Fotovytvrditeľné elastomérové kompozície

Číslo patentu: E 10506

Dátum: 19.06.2006

Autori: Lionburger James, Schall Joel, Woods John

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka fotovytvrditelných elastomérových kompozícií a spôsobov prípravy a použitia takýchto kompozícií. Konkrétnejšie sa tento vynález týka fotovytvrditelných elastomérových kompozícii užitočných na aplikácie vytvrditeIné v mieste použitia, ako napriklad tvorba tesnení na súčiastkach.Stručný opis doterajšieho stavu techniky0002 Vytvrditeľné kompozície sa už široko používajú na tmelenie, ako adhezíva, na nátery a zalievacie aplikácie, len ako vymenovanie niekoľkých aplikácii. Výber elastomérového skeletu a výtvrditeľnýoh skupin sa všeobecne volí s ohľadom na konkrétne koncové použitie a prostredie, v ktorom sa predpokladá používanie. Používajú sa polyméry, ktoré majú rôzne stupne nenasýtených skupin, ako aj ďalšie funkčné zosieťovacie skupiny.0003 Elastomérne aplikácie na tmelenie a zvlášt aplikácie na tesnenia, sa konvenčne robia procesmi lisovania. Tesniace krúžky vyrábané týmito procesmi sa potom nasadia na špecifický utesňovaný výrobok alebo aplikáciu. Tieto tesniace krúžky sa všeobecne vyrábajú pri vysokej teplote, aby sa uskutočnilo vhodné zosieťovanie, a teda sa na to vyžaduje zahrievanie. Okrem toho, pretože tieto tesniace krúžky sa vyrábajú vopred, môžu sa použit len na vopred určené aplikácie a na vopred určené veľkosti súčiastok.0004 Tesnenia vytvrdzované v mieste použitia (CIPG) riešia niektoré nevýhody konvenčnejšich lisovaných alebo vopred vyrezávaných tesnenl, pretože ClPG tesnenia sú určené na aplikovanie priamo na súčiastku a vytvrdenie na mieste aplikácie. Týmto spôsobom sa veľkost tesnenia môže riadit pomocou dávkovanie kompozície spôsobom a v množstve primeranom podmienkam. Tieto typy tesnení používajú rôzne adhezívne kompozície a aplikácie. Často je teplota vytvrdzovania vyžadovaná na dosiahnutie správneho utesnenia relatívne vysoká, čo môže byt problematické, ak dochádza v dôsledku vysokých teplôt alebo dlhej doby vytvrdzovania k deformácíi, ako aj pre výrobné náklady spojené s dlhšimi časmi vytvrdzovania a spotrebou energie. Pri výrobe automobilových súčiastok môžu byt napríklad súčiastky na montážnej linke vystavené pôsobeniu uhlov 0 díkových kvapalín, ako sú napríklad oleje a palivá, a je žiaduce vytvrdenie elastoméru do bodu dostatočnej odolnosti k takýmto kvapalinám dostatočne rýchlym spôsobom. Doteraz používané kompozície pre CIPG produkty trpia neschopnosťou uspokojivo prekonať niektore z týchto nevýhod.0005 Tento vynález poskytuje novú triedu fotovytvrditelných elastomérových kompozícií. Konkrétnejšie v ešte širšom zmysle fotovytvrditeľné elastomérové kompozície podľa tohto vynálezu zahrnujú elastomérovú zložku a monofunkčné a/alebo multifunkčné činidlo, napríklad zosietovacie činidlo, a iniciátor fotovytvrdenia. Týmto iniciátorom (alebo fotoinicíátorom) môže byt fotoiniciátor na viditeľné alebo na ultrañalové žiarenie(UV). Kompozície podľa tohto vynálezu sú užitočné napriklad pre