Spôsob výmeny užívateľských informácií v telekomunikačnej sieti

Číslo patentu: E 10001

Dátum: 24.07.2007

Autor: Britsch Matthias

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB VÝMENY UŽÍVATEĽSKÝCH INFORMÁCIÍ v TELEKOMUNIKAČNEJ SIETI0001 Tento vynález sa týka spôsobu riadenia pristupu pre klienta na základe výmeny užívateľských informácií V telekomunikačnej sieti. Najmä sa tento vynález týka spôsobu riadenia prístupu pre klienta, ktorý funguje napriečrôznymi prístupovými protokolmi a entitami.Opis doterajšieho stavu techniky0002 V dnešnej dobe existuje mnoho komunikačných protokolov a architektúr na prenos alebo predávanie informácii. Najdôležitejšími komunikačnými protokolmi sú Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Session Initiation Protocol (SlP) a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Všeobecne satieto komunikačné protokoly zakladajú na dobre známom systéme klient server.0003 Každý z týchto komunikačných protokolov zahrňuje mechanizmy na umožnenie alebo na obmedzenie prístupu klienta k určitým zdrojom na strane servera. Napríklad sa na riadenie prístupu použijú procedúry špecifické pre protokol alebo generické autentifikačné procedúry.0004 Vsúčasnej dobe neexistujú žiadne mechanizmy, ktoré byumožñovali opakované použitie informácií, ktoré sa vymieňajú v jednom0005 Ďalej tiež nie je k dispozícii žiadny generický mechanizmus, ktorý by umožňoval korelovat prístup k určitým zdrojom a uloženým informáciám týkajúcich sa týchto transakcií v prípade, že sa na výmenu informácií použijeviac než len jeden protokol.0006 Príkladom takejto situácie môže byť užívateľ (klient), ktorý sa prihlási do telefonickej konferencie na základe použitia SIP. Potom, čo je konferencia naviazaná, tak sa tento uživateľ rozhodne použit službu, ktorú ponúka operátor konferenčnej služby, ktorá mu umožňuje vidiet podrobnosti týkajúce sa tejto konferencie s pomocou svojho internetového webového prehliadača založeného na http. Navyše, okrem autentifikácie do systému pre telefonické konferencie pri využití SIP protokolu, sa tento užívateľ musí navyše autentifikovat do webového servera založeného na http. V súčasnosti neexistuje žiaden štandardizovaný spôsob na opakované využitie autentifikácie zo SlP prístupu do konferenčného servera pre webový server založený na http. Tiež neexistuje žiadny generický spôsob pre webový server, ktorý by mohol identifikovať transakcie užívateľa na konferenčnom serveri za účelom získaniazodpovedajúcich informácií, 0007 Dokument US 2003/204608 A 1 opisuje spôsob na registráciu klienta so servisnou entitou na základe výmeny informácií medzi riadiacou entitou prístupovej siete, do ktorej je možné pristupovať pomocou užívateľského klienta, a servisnou entitou, ktorá je priamo alebo nepriamo spojená s prístupovou sieťou. Tento spôsob zahrňuje kroky prenášania užívateľských informácií od klienta do riadiacej entity prístupovej siete za účelom registrácie vtejto prístupovej sietí, overovanie, v tejto riadiacej entite, užívateľských informácií oproti užívateľskému profilu, ktorý je uložený v riadiacej entite,generovanie globálneho identifikátora priradeného klientovi, uloženie tohto globálneho identifikátora do riadiacej entity, prenášanie tohto globálneho identifikátora do servísnej entity, a použitie tohto globálneho identifikátora na0008 Podobné spôsoby sú opísané aj v dokumente W 0 2005/020619 A a0009 Úlohou tohto vynálezu je poskytnúť spôsob riadenia prístupu pre klienta do servisných entit na základe výmeny informácií medzi entitami aspoň jedného komunikačného systému pri využití rôznych komunikačných0010 Tento cieľ sa dosiahne tým, že je navrhnutý spôsob, ktorýje opisaný0011 Ďalšie znaky, ktoré sú považované za charakteristické pre tentovynález, sú uvedené v ďalších závislých patentových nárokoch.0012 Spôsob podľa tohto vynálezu zahrňuje kroky prenášania užívateľských informácií od klienta do riadiacej entity prístupovej siete za účelom registrácie v tejto prístupovej sieti, overovanía, v tejto riadiacej entite,užívateľských informácií oproti uživateľskému profilu, ktorý je uložený v spomenutej riadiacej entite, generovania globálneho identifikátora priradeného klientovi, uloženia tohto globálneho identifikátora do riadiacej entity, prenášania tohto globálneho identifikátora do servisnej entity, a použitia tohto globálneho identifikátora na registrovanie klienta v spomenutej servisnej0013 Podľa tohto vynálezu je možné vymieňať užívateľské informácie prostredníctvom rôznych prístupových protokolov, a identifikovať a znovu používat tieto užívateľské informácie pre ďalšie prístupové kanály a0014 Na základe predávania informácií do aplikačných serverov sú tieto schopné identifikovať jednotlivé relácie užívateľa a odpovedať na požiadavkytýkajúce sa podrobností týkajúcich sa relácie.Rámec korelácie relácií (Session correlation framework)Telekomunikačné služby súčasnej a budúcej generácie kladú celýrad požiadaviek čo sa týka poskytovania užívateľských možnosti na spôsobinternetu, a pri tom tieto služby musia stále zapadat do procesovTými najdôležitejšími sú tietoAby sme sa nemuseli spoliehať na špecifický typ klienta alebo integritu mobilného zariadenia, tam musí riadenie zostat na strane siete. Túto požiadavku je možné redukovať na to, že sieť potrebuje korelovat dáta poskytnuté klientovi a ich granularitu s pravidlami, ktoré sú obsiahnutéZa tým účelom, aby bol umožnený voľný výber rôznych modulov na trhu a aby bolo možné vytvorit najlepšie zmiešané sieťové prostredie, tak musí jej architektúra mat modularitu, ktorá je potrebná na vybudovanie už existujúcich a tiež novo zavádzaných stavebných blokov, skôr nežposkytovať funkcie monolitickým spôsobom.Bezpečnostné požiadavky zase vytvárajú tlak na to, aby boli budované mechanizmy, ktoré umožňujú sledovat prístup užívateľov k dátam a informáciám o stave iných užívateľov, a dátam užívateľov priraďovaťTieto požiadavky je možné uchopiť mechanizmom podľa tohtovynálezu, ktorý umožňuje korelovat akcie klienta bez ohladu na to, aký protokolpoužije, s ich uživatelským profilom a medzi sebou navzájom. Užívateľský profilbude špeciñkovať typ a granularitu dát, ku ktorým má ten ktorý užívateľ prístup.Stručný opis obrázkov na výkresochpredstavuje prehlad prístupu k sieťovej službe špecifickej pre

MPK / Značky

MPK: H04W 4/00, H04L 29/06

Značky: spôsob, uživatelských, informácií, sietí, výměny, telekomunikačnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e10001-sposob-vymeny-uzivatelskych-informacii-v-telekomunikacnej-sieti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výmeny užívateľských informácií v telekomunikačnej sieti</a>

Podobne patenty