Pletací stroj na výrobu pletených výrobkov typu pančuchových nohavíc

Číslo patentu: 277850

Dátum: 12.04.1995

Autor: Manini Benito

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pletací stroj je vybavený dvoma pevnými ihlovými lôžkami (1, 3) s ihlami (11, 13) a niť sa kladie striedavo v oboch smeroch pozdĺž obidvoch ihlových lôžok (1, 3), okolo ktorých prechádzajú zámkové vence, otáčajúce sa plynulými pohybmi v dvoch navzájom opačných smeroch, pričom dutý úplet je na jednom konci uzavretý niťou, zachytávanou súčasne ihlami (11, 13) oboch ihlových lôžok (1, 3). Dráhy pohybu prvých ihiel (11) zvierajú s dráhami pohybu druhých ihiel (13) ostrý uhol (x) a ich pohyb je pri pletení dutého úpletu ovládaný v takom rozsahu, že sa ich háčiky (111, 131) navzájom nekrížia a úplet je pletený na oboch ihlových lôžkach (1, 3) súčasne. Na spojenie dielu úpletu sa ihly (11, 13) ovládajú tak, že ich háčiky (111, 131) sa vysúvajú až do predsunutých polôh (111C, 131C), v ktorých sa háčiky (111, 131) vzájomne krížia a zachytávajú rovnakú niť.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pletacieho stroja na výrobu pletených výrobkov typu dámskych pančuchových nohavíc,obsahujůceho dve pevné ihlové lôžka s ihlami, upravenýrni na pletenie dutého ůpletu čiastočne na ihlách prvého ihlového lôžka a čiastočne na ihlách druhého ihlového lôžka a na kladenie najmenej jednej nite striedavo v oboch smeroch po dĺžke ihlových lôžok, pričom pozdĺž ihlových lôžok sú usporiadané zámková vence, otočné plynulýrn otáčavým pohybom v dvoch navzájom opačných smeroch. Na stroji podľa vynálezu je hadicový úplet uzatvorený na jednom konci niťou, ktorá je zachytená súčasne ihlami obidvoch ihlových lôžok.Pri doteraz známych okrůhlych pletacich strojoch na pletenie pančuchových nohavíc a podobných hadicových úpletov bolo možné pracovať iba v určitom časovom intervale len s ihlami jedného ihlového lôžka, to znamená,bolo nevyhnuté pliest najprv ihlami prvého ihlového lôžka a až po skončení pracovných operácií na ihlách prvého ihlového lôžka bolo možné začať pliest úplet na ihlàch druhého ihlového lôžka. Ak bolo nutné pliest úplet z dvoch alebo i viacerých niti, bolo pri doteraz známych pletacich strojov potrebné najprv začať s pletenim všetkými niťami pomocou ihiel prvého ihlového lôžka, potom položiť všetky nite cez ihly na konci tohto prvého ihlového lôžka a až potom začať pliesť ďalšiu časť úpletn najprv prvou z dvoch alebo i viacerých nitl pomocou ihiel druhého ihlového lôžka a až potom bolo možné využiť na platenie druhú nit alebo ďalšie nite,ktoré boli v tejto fáze rovnako spracovávané ihlami druhého ihlového lôžka. Tento postup sa stále opakuje v priebehu pletenia celého hadicového úpletu. Základnou nevýhodou tohto známeho spôsobu pletenia je nizka pracovná rýchlosť stroja, pričom sa vyskytujú aj problémy pri koncentrácii niti pri ich kladení a pri opätovnom začatí pletenia niťami v správnom slede.Pri niektorých známych pletacích strojoch z rokov 1984 až 1986 bolo potrebné zaistiť striedavý pohyb vodiacich nití v dvoch navzájom opačných smeroch. V neskorších známych riešeniach bol tento problém vyriešený pomocou háčikov nesených dvoma časťami stroja,otáčajúcimi sa plynulýrn otáčavým pohybom v dvoch navzájom opačných smeroch. Každý z týchto háčikov zanechával jednu niť na konci jedného ihlového lôžka, pričom napríklad prvá nit musela byt umiestnená v inej polohe ako druhá nit a háčiky prichádzajúce z opačných