Uzatváracia armatúra pre systém potrubného vedenia

Číslo patentu: E 13077

Dátum: 06.11.2009

Autor: Kradepohl Paul

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Uzatváracia armatúra pre systém potrubného vedeniaVynález sa týka uzatváracej armatúry pre systém potrubného vedenia s telesom ventilu, opatreným po oboch stranách prípojmi rúrok,a s uzatváracím prvkom, ktorý je možné posúvať kolmo na os potrubného vedenia do uzavretej polohy, pričom uzatvárací prvok zahrnuje ovládací člen a určitý počet elastických tesniacich prvkov, a pričom prípoje rúroksú opatrené dosadacími plochami pre uzatvárací člen.DE 33 41 123 opisuje uzatvárací ventil pre systém potrubného vedenia s určitým počtom dosiek ventilu a tesniacich plôch, ako aj s axiálne posuvným ventílovým kužeľom, ktorý je opatrený tesniacimi plochami a zaťažený pružinami, pričom dosky ventilu vykazujú vŕtaníe a pričom je možné na kužel ventilu pôsobiť tlakom média, prítomného v potrubnomV EP 0 355 301 je opísaný uzatvárací ventil, ktorý zahrnuje teleso,opatrené po oboch stranách prípojmi rúrok, s krytom a vekom,priradeným krytu, s uložením skrutkového vretena, pričom uzatvárací ventil umožňuje výmenu vretena a uloženie vretena i pri prevádzke systému potrubného vedenia tým, že je v kryte vytvorené sedlos tesniacimi prostriedkami pre uzatváracie teleso.U uzatváracíeho ventilu, známeho z DE 2 806 737, je vnútro telesa spojene štrbinami medzi doskami ventilu a vretenom s tlakovým priestorom, uzavretým kužeľom ventilu. Pokiaľ prekročí tlak vo vnútre priestoru telesa prevádzkový tlak, pôsobiaci na dosku ventilu, zdvíha kužel ventilu z plochy jeho sedla a nechá uniknúť toľko média, aby bolDokument US 5, 004, 810 opisuje uzatváraciu armatúru podľaVo vysoko energetických systémoch potrubných vedení sa oddávna používajú ako uzatváracia prvky pre uzatváranie prúdov fluid šupátka. Utohto druhu uzatváracej armatúry je v telese, ktorý je umiestnený okolo koncov potrubných vedení, opatrených za účelom uzavretia vždy plochou sedla, posúvaný uzatváraci prvok za účelom uzatvárania kolmo na os potrubného vedenia medzi sedlá, ktoré sú určené pre uzatvárací prvok, tak, že je prúd fluida prerušený a uzatvárací prvok je v smeretoku tlačený proti sedlu a tým je rovnako dosiahnuté utesnenie.Pritom sa rozlišujú podľa uskutočnenia jednodielne klinové šupátka, ako aj dvojdielne klinové šupátka alebo šupátka s rovnobežnými doskami. Tieto druhy šupátok sa v podstate rozlišujú len spôsobom, ako je behom alebo po pohybe uzatváracieho prvku, kolmom na os potrubia, dosiahnuté pre utesnenie na sedlách jeho pohybu alebo pohybu ním nesených dosiekv smere osi potrubného vedenia.Všetkým uvedeným druhom je spoločné, že sa utesnenie v sedle uskutočňuje prvkami v tvare dosiek, ktoré vedie pri uzatváraní pre zaťaženie sediel a ich tesniacich plôch, závislému na tlakovom rozdielePritom dochádza klzným pohybom tesniacich prvkov, vynúteným pod záťažou, v smere osi potrubného vedenia podľa funkčného princípu rôznych druhov šupátok k nerovnomerným pohybom a ich následkom možná k miestnym prevýšením merného tlaku v sedle a spravidla kpoškodeniam na takto zaťažených oblastiach sedíel, čo je konieckoncov sprevádzané stratou tesnosti sediel.Klzným axiálnym pohybom ovládacieho členu alebo jeho tesniacichna klzných plochách a spätne k