aplikácie s vytvrdzovanim na mieste použitia, ako napríklad na aplikácie utesňovania.0006 V ešte ďalšom aspekte tento vynález poskytuje kompozícíu, ktorá zahrnuje okolo 35 až okolo 95 hmotnostným percent elastoméru, ktorý zahmuje aspoň jednu polyfunkčnú (met)akrylátovú časť a aspoň jednu monofunkčnú (menakrylátovú časť okolo 1,0 až okolo 25 hmotnostných percent aspoň jedného multifunköného (met)akrylátu a okolo 0,1 až okolo 10,0 hmotnostných percent fotoiniciátora, ako napríklad UV fotoiniciátora, 0007 V ďalšom aspekte tento vynález poskytuje kompozícíu, ktorá zahrnuje okolo 35 až okolo 95 percent hmotnostných elastoméru, ktorý zahrnuje aIkyI-(meüakrylátové polyméry Vybraté z homopolymérov Ct-Cioalkyl(met)akryIátov a kopolymérov C 1-Cmalkyl-(meoakrylátov a monofunkčné činidlo, ako napríklad okolo 1,0 až okolo 25 hmotnostných percent a okolo 0,1 až okolo 10,0 hmotnostných percent fotoiniciátora, ako napríklad UV fotoiniciátora.0008 V ešte ďalšom aspekte tento vynález poskytuje proces aplikovania tesnenia na výrobok, ktorý zahrnuje kroky vytvorenie zmesi kompozície, ktorá zahrnuje i) okolo 35 až okolo 65 hmotnostných percent elastoméru,ktorý zahrnuje alkyl-(met)akrylátové polyméry Vybraté z homopolymérov Cą-Cioalkyl-(mel)akrylátov a kopolymérov Cą-Cąoalkyl-(met)akrylátov ii) okolo 1,0 až okolo 25 hmotnostných percent multitunkčného činidla a iii) okolo 0,1 až okolo 10,0 hmotnostných percent fotoiniciátora na viditeľné svetlo nanesenie zmesi na výrobok v tvare a hrúbke požadovanej na vytvorenie nevytvrdeného tesnenia a ožarovanie tohto nevytvrdeného tesnenia vhodným žiarením a počas doby dostatočnej na vytvorenie vytvrdeného tesnenia.0009 V ešte ďalšom aspekte tento vynález poskytuje proces aplikovania tesnenia na výrobok, ktorý zahrnuje kroky vytvorenie zmesi kompozície, ktorá zahrnuje i) okolo 35 až okolo 95 hmotnostných percent elastoméru,ktorý zahrnuje alkyl-(menakrylátové polyméry Vybraté z homopolymérov Cj-Cąoalkyl~(met)akry|átov a kopolymérov C 1-C 1 oaĺkyĺ-(YÚGÚBKFYÍÉÍOV, ii) monofunkčné činidlo, ako napríklad okolo 1,0 až okolo 25 hmotnostných percent a iii) okolo 0,1 až okolo 10,0 hmotnostných percent fotoiniciátora, ako napriklad UV fotoiniciátora nanesenie tejto zmesi na výrobok v tvare a hrúbke požadovanej na vytvorenie nevytvrdeného tesnenia a ožarovanie tohto nevytvrdeného tesnenia s vhodným žiarením a počas doby vhodnej na vytvorenie vytvrdeného tesnenia.0010 Tento vynález je zameraný na fotovytvrditeľné elastomérové kompozície. Tieto fotovytvrditelné elastomérové kompozícia zahrnujú elastomérovú zložku, monofunkčné alebo multifunkčné činidlo a iniciátor. Týmto iniciátorom môže byt iniciátor na viditeľné alebo na UV žiarenie, alebo obidva typy. Zložky môžu byť prítomné v rôznych množstvách v závislosti od požadovanej kombinácie zložiek kompozícia, 0011 Kompozície podľa tohto vynálezu môžu byt užitočné napríklad pre aplikácie s vytvrdzovaním na mieste aplikácie. Môžu sa použit na nanášanie tesnenia na výrobok, ako je napríklad tesniaci krúžok. Konkrétnejšie sa nevytvrdená kompozícia