Farmaceutické formulácie

Číslo patentu: E 16159

Dátum: 29.07.2010

Autori: Burnouf Jean-pierre, Benard Tsiala

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Táto prihláška sa týka farmaceutickej formulácia obsahujúcej ako účinnú látku zlúčeninualebo soľ tejto zlúčeniny s farmaceuticky prijateľnou kyselinou.Podanie protirakovinového činidla intravenóznou cestou je v onkológii výhodným spôsobom podania, pretože umožňuje rýchlu difúziu činidla do krvného riečiska. Veľakrát ide o jedinú formu podania, ked činidlo nemá dostatočnú biologickú dostupnosť v prípade, že je podanéiným spôsobom podania, akým je napríklad perorálne podanie.Zlúčenina vzorca (I) má malú rozpustnosť v rôznych prostrediach (pozri tabuľka I).Tabuľka I gwmmwlwki-ĚĺčššěěĺiíąĺmwmWümmuwmiľäjmàwąw jmmmĺíąžjšäšínĺšřjíłłĺšĺšĺ lv 5 íižuř imvwwwmwšóĺóöšľwmWW W šmmmmmw ĎEČ~ 4 O 0 wmV Mmm mmm w má W 9 ŠWM mm M M w fwmwíšä§§iěaěí§iläĺwüWwmĺmmmmwmmwwĺuąmmWMWMWMJe teda nevyhnutné mať k dispozícii stabilnú farmaceutickú formuláciu, s ktorou by sa ľahko manipulovalo a ktorá by umožňovala podať dostatočné a účinné množstvo zlúčeniny vzorca(I), a to množstvo asi niekoľkých stoviek miligramov. Je taktiež nevyhnutné, aby farmaceutická formulácia bola chemicky fyzikálne stabilná, rovnako tak ako roztok preperůízíu získaný po zriedení v izotonickom prostredí.Medzinárodná prihláška W 0 2007/003765 opisuje deriváty pyrido 2,3-dpyrimidínu vzorcaktoré môžu byť podané vo forme roztoku.Medzinárodná prihláška W 0 08102075 opisuje použitie zlúčeniny vzorca (I) na liečenie leukémií. Táto zlúčenina môže byť podaná vo forme roztoku. Takým roztokom môže byť jeden z nasledujúcich roztokov- PEG 400 22/SOLUTOL®HS 15 5/G 5 73 na liečenie, i.v. podaním, myší nesúcich nádory Kasumil , pričom G 5 je 5 roztokom glukózy vo vode- LABRASOL® 21/SOLUTOL®HS 15 5/0,00 lN HC 1 74 na liečenie, perorálnym podaním, myší nesúcich nádory Kasumíl alebo KG 1- DMSO 5/TWEEN® 80 10/H 2 O 85 na liečenie, intraperitoneálnym podaním,myší nesúcich nádory EOL-l. Opísané fonnulácie sú teda podané ako také myšiam a nie sú určené na to, aby boli zríedenéna získanie roztoku pre perfúziu.Vynález sa týka farmaceutickej kompozície obsahujúcej zlúčeninu vzorca (I) vo forme bázy alebo vo forme soli s farmaceuticky prijateľnou kyselinou solubílizovanou v zmesi etanolu a surfaktantu (povrchovo-aktívneho činidla) obsahujúceho zmes polyetoxylovaného mono- adiesteru kyseliny 12-hydroxystearovej, ktoré sú opísané ďalej.Surfaktant hmotnostne obsahuje 35 až 55 mono- a diesteru a 30 až 40 polyetylénglykolu H(OCH 2 CH 2)-OH. Hmotnostne obsahuje ako majoritné zložky 35 až 55 mono- a diesteru a 30 až 40 polyetylénglykolu H(OCH 2 CH 2)-OH, ako aj ďalšie zlúčeniny tvoriace doplnok do 100. Hmotnostne obsahuje l 0 až 20 monoesteru, 25 až 35 diesteru a 30 až 40 polyetylénglykolu H(OCH 2 CH 2)-OH, ako aj ďalšie zlúčeniny tvoriace doplnok do 100.Môže ísť o surfaktant macrogol 15 hydroxystearát V hmotnostnom pomere surfaktant/etanol pohybujúcom sa od 25/75 do 80/20, Výhodne od 