Otáčacie sedadlo

Číslo patentu: E 15340

Dátum: 26.10.2011

Autori: Vogt Adolf, Armbrust Karl-peter, Adam Jörg

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka sedadla vozidla so sedacou časťou, otáčacím zariadením, ktoré má základnú konštrukčnú súčasť, priamo alebo nepriamo upevniteľnú na podlahe priestoru pre cestujúcich, s osou otáčania, prebiehajúcou zvislo k rovine podlahy smerom hore, na ktorej je umiestnený nosič sedacej časti, priamo alebo nepriamo nesúci sedaciu časť,otočne zo základnej polohy, smerujúcej V smere jazdy, do jednej alebo viacerých polôh natočenia, s aretačným zariadením na aretáciu nosiča sedacej časti v jednej alebo viacerých polohách natočenía, s jedným alebo viacerými zachytávacími prvkami, ktoré sú pevne umiestnene na základnej konštrukčnej súčasti alebo nosiči sedacej časti a pôsobia tak, že V základnej polohe nosiča sedacej časti bránia vzájomnému pohybuzákladnej konštrukčnej súčasti a nosiča sedacej častí od seba.Obzvlášť V úžitkových vozidlách existuje často požiadavka, aby sedadlo vozidla,obzvlášť sedadlo spolucestujúceho, mohlo byť natočené pri zachovaní pevného spojenias priestorom pre cestujúceho okolo osi natáčania, prebiehajúcej kolmo na smer jazdy.Tým je uľahčený prístup k rôznym oblastiam funkčného priestoru alebo funkčnýmprvkom, ktoré sú umiestnené rozložené okolo sedadla vozidla.To platí obzvlášť vtedy, keď majú byť dosiahnuteľné oblasti, ktoré ležia v zadnej oblastiNa to je známe sedadlo vozidla skôr uvedeného druhu, ktorého pohyblivé konštrukčné súčasti a pevne stojace konštrukčné súčasti, prichádzajúce do styku s pohyblivýmiPretože, v dôsledku tolerancií musia existovať medzi týmito konštrukčnými súčasťami vôle, dochádza v priebehu jazdnej prevádzky a pri nej vznikajúcich otrasoch vozidla knarážaniu týchto konštrukčných súčastí na seba, a tým k rušivým zvukom.Z DE 10 2007 006 902 A 1, ktoré tiež zodpovedá znakom predvýznaku nároku l, je známa otočná konzola pre sedadlo vozidla, prostredníctvom ktorej môže byt sedadlo vozidla natáčané z polohy pri jazde do polohy pre prestávku, pričom homá časť a dolná časť otočnej konzoly môžu vzájomne zaskakovať prostredníctvom zaskakovaciehoAj publikácie JP HO 1 158 242 U, US 3, 572, 817, EP l 772 306 A 2 a JP 10 100 755 Aznázorňujú vždy otočnú konzolu pre sedadlo vozidla so zaskakovacím ústrojenstvom.Z DE 195 14 75 5 Al je známe upevňovacie zariadenie pre sedadlo na podlahe vozidla s čapmi, podobnými hríbu, nepohyblivými vzhľadom na podlahu, a s im priradenými doskami, nepohyblivými vzhľadom na sedadlo, z ktorých každá obklopuje v namonto vanom stave okrajovými oblasťami vybrania driek príslušného čapu.Je preto úlohou vynálezu, navrhnúť sedadlo vozidla skôr uvedeného dmhu, ktoré do značnej miery, jednoduchým a lacným spôsobom, pri malej potrebe konštrukčnéhoTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že zachytávacie prvky pôsobia V základnej polohe nosiča sedacej časti tvarovým stykom prostredníctvom elastických vložených prvkov na nosič sedacej časti, pričom zachytávacie prvky sú zachytávacie čapy, ktoré sú svojim jedným koncom upevnené na základnej konštrukčnej súčasti a na svojom druhom konci, smerujúcom k nosíču sedacej časti, majú radiálne rozšírenie, a že elastické vložené prvky sú umiestnené na jednej alebo viacerých oblastiach zachytávacích prvkov, ktoré sú V základnej polohe nosiča sedacej časti v styku s nosičom sedacej časti, a že elastické vložené prvky sú elastické objímky, obklopujúce zachytávacie čapy, a že elastické objímky vykazujú na obidvoch svojich koncoch rozšírenie na spôsob prírub, medzi ktorými je vytvorená prstencová drážka, do ktorej v základnej polohe nosiča sedacej časti zasahuje nosič sedacej časti svojou obiehajúcouTýmto vytvorením je eliminovaná vôľa medzi nepohyblivými konštrukčnými súčasťami, Spojenými