môže priamo nanášat na výrobok alebo povrch, ktorý sa utesňuje a vystaví sa UV alebo viditeľnému žiareniu na vytvrdenie kompozlcie a vytvorenie tesnenia.0012 Pojem vytvrdzovanie alebo vytvrdenie používaný v tomto dokumente označuje zmenu skupenstva,stavu a/alebo štruktúry materiálu, ktorá je obvykle, ale nie nevyhnutne, indukovaná aspoň jednou premennou,ako je napriklad čas, teplota, vlhkosť, ožiarenie, prítomnost a množstvo vytvrdzovacieho katalyzátora alebo akoelerátora v takomto materiáli, alebo podobne. Tieto pojmy pokrývajú čiastočné vytvrdenie ako aj úplné vytvrdenie. Pre účely tohto vynálezu tieto pojmy znamenajú aspoň čiastočné zosiefovanie a vo vhodnejšich uskutoćneniach podstatné alebo úplné zosietovanie.0013 Jednou zložkou v kompozíciách podľa tohto vynálezu je elastomér. V niektorých uskutočneniach tohto vynálezu je touto elastomérovou zložkou homopolymér C 1-C 1 o(met)akrylátov alebo kopolymér C 1-C 1 o(met)akrylátov. Vhodné alkyl-akryláty zahrnujú, ale nie sú na ne obmedzené, etyl-akrylát, butyl-akrylat a 2-etylhexyIakrylàt. Kopolymérové akrylátove elastoméry alebo gumy môžu obsahovat kopolymerizované jednotky až do 40 hmotnostných percent monovinylových monomérov, napríklad styrén, akrylonitril, vinylbutyléter, kyselina akrylová a Cą-Cmalkyl-akryláty odlišné od hlavného aIkyl-akrylátového komonoméru. Takéto kopolyméry sú dostupné komerčne, napríklad ako Hytemps® akrylátové gumy (akrylové homopolymérové a Kopolymérové gumy dostupné od Nippon Zeon, KK) a Toacron® AR-601 akrylátové gumy (polyetyl-akrylátové polyméry,dostupné od Toa Paint, KK).0014 Niektoré takéto aIkyl-akrylátové polyméry sú opísané úplnejšie v U.S. patente č. 6506460 od Paglia a spol., ktorý je ako celok včlenený odkazom vtomto dokumente. Vniektorých uskutočneniach takéto elastoméry zahrnujú polyfunkčnú (meüakrylátovú časť a aspoň jednu monofunkčnú (meoakrylátovú časť. Táto polyfunkčná (met)akrylátová časť môže tvorit hlavný reťazec polyméru, kým monofunkćné (met)akrylátové časti sú terminálnymi skupinami.0015 Napriklad môže týmto elastomérom byt (metlakryloylom zakončený vinylový polymér. Takéto vinylové polyméry potom môžu mat aspoň jednu terminálnu skupinu reprezentovanú všeobecným Vzorcom (l) na molekulu0016 Počet skupín vyššie uvedeného všeobecného Vzorca (I) na molekulu nie je zvlášť obmedzený, ale je vhodné, ak nieje menej než 1 na molekulu. V niektorých uskutočneniach počet skupin Vzorca (l) na molekulu je 1, 2 až 4.0017 S odkazom na všeobecný Vzorec (l), R znamená vodík alebo organickú skupinu z 1 až 20 uhlíkových atómov. Vhodne je R vodík alebo uhlovodíková skupina z 1 až 20 uhlikových atomov, ktorá teda zahrnuje,také skupiny ako je -H, -CHa, -CH 2 CH 3, -(CH 2)CH 3 (n celé ćíslo od 2 do 19), -CeH 5, -CH 2 OH a -CN, medzi inými. vhodnejšie sú -H a -CH 3, 0018 Hlavný reťazec polyméru môže byt multifunkčný, čím dodáva vyšší stupeň funkčnosti polyméru, než alkyl-(met)akrylátové polyméry opísané vyššie. Hlavný reťazec vinylového polymér vhodne zahrnuje(met)akrylový polymér, vhodnejšie zahmuje akrylesterový polymér. Môže sa tiež použit styrénový polymér. 