Kvapalná formulácia a spôsob potláčania nežiaduceho rastu rastlín

Číslo patentu: 287077

Dátum: 14.10.2009

Autori: Haase Detlev, Maier Thomas, Schnabel Gerhard, Würtz Jochen

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané sú kvapalné formulácie obsahujúce a) aspoň jeden derivát polykarboxylových kyselín a b) aspoň jednu účinnú látku zo skupiny ALS-inhibítorov v rozpustenej forme a taktiež spôsob potláčania nežiaduceho rastu rastlín.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka oblasti kvapalných formulácií, obzvlášť sa vynález týka kvapalných formulácií herbicídnych účinných látok zo skupiny inhibitorov acetolaktátsyntázy (ďalej nazývané ALS-inhibitory),ako je sulfonylmočovina, spôsobu výroby tejto látky a spôsobu potláčania nežiaduceho rastu rastlín.Všeobecne sa účinné látky nepoužívajú ako čiste látky, ale podľa oblasti použitia a požadovaných fyzikálnych vlastností formy použitia sa používajú s určitými pomocnýrni látkami, to znamená, že sú formulované. V zásade sa môžu účinne látky formulovať rôznymi spôsobmi, ktorými sú vopred dané biologické a/alebo chemicko-fyzikálne parametre. Všeobecne prichádzajú ako možnosti formulácií do úvahy napríklad nástrekovć prášky (WP), emulzie olej vo vode (EW), pripadne voda v oleji (EO), suspenzie (SC), suspenzné emulzie (SE), emulgovateľné koncentráty (EC), vodné roztoky (SL) alebo tiež granuláty na aplikáciu do pôdy alebo posypom, prípadne vo vode dispergovateľné granuláty (WG). Uvedené typy fonnulácii sú v zásade známe a opisujú sa napríklad vo Winnacker-Küchler, Chemísche Technologie, zv. 7, C. Hauser-Verlag,Mníchov, 4. vyd. 1986 van Valkenburg, Pesticide Formulations, Marcel-Dekker N.Y., 1973 K. Martens,Spray Drying Handbook, 3. vyd., 1979, G. Goodwin Ltd., Londýn.Pokiaľ pri formulovaných účinných látkach ide o také, ktoré majú v rozpustenom stave, prípadne v kvapahiých médiách všeobecne sklon k chemickému odbúravaniu, používajú sa väčšinou výhodne pevné formulácie ako zmáčavé prášky alebo granuláty. Ako sa opisuje v US 4 599 412 a US 5 731 264, týka sa to napríklad herbicidne účinných látok zo skupiny ALS-ínhibitorov, ako metsulfuronmetyl, nico- alebo rimsulfuron,primisulfuronmctyl, tria-, pro-, amido- alebo etoxysulfuron. Zodpovedajúce práškové formulácíe, prípadne granuláty týchto herbicídov sú už známe a opisujú sa napríklad vo WO 9 910 857, W 0 9 809 516,W 0 9 508 265, US 5 441 923, W 0 9 423 573, IP 050 17 305, JP 042 97 404, JP 042 97 403, JP 040 66 509.Často sa pri riedení takýchto práškových forrnulácií alebo granulátov vodou (na prípravu postrekovacej kaše) nedosiahne úplné rozpustenie podielov nerozpustných v koncentráte, to znamená, že postrekovacia kaša je suspenziou koncentrátu. V zásade je však výhodné, ak postrekovacie kaše sú jemne disperzné, ako je to len možné, pretože sa tým znižuje nebezpečenstvo upchatia postrekovacej dýzy a nutnost jej čistenia. Okrem toho je možné práškové alebo granulátové formulácie vyrobiť len s relatívne vysokým vynaloženim energie a pomocou technicky náročných miešadiel, to znamená, že už pri ich výrobe sa vyskytujú značné nevýhody.Kvapalne suspenzie herbicídov opísaného druhu sú síce už vo forme suspenzných koncentrátov známe(FR 2 576 181, EP 0 205 348, EP 0 