Zlúčeniny indolu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Číslo patentu: 279214

Dátum: 14.10.1992

Autori: Giger Rudolf Karl Andreas, Mattes Henri

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1, R5, R6, R7 sú definované v opise, X--Y znamená skupinu -CR8=N- alebo skupinu -C(R8)-NH-, kde R8 znamená atóm vodíka alebo alkyl a B znamená heterocyklickú skupinu alebo skupinu vzorca (b), v ktorom R10 znamená atóm vodíka, prípadne substituovanú alkylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, arylovú skupinu, adamantylovú skupinu, acylovú skupinu alebo karbamoylovú skupinu a X2 znamená alkyltioskupinu alebo skupinu -NR3R'10, kde R3 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu, alebo R3 a R'10 spolu s atómom dusíka, na ktorý sú viazané, tvoria heterocyklickú skupinu, vo voľnej forme alebo vo forme soli. Tieto zlúčeniny majú farmakologickú účinnosť, napríklad využiteľnú pri liečení gastrointestinálnych porúch. Opisujú sa tiež spôsoby prípravy uvedených zlúčenín a farmaceutické kompozície s obsahom uvedených zlúčenín.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zlúčenín índolu, ktoré sú farmaceuticky využiteľnć, spôsobov ich prípravy, farmaceutických kompozícii obsahujúcich tieto zlúčeniny indolu ako účinnú látku a ich použitia ako farmaceutík.Z predbežnej patentovej prihlášky V.Británie č. 842322 sú známe zlúčeniny všeobecného vzorcaV ktorom R 1 znamená uhľovodíkový zvyšok, ktorý je prípadne substituovaný, R 2, R 3 a R 4 znamenajú vodik alebo pripadne substituovaný uhľovodikový zvyšok a R 5 a R 6 spoločne s atómom uhlíka na ktorý sú naviazané tvoria heterocyklický kndi. lndolove deriváty tu nie sú uvedené.V patente V.Británie č. 842323 je uvedená zlúčenina v ktorej je aminoguanidínový zvyšok naviazaný na bicyklický heterocyklioký zvyšok, ktorý je prípadne substituovaný alkylom, arylom, skupinou karbalkoxy, hydroxy skupinou alebo terciámymi aminoskupinami, presnejšie N 1-4-metyl-fenyl-N 2-3-indolylmetylénaminoguanidín ako jediná indolylová zlúčenina. Tieto zlúčeniny majú protizápalovć a antialergické účinky.Teraz sa zistilo, že indolylmetylénaminoguanidínové zlúčeniny, ktoré sú substituovanć na guanidínovej časti inak ako 4-metylfenylovou skupinou, majú zaujímavé farmakologické vlastnosti a sú použiteľné napríklad na liečenie problémov s gastrointestinálnou motilitou a na liečenie migrény.Predmetom vynálezu sú zlúčeniny índolu všeobecného vzorca (I)R 1 znamená atóm vodíka alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka alkylkarbonylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka v alkylovej časti benzoylovú skupinu alebo fenylalkylkarbonylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka V alkylovej častiR 5 znamená atóm vodíka atóm halogénu alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka hydroxy/skupinu nitroskupinu aminoskupinu alkylaminoskupinu s l až 4 atómami uhlíka alkylkarbonylamínoskupinu s l až 10 atómami uhlíka v alkylovej časti alkoxykarbonylskupinu s 2 až 6 atómami uhlíka V alkoxylovej časti skupinu SOZNRaRb V ktorej R 3 a Rb nezávisle od seba znamenajú atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka kyanoskupinu alebo trimetylsilylovú skupinu alkylovú skupinu sl až 6 atómami uhlíka substituovanú skupinou -S 02-alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, skupinou -S 02 NRaRb, skupinou-coNRaRb, skupinou -NH-S 02-alkyl s 1 až s atómami uhlíka, skupinou -N(alky 1)-SO 2-(alkyl) s l až 6 atómami uhlíka v každej alkylovej častí, skupinou -NRalľb v ktorej Rb znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka, alkoxykarbonylovou skupinou s 2 až 6 atómami uhlíka v alkoxylovej časti alebo skupinou-PO(alky 1)2 s l až 4 atómami uhlíka v každej alkylovej