Pokovovacia kompozícia, pokovovaný podklad a spôsob prípravy tohto podkladu

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sú opísané povlaky obsahujúce kovové zliatinové častice. Povlaky poskytujú ochranu proti korózii podkladu, napr. kovový podklad. Povlaky obsahujú zliatinu zinok-kov vo forme vločiek, predovšetkým zliatinové vločky zo zinku a hliníka. Povlak môže byť z kompozícií na báze vody alebo založených na rozpúšťadle. Kompozície na poskytovanie povlaku môžu tiež obsahovať substituent, napr. vodou rozložiteľný silán s organickými funkčnými skupinami alebo zložku poskytujúcu šesťmocný chróm, alebo titaničitanový polymér, alebo kremičitú zložku. Povlak môže byť vhodne vybavený vrchným povlakom.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pokovovacej kompozície, pokovovaného podkladu a spôsobu prípravy tohto podkladu,pričom pokovovacia kompozícia má najmä vynikajúcu protikoróznu odolnosť a priľnavosť k podkladu.Doteraj ši stav technikySú známe rôzne pokovovacie kompozície s kvapalným médiom, všeobecne aspoň v podstate bez obsahu živice, ktorými môžu byť pokovovacie kompozície s obsahom chrómu, ale ktoré tiež môžu zahmovať tie,ktoré neobsahujú chróm a ktoré sú bežne určené na ochranu železných podkladov. Zvláštna pozornosť je venovaná tým, ktore obsahujú kovové častice. Predstavitelia pokovovacich kompozícii tohto typu, ktoré boli pôvodne vyvinuté, mohli byť úplne jednoduché, ako napríklad kompozície obsahujúce v podstate kyselinu chrómovú a kovové častice v alkoholovom médiu, ako je opísané v patente US 3 687 738.Neskorší vývoj zvlášť účinných kompozícii na poskytovanie koróziivzdorného povlaku na kovových podkladoch viedol ku zložitejším kompozíciám, ako je napríklad kompozícia uvedená v patente US 3 907 608. Kornpozícia obsahovala kyselinu chrómovú alebo jej ekvivalent, kovové častice hlavne zinkové alebo hlinikové, zmáčadlo a kvapalné médium obsahujúce vodu a vysokovríacu organickú kvapalinu. Táto kompozícia mala veľmi žiaduce pokovovacie vlastnosti, keď obsahovala modiñkátor viskozity, ako napr. vo vode rozpustný éter celulózy, ako je opísané v patente US 3 940 280.Tento povlak by mohol byť zvlášť prospešný ako základná vrstva povlaku. Podľa návodu sa táto zložitejšia pokovovacia kompozícia používa ako základná vrstva na železné povrchy. Povlak je potom vybavený kremičitou vrchnou vrstvou, ako je opísané v patente US 4 365 003.Je známe, že tam, kde pokovacia kompozícia môže obsahovat kovové častice, ako neupravené hliníkové vločky, môžu byť tieto vločky nestabilné v pokovovacích kompoziciách na báze vody, pričom normálne hliníkové vločky budú v kompozícii reagovať s vodou a vyvíjať plynný vodik. Jedným z prístupov, ako predísť tomuto problému, je vybaviť hliníkové vločky povlakom. Jedným z takých povlakov je akrylový povlak vytvorený reakciou monoetylenicky nenasýteného silánu s akrylovýrni monomérmi s hydroxylamínovými alebo epoxy skupinami, ako je opísané v patente US 4 213 886. Ale tieto výrobky sú špeciálne predmety prispôsobené na poskytnutie povlaku atraktivneho vzhľadu a nenašli širšie uplatnenie.Bola tiež navrhnutá príprava pokovovacích kompozícii, ktoré obsahujú hydrolyzovaný organon-ihydrokarbonoxysilán a kovové častice. Tieto kompozície, opísané napr. v patente US 4 218 354, môžu poskytnúť potiahnutému podkladu protikoróznu ochranu. Použite silány nie sú vodou rozložiteľné a teda je možné očakávať, že tieto kompozície sa najlepšie vytvárajú v prítonmosti organickej kvapaliny.Novšie bolo opísané v patente US 5 868 819, že zložky kompozície, ktorými sú silány