0019 Monom ér na vytvorenie hlavného reťazca vinylového polyméru nie je zvlášť obmedzený, ale selektivne sa môžu použit rôzne monoméry. Vhodné príklady zahrňujú, ale nie sú na ne obmedzené, (menakrylové monoméry,ako napríklad kyselina (met)akrylová, metyl-(menakrylát, etyl-(menakrylát. n-propyl-(meoakrylát, izopropyl(met)akrylát. n-butyl-(menakrylát, izobutyI-(meoakrylát, terc-butyl-(metjakrylat, n-pentyl-(meoakrylát, n-hexyl(met)akrylát, cyklohexyl-(menakrylát. n-heptyI-(metjakrylát, n-oktyl-(met)akrylát, z-etylhexyl-(metjakrylát, nonyl(meoakrylál, decyl-(met)akrylát, dodecyl-(meoakrylát, fenyl-(met)akrylát, tolyl-(menakrylát, benzyI-(metjakrylát, 2 metoxyetyl-(menakrylát, 3-meto×ybutyI-(met)akrylát, 2-hydroxyetyl-(met)akrylát, 2-hydroxy-propyl-(met)akrylat,stearyl-(meoakrylét, glycidyI-(meoakrylát, 2-aminoetyl-(met)akrylát, y-(metakryloyloxypropyl)-trimetoxysilán, adukt kyseliny (meoakrylovej-etylénoxidu, trifIuórmetylmetyl-(meüakrylát, 2-trifluórmetyletyI-(metjakrylàt, 2-perfluóretyIetyl-(menakrylát, 2-perfluóretyl-Z-perñuórbutyletyl-(met)akrylát, Z-perfluoretyl-(met)akrylát, perfluórrnetyl(met)akrylát, diperfluórmetylmetyl-(met)akrylát. Z-perfluôrmetyl-z-peiñuóretylmetyl-(met)akrylát, Z-pertluórhexyletyl-(meüakrylát, Z-perfluórdecyletyl-(metjakrylát, 2-perfluórhexadecyletyl-(met)akrylát, atdl styrénové monoméry, ako napríklad styrén, vinyltoluén, o-metylstyrén, chlórstyren, kyselina styrénsulfónovà a jej soli ñuórobsahujúce vinylové monoméry, ako napríklad perfluóretylén, perfluórpropylén, vinylidén-fluorid, atdí kremlkobsahujúce vinylové monoméry, ako napríklad vinyltrimetoxysilan, vinyltrietoxysilán, atď. anhydrid kyseliny maleinovej, kyselina maleínová, monoalkylestery a dialkyI-estery kyseliny maleínovej kyselina fumárová a monoalkyl-estery a dialkyl-estery kyseliny fumárovej maleimidové monoméry, ako napríklad maleimid,metylmaleimid, etylmaleimid, propylmaleimid, butylmaleimid, hexylmaleimid, oktylmaleimid, dodecylmaleimid,stearylmaleimid, fenylmaleimid, cyklohexylmaleimid, atď nitril-obsahujúce vinylové monoméry, ako napriklad akrylonitril, metakrylonitril, atdí amid-obsahujúce vinylové monoméry, ako napríklad akrylamid, metakrylamid, 3atd. vinylové estery, ako napriklad vinyl-acetát, vinyl-propionát, vinyI-pivalát, vinyl-benzoát, vinylcinamát, atď. alkény, ako napriklad etylén, propyién, atď konjugované diény, ako napriklad butadién, izoprén, atdí vinylchlorid, vinylidénchlorid, alylchlorid a elyt-alkohol. Tieto monoméry sa môžu použit každý samotný alebo sa viacero z nich môže kopolymerizovatí0020 finylový polymér môže mat distribúciu molekulovej hmotnosti, t.j. pomer hmotnostnej priemernej molekulovej hmotnosti k číselnej priemernej molekulovej hmotnosti podľa stanovenia pomocou gélovej chromatografie, menej než 1,8, výhodne nie viac než 1,7, výhodnejšie nie viac než 1,6, ešte výhodnejšie nie viac než 1,5, zvlášť nie viac než 1,4, najvýhodnejšie nie viac než 1,3.0021 Čiselná priemerná molekulová hmotnost vinylového polyméru môže byt 500 až 100000, vhodnejšie 3000 až 40000.0022 Takéto vinylové polyméry sú opisané úplnejšie v Európskej palentovej publikácii č. EP 1059308 A 1. 