časti karboxyskupinu skupinu -CONR 3 Rb skupinu-PO(alkyl)2 s l až 4 atómami uhlíka v každej alkylovej časti skupinu OCONRCRd, v ktorej RC a Rd znamenajú nezávisle od seba alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíkaR 5 znamená atóm vodíka alebo, ked R 5 znamená hydroxyskupinu, R 6 znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu,Z znamená skupinu -CR 4, v ktorej R 4 znamená atóm vodíka, atóm halogénu, hydroxy skupinu alebo alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka alebo v prípade, keď R 5 znamená atóm vodíka alebo hydroxyskupinu, Z znamená tiež -N, R 7 znamená atóm vodíka, atóm halogénu, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo alkoxyskupinu s l až 6 atómami uhlíka, XY znamená skupinu -CR 3 N- alebo skupinu -CH(R 3)-NH-, v ktorých R 3 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, aB znamená skupinu vzorca (a) alebo (b),A 1 znamená CO alebo CHg, X 1 znamená S skupinu NR, v ktorej R znamená atóm vodíka, alkylkarbonylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka v alkylovej častí, benzoylovú skupinu, alebo fenylalkylkarbonylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti alebo skupinu CR 12 R 13, v ktorej R 12 a R 13 nezávisle od seba znamenajú atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka alebo oykloalkylovú skupinu s 5 až 7 atómami uhlíka, R 10 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s l až 12 atómami uhlíka alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka substituovanú hydroxyskupinou, arylovou skupinou, aryloxyskupinou, adamantylovou skupinou, heterocyklickou skupinou, skupinou -NR 15-CO-R 16 alebo skupinou -NH-SO 2 ~a 1 yl cykloalkylovú skupinu s 5 až 7 atómami uhlíka adamantylovú skupinu alkylkarbonylovú skupinu s 1 až 10 atómami uhlíka v alkylovej časti benzoylovú skupinu,- fenylalkylkarbonylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti alebo skupinu -CONHR 14, v ktorej R 14 znamená alkylovú skupinu s 1 až 10 atómami uhlíka, cykloalkylovú skupinu s 5 až 7 atómami uhlíka,cykloalkylalkylovú skupinu s 5 až 7 atómami uhlíka V cykloalkylovej časti a 1 a 4 atómami uhlíka v alkylovej časti, arylovú skupinu, arylalkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti alebo heterocyklíckú skupinu, R 15 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, aR 15 znamená alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka,cykloalkylovú skupinu s 5 až 7 atómami uhlíka, cykloalkylalkylovú skupinu s 5 až 7 atómami uhlíka v cykloalkylovej časti a l až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti, arylovú skupinu alebo arylalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka V alkylovej časti, všade, kde sa vyskytuje aryl, alebo aryloxy, -NH-SOZ-aryl alebo arylalkylová skupina s l až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti, aryl znamená fenyl alebo fenyl substítuovaný atómom halogénu, alkylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka alebo alkoxyskupinou s l až 6 atómami uhlíka aheterocyklícká skupina znamená pyridyl, imidazolyl,benzimidazolyl, pyrolidinyl, pyrolídonyl, piperidino skupinu, pyrazinyl, perhydroindolyl alebo skupinu vzorca (c),(d)R 22 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, B 1 znamená -CH 2 CH 2-, -COCHZ- alebo ~(CH 2)3-, v ktorých jeden alebo dva atómy vodíka môžu byť nahradenć alkylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka, alebo 1,2-fenylénovú skupinu, E znamená -CH 2 CH 2-, -CH 2 N(R 17)- alebo -(CH)3-, v ktorýchjeden alebo dva atómy vodíka môžu byť nahradené alkylovou skupinou s 1 až 6 atómami uhlíka alebo l,2-fenylénovú skupinu, E 1 znamená skupinu CO alebo skupinu CHg, R 17 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, G znamená skupinu