Schodiskový výťah

Číslo patentu: E 10639

Dátum: 28.02.2005

Autor: Van Der Heiden Arnoldus Theodorus

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka schodiskového výťahu. Schodiskový výťah je riešením dopravy sediacich osôb alebo predmetov V miestach,kde nie je možné umiestniť normálnu výťahovú šachtu.0002 Príklad schodiskového výťahu je opísaný V US patentovom spise 5 533 594. Známe schodiskové výťahy zahrnujú koľajnicu inštalovanú nad. schodiskonx na vnútornej alebo vonkajšej stene schodiska, platformu (napríklad sedačku, alebo plošinu pre invalidný vozík) a pohonný mechanizmus na pohyb platformy po koľajnici a tým aj pozdĺž schodiska. Ďalej je známe použitie druhého pohonného mechanizmu udržujúceho platformu vo vodorovnej polohe. Tento druhý pohonný Jnechanizmus otáča platformou voči koľajnici okolo vodorovnej osi, v závislosti na stúpaní koľajnice v danom mieste.0003 Vyššie uvedený US patentový spis 5 533 594 opisuje, ako sa pri nástupe aj výstupe využíva rotácia platformy okolo zvislej osi, čo je v tomto odbore známe pod pojmom Výkyvné otáčanie. Týmto spôsobom sa prepravovaná osoba otáča ku schodu V hornej aj dolnej časti schodiska. Na to sú potrebné dve polohy(pre hornú a dolnú časť schodiska, V uvedenom poradí), ktoré sa voči koľajnici vzájomne otáčajú o 180 stupňov. Pri pohybe sa platforma fixuje v prepravnej polohe, ktorá je napríklad uprostred medzi dvomi polohami, s prepravovanou osobou čelom ku stene.0004 Patentový spis ďalej opisuje, ako možno na otáčanie využiť kombináciu postupného pohybu a rotácie, aby sa predchádzalo nárazu platformy schodiskového výťahu do steny počas otáčania z nástupnej a výstupnej polohy do polohy transportnej.0005 GB 2 368 574 podobne opisuje schodiskový výťah, ktorý vykonáva otáčanie sedačky na koncoch koľajnice. Zdôrazňuje to, že rotácia V iných polohách by nemala byť možná.0006 EP 793614 (publikované ako WO 86/15974) zverejňuje schodiskový výťah so sedačkou, ktorou možno otáčať okolo dvoch vodorovných osi a presúvať nahor a nadol pozdĺž zvislej osi. Rotácia a postupný pohyb sa využíva na prispôsobenie variabilite koľajnice. Postupný pohyb sa tiež využíva na predchádzanie kontaktu hlavy užívateľa so stropom.0007 Rozhodujúcim faktorom na umiestnenie schodiskového výťahu je dostupnosť priestoru. na schodisku. Ak sa platforma nevojde medzi dve steny schodiska, alebo ak je pri strope schodiska nedostatočná svetlá výška, je zrejmé, že schodiskový výťah nemožno inštalovať. Toto platí najmä pre schodisko so zatáčkami. Pokiaľ schodisko neposkytuje dostatočný priestor, je nedostatok miesta na otáčanie pri nástupe a výstupe.0008 Jedným z cieľov vynálezu je poskytnúť schodiskový výťah,ktorý možno umiestniť na schodisku s menším dostupným priestorom než ako je to pri doterajších schodiskových výťahoch s platformou rovnakej šírky a/alebo výšky.0009 Jedným z cieľov vynálezu je poskytnúť schodiskový výťah,ktorý možno umiestniť na schodisku so zatáčkami, a ktorý zároveň umožňuje efektívne využitie dostupnej svetlej výšky.0010 Vynález poskytuje schodiskový výťah podľa patentového nároku 1, a spôsob pohybu schodiskového výťahu podľa patentového nároku 9. Schodiskový výťah podľa vynálezu zahrnuje pohon pre výkyvne otáčanie počas pohybu schodiskového výťahu po koľajnici,s cieľom predchádzania kolízii so stenami schodiska a/alebo schodmi schodiska. V miestach pozdĺž trate, kde by k takýmto kOlĺZiáHl bez otáčania dochádzalo, sa platforma, voči koľajnici otáča smerom od danej steny alebo schodu. Týmto spôsobom je v zatáčkach zaručený dostatočný odstup platformy od schodov bez potreby zvyšovania polohy inštalácie koľajnice. Výsledkom je viac svetlej výšky. Pomocou rotácie závislej na polohe sa platforma môže tiež po koľajnici pohybovať aj V obmedzenejšom priestore, takže schodiskový výťah možno použiť aj pre užšie0011 Tieto a ďalšie ciele, a výhodné aspekty Vynálezu budú teraz opísané na príkladoch s odkazom na sprievodné výkresy, naObr. 