Spôsob a zariadenie na výrobu mozaiky pre vrstvenú fóliu

Číslo patentu: E 15133

Dátum: 01.07.2010

Autori: Muth Oliver, Donath Denis, Hagemann Michael, Kloeser Joachim

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na výrobu mozaiky pre vrstvenú fóliu Opis0001 Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na výrobu mozaiky pre vrstvenú fóliu, najmä mozaiky na ďalšie spracovanie na cenný alebo zabezpečený dokument, ako je napr. Smart Card, ako aj vrstvené fólie s mozaikou.0002 Pri výrobe Smart Cards sa elektronické konštrukčné prvky nanášajú zvyčajne na nosnú fóliu. Pri týchto elektronických konštrukčných prvkoch0003 Z dokumentu WO 2006/092273 A 1 sú známe vopred laminované vnútorné vrstvy, tzv. prelamináty, pri ktorých sú elektronické konštrukčné prvky už zalaminované vo vrstvenej fólii a tento polotovar sa potom s ostatnými fóliami spojí do karty. Okrem toho môžu byť alternatívne k jednotlivému polovodičovému čipu na nosnú fóliu nanesené/osadené aj celé moduly, pozostávajúce z aktívnych a pasívnych konštrukčných prvkov. K týmto patria cievky,kondenzátory, indikačné prvky, ako sú displeje, batérie a prirodzene integrované obvody (IC) s mikroprocesormi a/alebo pamäťami.0004 Táto nosná fólia s na nej nanesenými elektronickými konštrukčnými prvkami alebo modulmi sa do telesa karty spája s ďalšími fóliami. Na to je často potrebné, aby boli príslušnou vyrovnávacou fóliou kompenzované elektronickými konštrukčnými prvkami, najmä polovodičovými čipmi, vzniknuté výškové rozdiely,pričom vo vyrovnávacej fólii sú vytvorené otvory či vybrania na uloženie polovodičových čipov. Až doteraz je pre priemyselné procesy potrebné, aby otvory v takýchto vyrovnávacích fóliách sa vytvárali s pomerne veľkými toleranciami, čo sa týka polohy a velkosti polovodičového čipu, aby sa umožnilo ďalšie automatické spracovanie. Osadená nosná fólia a vyrovnávacia fólia tvoria spolu mozaiku. Na povrchu vyrovnávacej fólie sú potrebné synchronizačné značky, ktoré sa nachádzajú presne voči nosnej fólií a elektronickým konštrukčným prvkom a výrezu, aby sa umožnila presná výroba mozaiky,pozostávajúcej z nosnej fólie s elektronickými konštrukčnými prvkamia vyrovnávacej fólie, za účelom ďalšieho spracovania s ďalšími fóliami na teleso karty alebo na cenný alebo zabezpečený dokument.0005 Zo stavu techniky je známe, že v synchronizačnými značkaml potlačenom zvitku vyrovnávacej fólie sa vyrazia otvory a táto vyrovnávacia fólia sa presne spojí s nosnou fóliou. V dôsledku tolerancií pri výrobe nosných fólií s elektronickými konštrukčnými prvkami alebo modulmi, ktoré sa v ploche fólie vyskytujú tak v odchylnej polohe v X- a Y-smere. ako aj v pootočenej, prípadne šikmej polohe, sa môže napr. pri výrobe Smart Cards prihodiť, že výrezy vyrovnávacích fólií nie sú orientované presne voči konštrukčnému prvku na nosnej fólií, ale sa čiastočne s elektronickým konštrukčným prvkom prekrývajú. V dôsledku toho môže pre nadmemé mechanické namáhanie pri laminovaní mozaiky s ďalšími fóliami alebo vrstvami dôjsť k poškodeniu konštrukčného prvku alebo prvkov. Naviac je potrebná nákladná výroba s mnohými separátnymi pracovnými operáciami, a to natlačenie synchronizačných značiek v separátnej pracovnej operácií, vyrazenie otvorov a v ďalšej separátnej pracovnej operácii presné prichytenie vyrovnávacej fólie na nosnej fólii a na nej nanesených elektronických konštrukčných prvkoch alebo moduloch.0006 Úlohou vynálezu je teda navrhnúť spôsob a zariadenie na výrobu mozaiky s elektronickými konštrukčnými prvkami alebo modulmi osadenej nosnej fólie a príslušne fixovanej vyrovnávacej fólie pre vrstvenú fóliu, ako aj na výrobu vrstvenej fólie s takouto mozaikou. Má sa zvýšiť presnosť medzi otvormi vyrovnávacej fólie a nosnou fóliou a súčasne sa má synchronizačná značkananiesť na ďalšie spracovanie presne voči najmenej jednému elektronickému konštrukčnému prvku.0007 Táto úloha je podla vynálezu vyriešená spôsobom výroby mozaiky pre vrstvenú fóliu, najmä na ďalšie spracovanie na cenný alebo zabezpečený dokument, podľa znakov nároku 1. Ďalšie výhodné uskutočnenia a zdokonalenia sú uvedené v ďalších nárokoch.0008 Zásluhou spôsobu podľa vynálezu je umožnené, že v stave technikyznáme tri separátne pracovné operácie sa združia v po sebe nasledujúcepracovné operácie, takže po prebehnutí všetkých pracovných operácií je vyrovnávacia fólia presne ako mozaika priradená k nosnej fólií, pričom sa najmä pre ďalšie spracovanie mozaiky docieli presnosť polovodičového čipu-otvor, ako aj presnosť synchronizačnej značky-otvor. Zásluhou snímania polohy príslušných