0023 Elastomérova zložka môže byt prítomná v premenlivých množstvách V závislosti od požadovanej kombinácie zložiek. Napriklad v niektorých uskutočneniach je elastomér prítomný v množstvách okolo 35 až okolo 65 hmotnostných, konkrétnejšie okolo 50 až okolo 85 hmotnostných z kompozicie. V iných uskutočneniach tohto vynálezu je elastomér prítomný v množstvách okolo 35 až okolo 95 hmotnostných,konkrétnejšie okolo 50 až okolo 95 hmotnostných z kompozicie.0024 Okrem elastomérovej zložky kompozície podľa tohto vynálezu môžu tiež obsahovat aspoň jedno činidlo,napriklad zosieťovacie činidlo alebo reaktívne zrieďovadlo. Týmto činidlom môže byt monofunkčné činidlo,multifunkčné činidlo alebo ich kombinácia.0025 V niektorých uskutočneniach je týmto činidlom monofunkčné činidlo, Príklady vhodných monofunkčných öinidiel zahrnujú, ale nie sú na ne obmedzené, (met)akrylátové monoméry, ako napríklad n-butyl-(metjakrylát, 2 etylheWl-(metjakrylát, izooktyl-(metjakrylát a izononyl-(metjakrylát, izobomyl-akrylát, etoxyetoxyetyl-akrylát,cyklické akrylátové monoméry, styrénové monoméry.0026 Niektoré uskutočnenia tohto vynálezu zahrnujú multifunkčné činidlo. Týmto multifunkćným činidlom je(metjakrylové zosieťovacie činidlo. Ako multifunkčné (met)akrylové zosieťovaoie činidlo sa chápe ester, ktorý je reakčným produktom polyhydroxylovej zlúčeniny, všeobecne polyhydroxylového alkoholu, a kyseliny akrylovej alebo kyseliny metakrylovej, kde toto zosieľovacie činidlo ma aspoň dve dvojité väzby uhlík-uhlík. Takéto kom pozície sa bežne označujú v tomto odbore ako multifunkčné akryláty alebo multifunkčné metakryláty. Typicky majú multifunkčné akryláty a metakryláty molekulové hmotnosti 150 až 1000 a obsahujú aspoň dve polymerizovatelné nenasýtené skupiny na molekuku.0027 Reprezentativne multifunkčné akrýlové zosieťovacie činidlá zahrnujú akryláty a metakryláty, ako napriklad, ale bez obmedzenia na ne etylénglykokdiakrylát etylénglykol-dimetakrylát 1,6-hexándiol-diakrylát 1,G-hexándiol-dimetakrylát 1,4-butándiol-diakrylát pentaerytritoI-triakrylát pentaerytritol-tetraakrylát dipentaerytritol-pentaakrylát, metoxy-1,G-hexándiolpentaerytritoI-triakrylát trimetyIolpropán-triakrylát tetraetylénglykoldiakrylát p o I ymetakrylátové uretány epoxy-akryláty polyester-akrylátové monoméry a olígoméry trimetylolpropán-propoxyIát-triakrylát poIy-n-butylénoxid-glykolové diakryláty a diakryláty aduktu bisfenol Aalkylénoxid. Trimetylolpropán-triakrylát a trimetýlolpropán-trimetakrylát môžu byt užitočnými zosieťovacimi činidlami, pretože tieto zlúčeniny sú ľahko dostupné. Okrem toho sa nastavenie kompresie a hustota zosieľovania môžu zvýšiť v kompozíciách, ktoré obsahujú tieto zosietovacie činidlá v porovnani s kompoziciami obsahujúcimi difunkćné akryláty, ako napriklad dietyléngIykol-dimetakrylát.0028 Ako je opisané vyššie pre elastomérovú zložku, monofunkčné a multifunkčné činidla môžu byt prítomné