Systém na optimalizovanie receptu na ošetrovanie rohovky

Číslo patentu: E 1181

Dátum: 13.12.2002

Autori: Pettit George, Campin John Alfred

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Križový odkaz na príbuznú prihlášku0001 Táto prihláška nárokuje prioritu zo spoločne vlastnenej provizórnej prihlášky sériové číslo 60/348,812, podaná 14.0002 Prihlasovaný vynález sa vzťahuje k systémom na vykonávanie refrakčnej laserovej operácie na oku a zvlášť k takým systémom, ktoré adaptivne modulujú snímané údaje na0003 V konvenčných refrakčných laserových operáciách klinický lekár typicky modifikuje recept vložený do liečebného systému. Také modifikácie sú založené na predchádzajúcich skúsenostiach s výsledkami dosiahnutými s konkrétnym liečebným systémom a tiež na skúsenostiach s populáciou konkrétnych pacientov, odvodených napríklad od demografických údajov. Napríklad chirurg by mohol vložiť 2-dioptrický myopický liečebný recept pre pacienta diagnostikovaného s tromi dioptriami krátkozrakosti, ak analýza predchádzajúcich výsledkov indikuje 50 nad korekciu s použitím tohto systému pre pacientov konkrétnej kategórie. Také empirické menenie vkladaných liečebných parametrov založených na predchádzajúcej skúsenosti sa považuje za nomogramovú úpravu. Nomogramy sú považované očnou lekárskou komunitou za podstatné, pretože rôzni klinicki lekári uplatňujú rôzne chirurgické postupy, operujú pri rozdielnych podmienkach okolitého prostredia, majú odlišné0004 Konvenčná operácia zahŕňa obmedzený počet zreteľne definovaných liečebných parametrov, V prvom rade sférickú chybu,astigmatickú chybu, astigmatickú os, optický zónový rozsah a splývací zónový rozsah. Takto je to pomerne nekomplikované pre chirurga, aby vyvinul nomogramové vzorce založené na konvenčných klinických vyšetreniach pred a po chirurgických procedúrach. Na rozdiel od toho vlnoplochou vedené úpravné ošetrenia, ako sú tie uvedené v spoločne vlastnenom US patente číslo 6 270 221 B 1,zahŕňajú zložitý matematický opis predoperačného odchýlkového profilu, ktorý sa prenáša elektronicky do liečebného systému. 0005 Aj keď taký precízny vlnoplochový opis môže V teórii byť modifikovaný empiricky, aby sa dosiahol lepší výsledok,typickí klinicki lekári nie sú zbehlí v analytických výkladoch týchto matematických parametrov. Navyše V súčasnosti neexistuje žiadny známym konvenčný návod pre chirurga na modifikovanie na čele vlny založenom recepte pred. procedúrou, ako je laserová operácia.0006 V súčasnosti v používaných ošetreniach založených na čele vlny nespracované Vlnoplochové údaje sú modulované, aby generovali liečebný profil V záujme vysvetlenia samozrejmej radiálnej závislosti V účinnosti ablatívneho ošetrenia na rohovkovom tkanive. Takéto ošetrovanie sa V súčasnosti aplikuje0007 Dokument W 0 01/28410 uvádza spôsob kombinujúci rohovkové topografické údaje s vlnoplochovými odchýlkovýmiúdajmi, aby predpisali refrakčné ošetrenie oka.0008 Vynález existuje tak, ako je definovaný V pripojených nárokoch. 