Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Vynález sa týka fyzikálne expandovanej polyetylénovej peny.Polyetylenové peny sa opisujú V publikácii Ullmanns Encyclopedia Foamed Plastics od autorov Heinz Weber et al. (2002 Wíley VCH Verlag). Tieto peny sa klasiñkujú ako nízkohustotné a vysokohustotné peny. Týmito penami môžu byť nezosieťované alebo zosíeťované peny. Väčšina polyoleñnových pien a väčšina polyetylénových pien sa vyrábaPena na báze nízkohustotného polyetylénu sa môže tvarovať do rôznych polo-dokončených výrobkov, ako sú napríklad dosky, tyče, profily a rúrky. Expanzia LDPE má za následok podstatné zníženie polyetylénovej hustoty. LDPE, aplikovaný ako surový materiál pre penu,má špecifickú hustotu napríklad okolo 915 až 935 kg/m 3 a ďalej je priememá hustota PE peny napríklad okolo 20 až 300 kg/m 3. Okrem hmotnosti, ktorá sa mení počas procesu penenia, sútaktiež iné vlastnosti, ktoré sa získajú pomocou PE v jeho napenenom stave, spoločnezodpovedné za mnoho aplikácií získanej peny.LDPE pena sa môže vyrobit napríklad technológiou extrúzie. V tomto procese sa vháňaný plyn priamo vstrekuje do PE taveniny pod tlakom a homogénne sa rozpustni a zmieša v roztavenom polyetyléne. Minimálny tlak, ktorý závisí od použitého plynu a prevažujúcej teploty topenia, je potrebný na udržanie plynu rozpusteného v PE tavenine. Tento tlak sa musí udržiavať až po extrudér, aby sa zabránilo predčasnej expanzii plynu z taveniny. Pri výstupe z dýzy tlak taveniny klesá na atmosférický tlak a rozpustený plyn okamžite expandujez taveniny za vytvorenia peny.Bunky v penách môžu byt otvorené alebo zatvorené. V zatvorených bunkách sa plyn uzatvorí vo vnútri membrány PE. Peny s uzatvorenými bunkami majú lepšie tepelno-izolačné vlastnosti a lepšie tlmiace vlastnosti ako peny s otvorenými bunkami alebo peny s čiastočneVeľkosť buniek je na jednej strane rovnováhou medzi tlakom plynu v bunke a odolnosťou polymćru predstavovanou viskozitou ktomuto tlaku plynu a na druhej strane je závislá odpočtu jadier ( častice nukleačného činidla), a preto od počtu buniek, ktoré sa vytvorili. Rastbuniek sa zastaví v okamihu, kedy polyetylénová tavenina dosiahne svoju kiyštalizačnú teplotu a tavenina sa zmení na pevnú fázu. Za účelom zvýšenia viskozity taveniny a skrátenia času rastu buniek sa teplota polyetylénovej taveniny v extrudéri a/alebo v špeciálnych chla dičoch pre taveninu zníži práve nad kryštalizačnú teplom polyetylénu.Trendom medzi výrobcami pien je dosiahnutie menšej veľkosti buniek so štruktúrou uzatvorených buniek a tak získanie lepšej optiky, lepšej tepelnej izolácie a vyššej trvalej deformácie. Na dosiahnutie pien sprevažne uzatvorenými bunkami musí mať tavenina vysokú viskozitu. V doskových penách sa toto v súčasnosti dosiahne zosieťovaním extrudátov pred napenením v peciach. Všeobecne sa proces napenenia dosiek uskutočňuje v prítomnostiPriame penenie LDPE, ktorý má nízky index toku taveniny (MFR) v extrudéri, je obtiažne kvôli zavádzaniu tepla v dôsledku trenia. Čím je teplo z trenia vyššie, tým viac tepla sa musí rozptýliť, aby dosiahnutá teplota taveniny vdýze bola blízka teplote kryštalizácie. Preto ideálna kompozícia LDPE na penenie musí mat dobrú rovnováhu medzi pevnosťou taveninyV dôsledku potreby dat do rovnováhy pevnosť a spracovateľnost taveniny sa musia niektoré vlastnosti konečnej peny oslabiť kvôli ďalším potrebnejším vlastnostiam. Napriklad zvrásnenie (zvlnenie) je nežiaducim javom penových dosiek a rúrok pripravených procesom priamej extrúzie. Zvrásnenie, ktoré môže byt prítomné vo všetkých priamo extrudovaných penových výrobkoch, sa prejavuje v pravidelných pásoch, ktoré sú orientované kolmo na smer extrúzie v extrudovanej pene, ktorá sa líši v šírke medzi l a 5 cm v závislosti od hrúbky peny, hustoty peny a rozmerov buniek. Všeobecne povedané, počet a výška vĺn sa zvyšuje napriklad s poklesom hustoty peny, rozmerov buniek, hrúbky peny, expanzného pomeru bublín rúrkovitej peny