Blokovacie zariadenie, koľajnicový premiestňovací systém, sedadlo vozidla a spôsob výroby koľajnicového premiestňovacieho systému

Číslo patentu: E 15371

Dátum: 14.12.2010

Autori: Giorgio Denis, Ewald Tobias, Schmale Uwe

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález vychádza zblokovacíeho zariadenia na pozdĺžne premiestňovanie komponentu motorového vozidla, najmä sedadla vozidla, pričom blokovacie zariadenie má uzatvárací prostriedok, ktorý je výkyvný medzi odblokovaným postavením, v ktorom je homá koľajnica posúvateľná v pozdĺžnom smere proti dolnej koľajnici a zablokovaným postavením,v ktorom je homá koľajnica oproti dolnej koľajnici v pozdĺžnom smere zablokovaná, pričom je aspoň jeden úložný prvok uzatváracieho prostriedku oproti aspoň jednému úložnému závesu uložený výkyvne a pričom uzatvárací prostriedok je prostredníctvom aspoň jednej pružiny predopnutý do zablokovanćho postavenia. Vynález sa týka najmä blokovacieho zariadenia pre koľajnicový premíestňovací systém, premíestňovacieho koľajnicového systému stakým blokovacím zariadením, ako aj sedadla vozidla stakým koľajnicovým premiest ňovacim systémom.0002 Také blokovacie zariadenia sú všeobecne známe. Napríklad z dokumentu US 2008/0 048 087 A 1 je známe koľajnicové blokovacie zariadenie pre sedadlo vozidla, pri ktorom je proti dolnej koľajnici, pevne pripevnenej ku karosérii posuvne vytvorená horná koľajnica, pevne pripevnená k sedadlu, pričom relatívna poloha medzi homou a dolnou koľajnicou je zablokovateľná prostredníctvom zuba, výkyvného okolo pozdĺžnej osi koľaníce. Zub je pritom prostredníctvom svorky pripevnený na homej koľajnicí, pričom je zub prostrednictvom čapu upevnený v priechodných otvoroch svorky a pričom svorka je pevne zoskrutkovaná s hornou koľajnicou. Na uľahčenie montáže je pritom svorka vytvorená z niekoľkých dielov. Okrem toho má ko 1 ajnicove blokovacie zariadenie pružinu, ktorá zub vsmere zablokovaného postavenia pružne predpína.0003 Na tomto z doterajšieho stavu techniky známom koľajnicovom blokovacom zariadení je nevýhodné, že výroba a montáž koľajnicového blokovacieho zariadenia je pomeme drahá a náročná. Najmä v priebehu montáže je treba vykonať množstvo rôznych montážnych krokov, tak musí byť zub najskôr pripevnený na prvej časti svorky a následne na druhej časti svorky, následne musí byt prvá aj druhá časť svorky zoskrutkovaná s homoukoľajnicou. Ďalej musí byť vo zvláštnom montážnom kroku namontovaná pružina.0004 Ďalej je napríklad z dokumentu GB 2 317 558 A známe druhovo rovnaké, toznamená, úvodnej časti nezávislého nároku 1, zodpovedajúce zariadenie.0005 Úlohou predloženého vynálezu je preto dat k dispozícii blokovacie zariadenie,ktoré má v porovnaní s doterajším stavom techniky podstatne menší počet jednotlivých dielov a je tak podstatne cenovo priaznivejšie a jednoduchšie vyrobiteľné a zmontovateľné. Okremtoho sa zmenšením počtu dielov zvýši trvanlivost blokovacieho zariadenia a zreteľne sa zníži0006 Táto úloha je vyriešená blokovacím zariadením na pozdĺžne premiestňovanie komponentu motorového vozidla, najmä sedadla vozidla, pričom má blokovacie zariadenie uzatvárací prostriedok, ktorý je výkyvný medzi odblokovaným postavením, v ktorom je homá koľajnica proti dolnej koľajnici v pozdĺžnom smere posúvateľná a zablokovaným postavením,v ktorom je horná koľajnica oproti dolnej koľajnici zablokovaná, pričom je aspoň jeden úložný prvok uzatváracieho prostriedku oproti aspoň jednému úložnému závesu uložený výkyvne a pričom uzatvárací prostriedok je prostredníctvom aspoň jednej pružiny predopnutý do zablokovaného postavenia, pričom je pružina ďalej usporiadaná na stabilizáciu polohyúložného prvku oproti úložnému