Viacúčelové vozidlo na obnovenie bezpečného a zjazdného stavu cesty po automobilových nehodách prostredníctvom vyčistenia povrchu vozovky

Číslo patentu: E 14286

Dátum: 08.09.2010

Autor: Cacciotti Angelo

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Viacúčelové vozidlo na obnovenie bezpečného azjazdného stavu cesty po automobilových nehodách prostredníctvom vyčistenia povrchu vozovky0001 Tento vynález sa týka viacúčelového vozidla, ktoré je špeciálne vybavené tak, aby poskytlo najlepšiu podporu pri činnostiach obnovenia bezpečného a zjazdného stavu cesty po automobilových nehodách.0002 Viacúčelové vozidlo je schopné pomocou niekoľkých špeciálnych zariadeni, ktoré sú na ňom nainštalované, poskytnúť podporu pri obnovení bezpečných dopravných podmienok a zabrániť, aj pri závažných nehodách, akémukoľvek poškodeniu životného prostredia. Je to možné, pretože vozidlo poskytuje podporu pri čistení povrchu vozovky a vysatí funkčných znečisťujúcich tekutín (mazacie oleje, palivo, chladiaca kvapalina apod.), ktoré môžu vytiecť z vozidiel pri nehode. Povrch vozovky sa ďalej upraví špecifickými prípravkami, aby sa odstránili akékoľvek klzké plochy aodstránia sa pevné trosky aúlomky zvyčajného vybavenia automobilov (rozbité sklo, plastové akovové diely, zvyšné časti konštrukcie a pod.).0003 Zásahy pri čistení povrchu vozovky po väčších nehodách sú podporované rôznymi viacúčelovými vozidlami, presnejšie viacúčelovými dodávkovými vozidlami aviacúčelovými plošinovými nákladnými vozidlami, ako sú popísané vich technických aspektoch v predchádzajúcom európskom patente EP 09007776 podaného tým istým dolu podpísaným prihlasovateľom. Do skupiny vyššie uvedených špeciálnych vozidiel bolo zaradené ďalšie viacúčelové motorové vozidlo a toto motorové vozidlo je schopné poskytovať podporu pri zvyčajných cestných zásahoch a tiež obnove bezpečných dopravných podmienok po automobilových nehodách.0004 Tieto vozidlá dokážu poskytovať podporu pri zásahoch určených na obnovenie bezpečných dopravných podmienok a zabrániť akýmkoľvek škodám na životnom prostredí pri väčšine dopravných nehôd, pretože sú vybavené špeciálnymi zariadeniami poskytujúcimi prúd vodného roztoku a inými zariadeniami, ktoré majú vysoký sací výkon, a ďalej disponujú špecifickými prípravkami schopnými odstrániť klzké povrchy, ako ekologické detergenty a prípravky rozkladajúce molekuláme väzby, pričom tieto špeciálne zariadenia sú schopné ďalej odstrániť veľké množstvo trosiek a úlomkov pochádzajúcich z vozidiel zapojených do nehody a uvedené pohotovostné vozidlá sa dokážu veľmi rýchlo dostat na miesto nehody.0005 Je potrebné poznamenať, že tieto vozidlá, ktoré sú vybavené vysávacim systémom a tlakovou vodnou pištoľou, ktoré sú napájané elektrickým prúdom, si vyžadujú inštalovanie generátora elektrickej energie s výkonom 7-8 kW s primeranou hmotnosťou aveľkosťou. Počas projektovania viacúčelového vozidla boli tieto technické problémy predmetom špecifickej štúdie a konečnou voľbou bolo vyhnúť sa zariadeniam vyžadujúcim napájanie elektrickým prúdom alebo vyžadujúcim prívod stlačeného vzduchu, čo by malo za následok malú prevádzkovú autonómiu. Obe vyššie uvedené riešenia sa ukázali byt nekompatibilnými stýmío typom vozidiel, najmä vo vzťahu kzvyčajnej hmotnosti elektrického generátora a jeho značnej veľkosti. Ďalšie riešenie je popísané v dokumente US 2007/009537 OAl, kde poskytuje energiu zariadeniam motor vozidla.0006 Preto je hlavným cieľom tohto vynálezu vyhnúť sa všetkých vyššie uvedeným nedostatkom a poskytnúť technický systém, ktorý je autonómny a dokáže pracovať po dlhý čas len v závislosti na množstve dostupného paliva.0007 Ďalšie konkrétne a špecifické vlastnosti viacúčelového vozidla - s dvomi alebo tromi symetrickými alebo asymetrickými kolesami poháňanými spaľovacím, elektrickým alebo hybridným motorom ~ sú nasledovné- konštrukcia vysávacieho systému a systému striekania tlakovej vody je, integrovaná a optimalizovaná, tieto systémy sú účinné a zaberajú čo najmenej priestoru, takže je ich možné premiestňovať a používať pohodlným spôsobom systém striekania tlakovej vody je možné použiť tiež na hasenie požiaru, pretože použité prípravky zastavía horenie rýchlo a účinne, a to biochemickým procesom izolácie prístupu vzdušného kyslíka- výstražná signalizácia, ktorá sa umiestní V určitej vzdialenosti od prekážky na ceste, takže upozomí prichádzajúcich vodičov a chráni pracovníkov zapojených do činností čistenia povrchu vozovky, ktorá pozostáva z° akustického výstražného zariadenia, ktoré sa aktivuje snímačom priblíženia na čas 10 sekúnd, ked sa k miestu blíži vozidlo- najmenej štyroch vizuálnych signalizačných zariadení, ktoré majú žlté blikajúce svetlo aktoré sa umiestnia na zem za účelom signalizovania prekážky na ceste vprípade zásahu v noci alebo za podmienok zníženej viditeľnosti- vizuálneho signalizačného zariadenia, ktoré má žlté blikajúce svetlo a je inštalované na viacúčelovom vozidle, prípadne má modré blikajúce svetlo vprípade, že je uznané talianskym Ministerstvom dopravy a infraštruktúry, odborom pozemnej prepravy ako požiame vozidlo.- zariadenie obsahujúce počítačové prostriedky a prostriedky na komunikáciu s operačným strediskom v reálnom čase, pričom predmetné zariadenie je vybavené nasledovnými funkciami- navigovanie operátora na presné miesto nehody najkratšou cestou° okamžité rozpoznanie rizikových faktorov udalosti podľa detekcie R.I.N. kódov- oznámenie potreby špeciálneho zásahu kvaliñkovanými operátorrni nachádzajúcimi sa na území operačnému stredisku, najmä v prípade nehôd, kde sa vyskytujú produkty,materiály alebo látky, ktoré sú nebezpečné, infekčné a/alebo toxické- presný opis situácie operačnému stredisku, ktoré môže následne prijať náležité rozhodnutia- nahlásenie ukončenia činností zásahu auloženic technických afotograñckých dokumentov týkajúcich sa nehody- oznámenie aktuálnej geografickej pozície vozidla operačnému stredisku, ktorú je možné vizuálne znázomiť na každom termínáli alebo na hlavnej obrazovke,a priebežné aktualizovanie prevádzkovej situácie V špecifickej národnej oblastia je vybavené nasledovnými dodatočnými funkciami- poskytnutie dohľadu a kontroly alebo diaľkového riadenia zásahových zariadení na vozidle, ako napr. vysokotlaková vodná pištoľ, vysávacie systémy, núdzové signalizačné prostriedky a iné zariadenia na ťahanie a/alebo zdvíhanie vozidiel- špeciálny osvetľovací prístroj na použitie v prevádzkovej oblasti- tlačiareň, aby bolo možné vytlačiť vyplnený formulár podľa takzvaného transparentného projektu obsahujúceho všetky príslušné údaje týkajúce sa dopravnej nehody- lekársky pohotovostný materiál, ako napr. núdzová lekámička, lieky prvej pomoci,deñbrilátor (všetci operátori sú vyškolení, pretože absolvovali kurzy prvej pomoci apouživania deñbrilátora v kvaliñkovanej medicínskej inštitúcii), malá kyslíková bomba pre astmatických ľudí, tepelná prikrývka, fľaša vody apod. špeciálne vybavenie pre viacúčelové vozidlo, vrátane oddeleni v konštrukcií, pričom predmetné oddelenia sú rozdelené priečkami aprípravené na umiestnenie prenosných zariadení alebo kontajnerov s troskami, ktore majú špecifickú veľkosť,pričom operátori pracujú vpohodlných abezpečných dopravných podmienkach s ďalšou ochranou počas zásahu vo vzťahu k iným prichádzajúcim vozídlám.0008 Preto je konkrétnym predmetom tohto vynálezu viacúčelové vozidlo pre obnovenie bezpečného a zjazdného stavu cesty po automobilových nehodách prostredníctvom vyčistenia povrchu vozovky, pričom predmetné vozidlo je vybavenétromi nádržami, vyrobenými z akéhokoľvek typu materiálu, ktoré majú akýkoľvek tvar aveľkosť prvá obsahuje čistú vodu, druhá obsahuje vodu zmiešanú so špeciálnym čistiacím prípravkom (ekologický detergent) a špeciálnym tekutým prípravkom na ošetrenie povrchu vozovky (prípravky rozkladajúce molekulárne väzby, ktoré sa nastriekajú na olej a podobné olejové výrobky), a tretia obsahuje emulziu vytvorenú po čistení povrchu vozovkyvysokotlakovou vodnou pištoľou, vrátane nastavenia dýzy na kropenie, ktorou sa strieka vyššie uvedený roztok na povrch vozovky, kde sa prípadne rozlialí znečisťujúce funkčné tekutiny (mazacie oleje, palivo, chladiace kvapaliny a pod.)vysávacíeho