Rozdeľovač pre pneumatickú sejačku

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka rozdeľovača pre pneumatíckú sejačku na rozdeľovanie osiva ako ajhnojiva podľa predvýznakovej časti nároku l.0002 Známe sú rozdeľovače pre pneumatické sejačky, pri ktorých sa pri vytváraní jazdných dráh zodpovedajúce výstupy rozdeľovača jednoducho zablokujú. V dôsledku tohto je k zostávajúcim voľným výstupom rozdeľovača atým aj kprislúchajúcim výsevným pätkám privádzané väčšie množstvo osiva ako je požadované. Uzavretím výstupov sa tiež zhoršia pomery prúdenia v rozdeľovači tak, že zostávajúce výsevné pätky už nie je možné zásobovať rovnakým množstvom osiva. Prispôsobené nastavenie dávkovacieho zariadenia môže síce vrátiť vynášané množstvo do požadovaného rámca nerovnomemé rozdeľovanie osiva na zostávajúcevýsevné pätky nie je ale v dôsledku nepriaznivých pomerov prúdenia takto možné zlepšiť.0003 Z nemeckého patentu DE 197 45 098 C 2 sú známe rozdeľovače pre pneumatické sejačky,pri ktorých pri vytváraní jazdných dráh nedochádza k zablokovaniu zodpovedajúcich výstupov rozdeľovačov, ale osivo je jednoducho presmerované a je vedené späť do zásobníka. Toto je výhodné vtom, že dávkovacie zariadenie nie je už potrebné prispôsobovať s ohľadom na vynášané množstvo, ale technické náklady na takéto spätné vedenie osiva sú veľmi vysoké. Veurópskom patentovom spise EP 0 752 203 B 1 je opísaný rozdeľovač pre pneumatické sejačky, pri ktorom je každá z vybraných výsevných pätiek prinajmenšom teoreticky zásobovaná cez rozdeľovač rovnakým množstvom osiva aj vtedy, ak boli vytvárané jazdné dráhy. Pri vytváraní jazdných dráh nie sú zablokované žiadne výstupy a ani nie je do zásobníka vracané žiadne osivo, ale osivo je presmerované do prívodu rozdeľovača a tak je opätovne privádzané do rozdeľovača. Vynesené nadávkované množstvo osiva sa potom prispôsobí tak, že zostávajúce vybrané výsevné pätky sú potom zásobované s rovnakým množstvom osiva ako predtým. Táto teoretická presnosť rozdeľovanía sa v praxi ale nedosahuje, aj keď sa pomery prúdenia v rozdeľovači menia len nepatrne. V privode k rozdeľovaču je osivo spravidla tak zvírené, že v prúde vzduchu sa do rozdeľovača dostane s rovnomemým rozdelením. Toto je predpokladom toho, aby rozdeľovač mohol dosahovať dobrý rozdeľovací výkon. V dôsledku osiva vracaného do rozdeľovača späť krátko pred rozdeľovačom sa usilovaný efekt rovnomemého rozdelenia osiva v prúde vzduchu do rozdeľovača dosahuje len neuspokojivo. Dôsledkom tohto je, že počas vytvárania jazdných dráh sa nedosahuje žiadne rovnomemé rozdelenie osiva na vybrané výsevné pätky. Ak sa - ako je to vo všetkých prípadoch vyššie uvedeného stavu techniky - nedosiahnerovnomerné rozdelenie osiva na jednotlivých výsevných pätkách, vedie toto viac či menejEP 2 269 434 k poškodeniu kvality a aj výnosu. Predmetom nemeckého zverejneného spisu DE 102 10 010 Al je rozdeľovač so znakmi predvýznakovej časti nároku l, ktorý obsahuje Vodiaci diel, ktorý sa zavádza do prúdu vzduchu, keď majú byť vytvárané jazdné dráhy. Vodiaci diel sa potom z oblasti prúdu vzduchu opäť odstráni, keď nemajú byť vytvárané žiadne jazdné dráhy. Všetky výsevné výstupy z rozdeľovača sú potom opäť zásobované osivom. V prípade vytvárania jazdných dráh prekryje Vodiaci plech viac či menej dobre výsevné výstupy z rozdeľovača, ktoré sa potom nachádzajú v závetn prúdu vzduchu. Len zvírenie vzduchu je samotnou príčinou toho,že sa osivo dostane aj do výsevných pätiek, ktoré nemajú byť osivom zásobované. Ešte väčšou nevýhodou je, že z dôvodu zvírení v rozdeľovači a zlého rozdelenia osiva na jednotlivé výsevné výstupy je v konečnom dôsledku osivo k výsevným pätkám privádzané nerovnomemc. V časoch, kedy je okrem