s funkčnou epoxy skupinou, a ktoré sú vodou rozložiteľné, môžu byť prospešné pri vytváraní kompozícii na pokovovanie kovových podkladov. Kompozície sa opierajú o rozmanité zložky na vytvorenie bezchrómového systému.Dobre známe sú aj ďalšie kompozície obsahujúce kovové častice, ktoré nachádzajú využitie pri zaistení ochrany proti korózii podkladov. Niektoré z nich budú podrobnejšie prehrané neskôr. Bolo by žiaduce vytvoriť povlaky zo všetkých takých kompozícii a tiež vytvoriť povlakové kombinácie základových a vrchných vrstiev, z ktorých každá môže mať široké uplatnenie. Bolo by ďalej žiaduce vytvoriť také povlaky, ktoré by ponúkli vynikajúcu protikoróznu ochranu kovových podkladov a ktoré by boli prospešné a ekonomicky vyrábané.Prítonmý vynález také vlastnosti môže ponúknuť. Povlak ponúka vynikajúcu protikoróznu odolnosť, takú ako napríklad na pokovovaných oceľových súčastiach. Okrem protikoróznej odolnosti môžu mať nanesené tenké vrstvy vynikajúcu priľnavosť povlaku. Na kombináciu môžu byť pokovovacie kompozície jednoobalové kompozície a v takom prípade poskytujú jednoduchú prípravu, skladovanie i prepravu rovnako ako použitie. Pokovovacie kompozície, ktoré sú typicky jednoobalové kompozície, môžu samy prepožičiavať predĺženú skladovaciu stálosť.V jednom aspekte je vynález zameraný na pokovovaciu kompozíciu prispôsobenú na nanesenie a vytvrdenie na podklade, pričom kompozícia obsahuje kovové častice v kvapalnom médiu a v podobe vytvrdeného povlaku na podklade zaisťuje protikoróznu odolnosť, pričom je zaistené zlepšené zloženie kovových častíc takej kompozície obsahujúcej zinkovú zliatinu vo vločkovej forme obsahujúcu viac než 50 hmotnostných percent zinku v zlíatinovej vločke a zvyšok, t. j. menej než 50 hmotnostných percent nezínkového zliatinového materiálu v zliatinovej vločke. V ďalšom aspekte je vynález zameraný na prípravu pokovovaného podkladu, odolného proti korózii, spôso 10bom využívajúcim túto pokovovaciu kompozíciu a vytvrdenie nanesenej pokovovacej kompozície na podklade.V ďalšom aspekte je vynález zameraný na pokovovaný podklad chránený povlakom bez chrómu, odolným proti korózii, z kompozície obsahujúcej(B) zinkovú zliatinu vo vločkovej forme obsahujúcu viac než 50 hmotnostných percent zinku V uvedenej zliatinovej vločke a zvyšok v množstve menej než 50 hmotnostných percent prídavného zliatinového kovu aV ďalšom aspekte vynález zahrnuje spôsob prípravy pokovovaného podkladu, odolného proti korózii, chráneného povlakom bez chrómu, odolným proti korózii, pričom spôsob zahmuje(l) nanesenie pokovovacej kompozície na podklad, pričom kompozícia obsahuje(B) zinkovú zliatinu vo vločkovej forme obsahujúcu viac než 50 hmotnostných percent zinku V zliatínovej vločke a zvyšok v nmožstve menej než 50 hmotnostných percent prídavného zliatinového kovu apričom pokovovacía kompozícia je nanášaná v množstve postačujúcom, po vytvrdení, na vytvorenie viac než asi 500 mg/ftz (5,4 g/mz), ale nie v podstate viac než asi 9000 mg/ñz (97 g/mz) povlaku na potiahnutom podklade a(2) tepelné vytvrdzovanie nanesenej pokovovacej kompozície na podklade pri teplote až do 700 °F (371 °C) počas asi aspoň 10 minút.V ďalšom aspekte je vynález zameraný na pokovovaný podklad chránený korózii vzdorujúcim povlakom z pokovovacej kompozície obsahujúcej(B) zinkovú zliatinu vo vločkovej forme obsahujúcu viac než 50 hmomostných percent zinku v uvedenej zliatinovej vločke a zvyšok v nmožstve menej než 50 hmotnostných percent nezinkového zliatinového kovu a(C) látku poskytujúcu šesťmocný chróm.Aspekt vynálezu tiež zahrnuje