Desky z lignocelulózových materiálů a způsob jejich výroby

Číslo patentu: 244690

Dátum: 17.09.1985

Autor: Hilgert Ivan

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Jiný způsob snižování obsahu volného formaldehydu spočívá v použití vodné euepenze močovinových hrudek povlečených speciálním voskem. I tato metoda vyžaduje separâtní dávkovací potrubí, poněvadž produkt se nepřidává k samotné lepidlové formulaci.Cílem předloženého vynálezu je vyvinout desky, u kterých by se určitou pŕísadou účinně potlačil formaldehydový zápach, aniž by se zhoršily vlastnosti desek, aniž by se změnila reaktivita lepidlových formulací a aniž by bylo zapotřebí zařazovat nějaké prídavné výrobní stupně při výrobě částlcových desek, překližek nebo lačovek.Předmětem vynálezu jsou desky z lignocelulôzových materiálů pojené vytvrzenými lepidly na bázi formaldehydu, jejichž podstatou je, že jako pojivo obsahují lepidlo na bázi formaldehydu vytvrzené v přítomnosti prostředku vázajícího formaldehydu tvořeného vodným roztokema) alespoň jedné organické hydroxysloučeniny zvolené ze souboru zahrnujícího dvojmocné, trojmocné a pětimocné alkoholy obsahující až do 6 atomů uhlíku, monosacharidy obsa~ hující do 6 atomů uhlíku, disacharídy obsahující do 12 atomů uhlíku a polysacharidy s Ostwaldovou viskozitou až do 200 mPa.s při 25 °C a koncentraci odpovídající refrakci 37 , jednomocné a vícemocné aromatické alkoholy obsahující jedno benzenové jádro a jednomocné a vícemocné fenoly, b) alespoň jednoho amidu zvoleného ze souboru zahrnujícího alifatické amidy obsahující až do 6 atomů uhlíku a aromatické amidy jedno benzenové jádro, a popřípaděc) alifatický jednomocný alkohol obsahující 1 až 4 atomy uhlíku a/nebo popřípadě d) ve vodě rozpustnou sůl halogenovodíkové kyseliny, přičemž hmotnostní poměr složky a) plus složky c) plus složky d), pokud jsou složky c) a d) přítomny, ke složce b) je v rozmezí od 10100 do 400100.Předmětem vynálezu je dále způsob výroby těchto desek lisováním, při kterém proběhne vytvrzení lepidla na bázi formaldehydu použitého jako pojivo. Tento způsob se vyznačuje tím, že vytvrzování lepidla probíhá V přítomnosti s lepidlem smíseného prostředku vázajícího formaldehyd, který je popsán shora.Alifatický jednomocný alkohol obsahující 1 až 4 atomy uhlíku (složka c působí jako rozpouštědlo pro složky a) a b) a rovněž reaguje s formaldehydem. I v tom případě, když jednotlivé složky nejsou rozpustné ve vodě, mohou se v ní rozpustit, když se jejich směs zahřeje ve vodě na 70 °C.organické hydroxysloučeniny (složka a) jsou přednostně rozpustné ve vodě nebo V nižších jednomocných alifatickýoh alkoholech.Jako specifické příklady vhodných organických hydroxysloučenin je možno uvést monoetylenglykol, dietylenqlykol, qlycerin, pentaerythrit, fruktözu, mannôzu, sorbitol, dextrózu, sacharözu, maltézu, laktözu, dextrin, fenol, resorcinol, hydrochinon apod.Amidy používané V prostředku vázajícím formaldehyd /složka bi/ jsou přednostně rovněžrozpustné ve vodě nebo V nižších jednomocných alifatických alkoholech.Jako vhodné příklady amidú je možno uvást močovinu, thiomočovinu, formamid, acetamid,benzamid, oxamid, sukcinamid. malonamid apod.Prostředek vázající formaldehyd může popřípadě pro zvýšení rozpustnosti obsahovat přísady, kterými jsou jednomocné alifatické alkoholy obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, jako je metanol, etanol, isopropylalkohol apod. /složka C)/ Levnější a účinnější prostředek vázající formaldehyd se přidáním složky d), kterou tvoří soli kyseliny halogenovodíkové, s výhodou halogenidy alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin, jako je chlorid sodný, chlorid draselný a chlorid vápenatý.Hmotnostní poměr množství organické hydroxysloučeniny /složka a) plus případné složka c)/ plus množství případně přítomné anorganické sloučeniny /složka d)/ k množství amiduProstředek vázající formaldehyd se může přidat k běžným lepidlovým formulacím v množství ležícím v rozmezí od 1 do 10 , přednostně od 3 do 7 , přičemž uvedené procentícké údaje jsou přepočteny na obsah pevných látek v prostředku vázajícím formaldehyd a jsou vztaženy na hmotnost kapalné pryskyřice obsahující 65 hmotnostnĺch pevných pryskyřičných látek.Prostředek vázající formaldehyd může obsahovat 20 až B 0 hmotnsotních, přednostně 50 až 70 hmotnostních účinných přísad, tj složky a) plus složky b) a popřípadě složky c) a/nebo složky d/. Obsah vody v prostředku vázajícím formaldehyd závisí na rozpustnosti účinných přísad a na množství vody, které může být tolerováno v lepidlových formulacich.Prostředek Vázající formaldehyd se může jednoduše vyrobit tak, že se účinné přísady a voda předloží do mísiče a směs se mísí tak dlouho, dokud se účinné přísady nerozpustí.Mísení se může provádět při teplotě místnosti nebo při zvýšené teplotě, až do 70 OC.Ptostředku vázajícího formaldehyd se může použit všude tam, kde se vyrábějí desky z lignocelulózových materiálů za použití lepidel na bázi formaldehydu, jako jsou močovino-formaldehydové, melamino-formaldehydové, fenol-formaldehydové nebo resorcinol-formaldehy dové pryskyřice nebo jejich směsi.Za použití prostředku vázajícího formaldehyd je možno vyrobit desky, ktere skutečně obsahují méně než 10 mg volného formaldehydu na 100 g suché desky, podle měření F. E. S. Y. P. (Fédératíon Európéene des Syndicate des Fabricants de Panneaux de Particulesl perforátorovou metodou č. EN 120.Rozsah snížení obsahu volného formaldehydu závisí na mnoha faktorech a může proto kolísat V širokém rozmezí. Je-li emise volného formaldehydu vysoká (vyšší než 50 mg formaldehydu na 100 g suché desky), může činit snížení až 60 či B 5 . Je-li emise volného formaldehydu poměrně nízká, tj. 20 až 50 mg volného formaldehydu na 100 g suché desky,je maximální snížení obvykle asi 50 až 60 . Rozsah dosaženého snížení závisí rovněž na použitém prostředku pro vázání formaldehyduz čím více prostŕedku vázajícího formaldehydse použije, tím je množství volného formaldehydu nižší.Když se účinných přísad prostředku vázajícího formaldehyd použije ve vzájemné kombinaci, je s překvapením snížení obsahu volného formaldehydu o mnoho vyšší než je součetúčinkú jednotlivých složek a kombinace nemá příznivý Vliv na reaktivitu lepidlové formulaceNásledující příkíàdy slouží k bližšímu objasnění Vynálezu. Příklady mají pouze ilustrativní charakter a rozsah vynálezu v žádném smeru neomezují. všechny díly a procenta uváděnéV příkladech jsou díly a procenta hmotnostní.V tomto příkladu je organickou sloučeninou obsahující hydroxylové skupiny glyoerin a amidem je močovina. V příkaldu je ilustrováno synergické chování těchto dvou sloučenin. Vyrobí se různé lepidlové formulace a