0009 Cieľom prihlasovaného vynálezu je poskytnúť system navytváranie monogramu na prispôsobivé modulovanie snímanýchvlnoplochových údajov na základe predchádzajúcich alebo liečebných výsledkov.0010 Ďalším cieľom je poskytnúť taký systém, ktorý je použiteľný na špecifickom mieste.0011 Ešte jedeným cieľom je poskytnúť taký systém, ktorý je demograficky založený.0012 Tieto a ďalšie ciele sa dosahujú vďaka prihlasovanému vynálezu, ktorého jedným znakom je systém na vylepšovanie receptu na ošetrovanie rohovky chirurgickým odstraňovaním s použitím lasera. Typicky recept bude získaný s použitím vlnoplochového určovania.0013 Databáza liečebných výsledkov na určitom počte už skôr ošetrených pacientov je prístupná. Táto databáza obsahuje pri každom už skôr liečenom pacientovi najmenej jeden klasifikačný prvok a tiež obsahuje predoperačný vlnoplochovo určovaný korekčný recept a pooperačný zrakový profil. Rozdiel medzi predoperačným korekčným receptom a pooperačným zrakovým profilom predstavuje nad-korekciu alebo pod-korekciu rezultujúcu z operácie.0014 Liečebné výsledné údaje sú prístupné z databázy na základe poznania klasifikačného prvku súvisiaceho s aktuálnym pacientom. Z týchto údajov sa priemerný rozdiel môže vypočítať medzi predoperačným receptom a pooperačným profilom. Tento priemerný rozdiel sa potom používa na úpravu aktuálneho pacientovho korekčného receptu, aby sa vytvoril optimalizovaný recept pred uskutočnením procedúry.0015 Ďalší znak prihlasovaného vynálezu zahŕňa softwarový balíček na uskutočnenie výpočtových krokov opísaných vyššie. 0016 Znaky, ktoré charakterizujú vynález, čo sa týka ako organizácie, tak aj spôsobu operácie, spoločne s jeho ďalšími cieľmi a výhodami, budú lepšie zrozumiteľné z nasledujúceho opisu použitého V nadväznosti s pripojeným zobrazením. Má sa chápať, že vyobrazenie je na cieľ znázornenia a opisu a nie jeurčené ako vymedzenie ohraničenia vynálezu. Tieto a dalšie cieledosiahnuté a výhody ponúkané prihlasovaným vynálezon 1 sa stanú pochopiteľnejšie, keď sa opis, ktorý nasleduje, prečíta spoločnePrehľad obrázkov na výkrese0017 Obr. 1 je schématický diagram systému prihlasovaného vynálezu.Obr. 2 A, 2 B je vývojový diagram spôsobu na optimalizovanie liečebného receptu pre aktuálneho pacienta.Obr. 3 znázorňuje príkladový algoritmus na vypočítanie optimalizovaných koeficientov pre liečebný recept.Obr. 4 je vývojový diagram spôsobu vytvárania databázy0018 opisy výhodných uskutočnení prihlasovaného vynálezu budú prezentované s odkazom na obr. 1 - 4. 0019 Systém 10 (obr. l) prihlasovaného vynálezu sa zameriavav prvom uskutočnení na optimalizáciu receptu na ošetrovanie rohovky chirurgickým odstraňovaním s použitím lasera. V uprednostňovanom uskutočnení merané korekčné recepty budú odmerané (blok 101) s použitím vlnoplochového zisťovacieho prístroja 11 pre aktuálneho pacienta. Typicky korekčný recept obsahuje algoritmus majúci určitý počet termínov, 2 ktorých každý sa združil s koeficientom. Napríklad vlnoplocha môže byť opísaná matematicky s použitím Štandardizovanej formy ako Zernikeove mnohočleny, Tailorove mnohočleny alebo Fournierove rady, aj keď tieto nie sú ako limitujúce. Pre akúkoľvek formu opisujúcu Hatematický tvar sa špecifická vlnoplocha môže opisovať s použitím numerických hodnôt na rozlišovanie rôznych

MPK / Značky

MPK: G06Q 50/00, A61F 9/007

Značky: rohovky, receptu, optimalizovanie, ošetrovanie, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e1181-system-na-optimalizovanie-receptu-na-osetrovanie-rohovky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém na optimalizovanie receptu na ošetrovanie rohovky</a>

Podobne patenty