závesu.0007 Pri blokovacom zariadení, defmovanom technickými znakmi nároku l, nie je teda pružina použitá len na predopnutie uzatváracieho prostriedku do zablokovaného postavenia, ale súčasne tiež na zabezpečenie polohy uzatváracieho prostriedku na homej koľajnici. Pri montáži pružiny je tak súčasne uzatvárací prostriedok frxovaný na hornej koľajnici, takže v porovnaní sdoterajším stavom techniky je pri montáži blokovacieho zariadenia podľa vynálezu potrebných menej montážnych krokov. Okrem toho sú zvýšené výrobné tolerancie jednotlivých konštrukčných dielov, pretože je úložný prostriedok pružne a bezpečne zachytený vúložnom závese. To má za následok, že výrobné náklady konštrukčných dielov sú zreteľne nižšie. Z vynálezu vyplýva, že pružina zahŕňa skrutkovú pružinu,ktorej os je vytvorená prebiehajúca v podstate rovnobežne a identicky s výkyvnou osou, takže blokovacie zariadenie podľa vynálezu je vytvorené ako pomeme štrukturálne kompaktné. Výhodne je zabezpečené, že aspoň prvá koncová oblasť pružiny je pripevnená na úložnom závese, pričom prvá koncová oblast má najmä pripevňovacíe rameno, ktoré je silovo a/alebo tvarovo prípevnené v aspoň jednej drážke úložného závesu, takže montáž pružiny na úložnom závese je pomerne jednoduchá a súčasne je docielené bezpečné upevnenie úložného prvku prvou koncovou oblasťou pružiny. Výhodne má úložný záves jednostranné otvorené vybranie, pričom úložný prvok zahŕňa úložný čap, usporiadaný v otvorenom vybraní a pričomprvá koncová oblast je v otvorenom vybraní usporiadaná takým spôsobom, že úložný čap jeprvou koncovou oblasťou bezpečne držaný v smere otvoreného vybrania. Úložný čap je pritom proti úložnej spojke a/alebo proti uzatváraciemu prvku uložený otočne. Výhodným spôsobom je úložný čap pružinou bezpečne ñxovaný votvorenom vybraní, pričom sily vyvolané možnou nehodou sú zachytené rovnobežne s pozdĺžnym smerom úložným závesom a nepôsobía na prvú koncovú oblasť. Bezpečnosť tak nie je blokovacím zariadením podľa vynálezu redukovaná. Uzatvárací prostriedok zahŕňa podľa vynálezu medzikus, na ktorom je usporiadaný aspoň jeden uzatvárací zub, ktorý je v zablokovanom postavení vzábere so západkovýmí otvormi homej a dolnej koľajnice a ktorý je V odblokovanom postavení mimo záber so západkovýmí otvormi hornej a dolnej koľajnice, pričom medzikus je v smere k zablokovanému postaveniu druhou koncovou oblasťou pružiny vystavený pôsobeniu pružiny, pričom medzikus a aspoň jeden uzatvárací zub sú usporiadané vo vnútornom priestore medzi homou a dolnou koľajnicou, takže je dosiahnuté mimoriadne štmktúme kompaktné usporiadanie. Na zvýšenie stability zahŕňa medzikus najmä väčšie množstvá uzatváracích zubov, ktoré vždy zaberajú s rôznynni západkovýmí otvormi homej a dolnej koľajnice. So zvláštnou výhodou je tu zabezpečené, že má blokovacie zariadenie aspoň jeden uzatvárací zub na zmenšenie vôle, ktorý je so skosenými bokmi vytvorený takým spôsobom, že sa uzatvárací zub na zmenšenie vôle v smere k západkovým otvorom zužuje. Výhodným spôsobom je tak v zablokovanom postavení dosiahnuté zmenšenie vôle medzi homou a dolnou koľajnicou. Ďalej aspoň jeden uzatvárací zub blokovacieho zariadenia zasahuje výhodne do dvoch západkových otvorov dolnej koľajnice a do jedného západkového otvoru hornej koľajnice, pričom tento jeden západkový otvor homej koľajnice je usporiadaný medzi dvoma západkovýmí otvormi dolnej koľajnice. Obzvlášť výhodné je usporiadanie, pri ktorom má uzatvárací prostriedok ovládaciu oblasť, ktorá je usporiadaná na vychýlenie uzatváracieho prostriedku zo zablokovaného postavenia do odblokovaného postavenia pôsobením tlaku, pričom aspoň tento jeden uzatvárací zub, medzikus ovládajúci oblast a