1 znázorňuje schodiskový výťah Obr. 2 znázorňuje riadiaci systém Obr. 3 znázorňuje pôdorys schodiska zhora a0012 Obr. 1 znázorňuje schodiskový výťah s koľajnicou 10 a platformou 12 s inštalovanými dvomi motormi 14, 16. Na tomto obrázku je platformou 12 sedačka. Je zrejmé, že V rámci tohto vynálezu je potrebné chápať termín platforma vo všeobecnom zmysle ako akúkoľvek konštrukciu s nosnou plochou bez toho, aby bola nutne touto plochou obmedzená.0013 Prvý motor 14 slúži na pohon pohybu platformy 12 po koľajnici 10. Prvý motor 14 je napriklad vybavený ozubeným kolesom (nie je zobrazené) známeho druhu a hrebeňovým prevodom(nie je zobrazený) s ktorým je ozubené koleso V zábere, takže otáčaním prvého motora 14 sa platforma pohybuje po koľajnici 10 nahor a nadol. Týmto spôsobom platformu 12 vždy nesie V podstate jeden bod koľajnice 10, takže bez ďalšieho usporiadania byorientácia platformy 12 kopírovala orientáciu koľajnice v mieste0014 Druhý motor 16 slúži na rotáciu platformy 12 VOCl koľajnici 10 okolo zvislej osi 18. Platforma 12 je usporiadaná rotačne okolo zvislej osi 18, napríklad na ložisku (nie je zobrazené), a druhý motor 16 poháňa rotačný pohyb okolo tejto osi. Možno použiť akúkoľvek formu prevodu, napríklad priamo použiť hriadeľ druhého motora 16 ako rotačnú os platformy 12,alebo použiť vhodnú ozubenú prevodovku, atď.0015 Schodiskový výťah je ďalej výhodne vybavený tretím motorom, ktorý slúži na udržiavanie sedacej plochy platformy 12vo vodorovnej polohe. Tento tretí motor nie je na obr. 1zobrazený kvôli prehľadnejšiemu opisu. Tretí motor slúži na rotáciu platformy okolo vodorovnej osi kolmej na rovinu rezu koľajnicou 10 a k vertikále, t.zn. kolmici voči stene ku ktorej je koľajnica 10 primontovaná. Rotácia okolo tejto osi kompenzuje vplyv zmien V sklone koľajnice 10. Namiesto tretieho motora možno na takýto cieľ použiť aj mechanický prevod tak, aby sa táto rotácia vykonávala pri pohybe po koľajnici 10.0016 Obr. 2 zobrazuje riadiaci SYSĚŠHI schodiskového výťahu. Riadiaci systém zahrnuje mikroprocesor 20, pamäť 22, rotačný senzor 24 a napájanie 26, 28, prvého a druhého motora. Mikroprocesor 20 je spojený s pamäťou 22, rotačným senzorom 24 a napájanínm 26, 28, prvého a druhého motora. Napájanie 26, 28,prvého a druhého motora poháňa prvý motor 14 a druhý motor 16,v uvedenom poradí.0017 Pamäť 22 obsahuje informáciu reprezentujúcu požadované uhly rotácie platformy 12 okolo zvislej osi 18. Forma prezentácie hodnôt môže byť akákoľvek, ako napr. Vyhľadávacia tabuľka s uloženými požadovanými hodnotami uhlov pre určité polohy pozdĺž koľajnice (prezentované napriklad počtom otáčok prvého motora 14 pred dosiahnutím určitej polohy), alebo koeficientmi polynómu ktorý vyjadruje požadované hodnoty uhlov ako funkciu polohy pozdĺž koľajnice (na počet otáčok prvého motora 14).0018 Mikroprocesor 20 je naprogramovaný na aktiváciu prvého motora 14 pre pohyb platformy 12 po koľajnici nahor alebo nadol. Senzor 24 zaznamenáva počet otáčok prvého motora 14. Z tejto informácie vyplýva poloha platformy 12 na koľajnici 10. Mikroprocesor 20 túto informáciu prečíta a na základe tejto informácie a informácie z pamäte 22 určuje požadovaný uhol0019 Na základe informácie senzora a informácie z pamäte 22 možno použiť akýkoľvek vhodný spôsob určovania uhla. To možno napriklad určiť použitím informácie senzora ako adresy V pamäti22 a získať tak požadovaný uhol, alebo interpoláciou medzi

MPK / Značky

MPK: B66B 9/08

Značky: schodiskový, výtah

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e10639-schodiskovy-vytah.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Schodiskový výťah</a>

Podobne patenty