Sponková tyčinka na upevnenie izolačných dosiek na drevených stojanoch

Číslo patentu: E 16852

Dátum: 23.03.2012

Autor: Albrecht Klaus

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPONKOVÁ TYČINKA NA UPEVNENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK NA DREVENÝCH STOJANOCH0001 Vynález sa týka sponkovej tyčinky s množstvom vzájomne spojených sponiek na upevnenie izolačných dosiek na drevených stojanoch. Sponky takejto sponkovej tyčinky majú vždy chrbát a dve s chrbtom spojené, vzájomne voči sebe paralelne usporiadané ramená. Ramená majú vždy cylindrický úsek a koncový úsek.0002 Sponkové tyčinky sú osvedčeným upevňovacim prostriedkom na spracovanie pomocou sponkovačov. K tomu sú sponkové tyčinky nasadzované do špeciálnych úpinok sponkovačov. Sponkovač vháňa sponky potom jednotlivo do obrobku tým, že sa vždy najprednejšia sponka vsadenej sponkovej tyčinky zo sponkovej tyčinky uvoľní a zarazí do obrobku. Podľa oblasti použitia majú sponky celkom odlišné rozmery a odlišne tvarované koncové úseky. Používané rezné úkosy sponiek sú vysvetľované s pomocou obrázku 4. Vždy v horných častiach obrázku je znázornená sponka v pohľade zhora. V spodných častiach obrázku je sponka ukázaná schematicky v stave0003 Obrázok 4 a) ukazuje obzvlášť často používaný dlátovitý rezný úkos,pri ktorom koncové úseky majú po dvoch vzájomne protiľahlých šikmých plochách. Šikmé plochy sa pretínajú na prednom konci koncových úsekov tak,že vzniká približne kolmo k nákresne prebiehajúca rezná hrana. Ako je ukázané v spodnej časti obrázku, prebiehajú ramená tejto sponky v zarazenom stave ideálne priamočiaro do obrobku.0004 Obrázok 4 b) ukazuje sponku s vnútorným rezným úkosom, pri ktorom koncové úseky majú na vnútornej strane po jednej šikmej ploche. Časť c) obrázku 4 ukazuje takzvaný vonkajší rezný úkos, pri ktorom koncové úseky majú taktiež len jednu šikmú plochu, tentokrát na vonkajšej strane. Vnútorný rezný úkos vedie k rozopnutiu ramien pri zarážaní sponiek, zatiaľčo sa ramená pri vonkajšom reznom úkose pri zarážaní pohybujú vzájomne k sebe. V oboch prípadoch sú prostredníctvom zakriveného priebehu ramien v obrobku zvyšované vyťahovacie sily sponky.0005 Časť d) obrázku ukazuje alternatívu, ktorá taktiež vedie k roztiahnutiu ramien a je pre prihlasovateľku chránená prostredníctvom patentu EP 1 331 407 B 1. Na to sú používané koncové úseky so zvyčajným dlátovým rezným úkosom, avšak v kombinácii s drážkami v cylindrických úsekoch sponiek, usporiadanými na vonkajšej strane ramien.0006 Všetky sponky z obrázkov 4 a) až 4 d) môžu byt vyrábané takzvaným spôsobom s niekoľkými drôtmi. Pri tomto výrobnom spôsobe sú drôty pre sponky najskôr upravované paralelne vzájomne k sebe a vzájomne spájané do plochého pásu. Z tohto pásu je vždy oddeľovaný pre sponkovú tyčinku vyžadovaný úsek, ktorý je prostredníctvom dvojitého ohranenia uvádzaný do tvaru U hotovej sponkovej tyčinky. Koncové úseky, prípadne vrátane prídavne upravených drážok podľa obrázku 4 d), môžu byt uskutočňované pri spracovaní pásového materiálu, teda v pracovnom kroku pre všetky sponky jednej sponkovej tyčinky. Obzvlášť rezné úkosy môžu byť vyrábané súčasne s delením pásového materiálu do pozdĺžnych úsekov vyžadovaných pre práve jednu sponkovú tyčinku.0007 Taktiež sú známe sponky s takzvanými pílovými reznými úkosmi podľa obrázku 4 e). V tomto variante má každý koncový úsek taktiež len jednu šikmú plochu, ktorá však je usporiadaná sklonená proti rovine sponky, ako je ukázané na obrázku. Obe šikmé plochy sponky majú opačné sklony, takže obe ramená sponky sa pri zarážaní rozpínajú do opačných smerov. Sponkové tyčinky s pílovým rezným úkosom nemôžu byt bez ďalšieho vyrábané v naznačenom spôsobe s viacerými drôtmi. Namiesto toho je spravidla používanýtakzvaný spôsob s jedným drôtom, pri ktorom sú vyrábané rezné úkosy na jednotlivých koncových úsekoch pred tým, než sa jednotlivé drôty vzájomne spájajú.0008 Pri upevňovanl izolačných dosiek na drevených stojanoch, obzvlášť u stavieb montovaných domov, vznikajú na základe väčšej hrúbky izolačných dosiek a veľmi malej šírky drevených stojanov zvláštne komplikácie. Síce sa dajú pre upevnenie vyžadované, veľmi dlhé sponky i cez hrúbku izolačných dosiek napríklad 10 