Poklop varnej nádoby na zabránenie prekypeniu vriacej kvapaliny

Číslo patentu: E 15074

Dátum: 12.08.2010

Autor: Harecker Armin

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka poklopu varnej nádoby podľa patentového nároku 1. Poklop varnej nádoby tohto druhu je podľa spisu DE-GM 87 13 234 vytvorený miskovito a môže byť položený na varné nádoby s rôznymi priemermi. Prekypeniu vriacej kvapaliny sa zabráni tým, že poklop varnej nádoby má aspoň jeden, relatívne veľký prierez priechodného otvoru pre spenenú vriacu kvapalinu. Priechodné otvory sú orientované a vytvorené tak, aby sa vriaca kvapalina uviedla do otočného pohybu a tým sa dosiahlo rýchlejšie ochladzovanie varnej kvapaliny. Potom ochladenávriaca kvapalina steká zase späť do varnej nádoby.0002 Aby sa zabránilo nadvihovaniu celého, zrejme z kovu vytvoreného poklopu varnej nádoby, pri náhlon 1 a silnon 1 varení kvapalín, ako je napríklad mlieko, musi byť voľný prietokový prierez priechodného otvoru, respektíve priechodných otvorov, aj pri vysokej hmotnosti poklopu veľmi veľký. Čím väčší je prierez priechodných otvorov, tým spoľahlivejšie poklop varnej nádoby funguje. Na základe tohto veľkého priechodného otvoru uniká však zbytočne vysoký podiel vykurovacej energie počas celého procesu varenia. Ďalej už najmenšie nerovnosti na hornom stykovom okraji varnej nádoby, alebo nie úplne exaktne v rovine ležiaci stykový okraj varnej nádoby, vedú k výstupu kvapaliny, respektíve peny, medzi varnou nádobou a poklopom varnej nádoby.0003 Zo spisu US 5,927,183 je známa pokrievka, ktorá je v položenom stave smerom hore vyklenutá. Na unikanie tlaku plynu má pokrievka určitý druh ventilu, cez ktorý sa môže vriaca kvapalina dostávať na povrch pokrievky. Táto kvapalina stekápozdĺž povrchu pokrievky a odtiaľ kvapká na miesto varenia.0004 Zo spisu US 1,436,606 je známy poklop varnej nádoby s integrovanou záchytnou miskou, pričom stredové veko, integrovanédo poklopu varnej nádoby, je položené cez bočnú kolísku, apomocou protizávažia je vybalancované tak, aby veko nepatrne pôsobilo proti otváraciemu pohybu, vznikajúcemu vplyvom tlaku plynu alebo vytváraniu peny. Vystupujúca kvapalina sa hromadí V záchytnej miske, tvorenej pokloponl varnej nádoby, a odtiaľ sazase dostáva do hrnca.0005 Zo spisu FR 737.478 je rovnako známy poklop varnej nádoby, ktorý má spodné veko a horné veko. Tieto veká sú položené do misky poklopu varnej nádoby, respektíve na ňu, a pri zvýšenom tlaku plynu vnútri varnej nádoby, respektíve pri nadmernom penení, vyplávajú. Spojenie veka so záchytnou miskou0006 Úlohou vynálezu je teraz vytvoriť poklop varnej nádoby uvedeného druhu, ktorý ešte spoľahlivejšie bráni výstupu vriacej, respektíve vysoko peniacej kvapaliny, v rôznych varnýchnádobách, a pritom zaisťuje proces varenia, ktorý šetrí energiu.0007 Počas procesu varenia je priechodný otvor, respektíve sú priechodné otvory uzavreté, čím poklop varnej nádoby pôsobí ako uzavreté, energiu šetriace veko. Exaktne pri vrení kvapaliny,teda ak sa vriaca kvapalina dostane do kontaktu s uzatváracím dielom, rozvinie poklop varnej nádoby svoju funkciu ako zariadenie, brániace prekypeniu tým, že vriaca kvapalina,respektíve vriaca pena, tlačí príslušný uzatvárací diel do otvorenej polohy. To prebieha rýchlo a počas prekonávania odporu plochého uzatváracieho dielu, stávajúcemu sa na odpor proti0008 Ľahko poznateľne odpovedá tento odpor V prvom rade komponentu vlastnej hmotnosti, a v druhom rade ešte možnému komponentu deformácie uzatváracieho dielu. Rovnako je tedapoznateľne, že uzatvárací diel musí mať pokiaľ možno malúhmotnosť a musí byť