priečnym silám, pôsobiacim na pohon vretena, ktoré sa obzvlášť prejavujú u bežných vretien slichobežníkovým závitom vo faktoroch, závislých na zaťažení, prepremenu krútiaceho momentu na silu vretena (Rate of Loading Effect).Preto je úkolom vynálezu, navrhnúť uzatváraciu armatúru vyššie uvedeného druhu, ktorej konštrukčne prvky sú uskutočnené tak, aby zostala zachovaná dosiahnuteľná tesnosť sediel i pri a po uzavretí vysoko energetických prúdov fluida, takže je možne zabrániť nevýhodámTento úkol je podľa vynálezu vyriešený tým, že vzdialenosť medzi ovládacím členom a plochami sediel, dosiahnutá v polohe uzavretia, je dímenzovaná tak, že je vylúčená deformácia, ktorá presahuje hraniceVýhodné uskutočnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokovVynález vychádza z úvahy, že jedna z hlavných príčin pre netesnosti bežných uzatváracích ventilov spočíva tom, že plocha sedla a utesnenie sedla uzatváracieho prvku prijímajú celkové zaťaženie silami,pôsobiacimi prúdiacim médiom a tlakovým rozdielom na uzatvárací ventil a sú tým miestne preťažené a poškodzované. Funkčným oddelením súčastí, určených pre uzatváranie a pre utesnenie, realizovaným podľa vynálezu, môže byť naproti tomu dosiahnuté stále utesnenie bezopotrebenia tesniacich plôch, vyvolaného pod nátlakom pri uzatváraní.Inými slovami Konštruktívnym oddelením oboch funkcií uzatváranie atesnenie, ktoré sú vykonávané vzájomne nezávisle pôsobiacimi,funkčne oddelenými konštrukčnými prvkami, odpadá opieranieovládacieho členu, známeho z uzatváracích ventilov bežnej konštrukcie, o plochy sediel systému potrubného vedenia, ktoré tam môže viesť podľa pôsobiaceho tlakového rozdielu k príliš vysokým plošným zaťažením na plochy sediel a na tesniace prvky, umiestnené medzi plochami sediel a ovládacim členom. Tým, že je tomu teraz dôsledne zabránené, je možne pri vhodnom dimenzovaní tesniacich prvkov dosiahnuť to, že súzaťažované len ešte v oblasti elasticity, ale nie nad neho.Výhody, ktoré sú dosiahnuté vynálezom, spočívajú obzvlášť v tom, že utesnením sedla, odľahčeným od pôsobenia tlaku, v uzavretom stave,klzaním tesniacich prvkov cez plochy sediel, odľahčeným od pôsobenia tlaku, behom uvádzania do uzavretej polohy, je podstatne zvýšená tesnosť sedla a odolnosť uzatváracieho ventilu proti opotrebeniu iapráve pri uvádzaní v činnosť s tlakovým rozdielom, podmíeneným médiom. Z toho vyplýva, že za zvýši spoľahlivosť ventilu, príkladne pri uzatváraní úniku vysoko energetických systémov pri poruchách, obzvlášť u zariadení jadrovej techniky, a zmenši sa náchylnosť k opotrebenius odpovedajúcimi zniženými nákladmi na údržbu a opravy.Dva rôzne príklady uskutočnenia vynálezu sú bližšie vysvetlenév čiastočne otvorenej polohe, v pozdĺžnom reze, obr. 2 uzatváraciu armatúru podľa obr. l v uzavretej poloheobr. 3 druhú variantu uzatváracej armatúry s tesniacou konfíguráciou,modifikovanou proti variantu podľa obr. 1 a obr. 2, rovnako v pozdĺžnomRovnaké súčasti sú na všetkých vyobrazeniach opatrene rovnakými

MPK / Značky

MPK: F16K 3/12

Značky: potrubného, uzatváracia, vedenia, systém, armatura

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e13077-uzatvaracia-armatura-pre-system-potrubneho-vedenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzatváracia armatúra pre systém potrubného vedenia</a>

Podobne patenty