73/27 do 77/23.Pomer surfaktant/etanol sa pohybuje od 73/27 do 77/23 a koncentrácia zlúčeniny vzorca (I) sa pohybuje od 5 do 25 mg/ml.Farmaceutická formulácia je určená na zriedenie na vytvorenie roztoku pre perfúziu.Vynález sa tiež týka spôsobu prípravy farmaceutickej formulácie zahŕňajúcej nasledujúce kroky- surfaktant sa zahrieva, až sa stane tekutým- zmes surfaktant/etanol sa ochladí až na teplotu okolia- k ochladenej zmesi sa pridá zlúčenina vzorca (I)- výsledná zmes sa sterilizuje, výhodne filtráciou.Vynález sa tiež týka roztoku pre perfúziu obsahujúceho zlúčeninu vzorca (I) vo forme bázy alebo vo forme soli s farmaceutický prijateľnou kyselinou, získaného zriedením 1 objemu uvedeného farmaceutického roztoku v 20 až 500 objemoch izotonického roztoku. Zlúčenina vzorca (I) s koncentráciou pohybujúcou sa od 0,0 l do 1,2 mg/ml, surfaktant s koncentráciou pohybujúcou sa od 0,48 do 37 mg/ml a etanol s koncentráciou pohybujúcou sa od 0,35 do35 mg/ml sa zriedi v izotonickom roztoku. Roztok pre perfúziu je určený na podanie človeku.Vynález sa tiež týka spôsobu prípravy uvedeného roztoku pre perfúziu, ktorý spočíva vzriedení 1 objemu farmaceutického roztoku V 20 až 500 objemoch izotonického roztoku.Vynález sa tiež vzťahuje na liekovku obsahujúcu uvedený farmaceutický roztok a na perfúznyvak obsahujúci roztok pre perfúziu.Vynález sa taktiež týka použitia surfaktantu, ktorý bol skôr definovaný, na prípravu farmaceutickej formulácie obsahujúcej zlúčeninu vzorca (I) vo forme bázy alebo vo forme soli s farmaceutický prijateľnou kyselinou, pričom táto formulácia je určená na riedenieuskutočnené za účelom vytvorenia roztoku pre perfúziu.Vynález sa týka farmaceutickej formulácie obsahujúcej zlúčeninu vzorca (I)(l) vo forme bázy alebo vo forme soli s farmaceuticky prijateľnou kyselinou, uvedenou doroztoku v zmesi etanolu a surfaktantu macrogol 15 hydroxystearát v hmotnostnom pomere surfaktan/etanol pohybujúcom sa od 25/75 do 80/20, výhodne od 73/27 do 77/23.Farmaceutické formulácia obsahuje zlúčeninu vzorca (I) uvedenú do roztoku v zmesí etanolu a surfaktanu obsahujúceho zmes polyetoxylovaného mono- a diesteru kyseliny l 2-hydroxystearovej, ktore majú nasledujúce vzorcev ktorých n znamená celé číslo od 15 do 16, v hmotnostnom pomere surfaktant/etanol pohybujúcom sa od 25/75 do 80/20, výhodne od 73/27 do 77/23.je protirakovinovým činidlom použiteľným na liečenie leukémií a opísaným v dokumente EP 1902054 Bl. Táto zlúčenina môže byť vo forme bázy (pozri vzorec (1 alebo vo forme soli s farmaceuticky prijateľnou kyselinou v tomto ohľade pozri « Remingtoďs pharmaceutical sciences », 17. vydanie, Mack Publishing Company, Easton, PA, 1985 a Berge et al.,« Pharmaceutical salts » J .Pharm.Sci. 1977, 66, 1-19.

MPK / Značky

MPK: A61K 9/00, A61K 47/10, A61K 31/519, A61K 47/14

Značky: formulácie, farmaceutické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e16159-farmaceuticke-formulacie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutické formulácie</a>

Podobne patenty