Sedadlo vozidla s otočným a v podstate prestaviteľným operadlom

Číslo patentu: E 11562

Dátum: 11.09.2007

Autori: Abraham James, Mildt Helmut

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka sedadla vozidla so sedacou časťou a s operadlom chrbta,pričom toto operadlo chrbta má prvú os otáčania, pričom toto operadlo chrbta je pomocou tejto prvej osi otáčania usporiadané otočne okolo tejto prvej osi otáčania aspoň o 90 °z normálnej polohy do polohy pre nakladanie.0002 Podobné zariadenia sú všeobecne známe. Tak napriklad zverejnený spis US 3 666 319 A opisuje lakťovú opierku, ktorá je prestaviteľná medzi vyklopenou a sklopenou polohou. Pritom je pohyb lakťovej opierky kontrolovaný pomocou určitej konštrukčnej súčasti. Nevýhodné pri tomto zariadení je však to, že lakťová opierka je len súčasťou operadla chrbtaa sama nemôže v prípade potreby prevziať funkciu sklopného sedadla vozidla.0003 Zo zverejnenćho spisu W 0 97/28019, ktorý je považovaný za najbližší stav techniky,vyplýva sedadlo vozidla s lakťovou opierkou, ktoré má dva sedacie vankúše, ktoré sú uložené na zadnej stene. Toto sedadlo vozidla s lakťovou opierkou je vybavené prvou osou otáčaniana prestavenie zo sedacej polohy do polohy na opretie lakťa.0004 Základom predloženého vynálezu je vytvorit sedadlo vozidla, ktoré je využiteľné tiež ako lakťová opierka, a ktoré nemá nedostatky zariadení, známych zo stavu techniky, a navyšesa ľahko obsluhuje, je robustné a vo výrobe nákladovo priaznivé.0005 Základom predloženého vynálezu je vytvorit sedadlo vozidla, ktoré je využiteľné tiež ako lakťová opierka, a ktoré nemá nedostatky zariadení, známych zo stavu techniky, a navyšesa ľahko obsluhuje, je robustné a vo výrobe nákladovo priaznivé.0006 Táto úloha je vyriešená sedadlom vozidla so sedacou časťou a s operadlom chrbta podľa nároku l. Tým je podľa vynálezu výhodne možné používat sedadlo vozidla ako vo funkcií sedadla vozidla a nechat osoby (pasažierov) na ňom sedieť, ako aj používat časti sedadla vozidla aj ako lakťovú opierku, aby bolo možné pasažierom poskytnúť zvláštny komfort pomocou použitia lakťovej opierky. Navyše je ešte možné otočiť operadlo chrbta sedadla vozidla do polohy pre nakladanie, čím sa vytvorí úložný priestor vo vnútri vozidla. Podľa vynálezu je tak možné, aby sedadlo vozidla malo viac funkcií a cielene sa prispôsobiloprianiam pasažierov vozidla alebo vodiča vozidla, bez toho aby sa pritom muselo náročneprestaviť. Prevažujúcou časťou operadla chrbta, ktorá je v polohe lakťovej opierky uložená vyššie, ako V normálnej polohe, je najmä spodná časť, výhodne spodná polovica operadla chrbta.0007 Podľa vynálezu sa na prestavenie operadla chrbta sedadla vozidla do polohy lakťovej opierky otočí operadlo chrbta okolo druhej osi otáčania. Druhá os otáčania sa výhodne nachádza v smere k sedacej časti pred prvou osou otáčania a vo vzťahu k sedacej časti nad prvou osou otáčania. Otáčaním operadla chrbta okolo druhej osi otáčania je výhodne možné umiestniť prevažnú čast operadla chrbta v polohe lakťovej opierky vyššie, ako je tomu v nakladacej polohe. Tým je využitie operadla chrbta ako lakťovej opierky podstatne pohodlnejšie a zvýši sa komfort pasažierov. Navyše sa operadlo chrbta otočením okolo druhej osi otáčania podstatne premiestni dopredu, takže koncová oblasť operadla chrbta (spodná oblasť v nomiálnej polohe) nemôže