Transportný systém pre transport kábla

Číslo patentu: E 15077

Dátum: 13.04.2011

Autor: Viviroli Stefan

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka transportného systému pre transport kábla v stroji na opracovanie kábla na konfekcionovanie kábla.0002 Kábel na opracovanie, prípadne na konfekcionovanie v stroji na opracovanie kábla sa na opracovanie transportuje dovnútra do stroja a po opracovaní sa odovzdáva na odkladaciu plochu. Kábel sa v podstate odoberá zo zásoby kábla prostredníctvom podávacieho zariadenia a podľa požadovanej dĺžky úseku kábla sa zasúva do stroja.0003 Zo spisu EP 2 028 732 A 2 je známe zariadenie na konfekcionovanie úseku kábla, prostrednictvom ktorého sa dajú opracovávať konce úseku kábla. Podávač kábla podáva kábel zo zásoby kábla, kým sa dopredu vybiehajúci koniec kábla nedá uchopiť pomocou zachytávača pNého otočného ramena. Prvé otočné rameno privádza dopredu vybiehajúci koniec kábla k opracovaniu prvej konfekcionovacej stanici. Po opracovaní sa prvé otočné rameno zase otáča späť do východiskovej polohy a kábel sa ďalej podáva pomocou podávača kábla. Pritom sa kábel dostane na dopravný pás a pomocou neho sa pohybuje vpred. Po dosiahnutí požadovanej dĺžky úseku kábla sa podávač kábla zastavuje a zachytávač druhého otočného ramena uchopí dobiehajúci koniec kábla úseku kábla a nôž oddeľuje úsek kábla. Druhé otočné rameno vedie dobiehajúci koniec kábla k opracovaniu v druhej konfekcionovacej stanici, umiestnenej vedľa dopravného pásu. Pritom padá úsek kábla na dopredu vybiehajúcom konci z transportného pásu do zberného žlabu. Po opracovaní sa zachytávač druhého otočného ramena otvára a dohotovený konfekcionovaný úsek kábla padá celý do zberného žlabu.0004 Pri podávaní je kábel ako poddajný prvok náchylný k nechceným pohybom a deformáciám. Kábel môže zostať visieť na častiach stroja alebo sa môže ohýbat a/alebo dostávať na neželané miesta v stroji. Kábel sa tiež môže pohybovať dopredu pomalšie alebo rýchlejšie ako je požadované. Pritom sa kábel zviera alebo sa poškodzuje alebo zabraňuje správnemu opracovaniu nasledujúceho kábla.0005 Ďalej sú známe transportné systémy založené na pásových pohonoch. Takýto transportný systém sa stal známym napríklad z US 4 663 822, u ktorého sapoužívajú dva nekonečné pásy tvorené remeňmi, poháňané pomocou kladiek. Tu sa kábel zviera medzi dvoma remeňmi a tak sa prepravuje.0006 Vtomto chce vynález zjednať nápravu. vynález, ako sa vyznačuje v hlavných nárokoch, rieši úlohu vyhnúť sa nevýhodám známeho zariadenia a vytvorit transportný systém v stroji na opracovanie kábla, pomocou ktorého sa kábel dá bez problému transportovať.0007 Prednostné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých patentových nárokoch.0008 Na riešenie problému sa kábel nezasúva dovnútra do zariadenia na opracovanie kábla, prípadne stroja na opracovanie kábla, ale sa dovnútra vťahuje. Namiesto dopravného pásu je navrhnutý transportný systém na spôsob pásového pohonu.0009 Na dvoch paralelne usporiadaných, obiehajúcich remeňoch sú umiestnené vyčnievajúce dopravné prvky tak, že dopravné prvky jedného pásu susedia s dopravnými prvkami druhého pásu. Vždy podľa vzájomnej polohy susedných dopravných prvkov spôsobujú tieto vedenia, obklopovanie alebo zvieranie kábla, ležiaceho medzi vodiacimi prvkami alebo ho uvolňujú. Poloha dopravných prvkov a tým ich funkcia sa ovplyvňuje tým, že sa remene pohybujú relatívne k sebe alebo od seba.0010 V protiklade k dopravnému pásu sa transportným systémom kábel pri transporte lepšie vedie a kontroluje. Kolíziám kábla s ďalšími káblami alebo časťami stroja sa môže zabrániť. Poruchy prevádzky a chyby opracovania v stroji sa tak dajú obmedziť na minimum.0011 Dopravné prvky uskutočňujú pri privádzaní remeňov konvergujúci pohyb, pričom kábel sa pri privádzaní horizontálne zachytáva a centruje pomocou dopravných prvkov.0012 Pomocou lepšieho vedenia kábla sa môže zvyšovať rýchlosť spracovania stroja bez strát na spoľahlivosti. Kábel prichádza počas transportu do styku s velmi málo časťami stroja, ktoré sa nepohybujú alebo sa pohybujú inou rýchlosťou, čím sa zabraňuje poškodeniu kábla alebo na ňom pripevnených častí. 