prípravu pokovovaného podkladu odolného proti korózii, využívajúceho tento povlak s použitím množstva povlaku a vytvrdzovacích podmienok, ako je opísané.V ešte ďalšom aspekte je vynález zameraný na pokovovaný podklad chránený povlakom, odolným proti korózii, z pokovovacej kompozície obsahujúcej(A) zinkovú zliatinu vo vločkovej forme obsahujúcu viac než 50 hmotnostných percent zinku v uvedenej zliatinovej vločke a zvyšok v množstve menej než 50 hmotnostných percent nezinkového zliatinového kovu(C) kvapalné spoj ivo obsahujúce organickú kvapalinu pre taký titaničitanový polymér.Spôsob prípravy pokovovacieho podkladu, odolného proti korózii, využívajúceho túto pokovovaciu kompozíciu je ďalším aspektom vynálezu, predovšetkým sa týkajúcim vytvrdzovania naneseného povlaku pri teplote do asi 600 °F (316 °C) počas aspoň asi 10 minút.V ešte ďalšom aspekte je vynález zameraný na pokovovaný podklad chránený povlakom odolným proti korózii z pokovovacej kompozície obsahujúcej(B) zinkovú zliatinu vo vločkovej forme obsahujúcu viac než 50 hmotnostných percent zinku v uvedenej zliatinovej vločke a zvyšok v nmožstve menej než 50 hmotnostných percent nezinkového zliatinového kovu(C) jednu alebo viac vo vode rozpustných a vo vode dispergovateľných kremíčitých látok.Predpoklady na prípravu pokovovaného podkladu, odolného proti korózii, pomocou pokovovacej kompozície patria tiež medzi hľadiská vynálezu, predovšetkým vytvrdzovanie nanesenej povlakovej kompozície do asi 700 °F (371 °C) počas aspoň asi 10 minút.Kovové častice pokovovacej kompozície budú tvorené zinkovou zliatinou vo forme vločiek. Kovové častice sú častice zinkovej zliatiny vo vločkovej fonne všeobecne obsahujúcej aspoň viac než 50 hmotnostných percent zinku, obvykle v závislosti od danej zliatiny. Zvyšok zliatiny je teda menší než 50 hmotnostných percent nezinkového zliatinového materiálu. Na zliatinu zinok- hliník obsahuje zinok výhodne viac než asi 80 hmotnostných percent zinkovej kovovej bázy, alebo z druhej strany, menej než asi 20 hmotnostných percent hliníka a prednostne viac než asi 85 hmotnostných percent zinku alebo menej než asi 15 hmotnostných percent hliníka. Na zliatinu zinok-cín je v kovovej báze výhodne aspoň 70 hmotnostných percent zinku, alebo z druhej strany, nie viac než asi 30 hmotnostných percent cínu. Z hľadiska koróznej odolnosti pokovovaného podkladu má prednosť zliatina zinku a hliníka vo forme vločiek.Z hľadiska hospodámosti výroby zliatiny je výhodná zinková zliatina vo vločkovej forme v paste. V zliatine zinku s hlíníkom v paste môže byť hliník najvýhodnejšie prítomný v nmožstve až do asi 8 hmotnostných percent základnej hmotnosti pasty. Na protikoróznu odolnosť povlaku vyváženú s priľnavosťou povlaku nebude mat hliník väčší podiel než asi 5 hmotnostných percent základnej hmotnosti pasty. Súhrn vločiek zinkovej zliatiny bude mať všeobecne podiel od 90 do 95 alebo viac hmotnostných percent pasty so zvyškom tvoreným pastovou kvapalinou. Pasta so zliatinovýrni vločkami môže obsahovat podiel niektorej kvapaliny v menšom množstve, napr. dipropylénglykoln alebo lakových benzínov, alebo niektorých kvapalín i v stopovom množstve. Bolo zistené, že pasta z vločiek zinkovej zliatiny môže byť všeobecne prospešné spoločne s ostatnými zložkami pokovovacej kompozície pre tie pokovovacie kompozície, ktoré budú obsahovať kovové častice v podobe pasty. Očakáva sa tiež, že špeciálne Zliatinové vločky môžu byť prospešné, keď sú pripravené v suchej fonne. Taká pasta v suchej forme môže obsahovat 99 alebo viac hmotnostných percent zliatinových