v premenlivých množstvách vzávislosti od konečnej požadovanej kombinácie zložiek. Premenlivé relativne množstvá umožňujú pripraviť na mieru vlastnosti kompozícii a ich vytvrdených foriem. V uskutočneniach tohto vynálezu je toto činidlo prítomné v množstvách okolo 1 až okolo 25 hmotnostných z kompozicie.0029 Kompozicie podľa tohto vynálezu tiež môžu zahmovat fotoiniciátor, ako napriklad UV iniciátor, iniciátor viditelným svetlom alebo a kombináciu iniciátorov UV a viditelným žiarením.0030 Môžu sa použit rôzne UV iniciátory. UV iniciátory sú všeobecne citlivé v 200 až 400 nm rozsahu, a zvlášt v časti spektra, ktora tvorí hranicu neviditeľného svetla a viditelnou časťou hneď za ňou, napriklad 200 nm až okolo 390 nm.0031 iniciátory, ktoré budú reagovat na UV ožiarenie iniciovanim a indukovanim vytvrdenia (meljakrylovej funkčnej vytvrditeľnej zložky, ktoré sú užitočné v tomto vynáleze, zahrnujú, ale nie sú na ne obmedzené,benzofenón a substituované benzofenóny, acetofenón a substituované acetofenóny, benzoín a jeho alkyl-estery,xantón a substituované xantóny, fosfínoxidy, dietoxy-acetofenón, benzoĺn-melyléter, benzoín-etyléter, benzoínizopropyléter, dietoxyxantón, chlór-tio-xantón, N-metyl-dietanol-amin-benzofenón, 2-hydroxy-2-metyl-1-fenylpropán-1-ón, 2-benzyl-2-(dimetylamino)-1-4-(4-morfolinyl)fenylj-1-butanón a ich zmesi.0032 Príklady takýchto UV iniciátorov zahrnujú iniciátory dostupné komerčne od Ciba Specialty Chemicals Inc. pod obchodným názvom lRGACURE a DAROCUR, konkrétne lRGACURE 184 (1-hydroxycyklohexylfenyl-ketón), 907 (2-metyl-1-4-(metyItio)fenyl-2-morfoIino-propán-1-ón), 369 (2-benzyI-2-N,N-dimetylamino-1(4-morfoIinofenyl)-1-butanom, 500 (kombinacia 1-hydroxy-cyklohexyl-fenyl-ketónu a benzofenónu), 651 (2,2 dimetoxy-Z-fenyl-acetofenón), 1700 (kombinácia bis(2,6-dimetoxybenzoyl-2,4,4-trimetyl-pentyl)-fosñnoxidu a 2 hydroxy-2-metyl-1-fenyl-propán-1-ónu), a 819 bis(2,4,G-trimetyI-benzoyl)-fenyl-fosfínoxidj, a DAROCUR 1173 (2-hydroxy~ 2-metyl-1-fenyI-1-propán) a 4265 (kombinácia 2,4,6-trimetyIbenzoyIdifenyl-fosflnoxidu a 2 hydroxy-2-metyl-1-fenyl-propán-1-ónu) a 2,4,ô-trimetylbenzoyldifenylfosfinoxid (komerčne dostupný ako LUCIRIN TPO od BASF Corp). Samozrejme sa môžu tiež použit kombinácie týchto materiálov. Samozrejme sa chápe, že niektoré z týchto fotoiniciátorov kategorizované v tomto dokumente ako UV fotoiniciátory majú presahabsorpcie do viditeIného rozsahu, a teda rozširujú líniu medzi íniciátormi vytvrdenia na UV a viditeľné svetlo, ale sú rovnako zahrnuté v tomto dokumente ako súčasť tohto vynálezu.0033 lniciátory vhodné pre použitie v tomto vynáleze, ktoré reagujú na viditeľné svetlo inicíovaním a indukovaním vytvrdenia, zahrnujú, ale nie sú na ne obmedzené, gáforchinón-peroxyesterové iniciátory, peroxyestery kyseliny Q-fluorén-karboxylovej, fotoiniciátory modrým viditeIným svetlom, dl-gáforchinón, IRGACURE 7 B 4 DC (fotoiniciátor založený na substituovaných titanocénoch), a ich kombinácie.0034 Ďalšie vhodné fotoiniciátorové systémy zahrnujú systémy opísané v jednotlivých z