Kompozície zahŕňajúce tramadol a celecoxib na liečenie bolesti

Číslo patentu: E 16083

Dátum: 15.10.2010

Autori: Portillo Salido Enrique, Videla Ces Sebastia

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka farmaceutických kompozícií, ktoré zahŕňajú tramadol a celecoxib, a ich použitia ako liekov alebo analgetík, konkrétnejšie na liečenie závažnej až stredne intenzívnej bolesti.0002 Bolesť je zložité. reakcia, ktorá sa z funkčného hľadiska delí na senzorickú,autonómnu, motorickú a afektívnu zložku. Senzorický aspekt zahŕňa informácie o lokalizácii stimulu a jeho intenzite, zatiaľ čo adaptívna zložka sa môže považovať za aktiváciu modulácie endogénnej bolesti a motorické plánovanie únikových reakcií. Afektívna zložka sa javí ako zložka, ktorá zahŕňa vyhodnotenie toho, že bolesť je nepríjemná, a vyhodnotenie hrozby, ktorá spustila stimul, ako aj negatívne emócie, ktoré sa spúšťajú prostredníctvom pamäte a V kontexte bolestivých stimulov.0003 Vo všeobecnosti sa bolestivé podmienky môžu rozdeliť na chronické a akútne. Chronická bolest zahŕňa neuropatickú bolesť a chronickú zápalovú bolesť, napríklad artritídu alebo bolest neznámeho pôvodu, ako je napríklad ñbromyalgia. Akútna bolest zvyčajne nasleduje po poranení iného ako nervového tkaniva, napríklad pri poškodení tkaniva pri zákroku alebo zápale alebo migréne. Bolesť sa môže rozdeliť do rôznych úrovní podľa závažnosti od silnej, cez strednú až po miernu bolesť.0004 Známych je veľa liečiv, ktoré sú užitočné na liečenie a manažment bolesti. Pri bolesti sa často ako analgetiká používajú opioidy. Deriváty morfínu sa indikujú na liečenie strednej až akútnej bolesti u človeka. Analgetický účinok sa dosahuje prostredníctvom ich pôsobenia na morfínové receptory, výhodne -receptory. Medzi týmito derivátmi morfínu sa môžu uviesť morfín, kodeín, petidín, dextropropoxyfémnetadón, lenefopán.0005 Jedným z morñnových derivátov, ktoré vykazujú veľmi dobré výsledky, keď sa podávajú perorálne, a ktorý sa predáva vo veľkých množstvách, je tramadol, ktorý je dostupný aj vo forme fyziologicky prijateľnej soli, konkrétne ako hydrochlorid. Trarnadol je centrálne pôsobiacim analgetickým liečivom, ktorý účinkuje aktiváciou opioidných receptorov a zvyšovaním koncentrácie nervových monoamínových synaptík. Tramadol, s chemickým názvom 2-(dimetylaminometyl)-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanol, má0006 Tento vzorec obsahuje dve odlišné chirálne centrá a molekula preto môže existovať vo forme rôznych diastereoizomérov, pričom tramadol je cis-diastereoizomér. Enantioméry(1 R,2 R) alebo (18,25) sú známe ako ()-tramadol a (-)-tramado 1 a oba sa podieľajú na rôznych spôsoboch celkovej aktivity racemického tramadolu.0007 (rac) podľa tohto vynálezu je definované ako skratka pre racemát a teda (rac)tramadol alebo (rac)tramadol označuje racemický tramadol (cis-diastereoizomér) ako je opísané v predchádzajúcom odseku.0008 V súlade s týmje (rac)-tramadol-HCl alebo (rac)trarnadol-HC 1 definovaný ako hydrochloridová soľ racemického tramadolu (cis-diastereoízoméru), ako je opísané vyššie. 0009 Z poznatkov známych zo stavu techniky vyplýva, že táto zlúčenina nie je ani úplne podobná opioidom, ani úplne odlišná od opioidov. Niektoré štúdie demonštrovali, že tramadol je opioidný agonista, zatiaľ čo z klinickej praxe vyplýva, že nemá mnohé typické vedľajšie účinky opioídných agonistov, napríklad útlm dýchania, zápchu alebo toleranciu. 0010 V dôsledku svojich nežiaducich charakteristík sa opioidy používané ako analgetiká na liečenie bolesti zvyčajne nemôžu podávať opakovanie alebo vo vyšších dávkach. Účinky opioidov sú zhrnuté napríklad v J. Jaffe v Goodman and Gilmans, The Pharmacological Basis of Therapeutics, 8 th edition Gilman et al Pergamon Press, New York, 1990, Chapter 22, pages 522-573.0011 V súlade s tým sa navrhlo skombinovať opioidy s inými liekmi, ktoré nie sú opioidnými analgetikami, aby sa znížilo množstvo opioidov potrebných na vygenerovanie ekvivalentného stupňa analgézie. Spomedzi týchto kombinácii bolo ako výnimočne zaujímavé uvedené spojenie tramadolu s nesteroidnými protizápalovými liečivami0012 US 5 516 803 opisuje kombináciu tramadolu s nesteroidnými protizápalovými liečivami (NSAIDs), konkrétne s ibuprofénom, a opisuje kombináciu tramadol-HC snesteroidnými protizápalovými látkami, ako napríklad ibuprofénom, v pomere 11 až 1200, čím sa generuje synergicky zosilnený