vločiek.Môžu byť prospešné aj iné zinkové zliatiny vo vločkovej forme, než sú zliatiny zinku a hliníka alebo zinku a cínu. Tieto zliatiny obsahujú zliatinu zinku s jedným alebo viacerými z kovov, medzi ktoré patrí horčík,nikel, kobalt a mangán. Predstaviteľom zliatin s tromi kovrni vo vločkách je zlíatina zinok- hliník-horčík. Prednostná zliatinová pasta pre základovú kompozíciu je STAPA 4 ZnAl 7 vyrábaná fumou Eckart-Werke,čo je pasta zo zliatiny zinku a hliníka v podobe vločiek typicky obsahujúca od asi 85 do asi 86 hmotnostných percent zinku, od asi 4 do asi 8 hmotnostných percent hliníka a zvyšok od asi 7 do asi 10 hmotnostných percent pastovej kvapaliny, všetko so základom 100 hmotnostných percent pasty. Taká pasta obsahujúca od asi 4 do asi 5 hmotnostných percent hliníka v zliatine je tiež zvlášť zaujímavá. Vzhľadom na veľkosť častíc výhodnej vločky zliatiny zinku a hliníka majú všeobecne takú veľkosť, že aspoň 50 hmotnostných percent vločkových častíc má najdlhší rozmer menší než asi 13 mikrometrov a výhodne má aspoň 90 hmotnostných percent častíc s najdlhším rozmerom menším než asi 15 rnikrometrov. Výhodne je nezliatinový zvyšok pasty,t. j. asi 7 až asi 10 hmotnostných percent, uvádzaný ako kvapalina pasty. To je však treba chápať tak, že tento zvyšok môže obsahovať zložky, napr. mazivá použité pri výrobe pasty, ktoré nie sú v kvapalnej forme pri použití pasty v pokovovacej kompozícii.Je treba chápať, že vločky zinkovej zliatiny môžu byť prítomné v pokovovacej kompozícii s ďalším práškovitým kovom, ktorý nemá formu vločiek, napr. zinkom, hliníkom, hliníkovou zliatinou alebo ich zmesou v práškovitej nevločkovej forme. Tak tento práškovitý kov v nevločkovej forme môže tiež byt v nezliatinovej forme. Taký kov v inej forme môže byť začlenený do pasty, ale skôr bude všeobecne vmiešaný do pokovovacej kompozície, hoci by mohol byť použitý v oboch. V pokovovacej kompozícii budú bežne prítorrmé len menšie množstvá takého iného práškovitćho kovu v nevločkovej forme a často sa začleneniu takého iného kovu predchádza. Nevločkový kov môže byť často vo fonne jemného prášku.Hoci sa predpokladá, že vločky zinkovej zliatiny budú užitočné v akejkoľvek pokovovacej kompozícii,v ktorej sú kovové častice využité v kvapalnom spoj ive (alebo kvapalnom médiu, ako je tu tento výraz použitý) na prípravu koróziivzdomého povlaku, niektoré kompozície sú zvlášť zaujímavé. Tieto zvlášť zaujímavé pokovovacie kompozície budú rozoberané.Tieto pokovovacie kompozície, keď sú pripravené v konečnej forme na nanesenie na podklad, budú obvykle označované jednoducho ako pokovovacia kompozícia. To sú kompozície obsahujúce silánový substituent, ako bude dôkladnejšie opísané. Prednostná pokovovacie kompozície tohto typu boli opísané v patente US 5 868 819. Všeobecne tieto prednostné kompozície môžu byť označené ako vodou rozložiteľné pokovovacie kompozície. Na dodanie kvapalného média pokovovacej kompozície bude použitá voda v kombinácii s organickou kvapalinou, ktorá tu môže byť označená ako rozpúšťadlo. Niektoré z týchto bezchrómových pokovovacích kompozícii budú založené len na rozpúšťadle. Tie, ktoré obsahujú vodu vo všeobecnosti, budú neobmedzene riediteľné vodou.Voda je vo výhodných kompozíciách prítomná v množstve od asi aspoň 20 a všeobecne nie viac než 70 hmotnostných percent z celkovej hmotnosti kompozície. Organická kvapalina týchto výhodných vodou rozložiteľných kompozícii môže byť nízkovriaca organické kvapalina, ako je opísané v patente US 6 270 884,hoci to tiež môže byť vysokovriaca organické kvapalina a môže zahrnovat