nasledujúcich patentov alebo publikácií, ktoré sú včlenené odkazom v tomto dokumente ako celok. U.S. patent č. 4505793 od Tamoto a spol, ktorý je včlenený odkazom v tomto dokumente, opisuje fotopolymerizačné iniciátory, ktoré zahrnujú kombináciu a-keto-substituovaných kumarínových zlúćenín a aktívnych halogénových zlúčenín. Sú tu opísané mnohé príklady zlúčenln, ako napríklad fotopolymerizačné iniciátory vytvrdenia pomocou vystavenia žiareniu, ktoré má vlnovú dĺžku v rozsahu medzi okolo 180 nm a 600 nm. U.S. patent č. 4258123 od Nagashima a spol., ktorý je včlenený odkazom v tomto dokumente, opisuje fotocitlivé živicové kompozície, ktoré zahrnujú iníciátorové zložky, ktoré generujú volné radikály po ožiarení aktinickým svetlom. Takéto zložky zahrnujú rôzne triazínové zlúčeniny, akoje podrobnejšie opísané v uvedenom dokumente.0035 Európska patentová publikácia č. EP 0369645 A 1 opisuje fotoiniciátorový systém z troch súčastí, ktorý zahrnuje trihalogenmetylsubstituovaný-s-triazín, scitlivujúcu zlúćeninu schopni absorbovať žiarenie v rozsahu okolo 300 až 1000 nm a donor elektrónov. Opísané príklady scitlivujúcich zíúčenín zahrnujú ketóny kumarínové farbivá xanténové farbivá 3 H-xantén-3-ónové farbivá akridínové farbivá tiazolové farbivá tiazínové farbivá oxazínové farbivá azínové farbivá aminoketónové farbivá metánové a polymetínové farbivá po rfyríny aromatické polycyklické uhlovodiky p-substituované amínostyryI-ketónové zlúčeniny aminotriaryl-metány merokyanlny skvaryíiové farbivá a pyridíniové farbivá. Opísané sú tiež príklady donorov,ktoré zahrnujú amíny amidy étery močoviny ferocény sulfínové kyseliny a ich soli soli ferokyanidov kyselinu askorbovú a jej soli kyselinu ditiokarbámovú a jej soli soli xantátov soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej a soli kyseliny tetrafenylboritej. Takéto iniciátory sú citlivé aj na UV aj na viditeľné svetlo.0036 Európska patentová publikácia č. EP 0563925 A 1 opisuje fotopolymerizačné iniciátory, ktore zahrnujú scitlivujúcu zlúčeninu, ktorá je schopná absorbovať žiarenie v rozsahu okolo 250 až 1000 nm a 2-aryl-4,6 bis(trichlórmetyl)-1,3,5-triazín. Opísané príklady scitlivujúcich zlúčenín zahrnujú kyaninové farbivo, merokyanínové farbivo, kumarínové farbivo, ketokumarínové farbivo, (tio)xanlénové farbivo, akridínové farbivo,tíazolové farbivo, tiazínové farbivo, oxazínové farbivo, azínové farbivo, aminoketónové farbivo, skvaryliové farbivo, pyridíníové farbivo, (tia)pyryIiovéfarbivo, porfyrínové farbivo, triaryl-metánové farbivo, (polyjmetánové farbivo, aminostyrylové zlúčeniny a aromatické polycyklické uhľovodlky. Tieto fotopoíymerizačné iniciátory sú citlivé na UV a viditeľné svetlo.0037 U.S. patent č. 5395862 od Neckers a spol., ktorý je včlenený odkazom v tomto dokumente, opisuje fluorónové fotoiniciátory, ktoré sú citlivé na viditeľné svetlo. Takéto fluorónové iniciatorové systémy tiež zahrnujú koiniciátor, ktorý je schopný prijat elektrón od excitovanej fluorónovej zlúčeniny. Opísané príklady koiniciátorov zahrnujú óniové soli, nitrohalogenmetány