srnerov museli seleklivne zachytiť položenú niť. Zaistenie presnélío vykonávania potrebných pohybov bolo veľmi ťažké.Ulohou vynálezu je preto odstranit tieto nedostatky a vyriešiť pletaci stroj, pri ktorom by predovšetkým bolo možné pliest súčasne ihlami oboch ihlových lôžok tak,že len čo každá nit dosiahne koniec každého ihlového lôžka, môže byť okamžite zachytená ihlami druhého ihlového lôžka v kontinuálnom procese bez akéhokoľvek kladenia.Táto úloha je vyriešená pri pletacom stroji podľa vynálem, riešenom predovšetkým na výrobu úpletov ty l 0pu pančuchových nohavíc, ktorého podstata spočíva v tom, že dráhy pohybu ihiel jedného z oboch ihlových lôžok zvierajú ostrý uhol, najma menší ako 30 °, s dráharni pohybu ihiel druhého ihlového lôžka a ihly obidvoch ihlových lôžok, ktoré sú umiestnené proti sebe presadene, sú ovládané v rozsahu posuvných pohybov pri pleteni očiek dutého úpletu, v ktorom sa ich háčiky navzájom nekrížia a ihly sú prístupné na pletenie na obidvoch ihlových lôžkach súčasne, pričom na spájanie úpletov vyhotovených na obidvoch lôžkach sú ihly ovládané na vykonávanie klzriých pohybov vo väčšom rozsahu ako je rozsah na pletenie očiek a na vzájomné kríženie ihiel kvôli zachyteniu rovnakej nite ihlami obidvoch ihlových lôžok.Na nájomné spojenie úpletov na oboch ihlových lôžkach môžu byt ihly prvého ihlového lôžka prinútené na vykonávanie klzzného pohybu v dlhšom rozsahu svojich dráh ako ihly druhého ihlového lôžka, takže dôsledkom týchto kombinovaných pohybov je zachytenie nite háčikmi ihiel prvého íhlového lôžka a pri nasledujúcom sťahovaní ihiel prvého ihlového lôžka sa zachytené niť premiestňuje do polohy proti háčikom druhého ihlového lôžka a môže byť nimi v nasledujúcej fáza zachytené, pričom k háčikom ihiel druhého ihlovćho lôäxa môže byť privádzaná doplnková niť na vytváranie spojovacieho stehu.ihlové lôžka sú vo výhodnom konkrétnom vyhotovení vynálezu vytvorené na dvoch súosových a voči sebe umiestnených kotúčových telesàch, pozdĺž ich kuželových, od seba odvrátených plôch sú vytvorené vedenia pre ihly, prebiehajúce pozdĺž povrchových priamok kužeľových plôch od vrcholu kužeľových plôch, pričom medzi dvoma kotúčovými telesami ihlových lôžok je medzera na odvádzanie úpletir.V inom výhodnom vyhotovení pletacieho stroja podľa vynálezu sú medzi ihlami umiestnené zaťahovacie platiny, posuvné smerom do medzery medzi kotúčovými telesami ihlových lôžok a s jedným z ihlových lôžok je súosovo usporiadané odsávacic potrubie na napínanie úpletu a pneumatický odťah výrobku. Dvoma pevnými ihlovými lôžkami sú vo výhodnom vyhotovení vynálezu dvojice ihlových lôžok, ktoré sú uložené jedno v druhom, a najmenej jedno z ihlových lôžok má zrezane kužeľový tvar s vrcholovým uhlom v rozsahu od 40 ° do 70 °.Vonkajšie ihlové lôžko má ihly, obrátené svojimi háčikrni na vonkajšiu stranu, uložené na svojej vonkajšej obvodovej ploche a je obklopená zárnkovým vencom, zatiaľ čo vnútorné ihlové lôžko má ihly, obrátené svojimi háčikmi smerom dovnútra, uložené na svojej vnútomej ploche, obklopujúcej vnútomý zámkový veniec. Vonkajšie ihlové lôžko môže byť zezane kužeľové a vnútomé ihlové lôžko môže byť valcové, zatiaľ čo v inom konkrétnom vyhotovení je vonkajšie ihlové lôžko valcové a vnútomé ihlové lôäw je zezane kužeľové. Je možné aj také vyhotovenie, že obidve ihlové lôžka sú zrezane kužeľové.V ďalšom výhodnom vyhotovení sú k ihlám priradené dve zámkovć sústavy upevnené na dvoch