CO, skupinu -CHCOOR 13, skupinu-CHCOR 19, 5,S-dimetyl-1,3-dioxan-2-ylidénovú skupinu alebo IJ-dioxolan-Z-ylidénovú skupinu, kde R 13 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka a R 19 znamená alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka, aX 2 znamená skupinu -SR 20 alebo skupinu -NR 3 R 40, v ktorých R 20 znamená alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, R 3 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka a R 10 má niektorý z význarnov uvedených pre R 10, alebo R 3 a R 40 spolu s atómom dusíka, na ktorý sú viazané, tvoria heterocyklickú skupinu ako je definovaná, s výhradou spočívajúcou v tom, že keď B znamená skupinu vzorca (b), iba jeden z R 10 a R 40 môže byť iný ako atóm vodíka a X 2 môže znamenať -SRZO iba v prípade, ked R 10 znamená atóm vodíka, a jej fyzíologicky hydrolyzovateľný a fyziologicky prijateľný éter alebo ester v prípade, keď R 5 znamená hydroxyskupinu, vo voľnej forme alebo vo forme soli.Pod pojmom fyziologicky hydrolyzovateľný a fyziologicky prijateľný éter alebo ester, použitým pri zlúčeninách všeobecného vzorca (I) v prípade, ak R 5 znamená hydroxyskupinu, sa rozumie éter, v ktorom je R 5 éterifiko vaný, alebo ester, v ktorom je R 5 esteriñkovaný, ktoré sú hydrolyzovateľnć pri fyziologíckých podmienkach za vzniku alkoholu alebo kyseliny, ktoré sú fyzíologicky príjateľné, t. j. ktoré sú netoxickć pri požadovaných aplikačných dávkach.Príkladmi éterovej skupiny vo význame všeobecného substituenta R 5 sú napríklad alkoxylová skupina s l až 6 atómami uhlíka, alkoxylová skupina s l až 6 atómami uhlíka substituovaná hydroxyskupinou, alkoxylovou skupinou s 1 až 4 atómami uhlíka, acyloxyloskupinou, skupinou NRaRĺŤ, skupinou C 0 NR 3 Rb alebo skupinou CsNRaRb, v ktorej R 3, Rb a Rb majú uvedené významy, a alkenyloxyskupina s 2 až 6 atómami uhlíka. Všeobecný substituent Z môže taktiež znamenať N- v prípade, ak R 5 znamená éterovú skupinu.Príkladom esterových skupín vo význame všeobecného substituenta R 5 je acyloxyskupina. R 5 ako esterová skupína výhodne znamená acyloxyskupinu.V zlúčenínách všeobecného vzorca (l) môžu byť alkylové skupiny a zvyšky alkylový/mi skupinami s rozvetveným alebo priamym uhlíkovým reťazcom. Ak R 5, R 10 alebo R 10 znamenajú substituovanú alkylovú skupinu, potom je substituent výhodne umiestnený na konci alkylového reťazca.Atóm halogénu tu výhodne znamená atóm fluóm alebo atóm chlóru.Ak R 5 znamená hydroxylovú skupinu substituovanú alkoxylovou skupinou s l až 6 atómami uhlíka, potom môže byť táto alkoxylová skupina polysubstituovaná hydroxylovou skupinou a môže byť takto tvorená napríklad 2,3-dihydroxypropoxylovou skupinou.Arylová skupina výhodne znamená fenylovú skupinu alebo naftylovú skupinu, výhodne fenylovú skupinu a táto skupina môže byť substituovaná. Arylalkylová skupina, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 4 atómy uhlíka, výhodne znamená fenylalkylovú skupinu, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje 1 až 4 atómy uhlíka, napríklad benzylovú skupinu alebo fenetylovú skupinu, pričom uvedená skupina môže byť substítuovaná na fenylovom kruhu. Aryloxyskupinou je výhodne fenoxylová skupina, pričom táto skupina môže byť tiež substítuovaná. Arylalkoxylovou skupinou, v ktorej alkoxylový zvyšok obsahuje 1 až 6 atómov uhlíka, je výhodne benzyloxyskupina, pričom táto skupina môže byť substituovaná na fenylovom kruhu. Ak je arylová skupina alebo auylový zvyšok substítuované, potom môžu byť mono- alebo polysubstituované, napríklad atómom halogénu,alkylovou skupinou s I až 4 atómami uhlíka alebo alkoxylovou skupinou s 1 až 6 atómami uhlíka. Príklady uvedenej skupiny alebo uvedeného zvyšku sú fenylová skupina alebo fenylový zvyšok, ktoré sú mono- alebo