Gélové častice hydroxidu hlinitého a spôsob ich výroby

Číslo patentu: E 15498

Dátum: 07.08.2009

Autori: Suzuki Takafumi, Tamagawa Shinjiro

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

GÉLOVÉ ČASTICE HYDROXIDU HLINITÉHO A SPÓSOB ICH VÝROBY0001 vynález sa týka vysoko čistej gélovej častice hydroxidu hlinitého, ktorá je užitočná ako surovina pre optické šošovky svysokou výkonnosťou alebo akoelektrický alebo elektronický materiál a spôsobu jej výroby.0002 Gélové častice hydroxidu hlinitého sa používajú ako farmaceutický antacid,samozhášacia prísada, alebo elektrický alebo elektronický materiál vširokej škále oblastí. Pretože však má obsah železa približne 200 ppm, existuje obmedzenie vpoužiti častice ako elektrického alebo elektronického materiálu, po ktorom sa požaduje, aby mal vysokú čistotu.0003 Na výrobu hydroxidu hlinitého je známy spôsob, pri ktorom sa používa roztok hlinitanu sodného ako východiskový materiál. Napríklad patentový dokument 1 navrhuje spôsob výroby hydroxidu hlinitého pomocou nasledujúcich krokov. To znamená, že sa spôsobí to, aby oxidant pôsobil na vodný roztok hlinitanu sodného na rozloženie organickej hmoty, obsiahnutej v hlinitane sodnom. Potom sa pridá očkovaci kryštál hydroxidu hlinitého na zrážanie malého množstva hydroxidu hlinitého(Fe ako nečistota obsiahnutá v hlinitane sodnom ako surovina je adsorbovaná v čase zrážania hydroxidu hlinitého) na jeho odstránenie. Potom sa pridá chelatačné činidlo do roztoku hlinitanu sodného, z ktorého bola nečistota odstránená, a plyn oxidu uhličitého sa zavedie pre vyzrážanie hydroxidu hlinitého, ktorý sa potom premyje vo vodnom roztoku, obsahujúcom chelatačné činidlo na výrobu hydroxidu hlinitého.0004 Týmto spôsobom získaný hydroxid hlínitý je však kryštalický hydroxid hlinitý,ktorý sa líši od gélu hydroxidu hlinitého (amorfný hydroxid hlinitý), ktorý je cieľom tohto vynálezu. Tento dokument navrhuje, že komplex by mal byť vytvorený pridaním chelatačného činidla do hlinitanu sodného, aby sa tak obmedzit obsah Fe získaného hydroxidu hlinitého. Pretože je však vodný roztok hlinitanu sodného alkalický (pHmenšie ako 10), možno ľahko predpokladať, že Fe neexistuje ako ión, ale ako hydroxid (velmi jemná častica). Pretože objektívna látka musí byť ión pri tvorbe komplexu s použitím chelatačného činidla, hydroxid hlinitý majúci nízky obsah Fe nemôže byt vyrobený týmto spôsobom. Ďalej, komplex nemôže byť vyrobený spôsobom premývaním vodou, obsahujúcou chelatačné činidlo, pretože cielený Fe je prítomný ako hydroxid.0005 Patentový dokument 2 navrhuje spôsob, v ktorom vodný roztok super nasýteného hlinitanu sodného, majúci obsah rozpusteného N 220 s nie menej ako 100 g/l a obsah Fe v kvapaline nie viac ako 0,4 mg/I a molárny pomer rozpusteného N 320 k rozpustenému AÍ 203 1,6 až 2,0, sa používa ako roztok suroviny. To znamená, že patentový dokument 2 opisuje spôsob získavania hydroxidu hlinitého riadením teploty suroviny, obsahu rozpusteného NaZO a vyššie uvedeného molárneho pomeru,s obrnedzovaním BET špecifickej povrchovej oblasti očkovacieho kryštálu hydroxidu hlinitého na 1 až 7 m 2/g a Fe, ktorý má byt obsiahnutý vočkovacom kryštáli hydroxidu hlinitého a ďalším riadením super nasýtenia roztoku suroviny. Avšak,dokonca hydroxid hlinitý, získaný týmto spôsobom, je tiež kryštalický hydroxid hlinitý a nie gélová častica hydroxidu hlinitého (amorfný hydroxid hlinitý), očo sa snažia vynálezcovia tohto vynálezu.0006 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť gélovú časticu hydroxidu hlinitého,ktorá má vysokú čistotu a extrémne vysokú kyselinovú reaktivitu a spôsob jej výroby.0007 vynálezcovia tohto vynálezu uskutočňovali intenzívne štúdie na výrobu gélovej častice hydroxidu hlinitého, majúcej vysokú čistotu, najmä nízky obsah prvku(Fe) železa. Následkom toho zistili, že obsah prvku (Fe) železo vgélovej častici hydroxidu hlinitého môže byt veľmi účinne znížený, ked sa chelatačné činidlo pridá do rozpustného vodného roztoku hlinikovej soli, ako napriklad síran hlinitý ako surovina na vytvorenie komplexu železa (Fe). Ďalej tiež zistili, že je účinné uskutočňovanie reakcie medzi vodným roztokom