navzájom protibežne otočných zamkových vencoch, pričom každá zámková sústava obsahuje jeden sťahovací zamok a dva nivihacie zámky na zdvihanie ihiel do dvoch rozdielnych úrovní.Pletaci stroj podľa vynálezu môže byt upravený na pletenie úpletov s dvoma nohavicami a spojovacou telovou časťou, kde nohavice sú pletené najmenej dvoma ríiťami, privedenýrni z vodičov niti na samostatnompodávacom mechanizme, otočnom o jednu otàčku na upletenie jedného celého radu očiek úpletu. V tomto prípade je k ihlám na ihlových lôžkach priradený tretí mechanizmus na podávanie nite, ktorý je otočný okolo prvého mechaninnu na podávanie ďalších nitl a súčasne okolo svojej osi o jednu otačku na vytvorenie jedného celého radu očiek na telovej časti úpletu niťamí na pletenie oboch nohavíc. Tretí mechanizmus je umiestnený v mimocentrovanej polohe na doske, otočnej predovšetkým súosovo okolo osi prvého mechanizmu pri pletení telovej častí úpletu.V ďalšom výhodnom vyhotovení stroja je so zámkovými vencami súosovo uložený otočný zvonový nastavovací člen so zámkovými protilmi na nastavovanie dĺžky očiek, vybavený najmenej jedným prstencovým členom,pohyblivým v axiálnom smere a spolupracujúcim s pákovou sústavou na nastavovanie pracovných Zámkov na pnotibežne otočných zámkových vencoch.sťahovaní zamok môže obsahovať pohyblivú časť vybavení vystupujúcim kolíkom, ktorý je vedený medzi bočnými stenami vodiaceho kanálíka v nastaviteľnom vodiacom dieli, ktorým sa dosahuje mena dĺžky očiek.Pletací stroj podľa vynálezu je jednak schopný pliesť kvalitnejšie textilné výrobky a jednak má rad vlastných konštrukčných výhod, ktoré ąiednodušujú jeho výrobu a zvyšujú jeho prevàdzkovú spoľahlivosť. Pletací stroj podľa vynàlezu je vhodný hlavne na výrobu kvalitných dámskych pančnchových nohavíc s dvoma nohavicami a telovou časťou. Kladenim nití podľa vynálezu v priebehu pletenía sa dosahuje vysoký výrobný výkon súčasne s podstatným ýednodušenim obsluhy stroja.Prehľad obrazkov na výkresochVynález je bližšie objasnený pomocmu príkladu vyhotovenia pletacieho stroja podľa vynálezu, zobrazenćho na výkresoch, kde znázorňujú obr. l čelný pohľad na dva protibežne otočné zamkové vence, z ktorých jeden je zobrazený ako priehľadný zámkový veniec obr. 2 rovnaký čelný pohľad na časť dvojice otočných zamkových vencov ako na obr. l, ale v inej polohe obr. 3 pozdĺžny rez pletacím mechanizmom, vedený rovinou preloženou osou tohto mechanizmu obr. 4,5,6 pozdĺbie rezy pracovnými oblasťami ihiel vo zväčšenej mierke, pričom ihly sú umiestnené v rôznych polohách obr. 7 pohľad na pracovne oblasti ihiel, vedený z roviny VII-VII z obr. 6 obr. 8 schematícký pohľad na pletený výrobok typu siamských pančuchových nohavíc obr. 9 osový rez sústavou štvorpolohových vodičov niti obr. 10, ll,12 čelné pohľady na sústavu štvorpolohových vodičov nití v troch rôznych pracovných polohách obr. l 3 osový rez altemativnym príkladovým vyhotovením sústavy vodičov z obr. 9 pre osem polôh obr. 14 pozdĺžny rez alternatívnym príkladnýln vyhotovením pracovnej oblasti ihiel z obr. 4 až 6, obr. 15 pohľad na pásku tvoriacu klmé vedenie pre ihly z príkladu na obr. 14, obr. 16 bočnýžnpohľad na zaťahovaciu platinu z obr. 14 obr. 17 pozd y rez prikladným vyhotovením ovládacej sústavy na ovládanie dĺžky očiek v priebehu pletenia obr. 18,19 funkčné diagramy príkladného vyhotovenia ovladacieho mechanizmu na ovladanie dĺžky očiek a obr. 20, 21, 22,23 schematickć osovč rezy ďalšími