a díazosulfóny, U.S. patent č. 5451343 od Neckers a spol., ktorý je včlenený v tomto dokumente odkazom, opisuje fluorónové a pyronín-Y deriváty ako iniciátory, ktoré absorbujú svetlo pri vlnovej dlžke väčšej než 350 nm. U.S. patent č. 5545676 od Patazzotto a spol., ktorý je včlenený odkazom v tomto dokumente, opisuje fotoiniciátorový systém z troch súčasti, ktorý vytvrdzuje pod UV alebo viditelným svetlom. Trojzložkový systém zahrnuje arylidóniovú soľ, scitlivujúcu zlúčeninu a donor elektrónov. Príklady iodóniových solí zahrnujú difenyliodóniové soli. Opísané sú tiež príklady scitlivujúcich zložiek a donorov elektrónov pre použitie v trojzložkovom systéme, Okrem toho je soítlivujúca zložka schopná absorbovať svetlo v rozsahu okolo 300 až 1000 nm.0038 lniciátory uvedené vyššie sú tu len pre účely ilustrácie a nemajú žiadnym spôsobom obmedzovať iniciátory,ktoré sa môžu použit v tomto vynáleze.0039 lniciátory sa používajú v množstvách okolo 0,1 až okolo 10 hmotnostných z celkovej kompozície. Vhodnejšieje iniciátor prítomný v množstvách 0,5 °/a až okolo 5 hmotnostných z celkovej kompozície.0040 voliteľné aditíva, ako napríklad, ale bez obmedzenia na ne, stabilizátory, inhibítory, činidlá na vychytaníe kyslíka, plnivá, farbivá, farby, pigmenty, látky podporujúce adhéziu, plastifikátory, stužovacie činidlá, spevñujúce činidlá, ñuorescenčné činidlá, činidlá na riadenie reológie, zmáčacie činidlá, antioxidanty a ich kombinácie tiež môžu byl zahrnuté v kompozíciách podľa tohto vynálezu.0041 Niektoré uskutočnenia môžu zahmovat kombináciu nasledujúcich zložiek alkyl-(metjakrylátový polymér vybratý z homopolymérov Cą-Cjoalkyl-(menakrylátov a kopolymérov Cí-Cíoalkyl-(menakrylátov, ako elastomér,prítomný v množstvách okolo 35 až okolo 65 hmotnostných z kompozície, monofunkčné činidlo prítomné v množstvách okolo 1,0 až okolo 25 hmotnostných z kompozície a UV iniciátor prítomný v množstvách okolo 0,1 °/o až okolo 10,0 hmotnostných z kompozície. Konkrétnejšie v niektorých uskutočneniach môže elastomér byt prítomný v množstvách okolo 50 až okolo 65 °ĺo hmotnostných z kompozície.0042 V niektorých uskutočneniach môže kombinácia zložiek zahrnovat alkyl-(met)akrylátový polymér vybratý z homopolymérov Cj-Cwalkyl-(meüakrylátov a kopolymérov C 1-C 1 oalkyl-(met)akrylátov, ako elastomér prítomný v množstvách okolo 35 až okolo 65 hmotnostných z kompozície, monomnkčné činidlo prítomné v množstvách okolo 1,0 až okolo 25 hmotnostných z kompozície a iniciátor na viditeľné svetlo prítomný v množstvách okolo 0,1 až okolo 10,0 °/ hmotnostných z kompozície. Konkrétnejšie v niektorých uskutočneniach elastomér môže byt prítomný v množstvách okolo 50 až okolo 65 °/o hmotnostných z

MPK / Značky

MPK: C09J 133/08, C09J 5/00, C09J 133/10, C08F 2/46, C09J 4/06

Značky: fotovytvrditeľné, kompozície, elastomerové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e10506-fotovytvrditelne-elastomerove-kompozicie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fotovytvrditeľné elastomérové kompozície</a>

Podobne patenty