analgetický účinok a redukujú sa nežiaduce sprievodné symptómy.0013 US 6 558 701 patent opisuje kombináciu tramadolu s diclofenacom, a to, že na liečenie strednej a závažnej bolesti Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča kombinovanie opioidných analgetík s nesteroidnými analgetikami, aby sa zabezpečilo účinnej šie zmiernenie bolesti a bolo možné redukovať množstvá analgetika, ktoré je nutné podávať.0014 Jedným zo zaujímavých NSAIDs na kombinovanie s tramadolom sa uvádza na trh liečivo celecoxib, s chemickým názvom 4-5-(4-metylfenyl)-3-(triÍ 1 uórmetyl)-pyrazo 1-1 yl-benzénsulfónamid. Celecoxib je protizápalové liečivo a liečivo tlmiace bolesť a je jedným z najpoužívanejších spôsobov liečby pre chronické svalovo-kostrové zápalovéochorenia. Jeho empirický vzorec je C 17 H 14 F 3 N 3 O 2 S.0015 Celecoxíb je perorálny, vysoko selektivny inhibítor cyklooxygenázy-2 (COX-2) a je indikovaný na zmierňovanie symptómov pri liečbe osteoartrítídy, reumatoidnej artritidy a ankylozujúcej spondylitídy (Goldenberg MM. Celecoxib, a selective cyclooxygenase-2 inhibítor for the treatment of rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Clin. Ther. 1999, 21,1497-513). Táto vysoká selektivita umožňuje celecoxibu a iným COX-2 inhíbítorom redukovať zápal (a bolesť) a súčasne minimalizovať gastrointestinálne nežiaduce reakcie na lieky (napr. žalúdočné vredy), ktoré sú bežné pri neselektivnych NSAIDs.0016 Cyklooxygenáza je zodpovedná za generovanie prostaglandínov. Identiñkovali sa dve izoformy, COX-l a COX-2. COX-2 je enzýmová izoforma, pri ktorej sa ukázalo, že sa indukuje prozápalovými stimulmi a postulovala sa ako primárne zodpovedná za syntézuprostanoidových mediátorov bolesti, zápalu a horúčky. COX-2 sa podieľa aj na ovulácii, implantácii a uzatváraní ductus arteriosus, regulácii funkcie obličiek a funkcií centrálneho nervového systému (indukcia horúčky, vnímanie bolesti a kognitívne funkcie). Môže hrať určitú rolu pri hojení vredov. COX-2 sa identifikoval v okolí žalúdočných vredov u človeka, ale nebola stanovenájeho relevancia pri hojení vredov.0017 WO 00/51685 opisuje farmaceutickú kompozíciu, ktorá zahŕňa na jednej stranetramadolovú látku vybranú zo skupiny, ktorá obsahuje(oba vo forme izolovaných stereoizomérov alebo ich zmesi, vrátane ich racemátov), buď vo forme voľnej zásady, alebo ako soľ, solvát alebo polymorfná formaa na druhej strane selektívny COX-2 inhibítor, pričom medzi liečivá inhibujúce COX-2 patrí celecoxíb. Prihláška sa sústreďuje na príkladnú kombináciu tramadolu a J T-522. 0018 Prihlasovateľ zistil, že tramadol, najmä hydrochloridová soľ (rac)-tramadolu, s opioidnou aktivitou, a celecoxib (najmä jeho neutrálna fonna) sa môžu kombinovať do jednej farmaceutickej kompozície, čim sa dosahuje aditivny účinok, najmä pri liečbe závažnej až strednej bolesti, najmä bolesti so zápalovou zložkou.0019 Cieľom predloženého vynálezu je teda farrnaceutická kompozícia, ktorá zahŕňa kombináciu (rac)tramado 1 ~HCl a celecoxíbu alebo ich farmaceutický prijateľnej soli alebo hydrátu.0020 Vo všeobecnosti má každá jednotlivá účinná zložka farmaceutickej kompozicie podľa vynálezu, tramadol a celecoxib, svoje vlastné nevýhody, keď sa používa samotná. 0021 Hydrochlorid tramadolu, ktorý sa často užíva perorálne, má veľmi horkú chuť, čo často sťažuje jeho prehltnutie a znižuje komplianciu pacientov. Taktiež, ako je uvedené vyššie, nevýhody, ktoré sa spájajú s opioidmi - ich vedľajšie účinky, obmedzujú ich použitie, pretože sa musia podávať v nižších dávkach a často s dlhším časovým odstupom ako by bolo normálne potrebné pri liečbe bolesti analgetikami. Na druhej strane je dobre známe, že celecoxib je len slabo rozpustný vo vode a to ešte viac obmedzuje jeho využitie vo farmaceutických formuláciách.0022 Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť farmaceutickú kompozíciu, ktorá zahŕňa opioid, ako je tramadol, a NSAID, ako je celecoxib, ktorá má podobnú úroveňúčinnosti ako sa dosahuje pri samostatnom užívaní každej účinnej látky, ale

MPK / Značky

MPK: A61K 31/415, A61K 31/135, A61K 45/06, A61P 29/00

Značky: zahŕňajúce, kompozície, liečenie, celecoxib, tramadol, bolesti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e16083-kompozicie-zahrnajuce-tramadol-a-celecoxib-na-liecenie-bolesti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozície zahŕňajúce tramadol a celecoxib na liečenie bolesti</a>

Podobne patenty