príkladnými vyhotoveníami pletacich mechanizmov.Okrúhly pletací stroj na pletenie hadicových úpletov, napriklad dámskych pančuchových nohavíc, pozostavajúcich z telovej časti B a dvoch nohavíc G, ako je nejme z obr. 8, a pletených po jednom kuse alebo po dvoch kusoch naraz, obsahuje dve kotúčové pevné ihlové lôžka 1, 3, ktore sú súrneme k rovine A - A a ktoré sú usporiadané vo vymedzcnej vzdialenosti od seba,aby sa medzi nimi vytvorila medzera I, v ktorej vzniká úplet mimo oblast, v ktorej sa pohybujú pracovné prvky pletacich mechanizmov. Každé z týchto ihlových lôžok l, 3 je tvorené kotúčovým telesom so zrezane kužeľovými plochami, ktoré sú súosovć s osou EB, kolmou na rovinu A-A, pričom každá zo uezane kužeľových plôch obidvoch kotúčových telies ihlových lôžok 1, 3 má veľký vrcholový uhol, takže dvojice vzájomne sa pretínajúcich povrchových priamok oboch uemne kužeľových plôch spolu zvierajú veľmi malý uhol x. Obidve ihlové lôžka l, 3 sú vybavené na svojich rezane kužeľových plochách vodiacimi drážkami pre klzne uložené ihly 11, 13 prebiehajúce v smere povrchových priamok obidvoch zrezane kužeľových plôch ihlových lôžok 1,3. V príkladnom vyhotovení podľa obr. 3 sú prve ihly 11 uložené v prvom ihlovom lôžku 1 v tvare kotúčoveho telesa so zrezane kužeľovou vonkajšou plochou a druhé ihly 13 sú uložené v drážkach druhého ihloveho lôžka 3, tvoreného kotúčovým telesom so zrezane kužeľovou vonkajšou plochou. lhly 11, 13 sú posuvné vo vodiacich drážkach ihlových lôžok 1, 3 v smere svojich pozdĺžnych osi a ich drahy sa v priemete do osovej roviny navzájom pretinajú a zvierajú spolu uhol x, ktoreho veľkosť je pomeme malá a neprekračuje 30 ° z dôvodov, ktoré budú objasnene v ďalšej časti opisu. lhly ll, 13 pri svojich klzných pohyboch vo vodiacich drážkach oboch ihlových lôžok 1, 3 zasahujú medzi seba a navzájom sa nemšia.Okrúhly plelaci stroj podľa vynalem je vybavený nasávacou štrbinou 7 medzi oboma ihlovými lôžkami l, 3 pre ihly ll, 13, na ktorú nadväzuje odsávacie potrubie 7 A, ktoré je súosové s osou B-B obidvoch ihlových lôžok 1, 3 a ktoré má zaisťovať napínaníe úpletu v priebehu pletenia a odvádzania hotového výrobku pneumatickou dopravou. V zjednodušenom vyhotovení sa na jednom pletacom stroji pletíc jeden úplet vo fonne dámskych pančuchových nohavíc, na ktorého pletenie sa používajú ihly 11, 13 usporiadané na zakladnom oblúku h ihiel l, 3, ktorých počet zodpovedá dĺžke pletenej telovej časti B s pružným opaskom E. Tento základný oblúk b ihiel 11, 13 zahrňuje dva súmemć čiastkové oblúky q, ktoré obsahujú ihly ll, 13 na pletenie dvoch nohavíc G, a medziľahlý oblúk c s ihlami 11, 13 na pletenie rozkrokovej časti C, tvoriacej spojovaciu časť úpletu medzi oboma nohavicami G pri prechode na pletenie telovej časti B na ihlach l, 3 uložených na základnom oblúku b.Na obr. 8 je schematicky zobrazené príkladné vyhotovenie úpletu vyhotovovaného pletacím strojom podľa vynálezu a vytvoreného vo fomte dámskych pančuchových nohavíc, ktoré boli pletenć ihlami 11, 13 umiestnenými na úkladnom oblúku b. Pančuchovć nohavice majú dvoje nohavíc G pletenć ihlarni 11, 13 umiestnenými na dvoch súmemých čiastkových oblúkoch q, pričom tieto nohavice G sa začínali pliesť od špičiek P, ktoré sú uzatvorené rovnako ako rozlcroková časť C, ktorá sa začína pliesť ihlami 11, 13 umiestne SK 277850 B 6nými na medzíľahlom oblúku c, pričom po upletení týchto úsekov sa pokračuje v pletení telovej časti B všetkými ihlami 