Spôsob vysielania DVB-T2 so začlenením regionálneho obsahu a zariadenie používané v tomto spôsobe

Číslo patentu: E 17046

Dátum: 20.07.2011

Autori: Lhermitte Richard, Deniau Eric, Chauviere Benoit

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob vysielania DVB-T 2 so začlenením regionálneho obsahu azariadenie používané0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania televíznych programov a zariadení používaných V takomto spôsobe. Vynález navrhuje predovšetkým taký spôsob vysielania, ktorý umožňuje prispôsobenie programov pre oblasti pokryté vysielacou sieťou na jednej frekvenčnej modulácii v súlade s normou DVB-T 2 (Digital Video Broadcast - Pozemná verzia 2 v anglickom jazyku), druhou verziou normy o štandardnom pozemnom televíznom vysielaní0002 Sieť vysielania digitálnych služieb na jednej frekvenčnej modulácii alebo siete SFN(Single Frequency Network v anglickom jazyku) sú stále rozširované do určitého počtu systémov vysielania. Môžeme vymenovať napríklad normy vysielania DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial v anglickom jazyku) ETSI EN 300 744 Vl.5.1, Digital Video Broadcasting (DVB) DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld v anglickom jazyku) ETSI EN 302 304, DVB-H - Transmission System for Handheld Terminals. alebo aj čínsku nonnu DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast v anglickom jazyku) pôvodne DMBT/H (Digital Multimedia Broadcast-Terrestrial/Handheld v anglickom jazyku), ktoré používajú takéto siete na vysielanie SFN.0003 Organizácia DVB teraz štandardizovala druhú verziu pre vysielanie televíznychprogramov na pozemných sieťach, pod názvom DVB-T 2 ETSI EN 302 755 V 1 .2.1 , vynález je v0004 Siete SFN sa vyznačujú tým, že vysielanie služieb sa vykonáva prostredníctvom prenosu rovnakého dátového toku cez rôzne vysielače na jednej a tej istej frekvenčnej modulácii. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby tieto rôzne vysielače dostali presne identickýobsah a aby bolí presne zosynchronizované za účelom zabránenia interferencií v miestachnachádzajúcich sa na prieniku oblasti pokrytia rôznych vysielačov.0005 Táto synchronizácia medzi rôznymi SFN vysielačmi môže byť dosiahnutá napríklad vložením synchronizačných paketov, ako sú T 2 - MI (T 2-Modulator Interface MlP V anglickom jazyku a MlP pour Mega-frame Initialization Packet v anglickom jazyku) typu DVB - T 2timestamp, ktoré zodpovedajú v rámci normy DVB-T 2 dočasným značkám (timestamp v anglickom jazyku) použivaným v rámci normy DVB-H a normy DVB-T, do vysíelaného dátového toku týmto vysielačom. Tento mechanizmus je opísaný v dokumente Digital Video Broadcasting (DVB) DVB mega-frarne for Single Frequency Network (SFN) synchronization Modulator Interface (T 2-MI) for a second génération digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T 2) od ETSI (European Telecommunications Standards Institute v anglickom jazyku) pod referenčným číslom ETSI TS 102 773 V 1.1.1 (2009-09). Prenosový bod, ktorý prijíma dátový tok sa môže synchronizovať s prijímaným dátovým tokom napríklad prostredníctvom týchto paketov T 2-MI typ DVB-T 2 timestamp. Táto synchronizácia prenosového bodu s prijímaným dátový tokom, ktorá má za následok synchronizáciu medzivšetkými prenosovýmí bodmi, sa nazýva synchronizácia SFN prenosového bodu.0006 Vysielanie SFN je charakterizované vyznačením SFN oblasti. Oblasť SFN je geograñcká oblasť pokrytá súborom vysielačov, ktorých počet je väčší alebo rovný jednej. Tieto vysielače sú presne Synchronizované a vysíelajú úplne rovnaký dátový tok na rovnakej0007 Vysielanie súboru programov v rámci dátového toku údajov v geografickej oblasti je zvyčajne usporiadané z centrálneho bodu. Pokrytá geografické oblasť je zvyčajne tvorená viacerými oblasťami SFN. Množstvo vysielaných programov obsahuje programy určené pre celú pokrytú oblasť a špeciálne programy sú určené pre konkrétny región. Región je definovaný ako súbor oblastí, prípadne jedna oblasť SFN v rámci zóny pokrytej vysielaním a v rámci ktorej sú vysielané programy rovnaké. Ide zvyčajne o národné programy, ktoré sú vysielané v celejoblasti a o regionálne programy, ktoré sú vysielané iba v jednom alebo vo viacerých regiónoch.0008 Najjednoduchší spôsob vysielania týchto programov je vytvoriť jeden dátový tok pre každý región. Tento dátový tok sa skladá pre každý región zo všetkých celoštátnych programov a z regionálnych programov v tomto regióne. Tieto rôzne dátové toky sú potom vysielané z centrálneho prenosového bodu do dotknutých regiónov. Toto riešenie predstavuje prvý problém, ktorý sa týka duplicity šírenia celoštátnych programov. Keďže typickým prenosovým prostriedkom je satelit, opísané riešenie znásobuje vysielané národné programy počtom regiónov, zatial čo v ideálnom prípade by bolo postačujúce jedno vysielanie týchto