Zariadenie na jedno použitie pre analýzu telovej tekutiny

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na jedno použitie pre analýzu telovej tekutiny0001 vynález sa týka zariadenia na jedno použitie pre analýzu telesnej tekutiny, najmä pre testovanie krvných cukrov, ktoré obsahuje nádobku, ktorá môže byt vložená do meracieho zariadenia, vzorkovací člen, usporiadaný v nádobke pre prepichnutie kože časti tela a odobratie vzorky telovejtekutiny, a testovací člen pre prijímanie telovej tekutiny, získanej prepichnutím kože.0002 Také postupy a zariadenia pre odber malého množstva telových tekutín sú využívané predovšetkým u diabetikov pre samostatné sledovanie hladiny krvných cukrov, čo môže byt uskutočnené niekoľkokrát denne.Doterajšie koncepcie predpokladajú mikroskopickú ihlu, zariadení pre prepichovanie kože, a to za účelom odberu malého množstva krvi s využitím kapilárnych síl a pre analýzu tejto krvnej vzorky. U takých zariadení sú obvykle lancetovýčlen a testovací prvok integrované do jediného dielu, pričomPrenos tekutiny od vzorkovacieho člena do testovacieho členaje zahájený pomocou premiestnenia membrány.0003 Na tomto základe je úkolom tohto vynálezu zdokonalić dosiaľ známe zariadenie a poskytnút jednoduchúa nenákladnú koncepciu pre integrované odberové a meracie0004 Kombinácia znakov uvedených v nezávislých patentových nárokoch je navrhnutá pre splnenie tohto úkolu.Výhodné uskutočnenia a dalšie vylepšenia sú uvedené0005 vynález je založený na myšlienke udržovania vzorkovacieho člena mimo testovací prvok v spoločnom priestore pred použitím, pričom len vzorkovací člen je uvádzaný do prevádzky. Preto teda je u tohto zariadenia navrhnuté, že testovací člen je upevnený v záchytnej komôrke nádobky, pričonx vzorkovaci člen je usporiadaný V rovnakej záchytnej komôrke tak, že je umiestnený v odstupe od testovacieho člena v počiatočnom stave, pričom je v kontakte s testovacim členom pre prenos telovej tekutiny V prenosovom stave po prepichnuti kože. Týmto spôsobom je možné zabrániť kontaminácii vzorkovacieho člena, najmä prostrednictvom voľných chemických častíc testovacieho prvku pred kontaktoms kožou. Okrem toho pevné pripojenie testovacieho členaV nádobke uľahčuje výrobu a umožňuje jednoduchý prenos vzorky, pričom je zaistené bezpečné vyradenie do odpadu všetkých použitých potenciálne nebezpečných materiálov. Vzorkovací člen je preto uvedený do prevádzky pre uskutočnenie prepichovacieho pohybu smerom von a dozadu V nádobke, pričom testovací člen je usporiadaný stacionárne0006 za úče 1 on 1 ďalšieho Vylepšenia vynálezcovskej koncepcie výhodné uskutočnenie stanovuje, že vzorkovací člen je oddelený od testovacieho člena pomocou rozpery, ktorá môže byt vyradená z prevádzky behom prepichovania kože. Za účelom zaistenia voľného priestoru medzi Vzorkovacím členom a testovacím členom v počiatočnom stave prebieha rozpera cez vzdialenosť v smere prepichovacieho pohybu vzorkovacieho0007 U výhodného uskutočnenia je rozpera odstrániteľná pomocou ovládača usporiadaného pre ovládanie prepichovacieho pohybu vzorkovacieho člena. V tomto ohľade je výhodné, keď je rozpera vytvorená, s výhodou s napred stanoveným zlomovým núestom, na stene nádobky vymedzujúcej záchytnú komôrku, pričom rozpera je odlomená od steny pre zaistenie prenosovej fázy. Alternatívne je možné, že rozpera je pripojená k vzorkovaciemu členu, a doraz nádobky je odstrániteľný, takže rozpera nie je využiteľná V prenosovom0008 Ďalšie zdokonalenie spočíva v tom, že vzorkovací člen je pritláčaný na testovací člen pomocou pružného prvku, pričom je zaistený automatický prenos vzorky.U tohto usporiadania je vzorkovaci člen ohýbaný protipôsobeniu vŕtanej sily pružného prvku behom prepichovania kože. To môže byt uskutočnené pomocou vzorkovacieho člena,ktorý má pružný ohýbací článok tvoriaci pružný prvok. Okrem toho je výhodné, keď vzorkovací člen je vytvorený ako háčiková ihla, pričont pružinové rameno háčikovej ihly jepredpäté proti testovaciemu členu.0009 Pri uplatňovaní je rovnako výhodne, keď vzorkovací člen má špičku pre prepichnutie kože a kapilárnu štruktúru pre odber telovej tekutiny, pričom kapilárna štruktúra je V tekutinovom spojení s testovacím prvkom behom prenosovej fázy. Výhodné uskutočnenie zaisťuje, že vzorkovací člen obsahuje zahrotené prepichovacie rameno, pričom do strany rozovretý kanálik prebieha pozdĺž prepichovaciehoramena, s výhodou majúceho ohnutý úsek, ktorý môže bytuvedený do styku s testovacím členom.0010 Za účelom presného ovládania môže vzorkovací člen obsahovat záberovú štrbinu pre uloženie ovládacejtyčinky pre poháňanie prepichovacieho pohybu.0011 Pre využívanie je rovnako výhodné, keď testovací člen je vytvorený ako reakčná podložka majúca reaktívnu vrstvu, ktorá je citlivá na analyt v telovej tekutine, pričom podložka z plochého materiálu je pripevnená na stenu nádobky vymedzujúcej záchytnú komôrku. U tohto usporiadania je možné, aby testovací člen bol usporiadaný pre namontovanie v nádobke ako jednotka, samostatná od0012 Ďalšie zdokonalenie spočíva v tom, že nádobkaje utesnená voči okolitému prostrediu pomocou tesniacej

MPK / Značky

MPK: A61B 5/151

Značky: použitie, jedno, tekutiny, analýzu, zariadenie, telovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e11291-zariadenie-na-jedno-pouzitie-pre-analyzu-telovej-tekutiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na jedno použitie pre analýzu telovej tekutiny</a>

Podobne patenty