11, 13 základného oblúka b, ktorými sa pletie aj pružný pásik E v páse, ktorý sa výhodne pletie z pružných niti. Obidve ihlovć lôžka 1, 3 sú uložené pevne a neotočne a sú k nim priradené z obdivoch strán zámková vence 21, 23 na ovládanie ihiel 11, 13. Obidva zámkove vence 21, 23 majú uezane kužeľový tvar a ich os je zhodná s osou B-B oboch kotúčových telies ihlových lôžok 1,3. Obidva zámková vence 21, 23 sa otáčajú v navzájom opačných smeroch okolo osi B-B, pričom v prikladnom vyhotovení podľa obr.1 sa prvý zárnkovy veniec 21 otáča v smere šípky 121 a dmhý zámkový veniec 23 sa otáča v smere šípky 123. Každý zámkový veniec 21, 23 je vybavený určitým počtom mmkových sústav 31, 33 na ovládanie ihiel 11. 13, rozmiestnených na základnom oblúku b, pri pohybe zámkových vencov 21, 23 v jednom alebo v druhom smere.Každá zámková sústava, napríklad prvá úmková sústava 31, obsahuje jeden sťahovacl zámok 31 A trojuholnlkového tvaru na sťahovanie ihiel 11, 13 smerom do stredu počas otáčania v smere šípky 121 a dve zdvíhacie zámky 31 B, 31 C na selektivne dosiahnutie dvoch rômych úrovní zdvihnutia, pričom prvý zdvíhací zámok 3 lB vyvoláva menšie zdvihnutie ako druhý zdvíhaci zámok 31 C v odstredivom smere. Sťahovanie ihiel 11, 13 z obidvoch úrovni sa vykonáva sťahovacou zámkou 31 A trojuholníkového tvaru. Obidve zámkové sústavy 31, 33 obsahujú prvky vzdialené od seba a upravené na pletenie po sebe nasledujúcich radov očiek z nití privádzaných spôsobom, ktorý bude opísaný spolu s ďalšími podrobnosťami v ďalšej časti opisu.V priebehu pletenia úpletu ovládajú obidva zámková vence 21, 23, otáčajúce sa plynulým pohybom vo vzájomne opačných smeroch, vymačených šípkami 121,123, tvorbu očiek pomocou prvých ihiel 11 a druhých ihiel 13 pri prechode prvej sústavy 31 a druhej sústavy 33 pracovných zámkov okolo ihiel 11, 13 v príslušnej častí ihlového lôžka 1, 3. Súvislý rad očiek sa vytvára na predných častiach ihiel 11, 13 obidvoch ihlových lôžok 1. 3 tak, že nit sa privádza háčkovými priťahovacimi člemni v takom smere, aby mohla byt zachyteuá prvými ihlami 11 prvého ihlového lôžka 1 pri ovládání prvou zámkovou sústavou 31, zatiaľ čo pri nasledujúcom pohybe v opačnom smere vytvára dmhá zámková sústava 33 druhú časť radu očiek z rovnakej nite, ktorá sa privádza k druhým ihlám 13 druhého ihloveho lôžka 3. Tieto plynulo sa otáčajúce ovládacie mechanizmy so zámkovýmí vencami 21, 23 podopíerajú aj vodiče privádzanej nite, ktorá sa privádza na tvorbu očiek a ktorá sa pritahuje v smere šípky 121 a aj v opačnom smere oproti smeru šípky 121, aby sa dosiahlo striedavć pletenie na oboch sťrstavach ihiel 11, 13. Princíp tohto riešenia je opísaný najma v CS-PS 270 417, prípadne TPS l 198 894.V porovnaní so známymi riešeniami, opísanými okrem iného v uvedenom talianskom patentovom spise,poskytuje pletací stroj podľa vynálezu podstatne lepšie pracovné podmienky, a tým zároveň umožňuje zvýšenie pracovnej rýchlosti v porovnaní s doteraz dosahovanými pracovnými rýchlosťami. Doposiaľ máme riešenie podľa IT-PS l 198 894 a podľa niektorých ďalších patentových spisov sú upravené na pleteníe jedného radu alebo dvoch radov očiek na jednom ihlovom lôžku, ako už bolo opísané v úvodnej časti opisu, a na následne prevedenie nite alebo viacerých nití na druhé ihlové lôžkoa pletenie jedného radu očiek alebo dvoch radov očiek na tomto druhom ihlovom lôžku, pričom pri tomto postupe prechádza niť z jedného ihloveho lôžka na druhé ihlovć