a nárastom šírky dýzy pre liatie. Zvrásnenie nielen že uberá na estetike,ale taktiež znižuje celkové mechanické vlastnosti častí vyrobených z peny. Napríklad vlnyv doskovej pene na betóne alebo na drevenej podlahe budú predstavovať ťažkosti s aplikáciouparkiet na tieto povrchy.Cieľom predloženého vynálezu je zabrániť zvrásneniu pri zachovaní iných požadovanýchPolyetylénová pena, ktorá má hustotu medzi 20 a 300 kg/m 3 podľa predloženého vynálezu, je na báze a. zmesi, ktorá obsahuje 95,5 hmotnostných - 99,5 hmotnostných nízkohustotného polyetylénu a 0,5 hmotnostných ~ 4,5 hmotnostných vysokohustotného polyetylénu, pričom kompozícía neobsahuje polyetylénový vosk,b. nukleačné činidlo aHmotnostnć je vztíahnuté na celkové množstvo nízkohustotného polyetylénu (LDPE) a vysokohustotného polyetylénu (HDPE) v zmesi, ktorá obsahuje HDPE a LDPE.Polyetylénová pena podľa vynálezu získaná napríklad procesom pre rúrkovítú penu alebo procesom pre bublinovú penu má za následok zlepšené vlastností s ohľadom na zvrásnenie,pretože špecifická polymćma kompozícia, ktorá obsahuje špecifické množstvá nízkohustotnćho polyetylénu a vysokohustotného polyetylénu, má za následok synchronizáciu expanzie buniek vpriečnom smere a expanzie priemeru bublín vdôsledku pomeru medzipriemerom predlisku a priemerom dutiny formy (blow-up ratio).Polyetylénová pena podľa vynálezu získaná procesom liatía pomocou dýzy má za následok zlepšené vlastnosti s ohľadom na zvrásnenie, pretože špecifická polyméma kompozícia, ktorá obsahuje špecifické množstvá nízkohustotného polyetylénu a vysokohustotného polyetylénu,má za následok synchronizáciu expanzie buniek vpriečnom smere a rýchlosť vytiahnutejPolyetylénová pena podľa vynálezu je penou bez zvrásnenia.Polyetylénová pena podľa vynálezu má výbornú kvalitu peny s vysokou pevnosťou taveniny. Inými výhodamí peny podľa vynálezu sú zlepšené optické charakteristiky, zlepšené tepelnoizolačné a zlepšené mechanické vlastnosti, ako je napríklad pevnosť v tlaku. Tieto výhody sazískajú bez straty spracovateľnosti.Polyetylénová pena podľa vynálezu má hustotu medzi 20 a 300 kg/m 3. Hustota závisí, okremVšeobecne má LDPE aplikovaný v zmesi index toku taveniny (MFR) pri 2,16 kg dávke a 190 °C v rozmedzí medzi 0,1 a 30 g/ 10 min.Výhodne sa MFR pohybuje medzi 0,2 a 3 g/ 10 min.Všeobecne sa hustota LDPE aplikovaného v zmesi pohybuje medzi 915 kg/mJ a 935 kg/m 3. Výhodne je hustota LDPE zmesi v rozmedzí medzi 921 kg/m 3 a 935 kg/m 3.LDPE homo alebo kopolymér sa môže získať napríklad rúrkovým procesom, autoklávovýmprocesom alebo procesom založeným na metalocénoch.Vhodný LDPE kopolymér sa môže získat procesom opísaným vo W 0 2006094723. Tátopatentová prihláška uvádza LDPE opísaný procesom, v ktorom polymerízácía etylénu sauskutočňuje v rúrkovom reaktore pri maximálnej teplote medzi 290 °C a 350 °C, komonomérom je di- alebo vyšší funkčný (met)akrylát, ako je napríklad BDDMA, a v ktoromko-monomér sa aplikuje vmnožstve medzi 0,008 mol. a 0,200 mol. vzhľadomna množstvo etylénového kopolyméru.Všeobecne má HDPE aplikovaný v zmesi MF R pri 2,l 6 kg dávke a 190 °C v rozmedzí medzi 0,05 a 30 g/10 min.Výhodne je MFR pri 2,16 kg dávke a 190 °C HDPE v rozmedzí medzi 0,1 a 10 g/l 0 min. Všeobecne sa hustota HDPE aplikovaná v zmesi pohybuje medzi 940 kg/m 3 a 970 kg/m 3.HDPE sa môže získat bud procesom v plynnej fáze, procesom v riedkej suspenzii a procesomPodľa výhodného uskutočnenia vynálezu je pena založená na zmesi, ktorá obsahuje 97,0 hmotnostných - 99,5 hmotnostných nízkohustotného polyetylénu a 0,5 hmotnostných 3,0 hmotnostné vysokohustotného polyetylénu.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je pena založená na zmesi, ktorá obsahuje

MPK / Značky

MPK: C08J 9/12, C08J 9/00, C08L 23/06, C08J 9/08, C08J 9/14

Značky: polyetylénová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e14716-polyetylenova-pena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyetylénová pena</a>

Podobne patenty