Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Číslo patentu: 263419

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybín Miroslav, Valenta Svatopluk, Kára Jan

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro směšování a/nebo rozprašová. ní tekutín, opatřeného nejméně dvěma výstřikovými kanálky, jejichž oey spolu svírají ostrý úhel.Pro jemné rozprašování tekutiny, zejména kapaliny, proudemV plynu se dosud nejčastěji použivají trysky sestředovým otvorempro výstup paprsku kapaliny, obklopené prstennovým ústím kanálku pro přívod vzduchu, jehož průřez se směrem k ústí zužuje a jehož střednicová plocha je kuželovou plochou, takže vystupujíci proud plynu protíná v určité vzdálenosti od trysky středový paprsek kapaliny a rozprašuje jej na drobné částečky. Příklad takového zařízení je popsán např.v GB-PSt 1 475 771, kde je základní princip tohoto druhu rozprašovacích a směšovacích zařízení zdvojen a tryska je opatřena středovým kanálkem pro tlakový 2 plyn, dvěma souosými prstencovými kanálky pro dva různé druhy kapalin a konečně vnějším prstencovým souosým kanálkem, omezeným stěnami ve tvaru komolých kuželů.Podobné řešení trysek je známo také z US-SLA 187 983, kde je proud vzduchu z prstencového souosého kanálku směřován k ose paprsku kapaliny, vycházejícímu ze středového kanálku kruhového průřezu. U tohoto řešení je ještě účinek zvyšován uspořádáním soustavy trysek na společné základní desce, ze které tak vystupuje několik rozprašovaných proudů, které se ještě mezi sebou promíchávají.Rozprašovací a směšovací účinek je u těchto řešení dosahovánstřetem proudu jedné tekutiny s proudem druhé tekutiny, přičemžobě tekutiny mohou mít navíc různou rychlost. Pro dosažení po-Ä třebného účinku je nutné, aby styčná plocha obou proudů tekutiny, svírajících spolu ostrý úhel, byla co největší, aby došlo ke střetu pokud možno všech částic obou tekutín. Tento požadavek není splněn u uvedených známých zařízení, protože proud tekutiny, vycházející ze středového kanálku, má kruhový průřez.Nedostatky těchto dosud známých rozprašovacích zařízení jsou odstraněny směšovacím a/nebo rozprašovacím zařízením podle vynálezu, opatřeným nejméně dvěma kanálky se štěrbinovým ústím, jejichž výstřikové osy spolu svírají ostrý úhel podstata vynálezu spočívá v tom, že kanálky jsou vytvořeny V tělese zařízení, Šestávajícím z nejméně tří tvarových desek, uložených na sebe svými styönými plochami, napojených na přívody směšovaných tekutín a opatřených funkčními plochami pro omezení přívodních kanálků ke štěrbinovým ústím, přičemž vnější desky tělesa jsou ve střední části výstupní hrany opatřeny klínovým výstupkem, rozšiřujícím se směrem k výstupní hraně a nejméně jedna střední deska je opatřena ve své střední části u výstupní hrany klínovym vybráním s menším úhlem sklonm než má klínový výstupek vnějších desek pro vytvoření plynule se zužujícího kanálku.Podle výhodného provedení je těleso zařízení opatřeno čtyřmi tvarovými deskami, z nichž dvě střední desky mají základní tvarové vytvoření shodné v zrcadlovém provedení a jsou opatřeny na styčných plochách, přivrácených k sousední střední desce delším klínovým vybráním s menším úhlem sklonu než má jejich vnější klinové vybrání pro vytvoření středního kanálku.Zařízení podle vynálezu je výrobně velmi jednoduché, proto že všechny tvarové desky je možno vyrobit základními jednoduchýdený rovinou I-I z obr.16, na obr.16 je pohled na styčnou plochu horní vnitřní tvarové desky,a na obr.17 je pohled na styčnou plochu vnější dístanční desky a na obr.18 je pohled na styčnou plo