pak se jich použije pro výrobu třískových desek.Kontrolní vzorek neobsahuje žádnou ze složek prostředku pro vázání formaldehydu. Vzorek I obsahuje jak glycerín, tak močovinu, vzorek 2 obsahuje pouze glycerin a vzorekZ dále uvedených tabulek je možno seznat, že glycerin použitý sám 0 sobě (vzorek 2) je velmi účinným prostředkem pro vázání formaldehydu, zatímco močovina (vzorek 3) poskytuje nižší míru snížení obsahu formaldehydu a navíc mají desky v tomto případě horší mechanické vlastnosti a horší odolnost proti vodě. Když se však použije močoviny v kombinaci s glycerinem (vzorek 1), získají se stejné hodnoty jako za použití samotného qlycerinu.Je tedy možno použít lacinějšího a méně účinného produktu (močoviny), přičemž tento produkt je přinucen reagovat stejně efektivně jako dražší a účinnější produkt (glycerin). Účinnost se vztahuje ke schopnosti absorbovat formaldehyd, jakož i k zachování dobrých mechanických vlastností a dobré odolnosti proti vodě, přičemž těchto účinku se dosahuje beze změny reaktivity lepidlové formulace a bez nutnosti zavádět jakékoliv speciální zaří zení. Konkrétně dosažené snížení obsahu formaldehydu je v tomto případě 46 S. Použité prostředky mají následující složení Prostředek 1 2 3 číslo 1 díl hmot. 2 díly hmot. 3 díly hmot. Glycerin (100 ) § 70 590 močovina (100 ) 320 - 590 voda 410 410 410 1 000 1 000 1 000 Obsah pevných látek ĺ) 59 59 u 59 Bylo použito následujících lepidlových formulací Látka a její množství Vzorek číslomočovino-formaldehydová pryskyřice 65 0 molárním poměru formaldehydu k močovině5 244690 Pokraěování Látka a její množství Vzorek čísloKaždá ze shora uvedených formulaci se nastřiká na 25 kg dřevěných třĺsek a z těchto třisek se na laboratorním zařízení vyrobí jednovrstvé desky. Desky se lisuji při 10, 9 a B s/mm. Tlouščka desek je 17,3 mm. Teplota lisu je 200 OC a lisovací tlak je 3,5 MPa. Rozměry vyrobených desek jsou 40 x 56 cm.Naměřené výsledky jsou uvedeny V náseldující tabulce. Jedná se o průměrné hodnoty.Vzorek číslo Kontrolní 1 2 3 hustota (kg/ma) 683 669 663 657 pevnost v chybu (MPa) 19,9 18,1 17,3 16,3 pevnost v tahu (MPa) 0,73 0,72 0,71 0,63 zvýšení tlouščky botnánímI tento přiklad ilustruje synergícké chování směsi glycerinu a močoviny při snižování obsahu volného formaldehydu v třiskových deskách při zachování mechanických vlastnosti desek a jejich odolnosti proti vodě.Kontrolní vzorek neobsahuje žádnou složku prostředku vázajicího formaldehyd. Vzorek 1 obsahuje dvě složky prostředku vázajicího formaldehyd a vzorek 2 obsahuje pouze jednu z nich, a to tu složku, která je z těchto dvou složek účinnější.Z tabelovaných hodnot je zřejmě, že pouze vzorek 1 poskytuje obsah volného formaldehydu pod 10 mg/100 g suché desky (což je žádoucí úroveň pro třídu E 1) a jen tento vzorek poskytuje desku s úplně stejnými mechanickými vlastnostmi a odolnosti proti vodě. Snížení obsahu volného formaldehydu je v tomto konkretnim případě 34 .Použité vzorky mají následující složení

MPK / Značky

MPK: B27N 3/06, C08L 97/02

Značky: lignocelulózových, materiálů, výroby, způsob, desky, jejich

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-244690-desky-z-lignocelulozovych-materialu-a-zpusob-jejich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Desky z lignocelulózových materiálů a způsob jejich výroby</a>

Podobne patenty