so základnou konštrukčnou súčasťou, a pohyblivými konštrukčnými súčasťami, Spojenými s nosičom sedacej časti, a je zabránené narážaniu kovových konštrukčných súčiastok na seba. Ďalej je zvýšený vlastný kmitočet sedadla vozidla, čím je zväčšený odstup vlastného kmitočtu od obvykle sa vyskytujúcichĎalej je obzvlášť jednoduchá montáž a vznikajúce spojenie elastických vložených prvkov so zachytávacími čapmi tvarovým stykom nevyžaduje žiadne upevňovacie prvky pre vložené prvky a sú pružne zachytávane relatívne pohyby medzi základnou konštrukčnou súčasťou a nosičom sedacej časti, smerujúce ako kolmo k pozdĺžnemupriebehu, tak aj v pozdĺžnom priebehu zachytávacích čapov. Na to nie je ďalej potrebná žiadna ďalšia potreba konštrukčného priestoru.Aby sa pri čelnom náraze vozidla zabránilo vzájomnému oddeleníu základnej konštrukčnej súčasti a nosiča sedacej časti od seba, môže byt nosič sedacej časti vytvorený na spôsob dosky a v základnej polohe nosiča sedacej časti môžu zachytávacie prvky, umiestnené pevne na základnej súčasti, obklopovať na obiehajúcom okraji nosič sedacej časti na jeho strane, odvrátenej od základnej súčasti, pričom zachytávacie prvky je možné natáčaním nosiča sedacej časti z jeho základnej polohy uvádzať mimo záber sV prípade čelného nárazu držia zachytávacie prvky základnú súčasť tak, že sa zabránioddeleníu nosiča sedacej časti od základnej konštrukčnej súčasti.Rovnaký účinok je dosiahnutý, keď je nosič sedacej časti vytvorený na spôsob dosky a má jedno alebo viacero vybraní, ústiacich na jeho obiehajúcom okraji Von, do ktorých v základnej polohe nosiča sedacej časti vyčnievajú zachytávacie prvky, pevne umiestnené na základnej konštrukčnej súčasti, a obklopujú nosič sedacej časti na jeho strane, odvrátenej od základnej konštrukčnej súčasti, pričom zachytávacie prvky je možnénatáčaním nosiča sedacej časti z jeho základnej polohy uvádzať mimo záber s vybra niami nosiča sedacej časti.Zachytávacie prvky dosadajú pritom v základnej polohe nosiča sedacej časti na bočnústenu alebo dno vybrania a definujú tak túto základnú polohu nosiča sedacej častí.Vzájomnému oddeleniu základnej konštrukčnej súčasti a nosiča sedacej časti od seba,pri nosiči sedacej časti, nachádzajúcom sa väčšinou v jeho základnej polohe, je pri čelnom náraze zabránené tým, že zachytávacie prvky pôsobia na oblasť nosiča sedacejčasti, nachádzajúceho sa v jeho základnej polohe, opačnej vzhľadom na smer jazdy.Prídavne k elastickým vloženým prvkom, umiestneným na zachytávacích čapoch, môžu byť elastické vložené prvky umiestnene na jednej alebo viacerých oblastiach nosiča sedacej časti, ktoré sa v základnej polohe nosiča sedacej časti dotýkajú zachytávacíchElasticke vložené prvky sú výhodne zhotovené z elastoméru.Pokiaľ sú základné konštrukčné súčasti a nosič sedacej časti umiestnené v určitej vzájomnej vzdialenosti a pokiaľ sú na základnej konštrukčnej súčasti alebo nosiči sedacej časti umiestnené rozpierky, rozložené v ich priebehu, ktoré preklenujú vzdialenosť medzi základnou konštrukčnou súčasťou a nosičom sedacej časti, je tým zabránenénaklápaniu nosiča sedacej časti, relatívnemu vzhľadom na základnú konštrukčnú súčasť.Aby bolo rozsiahle zabránené treniu medzi základnou konštrukčnou súčasťou a nosičomsedacej časti môžu rozpierky mať povrch s nižším trecím odporom.Pri jednoduchom vytvorení môže byť základná konštrukčná súčasť vytvorená na spôsob dosky, pričom pre jednoduchú montovateľnosť je základná konštrukčné súčasť na spôsob dosky zoskrutkovateľná s nosnou súčasťou na spôsob podstavca, spojenou spodlahou priestoru pre cestujúcich.

MPK / Značky

MPK: B60N 2/14

Značky: otáčacie, sedadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e15340-otacacie-sedadlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Otáčacie sedadlo</a>

Podobne patenty