spojený ľahko pohyblivo, aby sa zaistilo0009 Cez otvorený priechodný otvor sa teda vriaca kvapalina dostáva do misky, kde prebieha redukcia energie, ako aj ochladzovanie vriacej kvapaliny a jej spätný tok cez otvorený0010 Pri poklope varnej nádoby podľa vynálezu sa teda až k dosiahnutiu varného bodu varenej kvapaliny nestráca žiadna vykurovacia energia. Až pri nebezpečnom vrení kvapaliny sa uzatvárací diel proti uvedenej odporovej sile na základe silového pôsobenia vriacej kvapaliny otvorí. Vplyvom plošnej,malou hmotnosťou vybavenej a s poklopom varnej nádoby ľahko pohyblivo spojenej konštrukcie uzatváracieho dielu sa dosiahne to, že jej otvárací odpor je veľmi malý, a tým tiež už nepatrný,smerom hore orientovaný Silový komponent vriacej, respektívespenenej varnej kvapaliny privedie uzatvárací diel do otvorenej0011 Významné je pritom to, že sa uzatvárací diel samočinne otvorí iba tak ďaleko, ako je to nutné. Čím vyšší je zospodu vykonávaný tlak, tým ďalej uzatvárací diel otvára priechodný otvor. Priechodné otvory samotné môžu byť teda bez toho, aby došlo k strate energie, zvolené relatívne veľké. V súvislosti s tým môže byť aj vlastná hmotnosť poklopu varnej nádoby, vďaka citlivo reagujúcim uzatváracínl dielom, poznateľne zredukovaná,pretože sa táto celková hmotnosť nemusí vzpierať proti pevnému silovému komponentu vriacej, respektíve spenenej varnej kvapaliny. Skôr vriaca kvapalina samotná určuje, ako ďaleko sa uzatvárací diel otvorí, respektíve aký prietokový prierez sa0012 Šírka rozovretia uzatváracieho dielu sa teda stále počas procesu varenia mení, ako reakcia na tam práve pôsobiacu silu vriacej, respektíve spenenej kvapaliny. Táto zmena šírky rozovretia, ktorá môže viesť až k trepotaniu uzatváracieho dielu, má ten efekt, že sa zredukuje povrchové napätie spenenej,respektíve vriacej kvapaliny, a tým dôjde k redukcii smeromnahor tlačiaceho silového komponentu kvapaliny počas vrenia.0013 Pritom postačí jeden stredový priechodný otvor. Môže byť však tiež usporiadaných viac priechodných otvorov. Musí ležať iba vnútri šírky rozovretia najmenšej použitej varnej nádoby,ktorá obvykle predstavuje 14 cm. Tento stredový priechodný otvor alebo viac priechodných otvorov môže byť uzatváraných,respektíve otváraných, ako iba jediným uzatváracím dielom, takaj viacerými uzatváracími dielmi.0014 Aby sa poklop varnej nádoby mohol používať pre varné nádoby s rôznymi vnútornými priemermi, napríklad 14 cm až 24 cm,a rôznymi uskutočneniami horného okraja, tak vynález aspoň na kontaktných plochách poklopu varnej nádoby k rôznym varným nádobám, napríklad v rozsahoch kruhu 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm,22 cm a 24 cm, predpokladá elastický materiál, najmä silikón. Tým sa tiež zaistí, že medzi poklopom varnej nádoby a rôznymivarnými nádobami nepríde k žiadnemu výstupu kvapaliny alebo0015 Uskutočnenie poklopu varnej nádoby podľa nároku 1 zaisťuje vyššiu funkčnú bezpečnosť, zaisťuje použiteľnosť vo väčšom spektre rôznych varných nádob, a spôsobuje, že sa počasprocesu varenia nestratí žiadna zbytočná energia.0016 Výhodné uskutočnenia poklopu varnej nádoby podľa hlavného nároku sú uvedené v závislých nárokoch. V uskutočnení podľanároku 2 a 3 sú priechodné otvory usporiadané v oblasti

MPK / Značky

MPK: A47J 27/58

Značky: kvapaliny, vriacej, varnej, prekypeniu, poklop, zabránenie, nádoby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e15074-poklop-varnej-nadoby-na-zabranenie-prekypeniu-vriacej-kvapaliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poklop varnej nádoby na zabránenie prekypeniu vriacej kvapaliny</a>

Podobne patenty