dobrého pozdĺžneho rozdelenia nevyhnutne potrebné aj dobré priečne rozdelenie, aby sa zaistili optimálne podmienky na vzídenie osiva a rastlinný porast, nie je takýto0004 Na základe tohto je úlohou vynálezu vytvorenie konštrukčne jednoduchého rozdeľovača pre pneumatické sejačky, prostredníctvom ktorého sa aj pri vytváraní jazdných dráh dosiahneoptimálne a rovnomemé rozdelenie osiva pre všetky vybrané výsevné pätky.0005 Úloha vynálezu bola vyriešená podľa prvého variantu vynálezu znakmi význakovej časti0006 Tým, že rozdeľovač obsahuje pohyblivý rozdeľovací segment, ktorý je možné nastaviť do danej požadovanej rozdeľovacej polohy, nevznikajú žiadne nepresnosti rozdeľovanía. Rozdeľovací segment sa nastaví do zodpovedajúcej rozdeľovacej polohy azaisťuje, aby vo všetkých pracovných situáciách boli všetky výsevné pätky zásobované rovnakým množstvom osiva. Osivo je vedené do rozdeľovača, rozdeľované na všetky vybrané výstupy a cez výsevné rozvody priamo vedené do výsevných pätiek. Nie sú potrebné žiadne dodatočné rozvody, obtokyani spätné vedenia mimo rozdeľovača.0007 Veľmi dobré rozdeľovaníe je možné dosiahnuť vtedy, ked pohyblivý rozdeľovací segment pozostáva zprstencového telesa, ktoré vykazuje najmenej dve rozdeľovacie úrovne spriechodnými otvonni, prvú rozdeľovaciu úroveň a druhú rozdeľovaciu úroveň, pričom priechodné otvory sú rovnomerne usporiadané vkaždej zobidvoch rozdeľovacích úrovní v oblasti vstupu osiva a to takým spôsobom, že priechodné otvory majú medzi sebou rovnaký odstup v každej rozdeľovacej úrovni a počet priechodných otvorov druhej rozdeľovacej úrovne je vporovnaní s počtom priechodných otvorov prvej rozdeľovacej úrovne znížený opočetvýsevných výstupov prípadne výsevných pätiek, ktoré za účelom vytvárania jazdných dráh niesú zásobované osivom. Prstencové teleso má dve rozdeľovacie úrovne s priechodnýmí otvormi,ktoré sú vpríslušnej polohe rozdeľovacicho segmentu bud prepojené so všetkými rozvodmi osiva pripojenými na rozdeľovač alebo len s tými rozvodmi osiva, ktoré majú byť pri vytváraní jazdných dráh zásobované osivom. Každá rozdeľovacia úroveň je absolútne symetrická. Vytvorenie rozdeľovacieho segmentu ako prstencové teleso je okrem iného výhodné vtom, že zhotovenie prstencového telesa je jednoduché a môže byť jednoducho presúvané do príslušnej polohy alebo rozdeľovacej úrovne napríklad vo valcovom telese rozdeľovača ako piest. V prstencovom telese môžu byť jednoducho prítomné a rovnomeme rozdelené aj priechodné otvory, takže v rozdeľovačí sú vytvorené rovnaké pomery pre každý priechodný otvor a tým pre každý rozvod osiva a každú výsevnú pätku, aby bolí všetky výsevné pätky v každej pracovnejsituácii zásobované rovnakým množstvom osiva.0008 Ďalší variant tohto prstencového telesa navrhuje, aby bolo prstencové teleso rozdelené apozostávalo z dvoch prstencových prvkov, pričom prvému prstencovému prvku prislúchajú priechodné otvory prvej rozdeľovacej úrovne a priechodné otvory druhej rozdeľovacej úrovneprislúchajú druhému prstencovému prvku.0009 Vytvorenie s dvomi prstencovými prvkami je výhodné vtom, že je potrebné vymeniť len jeden prstencový prvok prípadne len jednu časť prstencového telesa, ak majú byť vytvárané širšie alebo užšie jazdné dráhy alebo ak je potrebné zohľadniť iný rozchod kolies. Priechodné otvory je možne na prstencovom prvku usporiadať s rovnomemým rozdelením veľmi jednoducho a nenákladne. V rámci steny prstencového telesa je možné vytvoriť priebeh priechodných otvorov tak, že osivo je vždy vedené k výstupom rozdeľovača prípadne rozvodomosiva, ktoré majú byť v danom prípade zásobované osivom.0010 To, že prstencové teleso pozostáva z viac ako dvoch prstencových prvkov, navrhuje iný variant, pri ktorom