Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka tabliet amlodipín-besylátu so zlepšenou stabilitou aktívnej zložky a zníženou hmotnosťou, ktoré obsahujú mikrokryštalickú celulózu, lubrikant a dezintegračnýprostriedok. Vynález sa tiež týka spôsobu prípravy uvedených tabliet.0002 Je známe, že amlodipín-besylát besylát 5-metylesteru 2-(2-aminoetoxy)-metyl-4-(2 chlorofenyl)-1,4-dihydro-6-metyl-3-etyl-3,5-pyridindikarboxylovej kyseliny je jedným znajdôležitejších reprezentantov farmaceutických látok, ktoré majú aktivitu ako antagonisty vápnika. V terapeutickej praxi sú používané tablety obsahujúce amlodipín-besylát vmnožstvách, ktoré zodpovedajú 2,5 mg, 5 mg a 10 mg voľnej amlodipínovej bázy. Množstvo amlodipín-besylátu v tabletách činí 3,472 mg, resp. 6,944 mg a 13,888 mg. Aj napriek relatívne malému obsahu aktívnej zložky sú hmotnosti známych tabliet prekvapivo vysoké (100 mg,resp. 200 mg a 400 mg), t.j. koncentrácia aktívnej zložky v známych kompozíciách ťažko prekročí 3.0003 Podľa publikácie Ľinformatore Farmaceutico, 1994, kvantitatívne zloženie známych tabliet amlodipín-besylátu je nasledujúce tableta Norvasc®, 10 mgamlodipín-besylát 13,889 mg mikrokryštalická celulóza 248,1 ll mg hydrogenfosforečnan vápenatý (bezvodý) 126,0 mg sodná soľ karboxymetylškrobu 8,0 mg stearát horečnatý 4,0 mg nominálna hmotnosť tablet 400,0 mg0004 Odbomíci V odbore výroby tabliet jednoznačne navrhujú techniku priameho lisovania v prípade, keď nie sú prítomné spojivá na vlhkú granuláciu rozpustné vo vode alebo v ktoromkoľvek inom rozpúšťadle, pričom mikrokryštalická celulóza a bezvodý hydrogen fosforečnan vápenatý sú excipienty typicky používané V technikách priameho lisovania.0005 Neobvykle malá koncentrácia aktívnej látky použitá v hore uvedenej kompozícii musela byť dôsledkom zlých tabletovacích vlastností a zlej stability amlodipín-besylátu. Počasriameho lisovania ktoré musí b oužívané na rí ravu znám ch tabliet, e aktívna zložka P Jzmiešaná s rôznymi tabletovacími excipientmi (plnivami, suchými spojivami, dezintegračnými prostriedkami, klznými prostriedkami) v práškovej fonne a potom je prášková zmes tabletovaná. Vie sa, že excipient na priamu tabletáciu môže len mierne zlepšiť zlé tabletovacie vlastnosti aktívnej zložky. Súčasne nemôže byť používaná technika vlhkej granulácie, ktorou by sa zlepšila kompresibílita, vďaka chemickej nestabilite aktívnej zložky a granulácia V organickom rozpúšťadle je veľmi drahá, najmä potom V prípade, keď sú dôsledne dodržiavanépožiadavky na životné prostredie.0006 Preparáty, ktoré sú v súčasnosti na trhu, majú niekoľko nevýhod. V dôsledku značného počtu excipientov je veľkosť tabliet relatívne vysoká, pričom objemné tablety sa zle prehĺtajú,najmä potom staršími pacientmi, ktorí používajú farmaceutické preparáty obsahujúce arnlodipín ako prví. Navyše vďaka vysokému obsahu excipienta sú náklady na materiál pri ich výroberelatívne vysoké a v prípade danej výrobnej linky je produkcia pomerne nízka.0007 Pri príprave známej tablety amlodipín-besylátu sme zistili, že jej stabilita v stanovených testoch zvýšenej stability nespĺňa požiadavky. Testy totiž ukázali, že po skladovaní počas 3 mesiacov pri teplote 40 °C za relatívnej vlhkosti (RH) 75 presiahlo množstvo oxidačných rozkladných produktov v tabletách s hore uvedeným zložením množstvo 0,5 , ktoré jeMikrokryštalická celulóza PH 102 62,025 mg 248,100008 Zloženie testovaných tabliet bolo nasledujúceSodná soľ karboxymetylškrobu Stearát horečnatý Priemerná hmotnost0009 Použila sa technika priameho lisovania, tzn. hore uvedené komponenty boli preosievané, homogenizované a homogenizát bol lisovaný do tabliet na rotačnom tabletovacom stroji typu0010 Počiatočné skúšky tabliet poskytli výhodné výsledky. Avšak počas zrýchlených testov stability trvajúcich počas 3 mesiacov presiahlo podľa HPLC množstvo oxidačných rozkladnýchproduktov povolenú hodnotu 0,5 .0011 Prof 1 l kontaminácie tabliet obsahujúcich 2,5 mg amlodipínu, čo je koncentráciakontamínácie vyskytujúca sa v uvedených retenčných časoch stanovená HPLC, je nasledujúca0012 Profil kontaminácie tabliet obsahujúcich 5 mg amlodipínu podľa HPLC je nasledujúci0013 Profil kontaminácie tabliet obsahujúcich 10 mg amlodipínu podľa HPLC je nasledujúci0014 Počas zrýchlených testov stability teda došlo k výraznému zvýšeniu nmožstvaoxidačného produktu s retenčným časom 8,5 min a presiahlo povolené maximálne množstvo0015 Teda na prípravu tabliet amlodipín-besylátu s vhodnou kvalitou tu existovala potrebaposkytnúť zloženie, ktoré by malo vhodnú stabilitu.0016 Kvôli poskytnutiu kompozície, ktorá by poskytovala vhodnú stabilitu tabliet obsahujúcich amlodipĺn-besylát ako aktívnu zložku, boli pripravené tablety obsahujúce 10 mg aktívnej zložky pomocou rôznych plnív na priame tabletovanie a boli skúmané lisovacie vlastnosti uvedených tabliet. Rozsah kontaminácie bol meraný pred a po tepelnej záťaži s0017 Zloženie tabliet a výsledky testov sú uvedené v tabuľke I nižšie.Sodná soľ karboxymetylškrobu (Primoj el)

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4422, A61K 9/20

Značky: zlepšenou, stabilitou, amlodipín-besylátu, tablety

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e1132-tablety-amlodipin-besylatu-so-zlepsenou-stabilitou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tablety amlodipín-besylátu so zlepšenou stabilitou</a>

Podobne patenty