Fungicídne zmesi na báze derivátu triazolopyrimidínu

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Fungícídne zmesi na báze derivátu triazolopyrimidínuPredložený vynález sa týka fungicídnych zmesí obsahujúcich ako aktívne zložky1) derivát triazolopyrimidínu vzorca 1,Okrem toho sa vynález týka spôsobu ničenia choroboplodných húb z triedy Oomycetes pomocou zmesi zlúčeniny I s jednou zo zlúčenin Il a použitia zlúčeniny l s jednou zo zlúčenin ll na výrobu takýchto zmesí ako aj prípravkov obsahujúcich tietoZlúčen ina vzorca I, 5-chIór-7-(4-metyl-piperidín-1-yl)-6-(2,4,6-trifIuór-fenyI 1,2,4 triazolo 1,5-ajpyrimidín, jej výroba a jej účinok na choroboplodné huby je z literatúry známy (NO 98/46607).Zmesi derivátov triazolopyrimidinov s pyrimetanilom, prípadne cyprodinilom sú všeobecne známe z EP-A 988 790. Zlúčenina l je zahrnutá vo všeobecnom opise tohto spisu, nie je ale výslovne uvedená. Kombinácia zlúčeniny l so zlúčeninami ll jeZlúčeniny Il, ich výroba a ich účinok na choroboplodné huby je z literatúry taktiežFR-A 2 744 333 A opisuje synergistické zmesi strobilurínov s pyrimetanilom, literárny zdrojSynergistické zmesi derivátov triazolopyrimidinu opísané v EP-A 988 790 sú popísané ako fungicidne účinné proti rôznym chorobám obilnin, ovocia a zeleniny,najmä proti múčnatke na viniči a jačmeni alebo proti sivej piesni na jablkách. Fungicídny účinok týchto zmesí proti choroboplodným hubám triedy Oomycetes jeBiologické správanie triedy Oomycetes sa podstatne odlišuje od správania tried Ascomycetes, Deuteromycetes a Basidiomycetes, pretože trieda Oomycetes je z biologického hľadiska viac príbuzná s riasami ako s hubami. Preto je možné preniest poznatky o fungicídnej aktivite účinných látok účinných proti pravým hubám, ako sú triedy Ascomycetes, Deuteromycetes, a Basidiomycetes, na triedu Ascomycetes lenOomycety spôsobujú hospodársky významné škody na rôznych úžitkových plodinách. V mnohých regiónoch predstavujú infekcie spôsobené Phytophthora ínfestans najvýznamnejšie ochorenia rastlín v pestovaní zemiakov a paradajok. Vovinohradnictve sú značné škody spôsobované peronospórou viniča.EP-A 71 792 uverejňuje triazolo- a imidazolopyrimidíny, ktoré sú štruktúrne podobné azolopyrimidínom opísaným vo W 0 98/46607 a EP-A 988790, a popisuje ich ako účinné proti Phycomycetes (riasové huby) ako je napriklad Plasmopara víticolaEP-A 253 714 opisuje synergistické zmesi určené na hubenie húb triedy Oomycetes,ktoré obsahujú fungicídny fenylamid, ako napríklad metalaxyl alebo benalaxyl ajednu účinnú látku inhibujúcu syntézu ergosterolu, ako napriklad triadimefón.V poľnohospodárstve existuje pretrvávajúca potreba nových prostriedkov proti hubám triedy Oomycetes, pretože choroboplodné huby už v širokej miere vyvinuli rezistencie proti produktom etablovaným na trhu, ako sú napriklad metalaxyl aštruktúrne podobné účinné látky.Praktické skúsenosti z poľnohospodárstva ukázali, že opakované a výlučné použitie jednej jedinej účinnej látky na účely ničenia choroboplodných húb viedol v mnohých prípadoch k rýchlej selekcii takých kmeňov húb, ktoré vyvinuli proti danej účinnej Iátke prirodzenú alebo adaptovanú rezistenciu. Účinné ničenie týchto húb s danouúčinnou látkou už potom nie je možné.Na zníženie nebezpečenstva selekcie rezistentných kmeňov húb sa v súčasnosti uprednostňujú na ničenie choroboplodných húb zmesi rôznych účinných látok. Kombináciou rôznych mechanizmov účinnosti sa na dlhšiu dobu zaisti úspešnosť ničenia.S ohľadom na efektívne riadenie