237 292 alebo EP 0 246 984). Účinné látky však nie sú ani v prípade suspenzií v rozpustenej forme, takže sa pri aplikácii postrekovacej kaše vyskytujú rovnaké problémy ako v prípade práškových formulácií alebo granulátov. Okrem toho predstavujú suspenzné koncentráty (SC) a suspenzné emulzie (SE) termodynamicky nestabilné forrnulácie s obmedzenou fyzikálnou stabilitou pri skladovani.Vodné roztoky sulfonylmočovín neobsahujúce tcnzidy sa opisujú v US 4 683 000, US 4 671 817 a v EP 0 245 058, emulgovateľné koncentráty neobsahujúce vodu sa opisujú v spisoch DE 3 422 824, US 4 632 693,W 0 9 608 148 a US 5 597 778.Žiaden z týchto spisov neobsahuje pokyny k zvýšeniu stability emulzií pri skladovaní.Tak vznikla úloha dať k dispozícii formulácia stabilné proti odbúravaniu, ktoré majú priaznivé užívateľsko-technické vlastností.S prekvapením sa teraz zistilo, že túto úlohu riešia určité kvapalné formulácie účinných látok, ktoré obsahujú deriváty polykarboxylových kyselín a účinné látky ALS-ínhibítory ako napríklad sulfonylmočovina a/alebo jej soli.Predmetom predloženého vynálezu je preto kvapalná formulácia (prípravok), obsahujúcaa) jeden alebo niekoľko derivátov polykarboxylových kyselín, výhodne jednu alebo niekoľko zlúčenín zo skupiny geminitenzidov a/alebo sulfosukcinátov ab) jednu alebo niekoľko účinných látok zo skupiny ALS-ínhibitorov, obzvlášť jednu alebo niekoľko sulfonylmočovín a/alebo ich solí, napríklad solí s organickými katiómni na báze dusíka, síry alebo fosforu a/alebo anorganickými katiónmi, ako sú kovové ióny.Kvapalné formulácie podľa predloženého vynálezu sú výhodne herbicídne formulácíe, napríklad vo forme emulzných koncentrátov. Formulácie obsahujú výhodne najmenej jednu účinnú látku zo skupiny ALS 10-inhibítorov v rozpustenej forme, Ďalej sú výhodné formulácie, ktoré obsahujú len jeden derivát polykarboxylovej kyseliny.Kvapalné formulácie podľa predloženého vynálezu môžu prípadne okrem komponentov a) a b) obsahovať ako ďalšie komponenty ešte jednu alebo niekoľko pomocných látok a prísad, napríkladc) prídavné tenzidy a/alebo polyméry, d) organické rozpúšťadlá, e) rôzne agrochemikálic, odlišné od ALS-inhibítorov ako herbicídy, insekticidy, fungicídy, ochranné látky,rastové regulatory alebo hnojivá, i) bežné pomocné látky pre fonnulácie ako odpeňovacie činidlá, látky tlrniace zápach, vonné látky, farbivá,prostriedky na ochranu proti mrazu alebo konzervačné prostriedky, g) komponenty na miešanie V tanku a/aleboDeriváty polykarboxylových kyselín obsiahnuté vo formuláciách podľa vynálezu ako komponenty a) sú napríklad ich estery, amidy alebo soli, a rovnako sulfonáty, sulfáty, fosfáty alebo karboxyláty odvodené od polykarboxylových kyselín alebo napríklad ich esterov, amidov alebo solí.Ako polykarboxylové kyseliny prichádzajú napríklad do úvahy nízkomolekulové di-, tri-, tetra- alebo tiež vyššie funkčné karboxylové kyseliny, výhodne s 2 až 20 uhlíkovými atómami. Rovnako prichádzajú do úvahy polymerizačné karboxylové kyseliny, výhodne s molekulovou hmotnosťou až 2 000 g/mol. Príkladmi polykarboxylových kyselín sú kyselina oxalová, malónová, jantárová, glutárová, adipová, pimelová, sebaková,azelainová, suberínová, maleínová, ftalová, tereñalová, melitová, tzimelitová, polyrnaleínová, polyakrylová