elektronických konštrukčných prvkov, najmä polovodičových čipov, na nosnej fólií a ďalšieho vedenia zistených dát do laserového rezacieho zariadenia na výrobu otvorov je umožnené, že pri vytváraní jednotlivého otvoru sa zohfadnia tolerancie polohy do nich ukladaných elektronických konštrukčných prvkov a poloha otvoru sa prispôsobí polohe a orientácii elektronického konštrukčného prvku. Okrem toho môžu byť zistené dáta o polohe daného elektronického konštrukčného prvku súčasne využité na nanesenie synchronizačnej značky na vyrovnávaciu fóliu, takže pre každý prvok alebo skupinu prvkov je synchronizačná značka na vyrovnávaciu fóliu nanesená v závislosti na zistenej polohe elektronického konštrukčného prvku na nosnej fólií. Tým je zaistené, že ak sa vyjde od skutočne zistených dát o polohe a orientácii elektronického konštrukčného prvku, sú tak otvor, ako aj synchronizačná značka presne vytvorené vo vyrovnávacej fólii,pripadne nanesené na vyrovnávaciu fóliu, zásluhou čoho je vyrovnávacia vrstva vyrobená s vysoko presnými otvormi, prípade je vyrobená vysoko presná mozaika, ktorá zásluhou presného nanesenia synchronizačnej značky alebo synchronizačných značiek umožní spoľahlivé ďalšie spracovanie. Už nanesená synchronizačná značka má potom ďalšiu výhodu, pretože napr. umožňuje,prípadne zjednodušuje nasledujúce automatizované ďalšie pracovné operácie, ako je napr. zostavenie s ďalšími fóliami do vrstvenej fólie.0009 Podľa jedného výhodného uskutočnenia spôsobu sa pred presným vzájomným zvedením vyrovnávacej fólie a nosnej fólie pre každý prvok alebo skupinu prvkov nanesie synchronizačná značka. Zásluhou toho môže byť synchronizačná značka nanesená na vyrovnávaciu fóliu súčasne s vytvorením otvoru. Alternatívne môže toto byť uskutočnené aj bezprostredne pred alebo po vytvorení otvoru, pričom nanesenie synchronizačnej značky pred vzájomným zvedením vyrovnávacej fólie a nosnej fólie má tú výhodu, že synchronizačná značka sa nanáša pri rovnakom napnutí pásu ako vytváranie otvoru, čím sa dosiahne mimoriadne presné nanesenie.0010 Podľa jedného výhodného uskutočnenia spôsobu sa pri vytváraní otvoru vo vyrovnávacej fólii laserové rezacie zariadenie na vytvorenie otvoru prevádzkuje s vysokým výkonom a to isté laserové rezacie zariadenie sa použije na vytvorenie synchronizačných značiek, pričom toto sa na vytvorenie synchronizačnej značky prevádzkuje s nízkym výkonom. Zásluhou toho môže dôjsť k sčerneniu vyrovnávacej fólie. Tento spôsob má tú výhodu, že je potrebné len jedno laserové rezacie zariadenie, aby sa vo vyrovnávacej fólii vytvorili otvory a na vyrovnávacej fólii synchronizačné značky.0011 Jedno altematívne uskutočnenie spôsobu predpokladá, že pred vzájomným zvedením vyrovnávacej fólie a nosnej fólie sa laserové rezacie zariadenie na vytvorenie otvoru prevádzkuje s vysokým výkonom a ďalšie laserové rezacie zariadenie alebo značkovacie zariadenie sa aktivuje na vytvorenie synchronizačnej značky. Pri tomto spôsobe sú otvory a synchronizačné značky vytvárané oddelene po sebe navzájom. Takétousporiadanie umožňuje obzvlášť vysokú rýchlosť pásu a teda vysokú rýchlosť spracovania pri výrobe mozaiky.0012 Podla alternatlvneho uskutočnenia spôsobu sa po vyrobeni mozaiky na vyrovnávacej fólii ďalším laserovým rezacím zariadením alebo značkovacim zariadením nanesie synchronizačná značka na každý prvok alebo skupinu prvkov. Toto usporiadanie tiež umožňuje vysokú rýchlosť spracovania, pretože otvory sa vytvárajú separátnym laserovým rezacím zariadením a synchronizačné značky sa nanášajú od neho oddeleným laserovým rezacím zariadením alebo značkovacim zariadením.0013 Potom, kedy vo vyrovnávacej fólii bol najmenej zodpovedajúce každému prvku vytvorený otvor, nasleduje presné vzájomné zvedenie vyrovnávacej fólie a nosnej fólie s elektronickými konštrukčnými prvkami v spojovacej stanici do mozaiky, pričom v spojovacej stanici sú nosná fólia a vyrovnávacia fólia navzájom presne uchytené. Tým je zaistené, že je zachovaná raz presne orientovaná poloha otvoru voči prvku, prípade elektronickému konštrukčnému prvku, takže pri ďalšom spracovaní je zabránené vzájomnému posuvu fólií z tejtopresnej polohy. Toto prichytenie sa s výhodou uskutočňuje spojením za kvázi

MPK / Značky

MPK: B42D 15/10, G06K 19/077, B32B 38/10, B32B 38/18

Značky: fóliu, mozaiky, zariadenie, spôsob, vrstvenú, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e15133-sposob-a-zariadenie-na-vyrobu-mozaiky-pre-vrstvenu-foliu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na výrobu mozaiky pre vrstvenú fóliu</a>

Podobne patenty