polysubstituované atómom chlóru, metylovou skupinou alebo metoxylovou skupinou.Acylovými skupinami alebo acylovými zvyškami v acyloxyskupine sú výhodne skupiny alebo zvyšky RCO, v ktorých R znamená alkylovú skupinu s 1 až 10 atómami uhlíka, alkenylovú skupinu s 2 až 10 atómami uhlíka,cykloalkylovú skupinu s 5 až 7 atómami uhlíka alebo arylovú skupinu, výhodne alkylovú skupinu s l až 10 atómami uhlíka.Ak každý z Rĺ a R znamená nezávisle acylovú skupinu, potom je touto skupinou výhodne skupina RCO, v ktorej R znamená alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlika, fenylovú skupinu alebo fenylalkylovú skupinu, V ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 4 atómy uhlíka, predovšet SK 279214 B 6kým alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka. Ak R 10 znamená acylovú skupinu, potom je táto skupina výhodne tvorená skupinou RC 0, kde R znamená alkylovú skupinu s 1 až 10 atómami uhlíka, fenylovú skupinu alebo fenylalkylovú skupinu, V ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 4 atómami uhlíka, predovšetkým alkylovú skupinu s l až 10 atómami uhlíka. Ak R 5 znamená acyloxyskupinu potom táto skupina výhodne znamená R-C 0-O-.Príklady alkylovej skupiny substituovanej heterocyklickou skupinou sú napríklad Z-(Z-pyrolidón-l-yl)etylová skupina alebo Ll-benzimidazolylpropylová skupina. Ak B znamená skupinu vzorca (b), v ktorom R 10 znamená atóm vodíka a X 2 znamená NR 3 R 1 0, potom R 3 a R 10 výhodne neznamenaj ú obidva atóm vodíka.V zlúčeninách všeobecného vzorca (I) sú výhodné nasledujúce individuálne význalny alebo ich ľubovoľná kombinácia alebo subkombinácial) R 1 znamená atóm vodíka, metylovú skupinu alebo etylovú skupinu, výhodne atóm vodíka.2) R 2 znamená atóm vodíka, metylovú skupinu, etylovú skupinu, atóm Cl alebo B, výhodne atóm vodíka.4) R 4 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, výhodne atóm vodíka alebo metylskupinu. 5) Z znamená skupinu -N a R 5 znamená hydroxyskupinu alebo alkoxylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka.6) R 5 znamená atóm vodíka, hydroxyskupínu alebo alkoxylovú skupinu, alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka substituovanú -SOQ-alkylovou skupinou, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 6 atómov uhlíka, skupinou-sozNRaRb, skupinou -coNRaRb, -NH-Sog-alkylovou skupinou, v ktorej alkylová skupina obsahuje l až 6 atómov uhlíka, -N-alkyl-SOQ-alkylovou skupinou, v ktorej každá alkylová skupina obsahuje l až 6 atómov uhlíka alebo -P 0-(alkyl)2 skupinou, ďalej acyloxyskupinu, karboxylovú skupinu, skupinu CONRaRb, skupinu -PO-(alkybg alebo skupinu ocoNRcRd.7) R 7 znamená atóm vodíka alebo metylovú skupinu.8) XY znamená skupinu -CR 8 N-.9) R 8 znamená atóm vodíka alebo metylskupinu.10) B znamená skupinu vzorca (a), výhodne skupinu vzorca (a), v ktorom X 1 znamená skupinu -NH-.ll) B znamená skupinu vzorca (b).l 3) X 2 znamená skupinu NR 3 Rĺ 0.14) R 3 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka.15) R 10 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 10 atómami uhlíka, RC 0, CONHRM, -(CH 2)15-NH-C 0-Rlő alebo alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka substituovanú v polohe arylovou skupinou, skupinu vzorca (d) alebo benzimidazolylovú skupinu. Výhodnejšie R 10 znamená alkylovú skupinu s l až 12 atómami uhlíka.16) R 3 a R 10 spoločne s atómom dusíka, ku ktoremu sú pripojené, znamenajú piperidínový alebo perhydroindolylový kruh.17) Skupina všeobecného vzorca (d) znamenáll Jednou skupinou zlúčenín podľa vynálezu je skupina zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R 1, R 2, XY aB majú uvedené významy, Z znamená skupinu -CR 4, ktorá má uvedený význam a R 5 