i zmesi skôr spomenutých. Vysokovriace organické kvapaliny, ktoré vrú nad asi 100 °C, boli opísané v patente US 5 868 819. Nízkovriace organické kvapaliny majú bod varu pri atmosférickom tlaku pod asi 100 °C a sú prednostne vodou rozpustné. Patria sem acetón alebo alkoholy s nízkou molekulovou hmotnosťou, ako napr. metanol, etanol, n-propylalkohol a izopropylalkohol a ďalej sem patria ketóny, ktoré vrú pod 100 °C, také ako vodou rozpustné ketóny,napr. metyl-etyl-ketón.Všeobecne bude organické kvapalina prítomná vo výhodných vodou rozložiteľných kompozíciách v množstve od asi l do asi 30 hmotnostných percent z celkovej hmotnosti kompozície. Preduostne na hospodámosť a jednoduchosť prípravy kompozície bude ako nízkovriaca organické kvapalina dodávaný acetón a bude prítomný V množstve medzi asi l a asi 10 hmotnostnými percentami celkovej kompozície. Všeobecnepredstaviteľ vysokovriacich organických kvapalín pre výhodné vodou rozložiteľné kompozície zahrnuje uhlík, kyslík a vodik. Môžu mať aspoň jednu zložku obsahujúcu kyslík, ktorú môže tvoriť hydroxylová alebo oxo skupina alebo éterová skupina s nízkou molekulovou hmotnosťou, t. j. C 1-C 4 éterová skupina. Pretože sa hľadá dispergovateľnosť vo vode a prednostne rozpustnosť vo vode, nie sú polymérne uhľovodíky s vysokou molekulovou hmotnosťou nijako zvlášť vhodné a výhodne použiteľné uhľovodíky obsahujú menej než asi 15 uhlíkových atómov a majú molekulovú hmotnosť 400 alebo menej. Konkrétne uhľovodíky, ktoré môžu byť prítomné ako vysokovriace organické kvapaliny, zahmujú tri- a tetraetylénglykol, di- a tripropylénglykol, monometyl, dimetyl a etyl étery týchto glykolov, kvapalné propylénglykoly s nízkou molekulovou hmotnosťou rovnako ako diacetónalkohol, étery dietylénglykolu s nízkou molekulovou hmotnosťou a ich zmesi. Kde organická kvapalina je zmesou vysokovriacej organickej kvapaliny s nízkovriacou organickou kvapalinou, taká zmes môže byť reprezentovaná acetónom s dipropylénglykolom.Okrem toho ku kovovým časticiam a kvapalnému médiu ďalšou nevyhnutnou zložkou v týchto kompozíciách je silán, niekedy tu uvádzaný ako silánové spojivo. Prednostná kompozície môžu obsahovať vodou rozložiteľnú, silánovú organofunkčnú skupinu. Aby bola kompozícia rozložiteľná vodou, silán by mal byť ľahko rozložiteľný vodou a prednostné úplne rozložiteľný vodou. Silán užitočný pre iné než prednostné kompozície môže byť taký, že musi mať pri riedeni vodou prítomné spolurozpúšťadlo, aby sa pri riedeni vodou predišlo želatinácii alebo tvorbe zrazenjny. Napríklad silány, ako organotrihydrokarbonoxysilány podľa patentu US 4 218 354, reprezentovane metyltrietoxysilánom, sú vhodné pre iné než výhodne vodou riediteľné kompozície. Tieto silány musia byť zmiešané so spolurozpúšťadlami a vodou, napr. etylénglykolmonoetyléterom a vodou. Pri týchto silánoch, silán a voda reagujú tak, že bez spolurozpúšťadla dôjde typicky k želatinácii. V dôsledku toho silány, ktoré sú tu užitočné v prednostných bezchrómových kompozíciách, sú neželatinujúce, vodou rozložiteľné silány. V týchto silánoch môžu byť organofunkčné skupiny predstavované vinylorn, napr. vo vinyl-trimetoxy-siláne alebo skupinou metakryl-oxy, ako v metakryl-oxy-propyl-trimetoxysiláne alebo skupinou amino, ako V 3-aminopropyltrimetoxy-siláne, ale je to výhodne funkčná skupina epoxy na zlepšené uskutočnenie povlaku rovnako ako na stabilitu kompozície. Tieto silány všeobecne obsahujú funkčnú skupinu - Si(OCH 3)3 alebo funkčné skupiny -SÍ(OCHgCH 3)3, alebo -Si(OCH 2 CHCH 3)3. Tieto silány budú všeobecne tvoriť od asi 3 hmotnostných