a polymetakrylová kyselina a rovnako kopolyméry, pripadne terpolyméry, ktoré obsahujú jednotky kyseliny rnaleínovej, akrylovej a/alebo metakrylovej.Formálne sú estery polykarboxylových kyselín prístupné napríklad reakciou voľnej karboxylovej kyseliny s alkoholmi alebo ich alkoxylačnými produktmi, pričom estery sa môžu získať napríklad reakciou aktivovaných karboxylových kyselín ako anhydridov karboxylových kyselín s uvedenými alkoholmi alebo alkoxylátmi. Ďalej sa môžu na esteriñkáciu s uvedenými polykarboxylovými kyselinami namiesto alkoholických alkoxylátov používať tiež alkoxyláty na báze mastných kyselín, amidov alebo arnínov, pokiaľ obsahujú najmenej jednu hydroxylovú skupinu schopnú esterifikácie.Amidy polykarboxylových kyselín je možné formálne pripravovať napríklad reakciou karboxylových kyselín s primárnymi alebo sekimdámymi amínmi, alebo s amoniakom Primáme a sekundárne arníny môžu ako substítuenty obsahovať napríklad líneáme, cyklické alebo rozvetvené, aromatické, alifatické a/alebo cykloalifatické uhľovodíkové zvyšky s 1 až 20 uhlíkovýrni atómami, výhodne alkylové zvyšky s 1 až 20 uhlíkovýrni atómami, pričom cykloalifatické uhľovodíkové zvyšky môžu ešte v cykle obsahovat heteroatómy, napríklad morfolín. Na mieste uhľovodíkových zvyškov s 1 až 20 uhlíkovými atómami môžu tiež byť (poly)alky-lenoxidové jednotky ako (poly)etylénoxid, (poly)propylénoxid alebo (poly)butylénoxid. Ako príklady možno tu uviest amínozlúčeniny etanolamín, dietanolarnín, l-arríino-Z-propanol alebo aminobutanol, a rovnako ich (p 0 ly)alkylénoxidové adukty. Ďalej sú vhodné z týchto zlúčenín vyrobené alkylétery alebo alkylestery s lineámymi alebo rozvetvenýrni, arornatickými, alifatickými a/alebo cykloalifatickými mono-, dialebo polyfunkčnými alkoholmi s l až 20 uhlíkovýrni atómami. Ďalej prichádzajú do úvahy tiež oxidačné produkty alkoxylovaných arnínov ako glycín a jeho soli.Ako soli polykarboxylových kyselín prichádzajú do úvahy napríklad kovové soli ako soli alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín alebo soli s organickými partnerskými iónmi, ako sú organické amóniové, sulfóniové alebo fosfóniové ióny.Pokial obsahujú polykarboxylové kyseliny alebo deriváty polykarboxylových kyselín, ako sú estery, amidy alebo soli reaktívne skupiny, ako sú dvojité väzby, potom je možné reakciou týchto skupín získať ďalšie deriváty polykarboxylových kyselín, napríklad oxidáciou a otvorením kruhu a následnou reakciou s (poly)alkylénoxidmi a rovnako následnou reakciou s anhydridom kyseliny fosforečnej alebo kyselinou sírovou,oxidáciou a otvorením kruhu a následnou reakciou s alkylačnými reagenciarni, ako je dirnetylsulfát,oxidáciou a otvorením kruhu a následnou reakciou s karboxylovými kyselinarni, ako sú mastné kyseliny,oxidáciou a otvorením kruhu a následnou reakciou s anhydridom kyseliny fosforečnej alebo kyselinou sírovou a rovnako následnou reakciou s (poly)alkylénoxidmi alebo reakciou s disulñdom sodným alebo draselným.Takto získané deriváty polykarboxylových kyselín môžu niektorým z opísaných spôsobov opäť raz alebo opakovane reagovať - napríklad je možná alkoxylácia kyslo fosfatizovaného esteralkoxylátu polykarboxylovej kyseliny alebo amidalkoxylátu