Blok cigaretového rolovacieho papiera

Číslo patentu: E 1626

Dátum: 21.05.2003

Autori: Rowden Mark Andrew, Harrison Jonathan

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka blokov papiera na šúľanie cigariet. Konkrétnejšie sa predložený vynález zaoberá blokmicigaretového papiera na vlastnoručne šúľanie cigariet.Klasické cigaretové papiere používané na vlastnoručne šúľanie cigariet sa zvyčajne predávajú V balíčkoch skladaného a prekladaného obdĺžnikového papiera, kde na okraji jednej z dvoch strán každého papiera je nanesené nejaké lepidlo, napr. lepidlo lepiace po navlhčení, ako napr. arabská klovatina, ktoré slúži na uzavretie cigarety po jej ušúľaní. Takéto cigaretovê papiere sa zvyčajne režú z papierových hárkov s hmotnosťou v rozmedzí 5GB-A-2318992 uvádza obdĺžnikový cigaretový papier na šúľanie cigariet určený na predaj V balíčkoch klasicky skladaných a prekladaných listov, ktoré majú na jednom dlhšom okraji a jednom kratšom okraji na jednej z dvoch strán papiera nanesenéZariadenie na Skladanie a prekladanie kontinuálne sa pohybujúcich pásov papiera a rezanie preložených pásov do balíčkov so zloženými a preloženými listami papiera je dobre známe. Napriklad, US-A-4290592 popisuje takéto zariadenie, kde na každý list papiera v baličku je samostatný zásobný valec pásového papiera a pásy sa súbežne ťahajú zo zásobných valcov a prechádzajú cez viacero tvarovacích a prekladacích strojov,čím sa vytvorí nepretržite sa posúvajúci pruh prekladaných papierových pásov. Z nepretržite sa posúvajúceho pruhu prekladaných papierových pásov sa potom režú balíčky pomocou deliaceho zariadenia, ktoré sa počas rezania pohybuje súčasneZariadenia na výrobu balíčkov skladaneho prekladanehopapiera na šúľanie cigariet sú zvyčajne špeciálne upravené stroje nevhodné na výrobu čohokoľvek iného než balíčkov skladaného prekladaného papiera na šúľanie cigariet. Keďže sa zdá, že na trhu nie sú žiadne iné výrobky zo skladaného a prekladaného papiera, ktoré by boli potrebné vo velkých objemoch a V približne tej istej veľkosti ako cigaretové papiere, neexistujú žiadne iné zjavné výrobky, ktoré by sa dali vyrábať na takomto zariadení bez zásadných úprav. Okrenl toho,takéto zariadenia sa zvyčajne nedajú jednoducho upraviť na výrobu balíčkov skladaných prekladaných papierov 2 listov papiera Výrazne odlišných rozmerov, napríklad tých, ktoré sa používajú pri výrobe niektorých druhov v kartóne balených papierových vreckoviek. Keďže náklady na zariadenia nemožno využiť na výrobu iných produktov, uvedený fakt odrádza nových potenciálnych výrobcov klasických papierov na šúľanie cigarietod vstupu na trh.Bloky prelepiteľných lístkov papiera sú predmetom každodenného použitia na väčšine kancelárskych pracovísk. Takéto výrobky predáva, napríklad, aj Minnesota Mining Manufacturing Company zo St. Paul v štáte Minnesota V USA pod obchodným názvom Post-It. Tieto bloky sa predávajú v rôznych tvaroch, ako napríklad obdĺžnikové bloky, štvorcové bloky a v rôznych veľkostiach, ako napríklad veľké bloky a malé bloky. Každý z týchto blokov obsahuje i) základný list s vrchnou a spodnou stranou a ii) stoh listov papiera pozostávajúci z najvrchnejšieho listu papiera, najspodnejšieho listu papiera a určitého množstva listov medzi uvedeným najvrchnejším a najspodnejším listom papiera, kde každý list papiera uvedeného stohu má hornú stranu odvrátenú od uvedeného základného listu a spodnú stranu privrátenú k uvedenému základnému listu, kde každý list papiera uvedeného stohu má v podstate rovnaký tvar a rovnakú veľkosť, kde najspodnejší list papiera uvedeného stohuje prilepený k vrchnej strane spomínaného základného listupapiera a kde je aspoň na časti, zvyčajne na okraji, spodnej strany každého listu uvedeného stohu