rezistencie a účinné ničenie choroboplodných húb triedy Oomycetes pri čo najnižších aplikovaných množstvách bola podstatou predloženého vynálezu úloha pripravenia zmesi, ktoré pri čo najnižšom celkovom množstve aplikovaných účinných látok vykazujú dostatočný účinok proti choroboplodným hubám.Na základe tohto boli nájdené zmesi definované v úvode. Okrem toho bolo nájdené,že je možné súčasným spoločným alebo oddeleným použitím zlúčeniny I a jednej zo zlúčenin Il alebo následným oddeleným použitím zlúčenin l a jednej zo zlúčenin ll dosiahnut účinnejšie ničenie húb triedy Oomycetes ako je tomu pri použitíPreferovaný predmet predloženého vynálezu sú zmesi zlúčeniny I so zlúčeninou ll-1, 4,6-dimetyl-pyrimidin-2-yl)-fenyl~aminom triviálny názov pyrimetanil).Ďalší preferovaný predmet predloženého vynálezu sú zmesi zlúčeniny l so zlúčeninou ll-2, (4-cyklopropyl-6-metyl-pyrimidín-2-yI)~fenyl-amin triviálny názov cyprodinil).Ďalší prefeerovaný predmet predloženého vynálezu sú zmesi zlúčeniny l so zlúčeninou II-3, (4-metyI-6-prop-1-inyI-pyrimidin~ 2-yI)-fenyl-amín triviálny názovvýhodnejšie je pri príprave zmesí použit čisté účinné látky l a Il, ku ktorým je možnév pripade potreby primiešať ďalšie látky účinné proti choroboplodným hubám aleboiným škodcom ako sú hmyz, pavúky alebo hlisty, alebo aj herbicídne látky aleboúčinné látky na reguláciu rastu alebo hnojivá.Ako ďalšie účinné látky v predchádzajúcom zmysle prichádzajú do úvahy najmäúčinné látky zvolené z nasledujúcich skupinacylalaniny ako je benalaxyl, metalaxyl, ofurace, oxadixyl, amínderiváty ako je aldimorph, dodine, dodemorf, fenpropimorf, fenpropidín,guazatin, iminoctadin, spiroxamín, tridemorfanilínopyrimidíny ako je pyrimetanil, mepanipyrim alebo cyprodinil, antibiotika ako je cykloheximid, griseofulvin, kasugamycín, natamycin, polyoxin alebo streptomycín, difenokonazoly, bromokonazol, cyprokonazol, azoly ako je bitertanol,dinitrokonazol, epoxikonazol, fenbukonazol, fluquikonazol, flusilazol, flutriafol,myklobutanil, propikonazol, prochloraz, protiokonazol, simekonazol, tebukonazol, tetrakonazol, hexakonazol, imazalil, ipkonazol, metkonazol, penkonazol,triadimefon, triadimenol, triflumizol, tritikonazol, dikarboximidy ako je iprodion, myclozolin, procymidon, vinclozolín,ditiokarbamáty ako je ferbam, nabam, maneb, mancozeb, metam, metiram,propineb, polykarbamát, thiram, ziram, zineb, heterocyklické zlúčeniny ako je anilazin, boskalid, karbendazim, karboxín,oxykarboxín, kyazofamid, dazomet, ditianon, famoxadon, fenamidon, fenarimol,fuberidazol, flutolanil, furametpyr, izoprotiolan, mepronil, nuarimol, pikobenzamid,probenazol, proquinazid, pyrifenox, pyroquilon, quinoxyfen, siltiofam, tiabendazol,tifluzamid, tiofanátmetyl, tiadinil, tricyklazol, triforin, fungicidy na báze medi ako je bordósky vápenný roztok (zmes vápenatého mlieka a síranu meďnatého), oxychlorid meďnatý, hydroxid meďnatý, oxid meďnatý, (zásaditý) síran meďnatý, oxychlorid-sulfát meďnatý, nitrofenylderiváty ako je binapakryl, dinokap, dinobutón, nitroftal-izopropyl fenylpyroly ako je fenpiklonil alebo fludioxonil, siraOstatné fungicidy ako je acibenzoIar-S-metyl, bentiavalikarb, karpropamid,

MPK / Značky

MPK: A01N 43/48, A01N 43/90

Značky: fungicidně, báze, triazolopyrimidínu, derivátů, zmesí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e1519-fungicidne-zmesi-na-baze-derivatu-triazolopyrimidinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídne zmesi na báze derivátu triazolopyrimidínu</a>

Podobne patenty