alkalického kovu alebo uhličitanu amónneho a rozpustným roztokom hlinikovej soli v špecifickom molárnom pomereC 03 k AIZO v špeciñckom teplotnom rozsahu. Tento vynález bol dosiahnutý na základe týchto zistení.0008 To znamená, že tento vynález je gélová častica hydroxidu hlinitého, majúca0009 Tento vynález je tiež spôsob výroby gélovej častice hydroxidu hlinitého, zahrňujúci kroky(1) pridanie chelatačného činidla do rozpustného vodného roztoku hliníkovej soli na vytvorenie komplexu(2) reagovanie vodného roztoku alkalického kovu alebo uhličitanu amónneho s rozpustným vodným roztokom hliníkovej soli, obsahujúci získaný komplex vmolárnom pomere (CO 3 IAI 2 O 3) iónu uhličitanu, obsiahnutého vuhličitane,koxidu hlinitému obsiahnutého vrozpustnej hliníkovej soli, 3,0 až 4.5 pri teplote 10 až 40 °C(3) uskutočnenie oddelenia tuhá látka - kvapalina získaného reakčného produktu na získanie koláča(4) privedenie získaného koláča do kontaktu s vodným roztokom aspoň jedného prostriedku na výmenu iónov, vybraného zo skupiny, pozostávajúcej z anorganickej kyseliny a vo vode rozpustnej hliníkovej soli aUPREDNOSTŇOVANÉ USKUTOČNENIA TOHTO WNÁLEZU0010 Gélovú časticu hydroxidu hlinitého podľa tohto vynálezu možno vyrábať(1) pridanie chelatačného činidla do rozpustného vodného roztoku hliníkovej soli na vytvorenie komplexu (krok tvorby komplexu)(2) reagovanie vodného roztoku alkalického kovu alebo uhličitanu amónneho s rozpustným vodným roztokom hliníkovej soli, obsahujúcim získaný komplex v molárnom pomere (CO 3/Al 2 O 3) iónu uhličitanu, obsiahnutého vuhličitane,koxidu hlinitému, obsiahnutého vrozpustnej hliníkovej soli, 3,0 až 4,5 pri teplote 10 až 40 °C (krok reakcie)(3) uskutočnenie oddelenia tuhá látka - kvapalina získaného reakčnéhoproduktu na získanie koláča (krok oddelenia tuhej látky - kvapaliny)(4) privedenie získaného koláča do kontaktu svodným roztokom aspoň jedného prostriedku na výmenu iónov, vybraného zo skupiny, pozostávajúcej zanorganickej kyseliny a vo vode rozpustnej hliníkovej soli (krok výmeny iónov) a0011 Krok tvorby komplexu je krok na pridávanie chelatačného činidla dorozpustného vodného roztoku hliníkovej soli na vytvorenie komplexu.0012 Príklady rozpustnej hliníkovej soli zahŕňajú chlorid hlinitý, dusičnan hlinitý a síran hlinitý, z ktorých síran hlinitý je najviac uprednostňovaný, pretože nie je drahý.0013 Prvok (Fe) železo, obsiahnutý vgéle hydroxidu hlinitého zdoterajšieho stavu techniky, je úplne odvodený z rozpustnej hliníkovej soli, čo je jeho surovina. Teda, Fe obsiahnuté vtejto rozpustnej hliníkovej soli by malo byť podrobené nejakému ošetreniu, aby sa zabránilo vjeho prítomnosti v získanom géle hydroxidu hlinitého. Ked je Chelatačné činidlo pridané do vodného roztoku rozpustnej hliníkovej soli na vytvorenie komplexu, Fe tvoriaci komplex je vypustený spolu s reakčnou materskou kvapalinou, čím sa zníži obsah Fe získaného gélu hydroxidu hlinitého. Existencia selektívnej tvorby Fe iónového komplexu za prítomnosti veľkého množstva iónu hliníka sa predpokladá, pretože pH rozpustného vodného roztoku hliníkovej soli nie je vyššie ako 2,5, komplex Fe iónov je vytváraný pri pH nie vyššom ako 2, ahliníkový komplex je vytváraný pri pH nie menšom ako 3.0014 Chelatačné činidlo je sol etyléndiamíntetraoctovej kyseliny. Príklady soli etyléndiamíntetraoctovej kyseliny zahŕňajú disodný etyléndiamíntetraacetát, trisodný etyléndiamíntetraacetát, tetrasodný etyléndiamíntetraacetát, diamónny etyléndiamíntetraacetát, triamónny etyléndiamíntetraacetát, tetraamónny etyléndiamíntetraacetát, trisodný hydroxyetyletyléndiamíntriacetát, triamónny hydroxyetyletyléndiamíntriacetát, disodný dihydroxyetyletyléndiamíndiacetát,diamónny dihydroxyetyletyléndiamíndiacetát, pentasodný dietyléntriamínpentaacetát, EP 2 319 803 B 1 E-371 l 13-Tš

MPK / Značky

MPK: A61K 33/08, C01F 7/34, C01F 7/02

Značky: spôsob, výroby, částice, hlinitého, hydroxidů, gelové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e15498-gelove-castice-hydroxidu-hliniteho-a-sposob-ich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Gélové častice hydroxidu hlinitého a spôsob ich výroby</a>

Podobne patenty