nachádzajúceho sa nad uvedeným najnižším listom papiera nanesená vrstva samolepiacého lepidla, ktOIýHl sa daný list papiera prilepí k papieru bezprostredne pod ním. Tieto prelépiteľné listy sa zvyčajne režúUS~A-5487780 uvádza spôsob nanášania a zariadenie na nanášanie samolepiaceho (na tlak reagujúceho) lepidla na podklad, kde sa lepidlo nanáša na prenosnú plochu, napríklad na otáčajúci sa prenosový pás, vysuši sa a následne sa nanáša na viacero prekrývajúcich sa listov papiera. Pred nanesením lepidla sú listy s výhodou ošetrené základným náterom, alebo majú úpravu s nízko prilnavou zadnou stranou, alebo oboje. Listy sa následne naskladajú do stohu a vytvoria veľké bloky, ktoré môžu byť následne narezané na jednotlivé bloky prelepiteľných papierovýchV US-A-5487780 sa uvádza, že takéto zariadenie má viacero výhod. Napríklad, že nanášanie prúžkov samolepiaceho lepidla na dané listy papiera sa robí takým spôsobom, že listy sa zvyčajne vôbec nevlnia, nekrútia ani nijak inak nedeformujú. Navyše,zariadenie umožňuje nanášať lepidlo na listy rôznych veľkosti,obmedzených iba šírkou, dopravníkového Inechanizmu, ktorý posúva listy cez dané zariadenie. Pri zmene veľkosti listov, na ktoré sa má nanášať lepidlo, teda nie sú potrebné žiadne iné zmeny častí stroja, než je inštalácia vhodných dopravníkovýchW 0-A-9114621 uvádza spôsob balenia kvetinového zoskupenia listom určitého materiálu tak, že sa kvetinové zoskupenie uloží na vrchný list materiálu bloku listov daného materiálu, ktoré sú k sebe navzájom prilepené a následne omotať vrchný list materiálu okolo kvetinového zoskupenie a súčasne oddeliť vrchnýlist materiálu od bloku. Materiál listu môže byť z akéhokoľvekvhodného materiálu, ktorý je možné omotať okolo kvetinového zoskupenia, ako napríklad, papier, celofán, fólia, umelo vytvorený film z organických polymérov, plátno, vrecovina a ich kombinácie. Vo výhodnom uskutočnení je materiál zhotovenýz dvoch vrstvených polypropylénových fólií.Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť cigaretové papiere určené na vlastnoručné Šúlanie cigariet vo formáte, ktorý by sa dal vyrobiť na zariadeniach, ktoré je možné jednoducho upraviťna výrobu iných vysoko-objemových výrobkov z papiera.Predložený vynález je vymedzený v priložených patentových nárokoch. V súlade s prvým aspektom predloženého vynálezu je predstavený blok papierov na šúľanie cigariet, ktorý obsahuje i) základný list s vrchnou a spodnou stranou a ii) stoh cigaretových papierov pozostávajúci z najvrchnejšieho papiera,najspodnejšieho papiera a určitého množstva papierov medzi uvedeným najvrchnejším a najspodnejším papierom, kde každý papier uvedeného stohu má hornú stranu odvrátenú od uvedeného základného listu a spodnú stranu privrátenú k uvedenému základnému listu, kde každý papier uvedeného stohu má V podstate rovnaký tvar a rovnakú veľkosť, kde najspodnejši papier uvedeného stohu je prilepený k vrchnej strane spomínaného základného listu papiera a kde aspoň na Časti spodnej strany každého papiera uvedeného stohu nachádzajúceho sa nad uvedeným najnižším papierom je nanesená vrstva prelepiteľného samolepiaceho lepidla, ktorým sa daný papier prilepí k papieruKaždý list cigaretového papiera v danom stohu ma hmotnosť 5Všetky listy cigaretového papiera vytvárajúce spolu stoh papierov v bloku podľa predloženého vynálezu sú s výhodou pravouholnikové alebo trojuholníkové, najvýhodnejšieobdĺžnikovê. S výhodou aspoň na jednom okraji na vrchnej strane

MPK / Značky

MPK: A24F 17/00

Značky: papiera, cigaretového, rolovacieho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e1626-blok-cigaretoveho-rolovacieho-papiera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blok cigaretového rolovacieho papiera</a>

Podobne patenty