úložný prvok sú vytvorené z jednéhokusa, takže požadovaný počet dielov a montážne a výrobné náklady sú Výhodným spôsobom0008 Úloha je ďalej vyriešená koľajnicovým premiestňovacím systémom na pozdĺžne premíestňovanie komponentu motorového vozidla, najmä sedadla vozidla, s dolnou koľajnicou a vzhľadom na dolnú koľajnícu posúvateľnou hornou koľajnicou, pričom je úložný záves spojený s hornou koľajnicou do jedného kusa, a koľajnicový premiestňovacísystém je vybavený skôr uvedeným blokovacím zariadením. Výhodným spôsobom tak nie jepri tomto koľajnicovom premiestňovacom systéme v porovnani s doterajším stavom techniky potrebná žiadna svorka na pripevnenie uzatváracieho prostriedku na hornej koľajnici, pretože uzatváraci prostriedok je na homej koľajnicí bezprostredne pripevnený. Úložný záves zahŕňa pritom oblasť, vykovanú z homej koľajnice, ktorá je vyhnutá kolmo z povrchu homej koľajnice na premíestňovací smer. Výroba koľajového premiestňovacieho systému podľa vynálezu je tak v porovnaní s doterajším stavom techniky výrazne lacnejšia. Vyhnutím vykovanej oblasti z povrchu, najmä z povrchu homej koľajnice, je na jednej strane vyrobený úložný záves na uloženie úložného prvku a na druhej strane je zároveň vyrobený otvor v homej koľajnici, v ktorom je aspoň čiastočne výhodne usporiadaný uzatváraci prostriedok0009 Ďalším uskutočnením predloženého vynálezu je koľajnicový premiestňovací systém, pričom homá koľajnica má aspoň jeden prvý úložný úsek a dolná koľajnica aspoň jeden druhý úložný úsek, pričom medzi prvým a druhým úložným úsekom je usporiadané množstvo valivých a/alebo guľôčkových telies, pričom dolná koľajnica, najmä na strane druhého úložného úseku, odvrátenej od valivých a/alebo guľôčkových telies, má aspoň jedno vydutie, ktoré aspoň čiastočne tvarovo prilieha na homú koľajnicu. Výhodným spôsobom je tak zabránené vôli medzi homou a dolnou koľajnicou alebo je táto vôľa aspoň významne redukovaná, čím sa zabráni najmä nežiaducím drnčiacim zvukom alebo sa tieto zvuky aspoň výrazne obmedzia. Výhodne pritom homá koľajnica zahŕňa prvý U profil, ktorý má dovnútra ohnuté prvé rameno a dolná koľajnica zahŕňa v podstate vo vnútri hornej koľajnice usporiadaný druhý U profil, ktorý má smerom von ohnuté druhé rameno, pričom prvé a druhé rameno sa navzájom kolmo kpozdĺžnemu smeru objímajú a pričom vydutie je vklznom kontakte s voľným koncom prvého ramena. Obzvlášť výhodné je, ked voľný koniec prvého ramena a/alebo vydutie sú vybavené klznou vrstvou, ako je teflón alebo tuk. Ďalej je opčne zabezpečené, že je voľný koniec vytvorený zaguľatene, napriklad razením. Výhodným spôsobom sú tak realizované najmä len dve guľôčkové dráhy medzi homou a dolnou koľajnicou, pričom súčasne homá aj dolná koľajnica sú spolu pevne a bez vôle spojené proti silám kohno k pozdĺžnemu smeru. Obzvlášť výhodne má koľajnicový premiestňovací systém spúšťaciu páku, ktorá má ovládací úsek k funkčnému spoločnému pôsobeniu sovládacou oblasťou, pričom spúšťacia páka je pripevnená otočne na uchytávacom závese okolo osiotáčania, kolmej na výkyvnú os, pričom uchytávací záves je spojený ako jeden kus s homou

MPK / Značky

MPK: B60N 2/08, B60N 2/07

Značky: systém, koľajnicového, vozidla, zariadenie, výroby, sedadlo, spôsob, premiestňovacieho, systému, premiestňovací, blokovacie, koľajnicový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e15371-blokovacie-zariadenie-kolajnicovy-premiestnovaci-system-sedadlo-vozidla-a-sposob-vyroby-kolajnicoveho-premiestnovacieho-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blokovacie zariadenie, koľajnicový premiestňovací systém, sedadlo vozidla a spôsob výroby koľajnicového premiestňovacieho systému</a>

Podobne patenty