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka, hydroxyskupinu, alkoxylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka, alkoxylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka substituovanú hydroxyskupinou, alkoxylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka, acyloxyskupinou, skupinou Nkakb, skupinou coNRaRb alebo csNRaRb, kde každý z R 3 a Rb nezávisle znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka a Rh znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka, cykloalkylovú skupinu s 3 až 7 atómami uhlíka, alkenylovú skupinu s 3 až 6 atómami uhlíka, fenyl alebo fenylalkylskupinu s 1 až 3 atómami uhlíka v alkylovej časti, pričom fenyl je výhodne substituovaný,ďalej alkenyloxyskupinu s 2 až 6 atómami uhlíka, nitroskupinu, aminovú skupinu, alkylamínovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, alkoxykarbonylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka, skupinu SO 2 NRaRb, kyanoskupinu alebo tIímetylsilylovú skupinu alebo R 5 znamená alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlika substituovanú -SOZ-alkylovou skupinou, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 6 atómov uhlíka, skupinou-SO 2 NR 3 Rb, skupinou -coNRaRb, -NH-SO 2-alkylovou skupinou, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 6 atómov uhlíka, -N-alkyl-sOz-alkylovou skupinou, v ktorej každý alkylový zvyšok obsahuje l až 6 atómov uhlíka, skupinou-NRaRby, alkoxykarbonylovou skupinou s 2 až 6 atómami uhlíka alebo -PO-(alkyl) skupinou, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 4 atómy uhlíka, ďalej acyloxyskupinu,karboxylovú skupinu, skupinu CONR 3 Rb, -P 0-(alkyl)2 skupinu, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 4 atómy uhlíka, alebo skupinu OCONRCRÚ, v ktorej každý z RC a Rd nezávisle znamená alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíkaPredovšetkým výhodnými zlúčeninami všeobecného vzorca I sú zlúčeniny, v ktorých Rĺa R 2 znamenajú atóm vodíka, Z znamená skupinu -CH alebo skupinu-CCH 3,R 7 znamená atóm vodíka alebo metylovú skupinu, R 5 znamená atóm vodíka, hydroxyskupínu, alkoxylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka, alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka substituovanú -SOZ-alkylovou skupinou, V ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 6 atómov uhlíka,skupinou -S 02 NR 3 Rb, skupinou -coNRaRb, -NH-SOZ-alkylovou skupinou, v ktorej alkylová skupina obsahuje 1 až 6 atómov uhlíka, -N-alkyl-Sog-alkylovou skupinou, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 6 atómov uhlíka alebo -PO-(alkyl)2 skupinou, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 4 atómy uhlíka, acyloxyskupinu, karboxylovú skupinu, skupinu CONRaRb, -P 0-(alkyl)2 skupinu alebo skupinu ocoNRcRd.zlúčeniny všeobecného vzorca (I), V ktorom R 2 znamená atóm vodíka, Z znamená -N,R 7 znamená atóm vodíka alebo metylovú skupinu, R 5 znamená hydroxyskupínu alebo alkoxylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka, sú taktiež predovšetkým výhodnými zlúčeninami.Obzvlášť výhodnými zlúčenínamí všeobecného vzorcaalebo skupinu vzorca (b).Zlúčeníny všeobecného vzorca môžu existovať vo volnej forme, vo forme soli, vo forme solvátu alebo vo forme hydrátu. Soli môžu zahrňovať adičné soli s kyselínami a solí získateľné v prípade, keď R 5 znamená karboxylovú skupinu. Vhodne farmaceutický prijateľné adíčné soli s kyselinami, ktoré sú vhodné na použitie v rámci vynálezu,ktoré bude opísané ďalej, napriklad zahŕňajú hydrochlorid,sulfát, acetát, oxalát, maleinát alebo fumarát. V pripade,ked R 5 znamená karboxylovú skupinu, sú vhodnými soľami napríklad soli alkalických kovov, napríklad sodné alebo draselné soli, alebo substituované alebo nesubstítuovane amónne soli.Je potrebné uviesť, že zlúčeniny