systému, ktorý je vhodný na odstránenie vzniknutej emulzie zpovrchu vozovky, tvorenej znečisťujúcímí látkami zmíešanými s čistiacim/neutralizačným roztokom, ďalej na odstránenie/vysatie pevných a biolologicky neodbúrateľných nečistôt,ktoré sú tvorené zvyčajnými materiálmi automobilov (rozbité sklo, plastové akovové diely, zvyšné časti konštrukcie a pod.)nádrží, ktoré obsahujú vzniknutú emulziu aodstránené zvyšné pevné časti, ktoré sa dočasne skladujú vpriestoroch spoločnosti, ktorá vykonala zásah, pred tým, ako sa napokon odvezú do špeciálnych oprávnených zariadení, kde sa spracujú podľa špecifických prevádzkových postupov vyhovujúcich platným zákonom o ochrane životného prostredia, EP 2 428 285 B 1- pohon, potrebný na náležité fungovanie viacúčelového vozidla, môže zabezpečovať priamo motor a/alebo akýkoľvek iný bod prenosu energie vkinematickom reťazci,prípadne môže byť zabezpečený priamo pneumatickým okruhom nainštalovaným do daného vozidla, získanú energiu je možné takto použiť ako pohon pre mechanické,elektrické alebo hydraulické zariadenia.0009 Tento vynález je ďalej popísaný na ilustračné účely, ktoré nie sú obmedzujúcimi,podľa jeho výhodných uskutočnení, s odkazom na čísla na priložených obrázkoch, pričomobrázok l je bočným pohľadom na prvý príklad víacúčelového vozidla, slúžiaceho na podporu činnosti na obnovu bezpečného azjazdného stavu cesty po automobilových nehodáchobrázok 2 je bočným pohľadom na druhý priklad viacúčelového vozidla, slúžiaceho na, podporu činností na obnovu bezpečného azjazdného stavu cesty po automobilových nehodáchobrázok 3 je perspektívnym pohľadom na tablet PC, ktorý je dostupný vo vozidle na predchádzajúcich obrázkoch 1 - 2 aktorý poskytuje operátorovi diaľkové ovládanie zásahových zariadení a komunikáciu s operačným strediskom v reálnom časeobrázok 4 je vývojový diagram znázorňujúci zlepšený pneumatický systém nainštalovaný na vozidlách na obrázkoch l - 2, ktorý zabezpečuje pohon vysokotlakovej vodnej pištole a zariadenia na rýchle vysávanie kvapalínobrázok 5 je vývojový diagram znázorňujúci elektrický okruh zabezpečujúci pohon vysokotlakovej vodnej pištole a zariadenia na rýchle vysávanie kvapalín, ktoré sú nainštalované na vozidlách na obrázkoch l - 2.0010 Tu je potrebné zdôrazniť, že v nasledovnom budú popísané len niektoré z mnohých predstaviteľných uskutočnení tohto vynálezu a že tieto sú len určitými konkrétnymi príkladmi, ktoré nezakladajú žiadne obmedzenia, ana základe uvedených technických riešení tohto vynálezu je možné popísať mnohé iné uskutočnenia.0011 Na obrázkoch l - 2 sú znázomené dva príklady príslušných vozidiel 100 a 110, ktoré podporujú činnosti obnovenia bezpečného a zjazdného stavu cesty prostredníctvom vyčisteniď častí povrchu vozovky, kde sa stala dopravná nehoda. Čistenie znamená vysatie aodstránenie kvapalín a iných znečisťujúcich materiálov, ktoré pochádzajú z vozidiel zapojených do nehody, ako napr. mazacie oleje, palivo, časti vozidla a iné typy trosiek.0012 Vkonkrétnych prípadoch môže zásah zahŕňať odstránenie nebezpečného tovaru a látok a priemyselného odpadu prepravovaného na vozidlách zúčastnených na nehode. Vtýchto situáciách budú zásah riadiť špecializované spoločnosti, ktoré majú potrebné certifikáciu a kvalifikáciu vyžadovanú zákonom, zvyčajne operační partneri zásahovej siete. 0013 V skutočnosti sú viacúčelové vozidlá 100 a 110 súčasťou národnej zásahovej siete,ktorá zahŕňa rôzne typy vozidiel ako napr. viacúčelové dodávkové vozidlá, viacúčelové

MPK / Značky

MPK: B08B 3/08, B08B 3/02

Značky: bezpečného, vozovky, viacúčelové, obnovenie, stavu, zjazdného, vozidlo, cesty, prostredníctvom, vyčistenia, automobilových, nehodách, povrchu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e14286-viacucelove-vozidlo-na-obnovenie-bezpecneho-a-zjazdneho-stavu-cesty-po-automobilovych-nehodach-prostrednictvom-vycistenia-povrchu-vozovky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacúčelové vozidlo na obnovenie bezpečného a zjazdného stavu cesty po automobilových nehodách prostredníctvom vyčistenia povrchu vozovky</a>

Podobne patenty