lôžko vždy na konci pracovného oblúka ihiel.Pri riešení podľa vynálezu je na rozdiel od toho možné pracovať na oboch ihlových lôžkach 1, 3 súčasne a v každej polohe každého pracovného oblúka ihiel 11, 13 obidvoch ihlových lôžok 1, 3, ktorých ihly 11,13 môžu pracovat od seba nezávisle a dokonca súčasne. V dôsledku toho môže byt zvýšený počet odhodov v ktorejkoľvek dobe na tvorbu väčšieho počtu očiek v romahu pracovného oblúka obidvoch ihlových lôžok l,3, pričom je momo privádzať nit a spracovávať ju na obidvoch ihlových lôžkach l, 3 sítčasne pri podstatnom zvýšení výrobnej produktivity.Pre dosiahnutie tohto výsledku sú vodiace drážky na uloženie a klzné vedenie ihiel 11, 13 v ihlových lôžkach l, 3 sklenené, takže predné časti ihiel 11, 13 sa môžu navzajom krtžít a očká môžu byt vytvárané nezávisle na ihlách 11, 13 obidvoch ihlových lôžok 1. 3 a v kombinácii medzi prvými ihlami 11 prvého ihlového lôžka 1 a druhými ihlami 13 druhého ihlového lôžka 3, aby sa dosiahlo spojenie medzi dvoma pracovnými ľrontami dvoch ihlových lôžok 1, 3, a tým tiež spojenie dvoch častí úpletu. Pri tomto usporiadaní je dosiahnuté vytvorenie radu očiek napriklad na prvých ihlách 11 prvého ihlového lôžka 1 vysunutím týchto prvých ihiel 11, až ich háčiky 111 dosiahnu vysunuté polohy 111 A,a následným stiahnutím háčikov 111 rovnakých prvých ihiel 11 do druhej polohy lllB pre tvorbu očiek, pričom vysúvanie prvých ihiel 11 je ovládané zdvíhacími zámkaýrni 3111 a stialmtttie sa ovláda sťahovacími zámkami 31 A trojuholnikového tvaru. Podobne sa pomocou druhej zámkovej sústavy 33 vysunú druhé ihly 13, až ich háčiky 131 dosiahnu prvú vysunutú polohu 131 A, načo sa háčiky 113 druhých ihiel 13 stialmu do polohy 131 B na tvorbu očiek. Na ovládanie týchto pohybov druhých ihiel 13 sa využívajú pracovné zámky druhej zámkovej sťrstavy 33, zodpovedajúce zdvíhacej záruke 31 B a sťahovacej zámke 31 A prvej zámkovej sústavy 31..le potrebné zdôrazniť, že ako je uejme hlavne z obr.4 a 5, pri vysunutí háčikov 111, 131 prvých ihiel ll a druhých ihiel 13 do prvej vysunutej polohy 111 A,31 A nie je možné, aby niť položená v háčiku 111 prvých ihiel 11 bola súčasne zachytená háčikom 131 druhých ihiel 13 i pri krížlení obidvoch háčikov 111,131 v polohe 131 A zobrazenej na obr.4. lhly 11 jedného ihlového lôžka l sa nerušia s ihlami 13 druhého ihlového lôžka 3, pretože sú navzájom presadené a prechádzajú medú sebou, ako je zrejmé z obr.7, pričom súčasný privod niti do vysunutých háčikov 111,131 obidvoch druhov ihiel 11, 13 vylučuje možnosť zachytenia niti, ktorá prináleží jednému háčiku 111 druhým háčkom 131 a naopak. Ak sú ihly 11, 13 zatíalmute z prvej vysunutej polohy 111 A do dnrhej stiahnutej polohy 111 B, pripadne z prvej vysunutej polohy 13 lA do druhej stiahnutej polohy 131 B, dochádza na príslušných ihlových lôžkach 1, 3 k tvorbe očiek a k pleteniu dutého úpletu, ktorý sa tvori v medzere I medzi dvoma kotúčovýnri telesami obidvoch ihlových lôžok 1, 3 a narastá smerom k stredu a k odsávaciemu potrubiu 7 A. Prvé navádzacie rameno 161 pre niť, podoprené prvým zámkovým vencom 21, privádza nit na háčiky 111 prvých ihiel l 11 a dnrhé navádzacie rameno 261, podoprené na druhom záruko SK 277850 B 6vom venci 23, privádza ďalšiu niľ na háčiky 131 dmhých ihiel 13, ktoré sú vo vysunutej polohe 131 A, aby bolo možné po ich stiahnutí do stiałmutej polohy 13113 na nich tvoriť očká.Ak niť vedená cez prvé navádzacie rameno 161 dosiahne