percent do asi 20 hmotnostných percent celkovej hmotnosti kompozície. Prednostne je výhodným silánom vo výhodnej vodou rozložiteľnej kompozícii silán s funkčnou skupinou epoxy ako beta-(3,4-epoxy-cyklohexyl)etyl-trimetoxy-silán, 4(tIimetoxysilyl)bután-l,2 epoxid alebo gama-glycidoxy-propyl-tIimetoxy-silán.Na účely zlepšenia dispergovania vločiek zinkovej zliatiny v bezchrómovej pokovovacej kompozícii môže byť pridané disperzné činidlo, t. j. tenzid, slúžiaci ako zmáčacie činidlo alebo zrnáčadlo, ako sú tu tieto výrazy použité. Take zmáčacie činidlá alebo zmesi zmáčacích činidiel môžu vhodne obsahovať neiónogénne činidlá, také ako neiónogénne polyetoxylové adukty alkylfenolu. Tiež môžu byť použité aniónové zmáčacie činidlá, čo sú najvýhodnejšie riadené penové aniónové zmáčacie činidla. Také použiteľné zmáčacie činidlá, alebo zmes zmáčacich činidiel, môžu obsahovať aniónové činidlá ako organické fosfátové estery,taktiež ako diester sulfosukcináty predstavovane bis(tridecyl)sulfosukcinátom sodným. Také zrnáčacie činidlo je typicky prítomné v množstve od asi 0,01 do asi 10 hmotnostných percent z celkového množstva pokovovacej kompozície.Tieto pokovovacie kompozície môžu tiež všeobecne obsahovať dodatočné prísady. Pokovovacie kompozície môžu ako prísady obsahovať to, čo je tu obvykle uvedené ako zložka na báze kyseliny boritej alebo zlúčenina obsahujúca bór. Je vhodné použiť kyselinu ortoboritú obchodne dostupnú ako kyselina boritá,hoci je tiež možné použiť rôzne produkty získané zahrievaním a dehydratovanim kyseliny ortoboritej, ako je kyselina metaboritá, kyselina tetraboritá a oxid boritý, taktiež ako soli, napr. boritan zinočnatý. Zložka kyseliny boritej by mala byť prítomná v množstve asi aspoň 0,1 hmotnostného percenta a môže byť prítomná v množstve až do asi 10 hmotnostných percent výhodnej kompozície alebo viac.Kompozície môžu tiež obsahovať modiñkátor pH, ktorý je schopný nastaviť pH kompozície. Modifikátor pH je všeobecne vybraný z oxidov a hydroxidov alkalických kovov s lítiom a sodíkom ako výhodnými alkalickými kovmi pre zlepšenú celistvosť povlaku alebo je vybraný z oxidov a hydroxidov obvykle kovov patriacich do skupín IIA a IIB periodickej tabuľky, ktorých zlúčeniny sú rozpustné vo vodnom roztoku, ako sú zlúčeniny stroncia, vápnika, bária, horčíka, zinku a kadmia. Modifikátor pH môže byť tiež iná zlúčenina,napr. uhličitan alebo nitrid skôr uvedených kovov.Niektoré z týchto kompozícii môžu tiež obsahovať zahusťovadlo. Zahusťovadlo, pokial je prítomné, môže byť pridané v množstve medzi asi 0,0 l až asi 2,0 hmotnostných percent zahusťovadla z celkovej hmotnosti kompozície. Zahusťovadlom môže byť vodou rozpustný éter celulózy vrátane zahusťovadiel Cellosize(ochranná známka). Vhodné zahusťovadla obsahujú étery hydroxyetylcelulózy, metylcelulózy, metylhydroxypropylcelulózy, etylhydroxyetylcelulózy, metyl-etylcelulózy alebo zmesi týchto zložiek. Ďalšie zahusťovacie činidlá zahrnujú xantánovú gumu, asociatívne zahusťovadla, ako uretánové asociatívne zahusťovadla a bezuretánove neiónogénne asociatívne zahusťovadla, ktoré sú typicky nepriehľadné, vysokovriace kvapaliny,

MPK / Značky

MPK: C09C 1/04, C23F 11/00, C09D 5/10

Značky: podkladů, podklad, pokovovacia, pokovovaný, přípravy, kompozícia, spôsob, tohto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-287844-pokovovacia-kompozicia-pokovovany-podklad-a-sposob-pripravy-tohto-podkladu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pokovovacia kompozícia, pokovovaný podklad a spôsob prípravy tohto podkladu</a>

Podobne patenty