programov. A šírka pásma satelitu je nákladná. Druhý problém sa týka skutočnosti, že regionálne programysú zvyčajne dostupné na úrovni regiónov. Vytvorenie rôznych dátových tokov si vyžadujenahranie týchto regionálnych dátových tokov do centrálneho prenosového bodu za účelomvytvorenia rôznych požadovaných tokov.0009 Vynález má za cieľ vyriešiť predchádzajúce problémy takým spôsobom vysielania súboru programov, celoštátnych a regionálnych, ktorý nevyžaduje duplicítné vysielanie celoštátnych programov ani nahrávanie regionálnych programov do centrálneho prenosového bodu. Tento spôsob je založený na tvorbe rôznych dátových tokov T 2-MI pomocou technológie dátovodov fyzickej vrstvy deñnovanej v norme DVB-T 2 alebo súvisiacej norme, nazývanej PLP (Physical Layer Pipe v anglickom jazyku), mechanizmus je opisaný v dokumete Digital Video Broadcasting (DVB) Frame structure channel coding and modulation for a second génération digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T 2) ETSI EN 302 755 V 1.l.1 (2009-O 9). Dátový tok T 2-MI je určený pre národné programy. Dátové toky T 2-MI sú vytvorené pre regionálne programy. Národné programy, ktoré majú byť nahradené regionálnymi programami, sú izolované do špeciálnych dátovodov. Dĺžka trvania rámcov a veľkosť blokov sú zosúladené medzi rôznymi dátovodmi. Každý vysielač prijíma celoštátny dátový tok T 2-MI a aspoň jeden regionálny dátový tok T 2-MI. Disponuje prostriedkami,ktorými nahradí aspoň jeden Celoštátny dátový tok T 2-MI regionálnym dátovým tokom T 2-MI a následne vygeneruje dátový tok T 2-MI, ktorý má byť vysielaný.0010 Vynález je definovaný nárokmi.0011 Vyššie uvedené, ako aj ďalšie vlastnosti vynálezu budú jasnejšie pri čítaní nasledujúceho opisu príkladov uskutočnenia. Spomínaný opis je doplnený výkresmi, medziObrázok 1 znázorňuje prvé známe riešenie vysielania celoštátnych a regionálnychObrázok 2 znázorňuje druhé známe riešenie vysielania celoštátnych a regionálnychprogramov v geografickej oblasti. Obrázok 3 znázorňuje príklad architektúry vysielania podľa vynálezu.Obrázok 4 znázorňuje spôsob vysielania podľa vynálezu.Obrázok 5 znázorňuje architektúru zariadenia, ktoré umožňuje výmenu dátovodov medzi dvomi prijímanými dátovými tokmí T 2-M a generovanie výstupného dátovéhotoku T 2-MI podľa vzorového prevedenia vynálezu. Obrázok 6 znázorňuje spôsob rozloženia dátového toku T 2-MI.0012 Rôzne riešenia môžu byť zavedené za účelom regionalizácie v systéme pozemného digitálneho vysielania a používajúc predovšetkým DVB-T 2. Na druhej strane, tieto riešenia nie0013 Existujú predovšetkým dve známe architektúry, architektúra centralizovaná aarchitektúra vysielaná na regionálnej úrovni.0014 Prvá architektúra je znázomená na obrázku l. To je centralizovaná architektúra. Všetky programy sú zoskupované na úrovni centrálneho bodu. Tento centrálny bod sa nazýva hlavná stanica (headend v anglickom jazyku). Každý región musí odovzdať svoje regionálne programy hlavnej stanici za účelom vytvorenia rôznych regionálnych dátových tokov na úrovni hlavnej0015 Hlavná stanica zahŕňa zariadenie l.l, alebo skôr sadu zariadení zodpovedných za tvorbu dátového toku. Toto zariadenie prijíma na vstupe na jednej strane súbor 1.2 celoštátnych programov, pretože sú určené pre vysielanie do celej zóny predstavujúcej zvyčajne jednu krajinu. Tu treba upresniť, že hovoríme o celoštátnych programoch a krajinách, ale ide len o oblasť vysielania z technického hľadiska. Táto oblasť môže byť menšia než štátne územie alebonaopak pokrývať niekoľko krajín, ktoré zdieľajú rovnaký systém vysielania.0016 Zariadenie l.l tiež prijima na vstupe jeden alebo viacero regionálnych programov 1.3. Tu opäť hovoríme o regióne, ktorý je potrebné chápať v zmysle patentu, ako jednotnú oblasťvysielania. To znamená oblasť, v ktorej má byť vysielaný rovnaký súbor programov.0017 Zariadenie vytvára súbor dátových tokov 1.4. Norma DVB v prvej verzií definuje fonnát transportného dátového toku, ktorý je nazvaný dátový tok TS (Transport Stream v anglickom jazyku), tento dátový tok priamo pozostáva z multíplexov rôznych programov. Norma DVB vo verzii 2 definuje nový formát dátového toku a nazýva sa dátový tok TZ-Ml. Dátový tok T 2-MI pozostáva zo súboru izolovaných dátovodov fyzickej vrstvy. Každý dátovodobsahuje multiplex programov zodpovedajúcich dátovému toku TS v zmysle verzie l normy.

MPK / Značky

MPK: H04H 20/18, H04N 21/61

Značky: začlenením, spôsob, regionálneho, vysielania, spôsobe, dvb-t2, používané, obsahu, tomto, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e17046-sposob-vysielania-dvb-t2-so-zaclenenim-regionalneho-obsahu-a-zariadenie-pouzivane-v-tomto-sposobe.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vysielania DVB-T2 so začlenením regionálneho obsahu a zariadenie používané v tomto spôsobe</a>

Podobne patenty