polykarboxylovej kyseliny, pričom tiež takto získané a rovnako ďalšie reakčné produkty polykarboxylových kyselín alebo derivátov polykarboxylových kyselín sú v zmysle predloženého vynálezu vhodnými derivátmi polykarboxylových kyselín.Výhodnýrni komponentmi a) sú zlúčeniny zo skupiny geminitenzidov, to znamená amññly s dvoma rovnakými hlavovými skupinami a/alebo zlúčeniny zo skupiny sulfosukcinátov.Výhodné zlúčeniny zo skupiny sulfosukcinátov zodpovedajú všeobecnému vzorcu (I)R 1, R 2 nezávisle od seba rovnaký alebo rozdielny H, nesubstituovaný alebo substituovaný uhľovodíkový zvyšok C 1-C 30 ako je C 1-C 30-alkyl alebo adukt (poly)alkylénoxidu, R 3 katión, napríklad kovový katión, ako je katión alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín, amóniový katión, ako je NH 4-, alkylarylamóniový katión alebo po 1 y(a 1 ylalkyl)fenylamóniový katión alebo ich (poly)alkylénoxidové adukty alebo (poly)alkylćnoxídový adukt s koncovou aminoskupinou, aX, Y nezávisle od seba rovnaký alebo rozdielny O alebo NR, kde R 4 je H, nesubstituovaný alebo substítuovaný uhľovodíkový zvyšok C 1-C 30 ako je Cl-C 3 g-alkyl, C,-C 30-alkyl-C 5-C-aryl alebo poly(C 5-C-aryl-C,-C 3 o-alkyl)fenyl, dikarboxyetyl alebo adukt (poly)alkylénoxidu.Výhodné zlúčeniny zo skupiny geminitenzidov majú všeobecný vzorceR 5, R 7 nezávisle od seba rovnaký alebo rozdielny, s priamym reťazcom, rozvetvený alebo cyklický, nasýtený alebo nenasýtený uhľovodíkový zvyšok s 1 až 30 uhlíkovými atómami, výhodne s 3 až 17 uhlíkovými atómami, obzvlášť etylpentyl, trimetylpentyl, oleyl alebo propyl, R 5 spaceť pozostávajúci z nerozvetveného alebo rozvetveného reťazca s 2 až 100 uhlíkovými atómami,ktorý obsahuje 0 až 20 atómov kyslíka, O až 4 atómy síry a/alebo 0 až 3 atómy fosforu a ktorý obsahuje 0 až 20 funkčných bočných skupín, ako sú hydtoxylové, karbonylové, karboxylové, arnínové a/alebo acylamínové skupiny a ktorý obsahuje 0 až 100, výhodne 0 až 20 alkoxylových skupín, aA, B nezávisle od seba rovnaký alebo rozdielny polyalkylénoxidový zvyšok s koncovými skupinami OH-,Cl-Czo-alkyl, karboxyetyl-, karboxyInetyl-, kyselina sulfónová-, kyselina sírová-, kyselina fosforečná- alebo skupina betaín- aM katión, napríklad kovový katión, ako je katíón alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín, amóniový katíón, ako je NH 4-, alkyl-, alkylaryl- alebo poly(arylalkyl)fenylamóniový katión alebo ich (poly)alkylenoxidové adukty alebo (po 1 y)alkylénoxidový adukt s koncovou aminoskupinou.Adukty (poly)alkylénoxídu v zmysle tohto opisu sú reakčné produkty alkoxylovateľných východískových materiálov, ako sú alkoholy, amíny, karboxylové kyseliny ako mastné kyseliny, hydroxy- alebo aminofunkčné estery karboxylových kyselín (napríklad triglyceridy na báze ricínového oleja) alebo amidy karboxylových kyselín s alkylénoxídmi, pričom adukty (poly)alkylénoxidov obsahujú najmenej jednu alkylénoxidovú jednotku, všeobecne sú ale polymerizačné, to znamená, že obsahujú 2 až 200, výhodne 5 až 150 alkylénoxidových jednotiek. Z alkylénoxidovýeh jednotiek sú výhodné etylénoxidové, propylénoxidové a butylénoxidové jednotky, obzvlášť etylénoxidové jednotky. Opísané adukty (poly)alkylénoxidov môžu byť vybudované z rovnakých alebo z rôznych