spodnú časť pracovného oblúka, ktorým môže byť čiastkový oblúk g alebo základný oblúk h ihiel 11,13 na platenie nohavíc G alebo telovej časti B, v smere šípky 121, uvoľní sa niť od navádzacieho ramena 161,ktorým bola predtým ťahaná, a potom sa pomocou vhodného synchronizovania a sfázovania otáčavého pohybu obidvoch zámkových vencov 21, 23 niť zachytí druhým navádzaclm ramenom 261, aby mohla byť privedená k druhým ihlám 13 po ich vysunutí do polohy, v ktorej sa ich háčiky 131 nachádzajú vo vysunutej polohe 131 A. Tak prichádza rovnaká niť, ťahaná najprv prvým navádzacím ramenom 161 a potom dmhým navádmcim ramenom 261, do polohy pre pletenie na seba nadväzujúcich radov očíek so skrutkovitým usporiadaním na predné diely ihiel 1, 13. Na seba nadvlzujúce skrutkovitć rady sú vytvárané v počte, ktorý je rovný počtu nití privádzaných na pracovný oblúk. V okamihu, keď sa pracovné zámky prvej nämkovej sústavy 31 a pracovne zámky druhej zamkovej sústavy 33 nawajom míňajú pri vzájomnom protismemom otáčavom pohybe obidvoch zámkových vencov 21, 23, nedocliádm k vzájomnćmu mšeniu medzi ihlami 11 prvého ihlovćho lôžka 1 s ihlami 13 dmhého ihlového lôžka 3, i ked obidve ihlové lôžka l, 3 tvoria svojími ihlarni 11, 13 očká súčasne.Ako už bolo povedané, v mieste napríklad špičky P alebo rozkrokovej časti C úpletu je potrebné spojiť obidva diely úpletu, pletene na ihlácli 11, 13 obidvoch ihlových lôžok 1, 3 a predovšetkým je potrebné navzájom previazat rady očiek na začiatku pleteuia špičky P, a teda na začiatku platenia celeho úpletu, pripadne treba vykonať spojenie na predných častiach ihiel 1, 13 na medziľahlom oblúku c na vytvorenie rozkrokovcj časti C pred mčiatltom pletenia telovej časti B. Kvôli dosiahnutiu tohto výsledku je pletací stroj podľa vynálezu vybavený úpravou na vysúvací pohyb ihiel ll, 13 po dlhšej dráhe ako bola oplsaná v predchádzajúcej časti a ktorá končila v rvých vysunutých polohách 111 A, 131 A. Tento predižený vysúvací pohyb zväčšuje stupeň vzájorrmćho presahu ihiel 11, 13 až do stavu, v ktorom je niť zachytené háčikmi 111 ihiel 11 prvého ihloveho lôžka 1, prítorrmá tiež na háčikoch 131 ihiel 13 druhého ihlového lôžka 3.Ako je jasné napríklad z obr.6, môžu byť vytvorené také úpravy na vysúvanie prvých ihiel 11, aby sa ich háčiky 111 dostali do predsunutej polohy 111 C. Tento výsledok je možné dosiahnuť pomocou dnlhej zdvíhacej záruky 3 lC zámkovej sústavy 31, ktorým sa dráha zdvihacieho pohybu prvých ihiel 11 predĺži v odstredivom smere, až sa háčiky 111 privedú do predsunutej polohy 111 C, pričom rovnaký výsledok je možné dosialmut i pomocou iných pracovných zámkov. Podobne sú v prípade potreby vzájomného spojenia dvoch častí úpletu,napriklad na špičke P alebo v mieste vytvárania rozkrokovej časti C druhe ihly 13 zdvlhané po dlhšej dráhe,napríklad po takej dráhe, až sa háčiky 131 dostanú do predsimutej polohy 131 C, ktorá je vyššia ako poloha 131 A, ale nižšia v radiálnom smere v porovnani s predsunutou polohou 111 C háčikov 111 prveho ihlového lôžka 1.V priebehu týchto pracovných operácií, ktorých úlohou je dosiałmút vzájomné spojenie dvoch dielov úple 15tu, vyhotovených ihlami 11, 13 dvoch ihlových lôžok l,3, sa uvedie do čimrosti tretie navádzacie rameno 361,ktoré je umiestnené na vyššej úrovni ako prvé navádzacie rameno 161 a dmhé navádzacie rameno 261. Toto tretie navádzacie rameno 361 pre niť F 1 je schopné privádzat túto nit Fr k háčikom 111 ihiel 11 zdvihnutým do