cm alebo viac lahko zaraziť do relatívne poddajných izolačných dosiek, avšak často nezaujímajú ramená sponiek priamočiary priebeh cez izolačnú dosku. Namiesto toho sa vychyľujú ramená tak silno od usilovaného priamočiareho priebehu, že sú na zadnej strane dosky usporiadané drevené stojany obchádzané. Nedostatočné upevnenie je dôsledok.0009 Z tlačoviny DE 299 03 556 U 1 sa stali známe sponky na upevnenie izolačných dosiek na podkladovej drevenej konštrukcii. Známe sponky majú znaky uvedené v úvodnej časti nároku 1.0010 Z tlačoviny EP 1 097 632 A 1 sa stala známa sponka so zakriveným chrbtom sponky, ktorá slúži na upevnenie častí rastlín na špeciálnych oporných stĺpcoch. Oporné stĺpiky majú tvrdé jadro, napríklad z PVC, a sú ovinuté vrstvou z kokosových vlákien. Sponky sú zarážané do stĺpikov šikmo. Aby sa zabránilo,že vrážanie do tvrdého jadra vedie k príliš vysokým odporom, sú špičky známych sponiek zošikmené tak, že na tvrdom jadre skĺznu.0011 Z US patentu č. 3403 592 sa stali známe sponky na upevnenie káblov alebo rúrkových vedení s relativne veľkým prierezom na stene. Sponky sú relatívne široké, s chrbtom, ktorého dĺžka zodpovedá približne dĺžke ramien. Ramená majú ďaleko sa rozkladajúcu špičku, ktorej dĺžka zodpovedá približnepolovici dĺžky ramena. Tým má byť podporované priamočiare zarážanie ramien.0012 Z toho vychádzajúc je úlohou vynálezu, dat k dispozícii sponkovú tyčinku s množstvom vzájomne spojených sponiek na upevňovanie izolačných dosiek na drevených stojanoch, ktorých sponky môžu byt do izolačných dosiek zarážané priamočaro a tak dovoľujú spoľahlivé upevnenie taktiež izolačnýchdosiek väčšej hrúbky na relatívne úzkych drevených stojanoch.0013 Táto úloha je riešená prostredníctvom sponkovej tyčinky so znakmi nároku 1. Výhodné usporiadania sú poskytnuté v závislých nárokoch. Sponková tyčinka má množstvo vzájomne spojených sponiek a slúži na upevnenie izolačných dosiek na drevených stojanoch. Každá zo sponiek má chrbát a dve s chrbtom spojené, vzájomne k sebe paralelne usporiadané ramená. Dĺžka ramien je najmenej trikrát väčšia než šírka chrbta. Každé rameno má cylindrický úsek a koncový úsek. Cylindrický úsek má cez svoju dĺžku rovnomerný prierez,ktorý môže byt napríklad kruhový, ale taktiež oválny, sploštený alebo viachranný. Pri vynálezu sa každý koncový úsek s pribúdajúcim odstupom od cylindrického úseku zužuje a zbieha sa do špičky v bode usporiadanom nastrednej pozdĺžnej osi príslušného ramena.0014 Vynález spočíva na poznatku, že bežné sponky s dlátovým rezným úkosom pri použití s izolačnými doskami nevedú k požadovanému úspechu. Predpokladá sa, že k tomu prispievajú jednak zvláštne vlastnosti izolačných dosiek, pretože tieto pozostávajú spravidla z nehomogénnych materiálov, ako napr. z chaoticky usporiadaných drevených vlákien. Predovšetkým bolo zistené,že dlátové rezné úkosy obzvlášť pri väčších hrúbkach drôtu ťažko môžu byt zhotovované s perfektnou symetriou. Namiesto toho dochádza pri výrobe dlátových rezných úkosov prostredníctvom vysekávania k nesymetrickému vysekávaciemu odtrhnutiu, ktoré môže viesť k bočnému odchýleniu ramena prizarážaní do izolačnej dosky.0015 Prekvapivo bolo pozorované, že výroba vhodných sponiek sa darí jednoduchšie, ked sú ramená zhotovované s do špičky sa zbiehajúcimi koncovými úsekmi v bode na strednej osi príslušného ramena. Predpokladá sa,že pri zarážaní pozorovaný priamočiarejší priebeh sponiek s takýmito koncovými úsekmi je možné jednak vztiahnuť na to, že približne bodovo vybiehajúce špičky menej reagujú na nehomogenitu materiálu izolačných dosiek. Inak by k úspechu mohlo prispievať, že pri zhotovovaní takýchto špičiek môže byť jednoduchšie dosahovaná dostačujúca symetria koncového úseku.0016 Sponkové tyčinky podľa vynálezu môžu byť vyrábané obzvlášť pomocou v úvode naznačeného spôsobu s jedným drôtom. Koncové úseky

MPK / Značky

MPK: F16B 15/00

Značky: dřevěných, izolačných, upevnenie, tyčinka, dosiek, stojanoch, sponková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e16852-sponkova-tycinka-na-upevnenie-izolacnych-dosiek-na-drevenych-stojanoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sponková tyčinka na upevnenie izolačných dosiek na drevených stojanoch</a>

Podobne patenty