všeobecného vzorca(I), v ktorom XY znamená skupinu -CR 3 N- a B znamená skupinu všeobecného vzorca (b)môžu existovať ako tautoméryv ktorých R 1, R 2 R 5, R 5, R 7, R 8 Z a R 10 majú uvedené významy. Zlúčeniny všeobecného vzorca (l), v ktorom Z znamená -N a R 5 znamená hydroxyskupínu, môžu taktiež existovať ako tautomérykde R 1, R 2, R 7,B a XY majú uvedené významy.Je samozrejme, že ak takéto tautoméme formy existujú,potom vynález zahmuje i všetky tieto tautoméme formy a ich zmesi, to znamená, že i keď zlúčeniny všeobecného vzorca (l) sú definované pre zjednodušenie odkazom na iba jednu guanidinovú fonnu alebo iba na S-oxo formu, nie je vynález obmedzený iba na túto použitú špecifickú nomenklatúru alebo použité graficke zobrazenie. Obdobne pravidlo platí i v prípade východískových látok vykazujúcich guanidinovú tautoméríu alebo oxy/hydroxy-tautoméríu a opisanýeh ďalej.Predmetom vyníüezu je taktiež spôsob výroby zlúčenin všeobecného vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že zahmujea) s cieľom prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom XY znamená skupinu -CR 8 N-, reakciu zlúčeniny všeobecného vzorca (II)v ktorom Z, R 1, R 5, R 5 a R 3 majú uvedený význam, so zlúčeninou všeobecného vzorca (III) HzN-NHB (II), v ktorom B má uvedený význam, alebob) s cieľom prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom XY znamená skupinu -CHR 8-NH-, hydrogenáciu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom YX znamená skupinu -CR 3 NH-, aleboc) s cieľom prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom B znamená skupinu vzorca (b), alkyláciu, acylácíu alebo karbamoyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (la)v ktorom z, R 1, R 5, R 6 a XY majú uvedené významy,alebod) s cieľom prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (l), v ktorom R 5 znamená hydroxyskupinu, éterové štiepenie zlúčeniny všeobecného vzorca (lb)v ktorom Z, R 1, R 5, R 7, XY a B majú uvedené význarny a R 53 znamená štiepiteľnú éterovú skupinu, aleboe) s cieľom prípravy fyziologicky hydrolyzovateľného a fyziologicky prijateľného ćteru alebo esteru zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R 5 znamená hydroxyskupinu, éteriñkáciu alebo acyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), a izoláciu zlúčenin všeobecného vzorca (I) nebo ich fyzíologicky prüateľného hydrolyzovateľnćho éteru alebo esteru, ktoré sa takto získali, vo voľnej fonne alebo vo forme solvátu alebo hydrátu.Reakčný stupeň a) sa môže uskutočniť postupmi, ktoré sú analogické so známymi postupmi, napríklad vhodne V prítomnosti kyseliny, napríklad anorganickej kyseliny, akou je kyselina chlorovodiková alebo kyselina bromovodíkovâ, alebo organické kyseliny, akou je kyselina octová,kyselina p-toluénsulfónová alebo kyselina pyridinium-p~-toluénsulfónová. Táto reakcia sa môže vhodne uskutočniť v prítomnosti protiekého rozpúšťadla, napríklad v pritomnosti metanolu, etanolu alebo izopropanolu. Reakcia sa môže výhodne uskutočniť v teplotnom rozmedzí vymedzeným teplotou prostredia a teplotu varu pod spätným chladičom.Reakčný stupeň b) sa môže uskutočniť známymi hydrogenačnými postupmi. Ak R 5 znamená benzyloxyskupinu, môže sa táto skupina súčasne rozštiepiť na hydroxyskupínu.

MPK / Značky

MPK: C07D 333/58, A61K 31/395, C07D 471/04, C07D 403/12, C07D 417/12, C07D 209/14, C07D 409/12, C07D 401/12

Značky: indolu, spôsob, farmaceutický, použitie, obsahom, přípravy, zlúčeniny, prostriedok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-279214-zluceniny-indolu-sposob-ich-pripravy-farmaceuticky-prostriedok-s-ich-obsahom-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlúčeniny indolu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie</a>

Podobne patenty