pri otáčaní narážať na súčasti rámu vozidla, najmä nie na karosériu0008 V zmysle vynálezu je treba pod pojmom koncová oblasť operadla chrbta chápať tú časť, ktorá leží, resp. by ležala naproti opierke hlavy, a ktorá sa nachádza v podstate v styku so sedacou časťou. Pod pojmom čast rámu je treba chápať všetky konštrukčné súčasti vozidla(najmä súčasti karosérie), na ktorých je možné upevniť prípadné konštrukčné súčasti0009 Takéto konštrukčné súčasti vnútomého priestoru vozidla môžu predstavovať naprikladsedadlá vozidla zadnej sedadlovej lavice.0010 Pod pojmom nomiálna poloha sedadla vozidla je treba chápať to, že operadlo chrbta a sedadlová časť sú usporiadané k sebe vpodstate vpravom uhle, pričom sedadlová časť sa nachádza v podstate vo vodorovnej rovine, a pričom sa operadlo chrbta nachádza v podstate vo vztýčenej polohe. Naproti tomu v polohe pre nakladanie sa má operadlo chrbta nachádzať v podstate v styku so sedacou časťou vo vodorovnej rovine. Pod pojmom poloha lakťovej opierky je treba naproti tomu v zmysle vynálezu chápať, že operadlo chrbta je približne vodorovne, avšak sedacia časť nie je v styku s prevažnou časťou operadla chrbta. Výhodne je však v styku so sedacou časťou len opierka hlavy, namontovaná na homom konci operadlachrbta. Možná by bola aj poloha lakťovej opierky, vktorej je operadlo chrbta uloženév podstate vodorovne vzhľadom na sedaciu časť, avšak má defmovanú vzdialenosť od sedacejčastí a neexistuje žiadny jeho styk so sedacou časťou.0011 Podľa vynálezu je druhou osou otáčania virtuálna os otáčania, určená výkyvným prostriedkom. Pomocou virtuálnej druhej osi otáčania je zvlášť výhodne možné používat predné časti (umiestnenie operadla chrbta vzhľadom na sedaciu časť) druhej osi otáčania tak,bez toho aby pritom bolo nutné prevziať nevýhody reálnej osi otáčania, nachádzajúcej sa v polohe druhej osi otáčania. Najmä sa pomocou virtuálnej druhej osi otáčania zvýši komfort sedenia pasažierov, pretože žiadne tvrdé konštrukčné súčasti druhej osi otáčania nemôžu tlačiť cez vankúš operadla chrbta. Pri prvej osi otáčania dochádza k väčšiemu odstupu tela od kovu a pomocou druhej osi otáčania preto vzniknú výhody a možnosť takého usporiadaniazadného operadla voči karosérii, ktorým sa dosiahne úspora miesta.0012 Výhodne má sedadlo vozidla ešte ďalšie operadlo chrbta. Pritom je možné toto ďalšie operadlo chrbta taktiež otočiť z normálnej polohy do polohy pre nakladanie. Ďalšie operadlo chrbta tvorí, výhodne spolu s ďalšou sedacou časťou, napríklad 40-ný podiel zadnej vozidlovej lavice. Operadlo chrbta a sedacia časť tvoria výhodne 20-ný podiel zadnej vozidlovej lavice. Sedacia časť a ďalšia sedacia časť môžu v jednej forme vyhotovenia tvorit súvislú sedaciu časť, takže existuje len jedna sedacia časť pre 20-ný podiel a 40-ný podiel. Pri oddelených sedacích častiach (20-ný podiel spolu so 40-ným podielom obsíahnu vždy jednu sedaciu časť) je podľa vynálezu výhodne možné, vymontovať ako 20-ný podiel,tak aj 40-ný podiel jednotlivo, aby sa tak podľa danej situácie veľmi flexibilne vytvoril vovnútomom priestore vozidla úložný priestor.0013 Výhodne tvori operadlo chrbta a ďalšie operadlo chrbta v polohe pre nakladanie spoločnú, výhodne vpodstate vodorovnú rovinu. Výhodne tým vznikne vo vozidle úložný priestor, v dôsledku čoho je možné uskutočniť aj transport väčších predmetov. Výhodne