tretej predsunutej polohy 111 C. Ak je háčik 111 stiałmutý z tretej predsunutej polohy 111 C pomocou sťahovacej zámky 31 A tzrojuholníkového tvaru do druhej polohy 111 B na tvorbu očiek, zachytí niť FI privedenú tretím navádmctm ramenom 361 a privádm ju na predné časti druhých ihiel 13, to mamená,k háčikom 131 nachádzajúcim sa v tretej predsunutej polohe 131 C, ktorá je sice vzdialená v radiálnom smere v menšom odstupe od stredu ako predsunutá poloha 111 C háčikov 111, ale dostatočne vysunutá na zachytenie nití Fľk tvorbe očka prvými ihlami 11. Aby bolo možné tvoriť očká druhýrni ihlami 13, privádza sa v nasledujúcej fáze prídavné niť FS, ktorá vytvára očká na znlžených háčikoch 311, stiahnutých z predsunutej polohy 131 C do druhej polohy 131 B. Niť privádzaná tretím navádzacím ramenom 361 potom zostáva pripojená k očkárn, vytváranýrn druhými ihlami 13. Týmto postupom je vytvorený najmenej jeden rad očiek, pletených prvými ihlami 11 a druhými ihlami 13, ktoré sú zdvihnuté tak, že ich háčiky 111, 131 sú v predsunutých polohách 111 C, 131 C, Inými slovami, týmto riešením je teda zaistená taká tvorba očiek, pri ktorej dochádza k vzájomnému spájaniu dielov úpletu, ktoré boli pletené ihlarni 11, 13 obidvoch ihlových lôžok 1,3, ako je to nevylnrutć pri pletení uzatvorených špičiek P alebo kvôli spojeniu okraja rozlcrokovej časti C.Na spájanie týchto dvoch dielov úpletu sú teda vytvorené základné predpoklady spočlvajúce vo väčšom vysunutí ihiel 11, 13 a v privode nitl za takých podmienok, kedy niť môže byť zachytená dvoma háčikmi 111, 131, ktoré boli privedenč do predsunutých polôh 111 C, 131 C, v ktorých sa navzájom krížia. Pri pletení spojovacích radov medzi dvoma dielrni úpletu,napríklad pri tvorbe uzatvorených špičiek P a rozkrokovej časti C, je najmenej jedna z nití prítomná vo zdvihnutej polohe vzhľadom na polohu nite, nesenej navádzacimi ramenami 161, 261, aby sa dosiahlo zachytenie nite oboma háčikmi 111, 131 po ich zdvíhnuti do vysunutej polohy, a teda kvôli dosiahnutiu vzájomného križenia.Konštrukčná vyhotovenie pletacieho mechanizmu podľa obr.3 a podľa niektorých ďalších detailnejších vyhotovení predstavuje jednoduchý príklad vyhotovenia, ktorý objasñuje základnú myšlienku tvorby očiek,pričom podrobnejšie príklady sú opisané v ďalšej časti opisu. Konštrukcia pletacieho mechanizmu je v princípe založ/ná na dvoch kotúčových ihlových lôžkach 1,3, ktoré sú vybavené dvoma k sebe sklonenýrni plochami vo forme zrezane kužeľových plôch na od seba odvrátených stranách obidvoch kotúčových telies, pričom v týchto sklenených zezane kužeľových plochách sú vytvorené vodiace drážlty na uloženie ihiel 11, 13,rozmiestnených na základnom oblúku b na tvorbu úpletu typu dámskych pančuchových nohavíc, majúcich tvar zobrazený schematicky na obr.8. Pracovná oblasť ihiel 11, 13 je výhodnejšia, ak je základný oblúk b umiestnený trochu bokom od stredovej polohy,zobrazenej na obr.l, aby obsluha stroja mohla lepšie sledovať priebeh pletenia. Je tiež možné také altematívne riešenie pletacieho stroja podľa vynálem, pri

MPK / Značky

MPK: D04B 9/42, D04B 9/08

Značky: nohavíc, pletací, stroj, výrobu, pančuchových, výrobkov, pletených

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-277850-pletaci-stroj-na-vyrobu-pletenych-vyrobkov-typu-pancuchovych-nohavic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pletací stroj na výrobu pletených výrobkov typu pančuchových nohavíc</a>

Podobne patenty