alkylénoxidov, napríklad z blokovo alebo štatisticky usporiadaného etylénoxídu a propylénoxidu, takže predložená prihláška zahrnuje tiež zmesné adukty alkylénoxidov tohto druhu.Deriváty polykarboxylových kyselín obsiahnuté podľa vynálezu sa odvodzujú obzvlášť výhodne od skupiny sulfosukcinátov, napríklad al) sulfosukcinát esterifikovaný jednoducho alebo dvojnásobne lineárnymi, cyklickýrni alebo rozvetvenými alifatickými, cykloalifatickými a/alebo aromatickými alkoholmi, napríklad s 1 až 22 uhlíkovými atómami v alkylovom zvyšku, výhodne jednoducho alebo dvojnásobne esteriñkovaný mono- alebo dialkalisulfosukcinát, obzvlášť mono- alebo dinátriumsulfosukcinát metanolom, etanolom, (izo)propanolom, (izo)butanolom,(izo)pentanolom, (izo)butanolom, cyklohexanolom, (izo)heptanolom, (izo)oktanolom (obzvlášť etylhexanolom), (izo)nonanolom, (izo)dekanolom, (izo)undekanolom, (izo)dodekanolom alebo (izo)tridekanolom,a 2) jednoducho alebo dvojnásobne pomocou (poly)alkylénoxidových aduktov alkoholov esterifikovaný sulfosukcinát, napríklad s 1 až 22 uhlíkovými atómami v alkylovom zvyšku a s 1 až 200, výhodne s 2 až 200 al 10kylénoxidovýrni jednotkami v (poly)alkylénoxidovom podiele, výhodne jednoducho alebo dvojnásobne pomocou dodecyl/tetradecyl-alkoholu 2 až 5 mól etylénoxidu alebo s pomocou i-tridecyl 3 mól etylénoxidu esterifikovaný mono- alebo dialkalisulfosukcinát, obzvlášť mono- alebo dinátriumsulfosukcínát, 213) dialkalická, výhodne dvojsodná sol anhydridu kyseliny maleínovej, zreagovaného jednoducho s amínmi alebo s (poly)alkylénoxidovými aduktmi s koncovou aminoskupinou alkoholov, amínov, mastných kyselín,esterov alebo arnidov a následne sulfónovaného, napríklad s 1 až 22 uhlíkovýmí atómami v alkylovom zvyšku a s 1 až 200, výhodne s 2 až 200 alkylénoxidovými jednotkami v (poly)alkylénoxidovom podiele, výhodne dvoj sodná soľ anhydridu kyseliny maleínovej jednoducho zreagovanćho s kokosovým mastným amínom a následne sulfónovaného, a 4) dialkalická, výhodne dvojsodná soľ anhydridu kyseliny maleínovej, zreagovaného jednoducho s amidmi alebo s (poly)alkylénoxídovými aduktmi amidov a následne sulfónovaného, napríklad s 1 až 22 uhlíkovými atómarrli v alkylovom zvyšku a s l až 200, výhodne s 2 až 200 alkylénoxidovými jednotkami v (poly)a 1 kylénoxidovom podiele, výhodne dvojsodná soľ anhydridu kyseliny maleínovej, jednoducho zreagovaného s oleylarnidom 2 móly etylénoxidu a následne sulfónovaného a/aleboa 5) tetraalkalická, výhodne tetrasodná sol N-(1,2-dikarboxyetyl-)-N-oktadecylsulfo-sukcínamátu.Príklady komerčne dodávaných a v rámci predloženého vynálezu výhodných sulfosukcinátov skupín al) až a 5) sú uvedené ďalej al) nátriumdialkylsulfosukcináty, napríklad Na-diizooktylsulfosukcínát, komerčne dodávané napríklad vo forme značiek Aerosol® (Cytec), značky Agrilan® alebo Lankropol® (Akzo Nobel), značky Empimín® (Albright and Wilson), značky Cropol® (Croda), značky Lutensit® (BASF) alebo značky Imbirol®, Madeol® alebo Polirol® (Cesalginia) alebo nátrium-di-(Z-etylhexyD-sulfo-sukcinát komerčne dodávaný napríklad vo forme značiek Triton (Union Carbide) ako Triton® GR-5 M a Triton® GR-7 ME,a 2) dinátrium-alkoholpolyetylénglykolétersemísulfosukcinát, komerčne dodávaný napríklad vo forme značiek