tvorí pritom operadlo chrbta a ďalšie operadlo chrbta vodorovnú rovinu na uľahčenie nakladania vozidla, pretože nie je potrebné prekonávať žiadny sklon nakladacej plochy alebo ho pri nakladaní zohľadniť. Okrem toho je možne transponovať s vodorovnou nakladacou plochouaj väčšie predmety, bez toho aby čiastkové oblasti väčšieho predmetu narážali na strop0014 V jednej nenárokovanej forme vyhotovenia môže byť výkyvným prostriedkom štvorkĺbový mechanizmus. Pomocou tohto štvorkĺbového mechanizmu je možné otáčať operadlom chrbta okolo druhej virtuálnej osi otáčania, v dôsledku čoho sa operadlo chrbta premiestni v podstate dopredu a prevažná časť operadla chrbta sa uloží vyššie, ako je tomu v polohe pre nakladanie. Je výhodné použiť ako výkyvný prostriedok štvorkĺbový mechanizmus, pretože sa tým zabezpečí stabilná konštrukcia operadla chrbta v polohe lakťovej opierky. Odbomíkoví je jasné, že napríklad pri opretí lakťa o operadlo chrbta v polohe lakťovej opierky pôsobí na operadlo chrbta určitá sila. V závislosti od polohy, v ktorej pôsobí sila na operadlo chrbta V polohe lakťovej opierky, vznikne efekt páky, a v dôsledku toho na efekte páky závislé (silné) zaťaženie operadla chrbta v polohe lakťovej opierky. Preto musí byť operadlo chrbta usporiadané v polohe lakťovej opierky s dostatočnou výdržou, aby nemohlo ani pri pôsobení značnej sily dôjsť k žiadnemu poškodeniu konštrukčných súčasti operadla0015 Výhodne je výkyvný prostriedok vybavený ozubeným kolesom a styčnicou. Ozubené koleso je výhodne pevne uložené na operadle chrbta a zaberá do ozubenia styčnice. Styčnica je potom okrem toho ešte otočná okolo prvej osi otáčania. Ozubené koleso sa vnormálnej polohe nachádza v zadnej dorazovej polohe na styčnici. Ak sa otočí operadlom chrbta znormálnej polohy do polohy lakťovej opierky, potom sa ozubené koleso pohybuje po ozubení V smere k sedacej časti dopredu, pričom styčnica svoju polohu vzhľadom na sedaciu časť relatívne nezmení. V dôsledku toho sa prevažná časť operadla chrbta premiestni v smere k sedacej časti dopredu. Ak sa má operadlo chrbta otočiť do polohy pre nakladanie, potom sa ako operadlo chrbta, tak aj ďalšie operadlo chrbta otáča okolo prvej osi otáčania. Pritom sa styčnica vykývne okolo prvej osi otáčania v smere k sedacej časti dopredu, v dôsledku čoho sa ozubené koleso znova pohne do zadnej dorazovej polohy na styčnici (prechod z polohylakťovej opierky do polohy pre nakladanie), resp. zostane v zadnej dorazovej polohe.0016 (Prechod z normálnej polohy do polohy pre nakladanie). Pritom je výhodne možné otočit operadlo chrbta do polohy pre nakladanie, bez toho aby bola prevažná časť operadla chrbta uložená vyššie. Výhodne je tak umožnené vytvoriť v polohe pre nakladanie medzioperadlom chrbta a ďalším operadlom chrbta vodorovnú rovinu.0017 Výhodne je výkyvný prostriedok spojený so sedacou časťou a s operadlom chrbtasedadla vozidla. Tak je možné výkyvný prostriedok vsadiť a pevne namontovať do vozidla.

MPK / Značky

MPK: B60N 2/36, B60N 2/20, B60N 2/46

Značky: vozidla, podstatě, přestavitelným, sedadlo, operadlom, otočným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e11562-sedadlo-vozidla-s-otocnym-a-v-podstate-prestavitelnym-operadlom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sedadlo vozidla s otočným a v podstate prestaviteľným operadlom</a>

Podobne patenty