chu vnitřní distanční desky.směšovací a/nebo rozprašovací zařízení podle vynálezu, určené pro směšování nebo rozprašování tekutín, zejména kapalin rozprašovaných paprsky plynu, je opatřeno směšovacím tělesem 1,sestaveným z nejméně tří, ve znázorněném příkladu provedení ze čtyř navzájem spojených tvarovýeh deskových dílů, tvořených dvěma vnějšími tvarovými deskami g a mezi nimi uloženými dvěma vnitřními tvarovými deskami Ž, přičemž každá dvojice tvarových desek g, Ž má V zrcadlovém provedení shodné základní tělesné vytvoření. Vnitřní tvarové desky Ž dosedají svými vnitřními styčnými plochami na vnitřní distanční desku É /ohr.18/ ve formě rovinného plechu a svými vnějšími styčnými plochami dosedají na vnější distanční desky Ž, na jejichž protilehlou plochu zase dosedají vnitřní styčné plochy vnějších tvarových desek g /obr.1/. Celá tato sestava dvou vnějších tvarových desek, dvou vnitřních tvarových desek Ž, dvou vnějších distančních desek 2 a jedné vnitřní distanční desky 5 je stažena dohromady například pomocí šroubů É nebo jiných spojovaoích prvků, popřípadě mohou být jednotlivé deskové součástí navzájem spojeny svařením apod.Styčné spáry mezi jednotlivými deskovými díly jsou utěsněny,přičemž v příkladném provedení je toto těsnění tvořeno pásky 1 z těsnicí hmotyą uloženými V drážkách deskových dílů, přičemž v jiném alternativním provedení může být utěsnění provedeno jinými prostředky, například slepením styčných spár nanesením le pidla na celé styčné plochy.mi výrobními operacemi jako je vrtání a frézování. Jednotlivé proudy tekutiny vystupují z úzkých ětěrbinových ústí kanálků, která jsou uspořádána těsně vedle sebe a navzájem rovnoběžně, takže vystupujíoí paprsky tekutiny jsou ploché a tenké a vzájemně se protínají ve velkých styčných plochách. Štěrbinová ústí jsou snadno vyrobitelná ve velmi malé tloušřce štěrbiny, kterou je navíc možno velmi snadno měnit podle potřeby například tím, že tvarové desky mají mezi svými styčnými ploohami uloženy plechy, jejichž tloušřka určuje šířku štěrbiny.Příklad provedení směšovacího a/nebo rozprašovacího zařízení podle vynálezu je núorněn na výkresech, kde obr.1 znázorňuje podélný řez směšovacím tělesem se třemi směšovacími kanálky,na obr.2 je příčný řez tělesem, vedený rovinou A 1 âz obr.1, na obr.3 je podélný řez horní tvarovou deskou, vedený rovinou § 73 z obr.4, obr.4 znázorňuje vodorovný řez horní vnější tvarovou deskou, vedený rovinou ggg z obr.3, na obr.5 je podélný řez spodní vnější tvarovou deskou, vedený rovinou ýLz obr.6, na obr.6 je vodorovný řez spodní vnější tvarovou deskou, vedený rovinou E-§z obr.5, obr.7 znázorňuje pohled na horní vnější tvarovou desku ve směrug z obr.3, obr.8 znázorňuje pohled na spodní vnější tvarovou desku, vedený ve směru P z obr.5, na obr.9 je příčný řez epodní vnější tvarovou deskou, vedený rovinou§§ z obr.10,na obr.1 O je pohled na styčnou plochu spodní vnější tvarové desky, na obr.11 je pohled na styčnou plochu horní vnější tvarové desky, na obr.12 je příčný řez horní vnější tvarovou deskou, vedený rovinou Efâ z obr.11, obr.13 znázorňuje podélný řez spodní vnitřní tvarovou deskou, vedený rovinou Ě-§z obr.14, na obr.14je pohled na horní styčnou plochu spodní vnitřní tvarové desky, obr.15 znázorňuje podélný řez horní vnitřní tvarovou deskou, ve

MPK / Značky

MPK: B05B 7/02

Značky: směšování, rozprašování, zařízení, tekutin

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-263419-zarizeni-pro-smesovani-a-nebo-rozprasovani-tekutin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin</a>

Podobne patenty