Aerosol® (Cytec), značiek Marlinat® alebo Sennul® (Condea), značky Empicol® (Albright and Wilson),značky Secosol® (Stepan), značky Geropon® (Rhodia), značiek Disponil® alebo Texapon® (Cognis) alebo značky Rolp 0 n® (Cesalpinía),a 3) dinátrium-N-alkylsulfosnkcinamát, komerčne dodávaný napríklad vo forme značiek Aerosol® (Cytec),značiek Rewopol® alebo Rewoderm® (Rewo), značky Empimin® (Albright and Wilson), značky Geropon®(Rhodia) alebo značky Polírol® (Cesalpinía),a 4) dinátrium-anlidpolyetylénglykolétersemísulfosukcinát mastnej kyseliny, komerčne dodávaný napríklad vo forme značiek Elfanol® alebo Lankropol® (Akzo Nobel), značiek Rewocid® alebo Rewopol® (Rewo),značky Emcol® (Witco), značky Standapol® (Cognis) alebo značky Rolpon® (Cesalpinía), a a 5) tetranáuium-N-(l,2-dikarboxyetyD-N-oktadeeylsulfosukcinamát, komerčne dodávaný napríklad vo forme Aerosol 22 ® (Cytec).V prípade účinných látok zo skupiny ALS-inhíbitorov obsiahnutých vo formuláciách podľa vynálezu ide obzvlášť o sulfónamídy, výhodne zo skupiny sulfonylmočoviny, obzvlášť výhodne o látky všeobecného vzorca (IV) a/alebo ich solilľ-soz-NRb-CO-(NRñx-Rd (rv),kde znamená R uhľovodíkový zvyšok, výhodne arylový zvyšok ako fenyl, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný alebo heterocyklický zvyšok, výhodne heteroarylový zvyšok ako pyridyl, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný, a pričom zvyšky vrátane substituentov obsahujú l až 30 uhlíkových atómov, výhodne l až 20 uhlíkových atómov alebo je R skupinou príťahujúcou elektróny ako je sulfónamídový zvyšok,R vodíkový atóm alebo uhľovodíkový zvyšok, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný a vrátane substituentov obsahuje l až 10 uhlíkových atómov, napríklad nesubstituovaný alebo substituovaný Cl-Cs-alkyl,výhodne vodíkový atóm alebo metyl,R vodíkový atóm alebo uhľovodíkový zvyšok, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný a vrátane substituentov obsahuje l až 10 uhlíkových atómov, napríklad nesubstituovaný alebo substituovaný Cl-Có-alkyl,výhodne vodíkový atóm alebo metyl,X sa rovná 0 alebo l a R heterocyklický zvyšok.Uhľovodíkový zvyšok v zmysle tohto opisu je uhľovodíkový zvyšok s priamym reťazcom, rozvetvený alebo cyklický, a nasýtený alebo nenasýtený alifatický alebo aromatícký, napríklad alkyl, alkenyl, alkínyl,cykloalkyl, cykloalkenyl alebo aryl aryl pritom znamená mono-, bi- alebo polycyklický aromatický systém,napríklad fenyl, naftyl, tetrahydronañyl, indenyl, indanyl, pentalenyl, lluorenyl a podobne, výhodne fenyl. Uhľovodíkový zvyšok obsahuje výhodne l až 40 uhlíkových atómov, výhodne l až 30 uhlíkových atómov obzvlášť výhodne znamená uhľovodíkový zvyšok alkyl, alkenyl alebo alkinyl s až 12 uhlíkovými atómami alebo cykloalkyl s 3, 4, 5, 6 alebo 7 atómami v kruhu alebo fenyl.

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04, A01N 25/30, A01N 25/02, A01N 47/28

Značky: kvapalná, potláčania, rastlín, rastu, formulácia, spôsob, nežiaducého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-287077-kvapalna-formulacia-a-sposob-potlacania-neziaduceho-rastu-rastlin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kvapalná formulácia a spôsob potláčania nežiaduceho rastu rastlín</a>

Podobne patenty