uzáverové prvky zakaždým vykazujú jeden vrchol, sktorého do bokov vodorovne vyčnievajú ramená uzáverového prvku. Výroba dielu uzáveru sa taktiež realizuje cez profil, pričomnásledne sa preč odreže materiál medzi uzáverovými prvkami.Zariadenie na uvoľniteľné, neviditeľné upevnenie platničkových dielov známe z AT 264770 patrí k stavu techniky. Na nosnej platníčke je vytvorený raster z nosných stien, pričom naekvídištančných priesečníkoch nosných stien sú nasadene zosilnené spojovacie prvky.Úlohou vynálezu je vytvoriť diel uzáveru diskutovaného typu, ktorý bude vykazovaťmimoriadne dobré uživateľské vlastnosti.Táto úlohaje vyriešená podľa vynálezu dielom uzáveru, ktorý vykazuje znaky patentového nároku l ako komplexný celok. Diel uzáveru podľa vynálezu, najmä na vytvorenie hermafrodických uzáverov, sa vyznačuje prinajmenšom jedným nosným pásom rozprestierajúcim sa vo forme prúžku, ktorý vykazuje prinajmenšom jeden pár protiľahlo usporiadaných plošných oblastí, ktorý je možne prinajmenšom čiastočne pozdĺž spojovacej oblasti spojiť so základovým telesom ako tretím konštrukčným dielom, a ktorý prinajmenšom pri časti plošných oblastí, ktoré ležia mimo spojovacej oblasti av susedstve s nimi, vykazuje jednotlive uzatváracie telesá, ktoré vyčnievajúc z nosného pásu vytvárajú možnosť na upevnenie ďalších dielov uzáveru rovnakéhoUsporiadanie je realizované tak, že zakaždým dve uzatváracíe telesá, ktoré vzájomnelícujúc dosadajú najednej strane a na druhej strane nosného pásu rozprestieraj úceho sa medzi nimi, vytvárajú zložený uzáverový prvok. Takýto zložený uzáverový prvok môže byť zakaždým tvorený dvomi rovnako stvárnenými uzatváracími telesami, pričom výhodnejšie sú na nosnom páse zloženéuzáverové prvky usporiadané V rovnakom vzájomnom odstupe.Alternatívne je na jednej strane ana druhej strane nosného pásu zakaždým jeden rad uzatváracích telies usporiadaných v rovnakom vzájomnom odstupe, pričom rady sú vzájomne voči sebe odsadené tak, že uzatváracie telesá jedného radu sa zakaždým nachádzajú v medzipriestoremedzi uzatváracímí telesami iného radu.Na základe tohto je podstatnou osobitosťou vynálezu to, že uzatváracie telesá sú cez nosný pás navzájom spojené na odstup, ktorý sa rozprestiera v podstate paralelne k príslušnému uzatváraciemu telesu a nie priečne ako je tomu u známych riešení, pri ktorých stopka príslušného uzatváracieho telesa v zvislom usporiadaní prechádza do nosnej plochy a zväčšajejej jednodielnouPrítomnosť mechanického spojenia uzatváracích telies cez nosný pás umožňuje výberom dimenzovania a vlastností materiálu pásu (tuhosť) nastavit štruktúme vlastnosti dielu uzáveru na požadované optimum, pri ktorom vzniknú požadované sily zaklesnutia. Mimoriadna ďalšia výhoda pozostáva V tom, že pri výrobe ako prefabrikátu je možné vyrobiť ľubovoľne veľké dĺžky pásov s uzatváracími telesami umiestnenými na ňom, takže požadované dĺžky pásov môžu byť oddelené a napríklad vedené do osádzacieho zásobníka, z ktorého je osádzané základové teleso, ako napríklad horizontálne sa rozprestierajúcu nosnú plochu.výhodnejšie je usporiadanie uskutočnené tak, že príslušné uzatváracie teleso vykazuje hlavičku na zaklesnutie a/alebo stopku susediacu s hlavičkou na zaklesnutie, a že nosný pás je v takom styku s príslušným uzatváracím telesom, že