každý prstencový prvok prislúcha jednej rozdeľovacej úrovni a vždy mározdielny počet priechodných otvorov alebo inú polohu vstupných oblastí priechodných otvorov.001 l Použitím väčšieho množstva prstencových prvkov alebo rozdeľovacích úrovní je možné bez potreby montáže prispôsobiť rozdeľovač na rôzne šírky jazdných dráh alebo rozchodov kolies. Ak na jednu jazdnú dráhu majú byt namiesto dvoch odpojené tri vysievané riadky, potom sa použije vhodný prstencový prvok. Tiež pri väčších alebo menších rozchodoch kolies je možnédo rozdeľovacej pozície jednoducho nastavit na toto vhodné prstencové teleso.0012 Podľa ďalšieho variantu je navrhované, aby bolo prstencové teleso v rozdeľovačí vytvorené tak, že je ho možné v rôznych polohách nasadiť otočene a/alebo ñxovať a týmto tak, aby pre rôzne rozchody kolies a na toto prispôsobené jazdné dráhy neboli príslušné výsevnéEP 2 269 434 výstupy z rozdeľovača zásobované osivom. Otočeným nasadením prstencového telesa je možné jednoduchým spôsobom splniť požiadavky vytvárania jazdných dráh pre rôzne rozchody kolies. Priechodné otvory sa potom kryjú len s tými výsevnými výstupmi, ktoré majú byť pri vytváraní jazdných dráh zásobované osivom.0013 Vynález ďalej navrhuje, aby bol pohyblivý rozdeľovací prvok vytvorený ako nastaviteľný prostredníctvom automatického nastavovacieho zariadenia, pričom automatické nastavovacie zariadenie je výhodne aktivované prostredníctvom pracovného počítača, regulátora aleboelektronického ovládania ako systému riadenia prístrojov.0014 Prostredníctvom riadenia prístrojov sa tak rozdeľovací segment pohybuje vždy do príslušné potrebnej rozdeľovacej polohy, bud do druhej rozdeľovacej úrovne, ktorá je relevantné na vytváranie jazdných dráh, alebo do prvej rozdeľovacej úrovne, vktorej nie sú vytvárané žiadne jazdné dráhy.0015 Viaceré možné návrhy zásobovania energiami navrhujú, aby bolo automatické nastavovacie zariadenie ovládateľné napríklad hydraulicky, elektricky, mechanicky,pneumatický, elektromagneticky alebo elektrohydraulicky. V závislosti od prítomného zdroja energie traktoru alebo sejačky tak môže byť zaistené automatické ovládanie nastavovacieho0016 Vynález ďalej navrhuje, aby systém riadenia prístrojov vykazoval za účelom polohovo presného riadenia procesov spínania anastavovania prostriedky, ktoré sú určené na zistenie aktuálnej lokálnej polohy pneumatickej sejačky na poli. Automatický priebeh procesov spínania je potom zaistený len vtedy, ak riadenie prístrojov rozpozná, na ktorom mieste sa pneumatické sejačka práve nachádza. Tak je rozdeľovač s rozdeľovacím segmentom vždy zopnutý tak, aby sa do rozdeľovacej polohy automaticky pohyboval ten rozdeľovací segment, ktorý je potrebný pre nasledujúci prejazd poľa. Aj iné procesy nastavovania je možné vykonať polohovo presne0017 Dobré prispôsobenie na existujúce systémy je možné dosialmuť vtedy, ak je pneumatická sejačka súčasťou pripevnenej, zavesenej alebo samohybnej sejačky alebo kultivačnej kombinácie. Technika rozdeľovača podľa vynálezu tak môže byť použitá v spojení so všetkými existujúcimí výsevnými spôsobmi.0018 Ďalej je navrhované, aby prstencové teleso malo priechodné otvory, ktoré majú rôzne priemery a vzájomné vzdialenosti, aby tak bolo možné splniť špeciálne požiadavky na rozdeľovanie osiva a vytváranie jazdných dráh. Napríklad vprípadoch problémov serózioumôže byť výhodný mieme nepravidelný spôsob vysíevania osiva, aby sa problémy erózie takto

MPK / Značky

MPK: A01C 7/08

Značky: pneumatickú, sejačku, rozdělovač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e13137-rozdelovac-pre-pneumaticku-sejacku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozdeľovač pre pneumatickú sejačku</a>

Podobne patenty