0013 Hoci sa kábel pevne drží pomocou transportného systému, môže sa kábel otáčať okolo pozdĺžnej osi kábla a tak odbúravať napätie v krútení. Transportnýsystém je vybudovaný jednoducho a má malú pohyblivú hmotu. Na remene sdopravnými prvkami sa nedá prenášať ani energia ani riadiace signály. Transportný systém môže horizontálne preberať kábel pri vstupe alebo pri výstupe. Káble sa tiež môžu vkladať zhora a/alebo sa môžu odovzdávať dolu. Transportné zariadenie môže pohybovať držaným káblom horizontálne v pozdĺžnej osi kábla dopredu a dozadu.0014 Predkladaný vynález sa bližšie vysvetluje pomocou priložených obrázkov.stroj na opracovanie kábla s dvoma otočnými ramenami a transportným systémom,obr. 2trojrozmerné znázornenie transportného systému v zatvorenej polohe k transportovaniu kábla, obr. 2 apohľad zhora na transportný systém v zatvorenej polohe k transportovaniu kábla,obr. 2 bpodrobnosti dopravných prvkov na nesenie a transportovanie kábla, obr. 3trojrozmerné znázornenie transportného systému v otvorenej polohe k odovzdávaniu kábla, obr. 3 apohľad zhora na transportný systém v otvorenej polohe k odovzdávaniu kábla, obr. 4pohľad zhora na transportný systém s odkladacou plochou pre opracovávaný kábel,obr. 5trojrozmerné znázornenie transportného systému k pevnému zovretiu a transportovaniu kábla apodrobnosti dopravných prvkov k pevnému zovretiu a transportovaniu kábla.0016 Obr. 1 ukazuje príklad uskutočnenia stroja 1 na opracovanie kábla so zariadením na podávanie kábla, vytvoreným ako pásový pohon 2, pričom pásový pohon 2 privádza kábel 3 prvému otočnému ramenu 4 s prvým zachytávačom 5. Pomocou prvého pohonu 6 sa môže prvé otočné rameno 4 prevádzať do otáčavéhosymbolizovaného šípkou P 2. Kábel sa môže deliť a/alebo odizolovávat pomocou deliaceho/odizolávacieho noža 7.1.0017 Ďalej má stroj 1 na opracovanie kábla druhé otočné rameno 8.1 s druhým zachytávačom 9. Pomocou druhého pohonu 12 sa môže druhé otočné rameno 8.1 prevádzať do otáčavého pohybu, symbolizovaného šípkou P 3 a/alebo do lineárneho pohybu, symbolizovaného šípkou P 4. Prvé otočné rameno 4 obsluhuje ako privádzacie zariadenie pomocou otáčavého pohybu P 1 a lineárneho pohybu PZ prvé spracovatelské stanice 10 (napríklad stláčacie lisy a/alebo osadzovače objímok), umiestnené zo strany pozdĺžnej osi kábla, dopredu vybiehajúcimi koncami 3.1 káblov. Druhé otočné rameno 8.1, uvedené do pohybu pomocou druhého pohonu 12, obsluhuje ako privádzacie zariadenie pomocou otáčavého pohybu P 3 a lineárneho pohybu P 4 spracovatelské stanice 10 (napriklad lemovacie lisy a/alebo osadzovače objímok), usporiadané zo strany pozdĺžnej osi kábla, s dobiehajúcimi koncami 3.2 káblov. Po opracovani dopredu vybiehajúceho konca 3.1 kábla sa kabel 3 ďalej transportuje pomocou transportného systému 11. Druhý zachytávač 9 uchopuje dobiehajúci koniec 3.2 kábla, potom sa kábel 3 deli a dobiehajúci koniec 3.2 kábla sa odizolováva a privádza sa druhej kspracovatelskej stanici 10.1. Po opracovani dobiehajúceho konca 3.2 kábla sa kábel 3 dostáva na odkladaciu plochu 13.0018 Obr. 2, obr. 2 a aobr. 2 b ukazujú transportný systém 11, v polohe transportujúcej kábel 3, nazývanej tiež uzavretá poloha. Transportný systém 11 sa skladá z dvojice symetricky vytvorených polovic. Môže byt tiež usporiadaných viac dvojíc polovic v kaskáde. Prvá polovica zahrňuje prvé dopravné zariadenie s prvým nekonečným pásom, napríklad remeňom 20, ktorý sa otáča pomocou prvej hnacej kladky 22 a prvej vodiacej kladky 23. Prvé kladky 22. 23 sú pripevnené na prvom nosiči 20.1. Prvá hnacia kladka 22 sa poháňa pomocou prvého motora 8. Na prvom remeni 20 sú usporiadané prvé dopravné prvky 21, napríklad v pravidelných odstupoch. Nepravidelné odstupy sú tiež možné.0019 Druhá polovica zahrňuje druhé dopravné zariadenie s druhým nekonečným pásom, napríklad remeňom 30, ktorý sa otáča pomocou druhej hnacej kladky 32 a druhej vodiacej kladky 33. Druhé kladky 32, 33 sú pripevnené na druhom nosiči 30.1. Druhá hnacia kladka 32 sa poháňa pomocou druhého motora 7. Na druhom remeni 30 sú usporiadané druhé dopravné prvky 31, napríklad v

MPK / Značky

MPK: B65H 51/14, B65H 54/78, H01R 43/28

Značky: systém, kábla, transportný, transport

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e15077-transportny-system-pre-transport-kabla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Transportný systém pre transport kábla</a>

Podobne patenty