prinajmenšom časti stopky a/alebo hlavičky na zaklesnutie sú V plošnom spojeni s plošnými oblasťami nosného pásu. Tento týmto vytvára dráhu s postranne priliehajúcimi uzatváracími telesami zoradenými do reťazca, pričom výhodnejšie sa vplošnom styku snosným pásom nachádzajú tak plošné časti hlavičky na zaklesnutie ako ajZvlášť výhodným spôsobom môže byť zaistené, aby hlavička na zaklesnutie a/alebo Stopka boli vplošnom spojení s nosným pásom na ich celom axiálnom rozsahu vzťahujúcom sa naOhľadom spojenia uzatváracích telies so základovým telesom môže byť zaistené, aby nosný pás vyčnieval Cez koniec stopiek uzatváracích telies odvrátený od hlavičky na zaklesnutie,aby tak v spojovacej oblasti vytvoril kotviace lišty, ktoré je možné flxovať vkotviacej drážkezákladového telesa tvoriaceho nosnú štruktúru dielu uzáveru.Alternatívne môže byť zaistené, aby nosný pás končil pred koncom stopky uzatváracíchtelies od hlavičky na zaklesnutie, takže vyčnievajúce koncové oblasti stopiek vytvárajú kotviace tŕne, ktoré je možné fixovať v priehlbínách vytvárajúcich uloženia v základovom telesevytvárajúcom nosnú štruktúru dielu uzáveru.Vynález ďalej zahŕňa uzáver s prinajmenšom jedným dielom uzáveru podľa vynálezu a Základová teleso spojené s spojovacou oblasťou prinajmenšom jedného nosného pásu. Na vytvorenie pravidelného vzoru z uzatváracích telies na diele uzáveru môžu byť v tomto prípade v základovom telese vrovnakom vzájomnom odstupe umiestnené paralelne sa rozprestierajúce kotviace drážky pre za sebou nasledujúce skupiny nosných pásov. Aj tu sú výhodnejšie v základovom telese v paralelne sa rozprestierajúcich radoch vo vzájomnom odstupe vytvorenéĎalej bude vynález bližšie vysvetlený na základe príkladov uskutočnenia zobrazených naobrázok l v porovnaní s praktickým uskutočnenim silno zväčšený perspektívny šikmý pohľad na dvojicu rovnako stvárnených uzatváracích telies, ktoré je možne v kombinácii s nosným pásom nezobrazeným na obrázku l združiť za získania kombinovanéhouzáverovému prvkujedného príkladu uskutočnenia dielu uzáveru podľa vynálezuobrázok 2 približne v mierke šikmý pohľad na uzáverový prvok, ktorýje zobrazený na obrázku la ktorý združuje kombináciu z dvoch uzatváracích telies s nosným pásomobrázok 3 V porovnaní s obrázkom l a 2 v mierne zmenšenej mierke perspektívny šikmý pohľad na čiastkový výrez príkladu uskutočnenia dielu uzáveru vytvoreného uzáverovýmiprvkami zobrazenými na obrázku 2obrázok 4 naopak vzväčšenej mierke šikmý pohľad na čiastkový Výrez hermafrodického uzáveru vzaklesnutom stave, pričom príslušná nosná štruktúra dielov uzáveru jeobrázok 5 pohľad zhora na plošný úsek hennafrodického uzáveru zodpovedajúceho príkladupodľa obrázku 4, opätovne bez zobrazenia nosných štruktúr uzáverových prvkovobrázokó perspektívny šikmý pohľad na čiastkový Výrez základového telesa slúžiaceho akonosná štruktúra pre príklad uskutočnenia podľa obrázku 4 a 5obrázok 7 perspektívny šikmý pohľad podobný príkladu z obrázku 3 na modifikovaný príkladobrázok 8 perspektívny šikmý pohľad podobný príkladu zobrázku 6 na čiastkový Výrez

MPK / Značky

MPK: A44B 18/00

Značky: uzávěru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e18521-diel-uzaveru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Diel uzáveru</a>

Podobne patenty