Produkt na báze konjugovanej kyseliny linolovej a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 10837

Dátum: 11.01.2008

Autor: Lorenzon Maurizio

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Produkt na báze konjugovane k selin linolove a s ôsob ehoSúčasný vynález sa týka produktu na báze konjugovanej kyseliny linolovej (dalej len CLA) alebo jeho derivátov vykazujúcich vlastnosti podľa predvýznakovej časti hlavného patentového nároku.Súčasný vynález sa dalej týka spôsobu výroby uvedeného produktu.Širší termín CLA označuje geometrické a pozičné konjugované diénové izoméry odvodené z kyseliny linolovej, ako vo forme voľných nmstných kyselín (FFA), tak vo forme odpovedajúcich soliCLA sa v prirode vyskytuje V mlieku a mäse prežúvavcov a je vytváraná ako prechodná kyselina behom. procesu biohydrogenácie niektorých polynenasýtených mastných kyselín obsiahnutých v ich potrave, zvlášt kyseliny linolovej a kyseliny a-linolenovej. Niektoré z týchto prechodných kyselín unikajú úplnej hydrogenáciiDominantným izomérom CLA v nastnej frakcii mlieka prežúvavcov je cis-9,trans-ll, pre ktorý bol popĺsaný mechanizmus endogénnej syntézy (Mahfouz a kol., 1980, Pollard a kol., l 980, Griinari a kol., 2000).Výskumy uskutočňované V posledných troch desatročiach ukázali, žetento izomér je spoločne s trans-lO,cis~l 2 izoméron 1 zapojený doNižšie sú uvedené niektoré 2 mnohých potenciálnych aplikácií CLA i) inhibícia genézie, ii) zlepšenie imunitných funkcií, iii) redukcia zápalu, iv) redukcia katabolických efektov stimulácie(redukciou koncentrácie LDL ~ lipoproteínov s nízkou hustotou a redukciou pomeru LDL voči HDL - lipoproteínom s vysokou hustotou), vii) redukcia akumulácie telesného tuku a zvýšeniepodielu aktívnej telesnej hmoty, viii) zrýchlenie rastu u mladých hlodavcov, ix) V niektorých experimentálnych modeloch redukciaNie všetky z vyššie uvedených fyziologických je možné pripísat obidvom vyššie zmieneným izomérom (čo platí pre inhibíciu genézie mliečnych žliaz) v niektorých prípadoch je účinok determinovaný len jedným z nich (trans-lO,cis-12 je napríklad jediným izomérom zodpovedným za redukciu telesného tuku, zatiaľ čo izomér cis 9,trans-ll zvyšuje rast a účinnost kŕmenia u mladých hlodavcov),zatiaľ čo v dalších prípadoch sa zdá, že účinok oboch izomérovspočíva vo vyvažovaní protichodných efektov.Vo svetle vyššie popísaných potenciálnych priaznivých účinkov vznikla potreba zvýšit dostupnosť CLA a to jednak snahou o produkciu. mlieka prežúvavcov, ktoré je bohatšie čo do obsahu danej zlúčeniny, a jednak snahou poskytnút produkty na báze CLA,určenej pre priame podávanie ľudbm, napríklad V podobe potravinových doplnkov alebo ako prísady pre použitie v bežnej potravinovej produkcii. V prvom prípade je jednou z možných alternatív doplnenie krmiva pre zvieratá o synteticky vyrobenúTiež je známy spôsob laboratórnej syntézy CLA z rastlinnýcholejov, ako je požltový olej alebo slnečnicový olej. Získaný produkt je obvykle zmesou izomérov CLA V jej rôznych formách, ako sú metylestery voľných mastných kyselín (FFA) a je možné ho použitV potravinách pre ľudí i V krmivách pre zvieratá.CLA však vykazuje vážne nevýhody z hľadiska stability.CLA vykazuje sklon k ľahkému reagovaniu s kyslíkom a inými oxidačnými činidlami, ako je cholinhydrochlorid. a niektoré minerály, zvlášť za prítomnosti svetla alebo kovov, ako je meď a železo, pričom rýchle degraduje a stráca svoju účinnost. Následkom nízkej odolnosti Voči oxidačným procesom je veľmi nestabilná a menej praktická než bežné polynenasýtené mastnéCLA je tak treba vhodným spôsobom chránit pred vonkajším prostredím (v priebehu doby - prípadne veľmi dlhej doby - od jej Vyrobenia až do jej použitia) a pred gastrickým a pregastrickýmMiera nestability CLA naviac predstavuje Významné obmedzenie pre výrobné procesy, V rámci ktorých je vytváraná ochrana CLA Výrobné procesy vyžadujúce po dlhšiu dobu vysokú teplotu byspôsobili jej rýchlu degradáciu.Známe spôsoby ochrany CLA zahrnujú použitie CLA vo forme Vápenatých solí alebo vo forme esterov, či zapuzdrenia molekuly v kaseínovej matrici upravenej formáldehydom, aleboCiele V podobe zaistenia stability CLA podľa požiadavkov trhu však doposiaľ neboli dosiahnuté. Pretrváva tak dopyt po produkte na báze CLA s obsahom CLA, odolnom voči oxidácii, pod jej účinkaminedoznáva podstatné zmeny a to i po veľmi dlhú dobu V rade mnohýchliet. Nie je nutné pristúpit k použitiu antioxidantov alebo ku skladovaniu V inertnej atmosfére, a ktorý bude zároveň. stabilnýv gastrointestinálnom trakte zvierat a ľudí.Súčasný vynález sa týka poskytnutia produktu na báze CLA a spôsobe jeho výroby, s ktorých pomocou budú prekonané vyššie diskutovanéštrukturálne a funkčné obmedzenia známe v stave techniky.Tento problém je V súčasnom vynáleze odstránený prostrednictvomproduktu a spôsobe podľa závislých patentových nárokov.Produkt vyrobený podľa súčasného vynálezu je zapuzdreného typu a obsahuje vnútorné jadro, v ktorom je významne koncentrovaná CLA,a poćahovú vrstvu, ktorá za účelom zakrytia a ochrany celkoveVýsledný produkt môže byt akéhokoľvek tvaru a veľkosti, s výhodou je však vyrábaný vo forme granúl s veľkostou medzi 0,15 a 2 milimetre, pričom najmenej 80 produktu vykazuje veľkost častícProdukt vo forme granúl je s výhodou vyrábaný spôsobom mikrozapuzdrovania prostredníctvom nižšie podrobnejšie popísanejPoužitá CLA je s výhodou. synteticky derivovaná vo forme voľnej mastnej kyseliny a/alebo metylesteru. Vykazuje formu olejnatej tekutiny s čo najvyšším možným obsahom, s výhodou najmenej 50 hmot. , dvoch hlavných izomérov CLA cis-9,trans-ll a translO,cis-12. Oba izoméry sú obvykle zastúpené v skoro ekvivalentnomObsah oboch hlavných izomérov CLA prítomných V syntéznom oleji CLA

MPK / Značky

MPK: A23L 1/30, A23L 1/00, A23K 1/00

Značky: báze, produkt, konjugovanej, spôsob, výroby, linolovej, kyseliny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e10837-produkt-na-baze-konjugovanej-kyseliny-linolovej-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Produkt na báze konjugovanej kyseliny linolovej a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty